Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

II DKE II Dolnośląski Kongres Energetyczny

II. Dolnośląski Kongres Energetyczny - "Nowa strategia paliwowo-energetyczna Polski" poświęcony jest zagadnieniom infrastruktury i organizacyjnych narzędzi bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjności gospodarki polskiej, uwarunkowań realizacji inwestycji strategicznych. Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej polityki paliwowo-energetycznej, a także zarysowanie nowych koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rynków energetycznych w Polsce i Europie Środkowej.

Termin i miejsce

Termin:
13 października 2016 roku

Miejsce:
Hotel Mercure Wrocław Centrum - sala Millenium
Plac Dominikański 1, Wrocław (Mapa lokalizacyjna)

Organizator i koszt

Organizator:
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Koszt uczestnictwa w Kongresie:
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 900 zł netto
Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Dodatkowe informacje

Wejście do Hotelu Mercure Wrocław znajduje się około 40 m w lewo od głównego wejścia do Centrum Handlowego - Galeria Dominikańska.
Dla przyjeżdżających autem najwygodniej zaparkować na płatnym parkingu Centrum Handlowego - Galeria Dominikańska. Wjazd na parking znajduje się pomiędzy wejściem do hotelu a wejściem do galerii.

Formularz rejestracyjny

Plan

Kongresu

9.00 - 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 • Rejestracja uczestników
10.00 - OTWARCIE KONGRESU
 • Przywitanie uczestników przez organizatora
 • Przemówienie Wojewody Dolnośląskiego
10.10 - 11.50 BLOK STRATEGICZNY
Doktryna paliwowo-energetyczna Polski

Dlaczego gospodarce polskiej potrzebna jest niezależna od zmian w koniunkturze doktryna paliwowo-energetyczna?
 • priorytety polityki w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i ropy
 • plany zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • założenia racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobami energetycznymi
 • rola spółek Skarbu Państwa w tworzeniu i realizacji strategii energetycznej
 • priorytetowe inwestycje (Baltic Pipe, rozbudowa bazy LNG, nowe moce wytwórcze w elektroenergetyce) jako filary polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • główne kierunki ochrony środowiska w energetyce
11.50 - 12.20 PRZERWA KAWOWA
 • Przerwa kawowa
12.20 - 14.00 BLOK MANAGERSKI
Strategiczne przedsięwzięcia i inwestycje

Czy w polskiej energetyce panują optymalne warunki prowadzenia projektów rozwojowych?

Jakie zmiany rynkowe, regulacyjne i organizacyjne wpłynąć mogą na poprawę klimatu inwestycyjnego?
 • modele angażowania się głównych graczy rynkowych w strategiczne przedsięwzięcia oraz programy rozwojowe kraju takie jak poprawa innowacyjności, elektromobilność, paliwa nowych generacji, redukcja oddziaływania na środowisko
 • kwestia organizacji rynków paliw i energii umożliwiająca długoterminowe finansowanie inwestycji
 • nowe inwestycje w sferze wydobycia i przesyłu
 • koordynacja projektów inwestycyjnych i redukcja ryzyka przeinwestowania
14.00 - 15.00 LUNCH
 • Lunch
15.00 - 16.45 PANEL DYSKUSYJNY
Bezpieczeństwo i Unia Energetyczna

Czy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego można opierać na instytucjach europejskich?
 • kierunki dalszej integracji i liberalizacji rynków gazu i energii w Polsce i Europie
 • wiarygodność zasady solidarności energetycznej w kontekście egoistycznych interesów poszczególnych państw i przypadków kontestowania wspólnych polityk Unii
 • logika dotychczasowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, jej trwałość i perspektywy
 • wspólna polityka w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście priorytetów bezpieczeństwa Polski
16.45 - 17.15 PRZERWA KAWOWA
 • Przerwa kawowa
17.15 - 18.45 PANEL DYSKUSYJNY
Innowacyjność jako dźwignia rozwoju

Czy przedsiębiorstwa energetyczne mogą być ośrodkami i akceleratorami innowacji?

