Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu jest Fundacją skupiającą grupę ekspertów– praktyków gospodarczych, menadżerów, przedstawicieli świata nauki – zajmujących się problemami bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce. Zespół Nasz przygotowuje analizy, opinie oraz ekspertyzy gospodarcze, ekonomiczne, prawne, geopolityczne i techniczne w zakresie energetyki i polityki paliwowej.

Władze Fundacji

dr Piotr Paszko

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz Prezes Zarządu INERCON Sp. z o.o.  przedsiębiorstwa doradczego specjalizującego się w doradztwie biznesowym, organizacji nowych inwestycji.
Menedżer, przedsiębiorca i doradca z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w branży doradztwa biznesowego. Kierownik kilkudziesięciu projektów konsultingowych związanych z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, rozwoju innowacji, restrukturyzacją organizacyjną przedsiębiorstw, partnerstwem publiczno-prywatnym. Zapewniał wsparcie doradcze licznym przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym w zakresie opracowania kierunków rozwoju, finansowania nowych przedsięwzięć, wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania, przygotowaniem inwestycji, obsługi procesów fuzji i przejęć.
W roku 2016 sprawował także funkcje Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.
Od kilkunastu lat łączy działalność doradczą z pracą naukową.  Autor licznych publikacji naukowych z zakresu finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ekonomiki i organizacji współdziałania firm i instytucji.

Remigiusz Nowakowski

Od 2016 r. Member of the Board (zastępujący), EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie

Od 2016 r.Wiceprezydent,Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskiej organizacji pracodawców, działającej w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r.

W latach 2015-2016 Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA a także członek rad nadzorczych w spółkach grupy:Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding.

W latach 2015-2016 Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA.

W 2016 r. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

W latach 2008-2015 Dyrektor Wykonawczy, Członek Management Team, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.

W latach 2006-2008 Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Energiapro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA – realizując rządowy program konsolidacji sektora energetycznego oraz wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Absolwent Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.

Rada Fundacji

Krzysztof Hnatio

Prezes Zarządu Gas Storage Poland
Absolwent KUL, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Śląskiej. Posiada dyplom MBA IAE Aix-Marseille Graduate School of Management oraz Post MBA afiliowany przez Swiss Business School. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w branży gazowniczej i energetycznej.
W karierze zawodowej pełnił funkcje: Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa oraz Prezesa Zarządu Nysagaz. W latach 2000 – 2007 kierował realizacją projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla regionu południowo-zachodniej Polski i systemu przesyłowego kraju, których celem było zapewnienie odpowiednich warunków dla importu gazu z Niemiec i Norwegii. W latach 2008 – 2015 zarządzał projektami energetycznymi o zasięgu ogólnopolskim, których celem było dostarczanie ciepła i energii elektrycznej w oparciu o źródła kogeneracyjne.
W praktyce menedżerskiej zarządzał zarówno regionalną infrastrukturą gazowniczą (na obszarze Dolnego Śląska oraz Województwa Lubuskiego) jak również w rozproszoną infrastrukturą energetyczną na terenie dziewięciu województw (wytwarzającą energię cieplną i elektryczną w oparciu o gaz ziemny). Realizował duże gazownicze projekty inwestycyjne.
Inicjator wielu nowoczesnych technik zarządzania oraz rozwiązań strukturalnych i funkcjonalnych w branży gazowniczej.
W grudniu 2015 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o.

Krzysztof Radomski

Krzysztof Radomski jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką w Jeleniogórsko – Wałbrzyskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożonym z wyróżnieniem egzaminem adwokackim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach na terenie Dolnego Śląska.
Krzysztof Radomski posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa energetycznego, obsłudze spółek prawa handlowego z tego obszaru, w szczególności kluczowego polskiego dystrybutora gazowego (OSD). W latach 2007 – 2011 świadczył obsługę prawną jednej z największych spółek energetycznych w kraju, realizował nadto działania związane z due dilligence takich spółek oraz audyty prawne wybranych obszarów aktywności największych spółek energetycznych (w tym z branży gazowej) w Polsce. Krzysztof Radomski jest partnerem kancelarii prawnej, zajmującej się szeroko pojętym prawem energetycznym oraz gałęziami pokrewnymi, nieodłącznie związanymi z funkcjonowaniem podmiotów branży energetycznej. Jako adwokat występuje również w procesach gospodarczych, w tym również karno-gospodarczych, reprezentując interesy spółek m.in. z udziałem Skarbu Państwa w kluczowych sprawach karnych i gospodarczych.
Jeden z Fundatorów założycieli, nadto Członek Rady Fundacji Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych we Wrocławiu, skupiającego ekspertów i menedżerów branży energetycznej. W latach 2015 – 2017 piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki System Gazociągów Tranzytowych „EuRoPol GAZ” SA.

Robert Golej

dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzanie w specjalności zarządzanie innowacjami, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im.Oskara Langego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane są w obszarze zarządzania innowacjami, związanej z innowacjami współpracy przedsiębiorstw oraz współpracy w ramach ekosystemów społeczno-gospodarczych jakimi są klastry, wartości przedsiębiorstwa i jego wyceny, wyceny wartości składników niematerialnych aktywów (znaki towarowe itp.). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów, monografii w języku polskim i angielskim. Prowadzi wykłady z zakresu zarządzania i finansowania innowacji, zarządzania projektami, wyceny przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Jest autorem wielu wycen wartości znaków towarowych oraz przedsiębiorstw. Ekspert Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.