Program Kongresu

DZIEŃ I - 25 września 2019

08.30 Rejestracja uczestników

 • Rejestracja uczestników

12:50 – 14:00 Panel dyskusyjny: Wizja rozwoju OZE w Europie i na świecie:

 • Kluczowe aspekty rozwoju energetyki rozproszonej
 • Wykorzystanie instalacji prosumenckich
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz integracja OZE w systemie energetycznym z konwencjonalnych źródeł wytwórczych

– Offshore:

 •  Morska energetyka wiatrowa – czynniki sukcesu budowy farm offshore w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, doświadczenia z innych krajów, rozwój technologii, ramy prawne i mechanizmy wsparcia
 • Wpływ rozwoju technologii OZE na bezpieczeństwo dostaw energii

– Wiatr na lądzie i fotowoltaika:

 • System aukcyjny vs. corporate PPA a dalszy rozwój projektów wind onshore
 • Warunki rozwoju energetyki solarnej w Polsce – jak zrealizować założony udział w miksie energetycznym

– Biomasa

15:20 – 16:30 Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju rynków gazu w Polsce, w regionie i na świecie

 • Znaczenie gazu ziemnego w procesie transformacji sektora energetycznego w Polsce
 • Integracja rynków gazu w Basenie Morza Bałtyckiego
 • Rozwój LNG w Polsce i potencjał rynków w Regionie
 • Czynniki wpływające na ceny gazu jako commodity na globalnych rynkach
 • Bunkrowanie LNG

15:20 – 16:30 Panel dyskusyjny: Program „Czyste powietrze”:

 • Transformacja ciepłownictwa systemowego jako ważny element wieloaspektowego działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej,
 • Ciepłownictwo systemowe – baza transformacji dla lokalnych systemów energetycznych
 • Likwidacja niskiej emisji z wykorzystaniem ciepła systemowego / Ciepło systemowe bronią na smog
 • Czy systemy ciepłownicze i system elektroenergetyczny mogą być dla siebie wsparciem w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji CO2?
 • Inwestycje w obszarze termomodernizacji budynków niezbędne w celu osiągnięcia efektywności energetycznej
 • Program czyste powietrze – jak ciepłownictwo i elektryfikacja transportu mogą wpłynąć na osiągnięcie założonych celów

Program Kongresu

DZIEŃ II - 26 września 2019

10:20-11:30 Panel dyskusyjny: Nowe technologie w energetyce:

– Przemysł 4.0. w energetyce:

 • Znaczenie Industry 4.0. w dobie zmian infrastruktury sieci przesyłowej i dużego udziału odnawialnych, rozproszonych źródeł energii w generacji prądu.
 • Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w stabilizowaniu i zwiększanie wydajności elektrowni węglowych oraz zmniejszaniu poziomu produkcji dwutlenku węgla
 • Innowacje w energetyce i ich kluczowa rola w rozwijaniu energetyki niskoemisyjnej
 • Cyfryzacja energetyki oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji

– Magazynowanie energii:

 • Obecne i przyszłe technologie magazynowania energii – perspektywy ich implementacji w polskim systemie elektroenergetycznym
 • Magazynowanie energii szansą na wzmocnienie pozycji konsumentów, aby mogli aktywnie uczestniczyć w rynku energii elektrycznej przez wytwarzanie, magazynowanie i sprzedaż energii odnawialnej.
 • Potencjał i warunki rozwoju magazynów energii, dostępne technologie oraz funkcjonalności

– Elektromobilność – warunki rozwoju, dostępność infrastruktury ładowania, możliwość produkcji baterii w Polsce

12:10-13:10 Panel dyskusyjny: Finansowanie transformacji w energetyce:

 • Mechanizmy finansowe UE – fundusz modernizacyjny, coal in transition
 • Fiansowanie dłużne i obligacje korporacyjne
 • Fundusze typu CVC i dotacje na finansowanie innowacji

13:30-14:30 Panel dyskusyjny: Nowa polityka energetyczna Polski a polityka klimatyczno – energetyczna Unii Europejskiej:

 • Miks energetyczny Polski w 2040 i jego wpływ na kształtowanie cen energii w Polsce
 • Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE w ramach nowej polityki energetycznej Polski
 • Obszary współpracy i synergii między energetyką węglową i odnawialną pozwalające zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe kraju
 • Zapewnienia stabilności generacji energii z różnych źródeł jako kluczowego elementu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa
 • Kluczowe znaczenie sektora magazynowania energii w przyspieszeniu procesu transformacji polskiej energetyki / Magazyny energii – istotny element wspierania przejścia na niskoemisyjny system energetyczny

13:30-14:30 Panel dyskusyjny: Wykorzystanie wodoru w energetyce:

 • Obszary wykorzystania wodoru w procesie dekarbonizacji i globalnej transformacji energetycznej
 • Czy wodór może odegrać kluczową rolę w magazynowaniu energii i bilansowaniu systemu elektroenergetycznego zdominowanego przez odnawialne źródła energii? – Przyszłość instalacji Power to gas
 • Wizja wodoru jako paliwa alternatywnego i jego miejsce w strategii na rzecz mobilności przyszłości
 • Technologie wodorowe w gazownictwie – możliwości / bariery, potencjał
 • Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji wodorowych
 • Dobre praktyki rozwoju technologii wodorowych na świecie
 • Jak powinna wyglądać polityka technologiczna w zakresie rozwoju technologii wodorowych w Polsce?

* Organizator zastrzega, iż jest to wersja robocza programu, która będzie ulegała zmianom