W jaki sposób wpierać i rozwijać kulturę innowacji w firmach i ich otoczeniu?
 • sposoby zarządzania procesem innowacyjnym
 • instytucjonalne i organizacyjne sposoby tworzenia pozyskiwania i rozwoju innowacji
 • bariery wzrostu innowacji w energetyce
 • nowe kierunki rozwoju technologicznego w sektorze paliwowo-energetycznym
 • mechanizmy wsparcia rozwoju innowacyjności
18.45 - 19.00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU
 • Podsumowanie i konkluzje
19.00 - KOLACJA
Kolacja

Patronat

Honorowy

Prelegenci

BLOK STRATEGICZNY – DOKTRYNA PALIWOWO-ENERGETYCZNA POLSKI
Uczestnicy

Krzysztof Kowalik - Dyrektor w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Elektroenergetykii Sterowania Układów
Członek Polskiej Akademii Nauk. W latach 1990-1995 był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W latach 1994-1995 pełnił funkcję przewodniczącego CENTREL. Współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Od 1998 do 2000 roku doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. reform w kompleksie paliwowo-energetycznym. W okresie od 1995 roku współtworzył i współzarządzał kolejno czterema małymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (ostatnim jest eGmina Infrastruktura Energetyka). Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Egie.

Paweł Turowski - Członek BBN
Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W BBN pracuje od 2007 r., obecnie w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeństwa energetycznego.

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat - Politechnika Gdańska
Specjalista ds. energetyki kompleksowej. Prorektor ds. kształcenia i rozwoju Politechniki Gdańskiej. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, wydziału elektrycznego (1977) oraz Uniwersytetu Gdańskiego wydziału ekonomiki produkcji (1982). W 1989 obronił doktorat na Politechnice Gdańskiej. W 1999 tamże habilitował się, a w 2001 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Jest profesorem tytularnym w dziedzinie nauk technicznych (2006) oraz specjalistą w zakresie energetyki kompleksowej. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując Certificate of the Institute far Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton DC. W latach 1990–1997 kierował Studiami Podyplomowymi. Kierował Zespołem Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki. Był (2003–2005) rektorem Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, a w kadencji 2004–2007 członkiem Zespołu Kierunków Studiów Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 1996–2005 pełnił szereg funkcji kierowniczych w zarządach firm energetycznych, a w latach 2004/2006 był przedstawicielem Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli. Posiada znaczący dorobek naukowy i dydaktyczny. Jest członkiem: Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN oraz polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (USA). Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

dr inż. Wojciech Myślecki – Politechnika Wrocławska, Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia S.A.
Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, analityk polityki i strategii geopolityki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych. Były prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W latach 1968–1989 działacz opozycji demokratycznej. Wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji , informatyki przemysłowej oraz z zakresu zagadnień politycznych i gospodarczych. Zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej po roku 1990 w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia podyplomowego w języku angielskim i francuskim. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w roku 1998, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych. Obecnie jest Przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Turon Polska Energia S.A. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Obecnie prezes zarządu spółki doradczej Global Investment Corp. oraz doradca w BZWBK S.A.
Kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu św. Stanisława (1998)
Kawaler Krzyża Oficerskiego Polonia Restituta (2007)
Medal „Zasłużony dla Energetyki” (2005)
Krzyż Organizacyjny „Solidarności Walczącej” (2010)
Medal "Milito Pro Christo" ( 2014)

BLOK MANAGERSKI – STRATEGICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA I INWESTYCJE
Moderator

Marek Kamiński – Partner Ernst & Young
Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego gdzie uzyskał tytuł Magistra Ekonomii. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta oraz tytuł MBA uzyskany w Manchester Business School w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się W doradztwie biznesowym dla podmiotów z sektora gazowego i elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem liberalizacji rynków energetycznych, kwestii regulacyjno-taryfowych oraz rynku poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W Ernst & Young kieruje pracami zespołu doradztwa biznesowego dla podmiotów z sektora energetycznego.

Uczestnicy

Remigiusz Nowakowski - Prezes Zarządu TAURON Polska Energia SA
Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.W latach 2006-2008 jako wiceprezes zarządu, dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia oraz prezes zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny (obecnie część TAURON Dystrybucja) był zaangażowany w konsolidację spółek energetycznych tworzących Grupę TAURON oraz realizację procesu unbundlingu i utworzenie operatorów OSD. W latach 2008-2015 był związany z międzynarodowym koncernem energetycznym Fortum, pracując na różnych stanowiskach menedżerskich. W latach 2012-2015 był dyrektorem ds. optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami oraz prokurentem w Fortum Power and Heat Polska, Fortum Zabrze oraz Fortum Bytom. W latach 2008-2012 odpowiadał za rozwój nowych inwestycji i budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce.

