Partner Tytularny

PKN ORLEN

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowym zestawieniu Platts TOP250. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł.

Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 30 mln ton ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci blisko 2800 nowoczesnych stacji paliw. Oferta PKN ORLEN to ponad 50 produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 90 krajach świata. W ramach rozwoju energetyki, sfinalizowany został projekt elektrociepłowni gazowo-parowej opartej na kogeneracji we Włocławku i w Płocku. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P). Grupę Kapitałową tworzy zespół ponad 20 tysięcy doświadczonych managerów, ekspertów i specjalistów reprezentujących zróżnicowane specjalności zawodowe, zarówno inżynierskie jak i biznesowe.

Partner Strategiczny

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Nadrzędny cel działalności Grupy PGE to wzrost jej wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z długoterminową wizją rozwoju PGE ma stać się:

 • Liderem wytwarzania, aktywnie wykorzystującym szanse rozwoju
 • Niezawodnym i aktywnym dostawcą mediów i usług
 • Najbardziejefektywną i elastyczną grupą energetyczną w Polsce
 • Liderem rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Utrzymanie pozycji lidera wytwarzania ma wiązać się z osiągnięciem po roku 2020 poziomu co najmniej 40% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju.

Patronat Honorowy

MINISTERSTWO ENERGII

 

Ministerstwo Środowiska

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa na rzecz zwiększenia napływu inwestycji do Polski, rozwoju polskich inwestycji zagranicznych oraz intensyfikacji polskiego eksportu. Agencja jest punktem pierwszego kontaktu dla firm planujących inwestycje lub eksport.

Wspierając przedsiębiorców, Agencja oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektu biznesowego. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Misją PAIH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usługi.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu sukcesywnie rozwija sieć Zagranicznych Biur Handlowych Agencji (ZBH), których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski. Docelowo działać ma 70 Biur, zlokalizowanych głównie na wschodzących rynkach Azji, Afryki oraz obu Ameryk, w miejscach o największym potencjale rozwojowym dla polskich firm. Biura oferują wsparcie dla firm poprzez efektywne zarządzanie informacjami gospodarczymi, przyczyniając się do zmniejszenia się ryzyka biznesowego podczas wchodzenia na nowe rynki z polskimi produktami, usługami i inwestycjami. Dzięki współpracy z ekspertami PAIH, firmy otrzymują również dostęp do całego wachlarza instrumentów finansowania czy ubezpieczeń, oferowanych przez instytucje zrzeszone w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje również programy dedykowane ekspansji na rynki perspektywiczne: Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN oraz Go Iran.

Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu dostępne są na stronie: www.paih.gov.pl

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) powstał w 1989 roku, w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowując swój wyjątkowy charakter w skali Europy i świata, Narodowy Fundusz od 29 lat nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami, NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze.

Z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad
87 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 47 mld zł stanowiły środki własne,
a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie w podpisano ponad 30 tys. umów z beneficjentami. Wspierając konsekwentnie ekorozwój Polski, Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.

W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którego zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska, na które przeznaczono 4,8 mld euro.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

Tel. (+48-22) 45 90 100

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

 

 

POLSKI KOMITET ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH

 

AMBASADA SZWECJI

FUNDACJA PROMOCJI POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLISH AND LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE

Partner Instytucjonalny

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIE

 

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie powstało w 1990 roku jako stowarzyszenie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Aktualnie Towarzystwo zrzesza: 155 osób o charakterze członków zwyczajnych, mających duży dorobek menedżerski lub zawodowy; 11 spółek wytwórczych o charakterze członków wspierających, o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 000 MW.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie prowadzi działalność w zakresie:

 • organizowania narad, konferencji isympozjów umożliwiających wymianę poglądów środowisk kierowniczych i naukowych związanych z wytwarzaniem i gospodarką energią elektryczną,
 • opracowywania zwłasnych środków kierunkowych analiz, programów lub przepisów prawnych dotyczących elektroenergetyki, a w szczególności elektrowni,
 • współdziałania zorganizacjami gospodarczymi krajów wolnego rynku oraz firmami produkującymi nowoczesne urządzenia w celu zapoznania się z doświadczeniami oraz uzyskanymi efektami ekonomicznymi i
 • organizowania wyjazdów technicznych oraz szkoleń za granicą dla specjalistów zelektrowni,
 • opracowywania wgrupach specjalistów z elektrowni tematów ekonomicznych, prawnych i technicznych oraz zapewnienia udziału tych grup w pracach organów powoływanych przez urzędy centralne lub organizacje gospodarcze,
 • delegowania przedstawicieli Towarzystwa do rad nadzorczych, stałych organów opiniodawczych ministerstw, organizacji stowarzyszeniowych, których działalność związana jest zproblematyką wytwarzania energii elektrycznej,
 • współpracy przy wdrażaniu nowych dyrektyw Unii Europejskiej.

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Celem Izby jest organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych.

Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii. Organizacja reprezentuje interesy swoich członków na rynkach zagranicznych.

Walne Zgromadzenie Założycielskie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska odbyło się w październiku 1992r., zaś w sądzie organizacja zarejestrowana została w marcu 1993 r. W ten sposób rozpoczęła działalność dobrowolna, reprezentatywna organizacja samorządu gospodarczego, upełnomocniona przez środowisko biznesu energetycznego do wyrażania na forum publicznym – wobec rządu, parlamentu i organizacji pozarządowych – stanowiska i opinii na temat dokonujących się przeobrażeń w sferach energetyki, przemysłu energetycznego oraz ochrony środowiska.

Partner Złoty

RAFAKO S.A.

