Zgłoszenie Energia Kobiet

Opis projektu

Już po raz drugi podczas gali wieczornej VIII Kongresu Energetycznego, organizowanego przez DISE, wyróżnione zostaną Laureatki, które swoją postawą, działalnością, osiągnięciami zasługują na miano Kobiety Energetyki. Kapituła w składzie: jednego przedstawiciela DISE, Microsoft, administracji publicznej, uczelni wyższej i mediów oraz laureatek I edycji konkursu „Energia Kobiet”, podejmie się inicjatywy nagrodzenia kobiet, które nie tylko tworzą branżę energii, ale także ją rewolucjonizują.

Tegoroczna edycja konkursu zostanie poszerzona o przyznanie Nagrody Publiczności. Spośród wyłonionych przez Kapitułę 10-15 kandydatek, Publiczność za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej DISE w dniach 1-14 września 2022 r. będzie miała okazję zagłosować na własną faworytkę.

Nagroda „Energia Kobiet” powstała, by podkreślić i docenić wkład kobiet w rozwój sektora energetycznego. To wyróżnienie dla kobiet nadających kierunek transformacji energetycznej, których praca poprzez otwartość, nieszablonowość i błyskotliwość wnosi nową jakość do sektora energetycznego. Głos kobiet staje się słyszalny w dyskusji o przyszłości energetyki.

Kontynuując Nagrodę „Energia Kobiet” chcemy dodawać kolejnym kobietom odwagi do sięgania po postawione sobie cele, aspirowania wyżej i śmielej.

Kapituła nagrody „Energia Kobiet”

Dominika_Bettman

BIZNES
Pani Dominika Bettman
Dyrektor Generalna,
Microsoft Polska

Czytaj więcej

Dominika Bettman, od grudnia 2021 Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce. Przez 26 lat związana z Siemens Sp. z o.o. (ostatnie lata na stanowisku CEO).

Przedsiębiorczyni, orędowniczka nowych technologii i zrównoważonego biznesu. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie i Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Z wykształcenia ekonomistka, humanistka z natury. Propagatorka idei różnorodności i przywództwa włączającego. Aktywna uczestniczka debaty publicznej nt. cyfrowej transformacji gospodarki i społeczeństwa. Autorka książki “Technologiczne magnolie”.

Beata Włodarska

SEKTOR POZARZĄDOWY
Pani Beata Włodarska
Dyrektor Wykonawczy,
Dolnośląski Instytut
Studiów Energetycznych

Czytaj więcej

Reprezentuje DISE i odpowiada za: realizację projektów, organizację corocznych Kongresów Energetycznych, wyjazdów studyjnych, współpracę z partnerami oraz budowanie marki DISE.

Beata Włodarska rozwija działalność analityczną DISE w obszarze transformacji energetycznej poprzez tworzenie relacji z otoczeniem naukowo-biznesowym. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu energetyki odnawialnej na Politechnice Wrocławskiej.

Lidia Król

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pani Lidia Król
Dyrektor Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Czytaj więcej

Lidia Monika Król ukończyła studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych” /AGH w Krakowie/, „Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko” /SGGW w Warszawie/, „Górnictwo odkrywkowe” /AGH w Krakowie/, „Postępowanie administracyjne” /UG w Gdańsku/ oraz EMBA /CH-SGM w Warszawie/.

Obecnie Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wcześniej pracowała na stanowisku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz Zastępcy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie.

Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie geologii złożowej, w zakresie geologii inżynierskiej i w zakresie hydrogeologii oraz stwierdzone kwalifikacje osoby kierownictwa ruchu w odkrywkowych, otworowych zakładach górniczych, zakładach wykonujących roboty geologiczne i w zakładach prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową.

Katarzyna Sobótka-Demianowska

LAUREATKA NAGRODY 2021
w kategorii Energia Innowacji

Katarzyna Sobótka-Demianowska
E-mobility Director
CLARITAS Investments

Czytaj więcej

Menadżerka z bogatym doświadczeniem zawodowym, odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie innowacyjności i elektromobilności, w tym m.in. za budowę infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliw w największym koncernie paliwowo-energetycznym w regionie CEE czy rozwój rynku elektromobilności w globalnym koncernie z branży elektroenergetycznej.

Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie ewaluacji projektów w ramach Programu Horyzont 2020. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Katarzyna Szwed-Lipińska

LAUREATKA NAGRODY 2021
w kategorii Energia Zmiany

Katarzyna Szwed-Lipińska
Dyrektor Departamentu
Źródeł Odnawialnych, URE

Czytaj więcej

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka.

Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki -obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.

Olga Malinkiewicz

LAUREATKA NAGRODY 2021
w kategorii Energia Wizji

Dr Olga Malinkiewicz
Założycielka i dyrektor ds. technologii
w SauleTechnologies

Czytaj więcej

Zarządza zespołem 20 naukowców z 11 krajów pracujących nad budową unikalnej w skali światowej prototypowej linii produkcyjnej do drukowanych atramentowo ogniw słonecznych perowskitowych.