Igor Wasilewski - Prezes Zarządu PERN S.A.
Efektywny Menager z ponad 20 – letnim doświadczeniem w branży energetycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University of Illinois, Chicago. Pełnił funkcje zarządcze w GPEC (2010-2015) i w Gaz Systemie (2006-2009) oraz funkcje menedżerskie w PGNiG (1998-2004), Gaz-Systemie (2004-2006) i PSE (2010). Tworzył i skutecznie wdrażał strategie firm przynoszące znaczący wzrost wyników finansowych, optymalizował operacyjne funkcjonowanie spółek, uruchamiał programy inwestycyjne (PLNG), zmieniał kulturę organizacyjną firm (MBO, coaching, mentoring, job rotation) wdrażał zaawansowane technologie IT (FFA, ERP, GIS, Workflow, Scada, billing).

Aleksander Zawisza – Z-ca Dyrektora Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A.
Były pracownik Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska. W ciągu ostatnich 10 lat pracował m.in. w OLPP, PCC Rokita, GK PKP Cargo, PGNiG OD. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Grzegorz Należyty - Członek Siemens Polska Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz programu Executive MBA. W latach 2000-2005 pracował w obszarze technologii oraz rozwiązań IT dla branży Siemens Business Services i odpowiadał za sprzedaż usług związanych z outsourcingiem oraz rozwiązań IT. Pracując w polskim oddziale Microsoft odpowiadał za sprzedaż rozwiązań do klientów w sektorze Finansowym. Następnie w latach 2005-2012 pracując w Siemens Sp. z o.o. oraz w Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. odpowiadał za rozwój sprzedaży w zakresie usług Managed Services w regionie zachodniej i południowej Europy, był Account Managerem odpowiedzialnym za współpracę z T-Mobile w Polsce, Słowacji i Czechach. Następnie kierował działaniami Nokii Siemens Networks w ramach współpracy z klientami w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a potem odpowiadał za sprzedaż rozwiązań biznesowych do klientów w Europie Zachodniej.

Waldemar Szulc – Ekspert ds. energetycznych, PGE S.A.
Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium w zakresie Planowania Gospodarki Energetycznej w Gminie. Całe swoje życie zawodowe związał z energetyką i ciepłownictwem pełniąc funkcje kierownicze w Elektrowni Bełchatów w latach 1984 – 1999 oraz funkcje zarządcze w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 1999 – 2003, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w latach 2003 – 2009), a następnie w PGE Elektrownia Bełchatów S.A. (Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 2009-2010). Od września 2010 do grudnia 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. wytwarzania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Przez dwie kadencje Członek i Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Członek i Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie, był Ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, uczestniczył w pracach komisji sejmowych i senackich zespołów oraz zespołach problemowych. Prelegent, wykładowca na konferencjach i szkoleniach, autor wielu publikacji w czasopismach branżowych, biegły sądowy z zakresu energetyki.

dr Marcin Sienkiewicz - Dyrektor ds. Projektu HUBU Gazowego, Towarowa Giełda Energii S.A.
Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, rynków energetycznych i stosunków międzynarodowych. Współpracownik Kancelarii Prezydenta RP i BBN w latach 2008-2010. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Stosunki Międzynarodowe.

PANEL DYSKUSYJNY - BEZPIECZEŃSTWO I UNIA ENERGETYCZNA
Moderator

dr. hab. nauk prawnych Mariusz Swora – Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora
W latach 2011 – 2014 adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ w Krakowie, wcześniej adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPIA UAM (2001-2011), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (2007-2010), adwokat. Laureat ERRA Regulatory Research Award 2014. Zajmuje się prawem ochrony konkurencji, prawem energetycznym, prawem gospodarczym i prawem administracyjnym. Ekspert w konsorcjum VVA Europe, Spark Legal Network, the Groningen Centre of Energy Law oraz the Aberdeen Centre for Energy Law doradzającym Komisji Europejskiej w zakresie prawa energetycznego. W ramach praktyki adwokackiej reprezentował m.in. duże przedsiębiorstwa z branży IT w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Uczestnicy

