Regulamin VI Kongresu Energetycznego:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem VI Kongresu Energetycznego jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą przy al. Wiązowej 14, 53-125 Wrocław, NIP 899277211.
 2. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego do udziału za pośrednictwem strony www.dise.org.pl/rejestracja lub na adres 6dke@dise.org.pl, otrzymanie potwierdzenia rejestracji na liście uczestników od organizatora, uiszczenie opłaty konferencyjnej oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Ilość dostępnych miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do momentu wykorzystania puli dostępnych miejsc.
 4. Rejestrujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty konferencyjnej w terminie 14 dni od otrzymania faktury pro formy dotyczącej uczestnictwa w VI Kongresie Energetycznym. Po dokonaniu opłaty konferencyjnej DISE wystawia fakturę VAT na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do 4 października 2020 r.
 6. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w VI Kongresie Energetycznym bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji DISE zwróci w całości uiszczoną opłatę konferencyjną. Odmowa przyjęcia zgłoszenia może być dokonana nie później niż na 4 dni przed ustaloną datą Konferencji.
 7. Wszelkie zmiany dokonywane przez rejestrującego dotyczące zamówienia odbywają się w formie pisemnej ( listem poleconym na adres siedziby DISE) lub na adres e-mail 6dke@dise.org.pl pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
 8. Konferencja ma charakter zamknięty.
 9. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu.
 10. Rezygnacje z udziału należy przesłać drogą mailową na adres 6dke@dise.org.pl, nie później niż do 22.09.2020 r.
 11. W przypadku braku uczestnictwa Uczestnika w VI Kongresie Energetycznym oraz braku oświadczenia o rezygnacji przesłanego na adres 6dke@dise.org.pl nie później niż do 22.09.2020r. Uczestnik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty konferencyjnej oraz nie będzie mu przysługiwał zwrot uiszczonej opłaty konferencyjnej.
 12. Rejestrujący może nieodpłatnie dokonać zmiany zgłaszanego Uczestnika. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres 6dke@dise.org.pl przekazanie odpowiedniej informacji zawierającej dane osobowe nowego Uczestnika i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej do 5.10.2020 r.
 13. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie do formularza zgłoszeniowego przez Rejestrującego błędnych informacji i wynikające z tego szkody.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania VI Kongresu Energetycznego  w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających zrealizowanie VI Kongresu Energetycznego. W przypadku odwołania VI Kongresu Energetycznego Organizator dokona zwrotu wniesionych opłat w terminie 14 dni od daty przekazania Uczestnikom informacji o odwołaniu VI Kongresu Energetycznego.
 16. W przypadku odwołania VI Kongresu Energetycznego Organizator, nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w VI Kongresie Energetycznym, poza zwrotem wniesionych opłat za uczestnictwo. Organizator nie odpowiada za dalej idące roszczenia odszkodowawcze Uczestnika.
 17. Zdarzeniami losowymi są zdarzenia przyszłe, możliwe, ale niepewne, w szczególności: powódź, pożar w budynku/budynkach, w którym/ch ma się odbyć VI Kongres Energetyczny  lub awaria której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim/ch budynku/ach, zamieszki uliczne, klęski żywiołowe (w szczególności: trzęsienia ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczna itp.), wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu (w szczególności: działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki, demonstracje itp.), epidemie (w tym zagrożenia epidemiczne), akty władzy państwowej (w szczególności: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, zakaz organizowania zgromadzeń, imprez typu konferencje, targi, itp.), inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie VI Kongresu Energetycznego według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników VI Kongresu Energetycznego w przypadku jego odbycia.
 18. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP oraz przeciw pożarowych obowiązujących na terenie obiektu, którym będzie odbywał się VI Kongres Energetyczny.
 19. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za spowodowanie jakichkolwiek szkód w trakcie uczestnictwa w szczególności za szkody na terenie miejsca organizacji konferencji.
 20. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia.
 21. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w VI Kongresie Energetycznym (zarówno prelegent jak i uczestnik) wyraża zgodę na dokumentowanie Konferencji w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww. dokumentacji, także zawierającej jego wizerunek.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów VI Kongresu Energetycznego, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem VI Kongresu Energetycznego oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 25. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo modyfikacji zapisów w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu DISE poinformuje wszystkich Rejestrujących na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 26. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w VI Kongresie Energetycznym będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby powoda.