Ukończyła Politechnikę Katalonii w 2010 roku (mgr fotoniki). W 2017 roku obroniła doktorat w Instytucie Nauk Molekularnych Uniwersytetu w Walencji w grupie dr. Henka Bolinkaz pracą na temat tanich, wydajnych hybrydowych ogniw słonecznych. Olga opracowała nowatorską architekturę ogniw perowskitowych, umożliwiającą wytwarzanie wydajnych ogniw perowskitowychna PET.

Waldemar Skomudek

AKADEMIA
Pan dr hab. inż.
Waldemar Skomudek
prof. Politechnika Opolska

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Wojciech Jakóbik

MEDIA
Pan Wojciech Jakóbik
Redaktor naczelny,
BiznesAlert

Czytaj więcej

Portal BiznesAlert.pl, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury.

REGULAMIN KONKURSU „Energia Kobiet” w roku 2022

Czytaj więcej >>

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Energia Kobiet” (dalej „Konkurs”) jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (dalej „DISE”) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 000056860, NIP: 8992772111.
 2. Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestniczek Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestniczek Konkursu.
 3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym na stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl).
 4. W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody – Nagroda „Energia Kobiet” (dalej zwana: „Nagrodą”). Fundatorem nagrody jest firma Microsoft Polska (dalej „Microsoft”) z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 195 A w Warszawie (03—333) , NIP 5270103391; REGON 010016565.

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Uczestniczki Konkursu mogą zgłaszać się samodzielnie lub być zgłoszone przez dowolną liczbę osób przez formularz zgłoszeniowy. Formularz zostanie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej DISE, a informacja o nim będzie również umieszczona w oficjalnych kanałach społecznościowych DISE w dniu 25 lipca 2022. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w dniu 19 sierpnia 2022.
 2. Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację osoby zgłaszanej wraz z uzasadnieniem kandydatury. Zgłoszenia niekompletne zostaną odrzucone w dalszym procesie konkursowym. Nie dopuszcza się zgłoszeń anonimowych. Pod obrady Kapituły trafi 10-15 kandydatur. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania ostatecznego wyboru.
 3. Uczestniczka winna swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Kobiety Energetyki. Jej działalność musi mieć ścisły związek z branżą energetyczną, a jej aktywność można określić jako wyróżniającą.
 4. Laureatki Konkursu wybierze Kapituła Konkursu, w której składzie znajdzie się po jednym przedstawicielu DISE, Microsoft, administracji publicznej, uczelni wyższej i mediów oraz laureatki I edycji konkursu „Energia Kobiet” organizowanego w 2021 roku. W przypadku odmowy udziału przez laureatki, Kapituła będzie obradować w mniejszym gronie, ale minimum czteroosobowym składzie.

Ogłoszenie listy nominowanych Uczestniczek

 1. Lista nominowanych Uczestniczek Konkursu zostanie przekazana do informacji Kapituły Konkursu. Uczestniczki zostaną poinformowane o tym fakcie w drodze korespondencji mailowej, a informacja ta zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do udziału w VIII Kongresie Energetycznym organizowanym przez DISE w dniach 28-29 września 2022 r.

Procedura wyłonienia Laureatki

 1. Laureatką Nagrody zostaje ta Uczestniczka, który uzyskała największą liczbę wskazań wśród członków Kapituły.
 2. Każdy członek Kapituły może oddać 1 (jeden) głos w trakcie specjalnego posiedzenia (w formie online lub fizycznej). W przypadku braku wyłonienia jednej osoby uprawnionej do statusu Laureatki, Kapitule przysługuje prawo nagrodzenia więcej niż jednej Uczestniczki, ale nie więcej niż trzech osób.
 3. Posiedzenie Kapituły odbędzie się w terminie ustalonym ze wszystkimi członkami Kapituły, ale nie później niż 21 września 2022.
 4. Laureatka Konkursu otrzyma tytuł Energi Kobiet oraz statuetkę i certyfikat Nagrody.

Nagroda Publiczności

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybranych 10-15 kandydatur z nazwiska zostaną opublikowane 31 sierpnia 2022 na stronie internetowej organizatora oraz w oficjalnych kanałach społecznościowych.
 2. 1 września 2022 roku zostanie opublikowany specjalny formularz pozwalający oddawać i automatycznie zliczać głosy. Głosowanie będzie możliwe do dnia 14 września 2022 roku. Istnieje możliwość oddania wyłącznie jednego głosu.
 3. Kandydatka z największą liczbą głosów otrzyma Nagrodę Publiczności. Ogłoszenie i wręczenie nagrody odbędą się w trakcie VIII Kongresie Energetycznym organizowanym przez DISE w dniach 28-29 września 2022 r.

Ogłoszenie Laureatów

 1. Ogłoszenie Laureatki nastąpi poprzez podanie wyników Konkursu do publicznej wiadomości na
  stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl) oraz w trakcie specjalnej gali organizowanej w trakcie Kongresu DISE w dniu 28 września 2022.

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej
  w sieci Internet pod domeną www.dise.org.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.