dr hab. inż. Waldemar Skomudek – Profesor Politechniki Opolskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Projektami Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.
Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Posiada ponad 25-letni staż pracy zawodowej w energetyce. W latach 2001 – 2008 pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego (stanowiska: Prezesa ZE Opole S.A. i Wiceprezesa EenergiaPro KE S.A.) oraz w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w spółce Polskie Sieci Eelektroenergetyczne Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Brał udział w tworzeniu grup kapitałowych EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. i wydzieleniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W roku 1998 uzyskał tytuł doktora, a w roku 2009 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. Ponadto ukończył 3-letnie studia doktoranckie i studia podyplomowe w zakresie: „Rachunkowość i finanse” – Politechnika Opolska oraz „Nowoczesne zarządzanie finansami” – WIFI Osterreich Institut w Wiedniu. Jest m.in. członkiem Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspertem Komisji Europejskiej ds. badań naukowych. W uznaniu zasług dla elektryki i rozwoju krajowej energetyki został odznaczony m.in. przez: Ministra Gospodarki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Energetyki” (1998r) oraz Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Energetyki” (2003r).

Dariusz Gil - Prezes Zarządu Techmadex S.A.
Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1986 roku pracował w WZL - 4 (Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie) na kierowniczych stanowiskach w dziale technologiczno-konstrukcyjnym, gdzie współprojektował stacje prób silników turbinowych i systemy automatyki przemysłowej. Od września 2000 roku do listopada 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Eda Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, której był również założycielem. Od 1994 pełnił funkcję pełnomocnika Prezesa Zarządu Techmadex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, gdzie od stycznia 1999 roku pracował na stanowisku Dyrektora Technicznego, następnie od kwietnia 2002 do maja 2011 Dyrektora Zarządzającego, natomiast od czerwca tego roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Henryk Kaliś - Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną ZGH Bolesław S.A.
Jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, które zostało utworzone przez 11 organizacji branżowych reprezentujących polski przemysł. Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG). Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu. Prowadzi rynkowe zakupy energii elektrycznej i na bieżąco bilansuje jej zapotrzebowanie. Od 2004 r. uczestniczy w pracach Komitetu Rynek przy Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.

prof. dr hab. Andrzej Graczyk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – mgr 1978 r., dr 1987 r., dr hab. 2005 r. W latach 1999-2005 prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Gospodarki Narodowej, od 2012 do 2015 prodziekan do spraw nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w latach 2005-2012, 2015-2016 dziekan tego wydziału. Od 2005 r. jest kierownikiem Katedry Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii środowiskowej i zarządzania środowiskiem, gospodarowania energią, teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej. Uczestnik 5-miesięcznego programu szkoleniowo-badawczego w Bundestagu i Uniwersytecie w Bonn (w latach 1991-1992). Odbył 6-miesięczny staż badawczy w Katedrze Gospodarki Energetycznej Uniwersytetu w Kolonii (1992). Był uczestnikiem 14 międzynarodowych programów badawczych i 60 krajowych programów badawczych. W latach 2003-2004 był przewodniczącym podzespołu ds. Mechanizmów Ekonomiczno-Finansowych Ekorozwoju Rady Ekspertów Ministra Środowiska. W latach 2008-2010 był członkiem Rady Naukowo-Technicznej Grupy Energa oraz członkiem Rady Programowej Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii CATA, działającej przy PSE-Operator. W latach 2011-2014 członek Komitetu Problemów Energetyki PAN. Jako autor lub współautor ma w dorobku ponad 300 publikacji naukowych, w tym 22 książkowych publikacji monograficznych (z których 10 związanych jest z gospodarką energetyczną), i ponad 280 artykułów i referatów (z których blisko 120 poświęcono problematyce energii); autor blisko 70 raportów z uczestnictwa w projektach badawczych (w tym blisko 30 poświęconych m.in. gospodarowaniu energią, ochronie środowiska w energetyce, rozwojowi energetyki odnawialnej itp.). Za osiągnięcia badawcze otrzymał dwukrotnie Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (zespołową) i raz indywidualnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, raz Nagrodę Ministra Energetyki i Energii Atomowej (zespołowo za badania w programie PR8 na temat „Szacowanie wartości strat ekonomicznych powodowanych zanieczyszczeniem środowiska”), nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. Prof. Edwarda Lipińskiego za najlepszą polska książkę ekonomiczną wydaną w latach 2005-2006, dwukrotnie Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej i dziewiętnastokrotnie Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jeden raz nagrodę Rektora Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

dr Wojciech Szewko – Prezes Zarzadu Polskiej Agencji Informacyjnej INTERPRESS Sp. z o.o., Ekspert NCSS