§ 2

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA
ZAKAŻENIU WIRUSEM SARS-COV-2

  1. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 20 marca br. stanem epidemii w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2 Uczestnik VI Kongresu Energetycznego jest zobowiązany do stosowania w trakcie Kongresu przepisów i wytycznych odpowiednich służb w szczególności: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066), Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 491), wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Rejestrując się na VI Kongres Energetyczny Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Kongresie oznacza potencjalne przebywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, co w konsekwencji stwarza możliwość rozprzestrzeniania się i narażenia Uczestnika na zarażenie, w szczególności wirusami również tymi wywołującymi choroby – w tym wirusem SARS-CoV-2, drobnoustrojami czy bakteriami. W związku z tym Uczestnik biorąc udział w Kongresie akceptuje powyższe ryzyko. W związku z powyższym ryzykiem Organizator zapewni Uczestnikom w trakcie Kongresu środki bezpieczeństwa wskazane przez adekwatne służby.
  3. Uczestnictwo w VI Kongresie Energetycznym jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że:
   a) nie przebywał na kwarantannie w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w VI Kongresie Energetycznym lub nie jestem poddany nadzorowi sanitarnemu;
   b) w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w VI Kongresie Energetycznym nie miał bezpośredniego kontaktu z:
   – osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARC-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19;
   – lub z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu zarażenia ww. wirusem;
   – lub z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną.
   c) w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w VI Kongresie Energetycznym nie miał objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem.
  4. Uczestnik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z niżej wskazaną procedurą:

a) W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem: przed wejściem do obiektu w którym odbywa się VI Kongres Energetyczny, Zarejestrowany Uczestnik powinien nie wstępować na teren konferencji, tj. powinien pozostać w swoim domu lub hotelu/ośrodku, w którym przybywa, powinien postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
b) Uczestnik przed wejściem do strefy konferencyjnej VI Kongresu Energetycznego zostanie poddany bezdotykowej kontroli temperatury. Jeśli temperatura przekracza 38°C, pomiar zostanie przeprowadzony ponownie po 10 min. W przypadku, gdy temperatura nie obniży się, osoba ta nie będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniu.
c) Jeśli u Uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu podczas Kongresu – zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a Organizator wydarzenia powiadomi o incydencie kierownictwo obiektu, w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Jeśli Uczestnik nie wyrazi zgody na izolację będzie poproszony o opuszczenie obiektu, w którym odbywa się VI Kongres Energetyczny.

 1. W trakcie VI Kongresu Energetycznego Uczestników obowiązuje:
  a) dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren wydarzenia;
  b) obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu lub na terenie wydarzenia, a także w kolejce, oczekując na wejście na teren obiektu/wydarzenia;
  c) samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, przyłbica;
  d) zachowanie dystansu m.in. 1,5 metra od innych uczestników i pracowników obsługi, w tym, w trakcie spożywania posiłków na terenie wydarzenia;
  e) zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania –jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
  f) przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla Uczestników wydarzenia;
  g) stawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji, punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
  h) zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji, o której mowa w pkt. 4. c) powyżej;
  i) umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru.
 2. W związku z obowiązkiem zastosowania się do ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnego limitu uczestników targów, wystaw, kongresów czy konferencji, tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi, na terenie VI Kongresu Energetycznego będą mogli przebywać tylko Uczestnicy wcześniej zarejestrowani. Nie będzie możliwości dokonania rejestracji w recepcji, w dniu wydarzenia. Osoby spoza listy zarejestrowanych Uczestników nie będą mogły uczestniczyć w Kongresie.
 3. Wykaz numerów telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, pod którymi można uzyskać informacje dot. koronawirusa w godzinach 7.30 – 15.05 (od poniedziałku do piątku): 71 329 58 43, 693 900 908 lub 603 720 579. Telefon alarmowy (czynny całą dobę): +48 222 500 115.
 4. Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) -dalej RODO -informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą przy al. Wiązowej 14, 53-125 Wrocław, NIP 899277211.
 5. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)) oraz w związku z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu ochrony życia i zdrowia Uczestników i Organizatorów VI Kongresu Energetycznego jak również ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, z uwagi na ogłoszony od 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19.

Odbiorcami danych mogą być:
– pracownicy i współpracownicy DISE;
– pracownicy właściwych służb i inspekcji;
– właściwe organy państwowe.

Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału
w VI Kongresie Energetycznym.
Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest zgoda Uczestnika.
Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane do 21 dni od zakończenia VI Kongresu Energetycznego.
Uczestnik ma prawo do:
a) dostępu do treści danych; b) sprostowania danych; c) usunięcia danych; d) ograniczenia przetwarzania danych: e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.