 

RAFAKO, Spółka z Grupy PBG powstała w 1949 roku i zatrudnia obecnie około 2000 osób. Firma jest od początku istnienia związana z branżą energetyczną, na potrzeby której projektuje i produkuje kotły i urządzenia ochrony środowiska. Sprywatyzowana w roku 1993 RAFAKO S.A. jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 roku. W wyniku nabycia większościowego pakietu akcji Spółki, od 2011 roku RAFAKO S.A. należy do Grupy PBG.

Mająca bogate tradycje Firma jest niekwestionowanym liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce. Około 80% kotłów energetycznych zainstalowanych w kraju zostało dostarczonych przez raciborską firmę. RAFAKO S.A. jest również liderem na rynku polskim w dziedzinie instalacji odsiarczania spalin metodami mokrą i półsuchą.

RAFAKO S.A. oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi, a w szczególności tzw. wyspy kotłowej, obejmującej kocioł oraz instalacje oczyszczania spalin. Firma oferuje również instalacje do termicznej utylizacji odpadów oraz do spalania biomasy. Jest także największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Firma oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw, wśród nich kotłów konwencjonalnych, na parametry nadkrytyczne, fluidalnych i rusztowych. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe. Ofertę w dziedzinie kotłowej uzupełniają różnorodne usługi serwisowe, od diagnostyki poprzez naprawy, remonty, dostawy części zamiennych aż po kompleksowe modernizacje kotłów i urządzeń towarzyszących. W dziedzinie ochrony środowiska firma projektuje, wykonuje i realizuje pod klucz instalacje odsiarczania spalin, instalacje redukcji tlenków azotu oraz urządzenia odpylające.

ASSECO POLAND S.A.

 

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od ponad 25 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów. Firma obecna jest w ponad 54 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 24 tys. osób. Jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto w rankingu Truffle 100, zajęła w 2015 r. szóste miejsce wśród największych producentów oprogramowania w Europie.

Dzięki doświadczeniu i specjalistycznym kompetencjom, Asseco jest wiarygodnym partnerem technologicznym większości działających w Polsce spółek energetycznych. Firma dostarcza rozwiązania, które pozwalają w wymierny sposób obniżyć koszty działalności, usprawnić jej funkcjonowanie oraz zwiększyć konkurencyjność. Realizuje także projekty centralizacji/migracji dużych wolumenów danych. Jest liderem polskiego rynku i posiada około 65% udziału w nim. Ponadto, blisko 60% rachunków za energię na krajowym rynku, generowanych jest w oparciu o autorskie systemy billingowe firmy.

GRIFFIN GROUP ENERGY

 

Microsoft

DENTONS 

Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych firmy Dentons w Warszawie są idealnymi partnerami, którzy zapewnią profesjonalną obsługę prawną w dziedzinie energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i jądrowej, prywatyzacjach i przejęciach, a także w zagadnieniach związanych z międzynarodowym przesyłem gazu, ropy naftowej i energii elektrycznej. Od 1993 roku doradzamy największym polskim firmom w sektorze energetycznym w najbardziej skomplikowanych i innowacyjnych transakcjach.

Nasz zespół świadczy usługi doradztwa w kwestiach regulacyjnych, transakcyjnych, handlowych oraz sporów na rzecz operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu, wytwórców oraz spółek obrotu, w tym importerów gazu. Uczestniczyliśmy również w większości transakcji prywatyzacyjnych i nabywania spółek sektora elektroenergetycznego w Polsce. Nasi prawnicy posiadają ugruntowane doświadczenie w problematyce transgranicznej, rynków regulowanych, a także w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych. Zespół doradza podmiotom zainteresowanym budową pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Cennym wsparciem dla zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych w Polsce są nasi specjaliści od prawa ochrony środowiska, partnerstwa publiczno-prywatnego i prawa zamówień publicznych.

KANCELARIA DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA SP. K.

DZP jest największą polską kancelarią prawniczą. Od 1993 roku eksperci kancelarii doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Obecnie w biurach DZP pracuje ponad 150 ekspertów różnych specjalizacji.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka to: 9 praktyk i 40 specjalizacji; biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu; liczne rekomendacje i wysoka pozycja w międzynarodowych rankingach 70 krajów w sieci relacji biznesowych.

Kancelaria od lat niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach kancelarii prawniczych przeprowadzanych przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazetę Prawną. Jest także wyróżniana i rekomendowana w międzynarodowych rankingach specjalistycznych: Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, ITR WorldTax i WTR1000.

BANK BGK – BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 

VOLVO

 

Volvo Polska jest jednym z wiodących światowych producentów ciężarówek, autobusów i autokarów, maszyn budowlanych, silników okrętowych i przemysłowych. Dostarczamy kompletne rozwiązania z zakresu technologii informatycznych, finansów i administracji. Produkty Volvo stanowią podstawę działania wielu firm, których aktywność wpływa na codzienne życie ludzi na całym globie.

Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo z siedzibą w Göteborgu, która zatrudnia około 100 000 osób, posiada zakłady produkcyjne w 18 krajach i sprzedaje swoje produkty na ponad 190 rynkach. Marki Grupy to Volvo, Volvo Penta, UD, Terex Trucks, Renault Trucks, Prevost, Nova Bus i Mack. Jako partnerzy Grupa Volvo współpracuje i realizuje przedsięwzięcia typu joint venture z markami SDLG, Eicher i Dongfeng.

 

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SA

 

 

 

Partnerzy Medialni

CIRE.PL

 

 

WIADOMOŚCI NAFTOWE I GAZOWNICZE

 

 

ENERGETYKA 24

 

 

SIECI

 

 

wGOSPODARCE.PL

 

 

GAZETA BANKOWA

 

 

BIZNES ALERT

 

 

TVP 3 WROCŁAW

 

 

Smart Grid Polska