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny Biznes Alert, Ekspert ds. energetycznych Instytutu Jagiellońskiego
Jest analitykiem sektora energetycznego. Ukończył politologię (licencjat) i stosunki międzynarodowe (magister). Administruje stronami internetowymi oraz społecznościowymi i zapewnia im treść. Jestem redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl., posiada również doświadczenie w podobnych projektach i innych, związanych z tematyką międzynarodową. W swojej twórczości stara się podważać dogmatyczne podejście do specjalistycznych tematów.

Krzysztof Hnatio - Prezes Zarządu Gas Storage Poland Sp. z o.o.
Absolwent KUL, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Śląskiej. Posiada dyplom MBA IAE Aix-Marseille Graduate School of Management oraz Post MBA afiliowany przez Swiss Business School. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w branży gazowniczej i energetycznej. W karierze zawodowej pełnił funkcje: Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa oraz Prezesa Zarządu Nysagaz. W latach 2000 - 2007 kierował realizacją projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla regionu południowo-zachodniej Polski i systemu przesyłowego kraju, których celem było zapewnienie odpowiednich warunków dla importu gazu z Niemiec i Norwegii. W latach 2008 – 2015 zarządzał projektami energetycznymi o zasięgu ogólnopolskim, których celem było dostarczanie ciepła i energii elektrycznej w oparciu o źródła kogeneracyjne.

PANEL DYSKUSYJNY – INNOWACYJNOŚĆ JAKO DŹWIGNIA ROZWOJU
Moderator

dr inż. Wojciech Myślecki – Politechnika Wrocławska, Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia S.A.
Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, analityk polityki i strategii geopolityki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych. Były prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W latach 1968–1989 działacz opozycji demokratycznej. Wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji , informatyki przemysłowej oraz z zakresu zagadnień politycznych i gospodarczych. Zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej po roku 1990 w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia podyplomowego w języku angielskim i francuskim. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w roku 1998, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych. Obecnie jest Przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Turon Polska Energia S.A. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Obecnie prezes zarządu spółki doradczej Global Investment Corp. oraz doradca w BZWBK S.A.
Kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu św. Stanisława (1998)
Kawaler Krzyża Oficerskiego Polonia Restituta (2007)
Medal „Zasłużony dla Energetyki” (2005)
Krzyż Organizacyjny „Solidarności Walczącej” (2010)
Medal "Milito Pro Christo" ( 2014)

Uczestnicy

Partnerzy

Konkluzje

II Dolnośląskiego Kongresu Energetycznego
Relacja i konkluzje

Motywem przewodnim drugiej edycji Dolnośląskiego Kongresu Energetycznego była nowa doktryna paliwowo-energetyczna Polski. Powyższy temat organizatorzy Kongresu starali się przedstawić na trzech płaszczyznach: strategiczno-politycznej, menadżerskiej i eksperckiej. Naszym celem było uchwycenie kluczowych elementów formującej się od roku strategii energetycznej oraz przedstawienie pluralizmu metodologicznego w tym zakresie. Jednocześnie program Kongresu uwzględnił wieloaspektowość omawianej tematyki obejmując swoim zakresem zagadnienia z obszaru elektroenergetyki, ropy naftowej i gazu ziemnego. Przedstawiając doktrynalne propozycje dla polskiej energetyki uwzględniono także kontekst międzynarodowy, w którym obecnych jest wiele czynników ważnych z punktu widzenia procesu decyzyjnego w polskiej polityce energetycznej.

II Dolnośląski Kongres Energetyczny zaszczycili swoją obecnością, a także aktywnym uczestnictwem uznani eksperci: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Wojciech Myślecki z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej. Głos w dyskusji zabrali wybitni przedstawiciele świata i nauki, stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej przedstawił dyrektor Krzysztof Kowalik. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego reprezentował natomiast Paweł Turowski, który ukazał ścisły związek zachodzący między aktualnym modelem ropy i gazu w Europie, a bezpieczeństwem narodowym Polski. W trakcie Kongresu odczytany został także skierowany do jego uczestników list prof. dr hab. Mariusza Oriona Jendryska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Ogromny wkład merytoryczny wniosły także wystąpienia przedstawicieli spółek energetycznych działających na polskim rynku energii i paliw. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z cała rozpiętością podejść do strategii rozwoju takich podmiotów jak lider polskiej elektroenergetyki Tauron Polska Energia, strategicznych operatorów infrastrukturalnych w obszarze przesyłu i magazynowania ropy - PERN S.A., transportu gazu ziemnego GAZ-System, magazynowania gazu ziemnego Gas Storage Poland oraz operatora handlowego rynku energii i gazu Towarowej Giełdy Energii S.A. Treści przedstawiane przez stronę korporacyjną wzbogacone zostały przez wypowiedzi przedstawicieli korporacji ponadnarodowych związanych z sektorem energetycznym takich jak Siemens oraz Ernst & Young Sp.z o.o

Na podstawie przedstawionych podczas II Dolnośląskiego Kongresu Energetycznego treści oraz dyskusji można sformułować kilka zasadniczych konkluzji odnoszących się do kwestii doktryny paliwowo-energetycznej rozumianej jako zespół generalnych, trwałych, uporządkowanych i spójnych wewnętrznie poglądów, założeń i wytycznych odnoszących się do polityki państwa w danej dziedzinie:
1.Istnieje pilna potrzeba opracowania i przyjęcia kompleksowej, klarownej i spójnej wewnętrznie doktryny paliwowo-energetycznej dla państwa polskiego. W jej ramach powinny się znaleźć najważniejsze wytyczne odnoszące się do wszystkich segmentów szeroko rozumianej energetyki.
2.Praca nad doktryną paliwowo-energetyczną powinna zostać wyłączona z bieżących sporów politycznych i potraktowana przez wszystkie siły polityczne jako zadanie, które należy wspólnie wykonać dla państwa. Jej wypracowaniu służyć powinna m.in. merytoryczna dyskusja prowadząca do trafnego ustalenia energetycznych potrzeb społeczeństwa i gospodarki, dobrego zdiagnozowania własnych możliwości i zewnętrznych uwarunkowań, sformułowania racjonalnych celów oraz dobrania odpowiednich instrumentów ich realizacji.
3.Opracowując doktrynę należy pamiętać o zwiększającej się dynamice zmian technologicznych, rynkowych i politycznych. Świadomość tych zmian powinna zmuszać do myślenia perspektywicznego i prognostycznego, które pozwoli na ustalenie właściwych rozwiązań służących przyszłości a nie teraźniejszości.
4.Generowanie innowacyjności w energetyce powinno być jednym z podstawowych założeń doktryny energetycznej, która poprzez zmiany jakościowe powinna dążyć do podnoszenia konkurencyjności polskiego sektora paliwowo-energetycznego.
5.Doktryna energetyczna Polski powinna w swoich wytycznych uwzględniać potencjał rodzimych zasobów energetycznych, które objęte być powinny m.in. racjonalną polityką surowcową państwa.
6.Umacnianie bezpieczeństwa energetycznego powinno być jednym z pryncypiów doktryny paliwowo-energetycznej, w której zagadnienie to powinno być ujęte w sposób holistyczny uwzględniający m.in. także aspekt geopolityczny.
7.Polityka energetyczna państwa nie może być elementem polityki społecznej, ale stanowić istotną część polityki gospodarczej państwa dążącej do uzyskania trwałej rentowności szeroko rozumianego sektora energetycznego i uwzględniającej wymogi związane z zachowaniem mechanizmu konkurencji na rynku.

Przedstawione na II Dolnośląskim Kongresie Energetycznym poglądy, oceny, diagnozy i propozycje rozwiązań należy traktować jako ważny, twórczy wkład do konstruktywnej dyskusji nad doktryną i polityką energetyczną Rzeczpospolitej. Rozwinięcie rozważań nad powyższą tematyką nastąpi na łamach przygotowywanego „Biuletynu DISE”, który ukaże się wiosną 2017 roku.

Bezpieczeństwo energetyczne

Igor Wasilewski

Remigiusz Nowakowski

Aleksander Zawisza

prof. dr hab. Inż. Jan Popczyk

Galeria

DISE

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Aleja Kasztanowa 3a-5 53-125 Wrocław pok. 6
tel. 57 575 78 37 lub +48 510 947 728
biuro@dise.org.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem