Opis projektu

Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji Kongresu Energetycznego, zgodnie z tradycją z poprzednich lat, będziemy celebrować Nagrodę Energii Kobiet. Już po raz czwarty na wieczornej gali Kongresu na jednej scenie wyróżnimy kobiety energetyki, które swoją postawą i działaniem napędzają dynamiczny rozwój w kierunku transformacji energetycznej.

Jak powstała inicjatywa „Nagrody Energii Kobiet”?

„Nagroda Energii Kobiet” to nie tylko statuetka i wyróżnienie na wieczornej gali Kongresu. Wybór finalistek obejmuje analizę wielomiesięcznej pracy i aktywność kobiet, które nadają bieg transformacji energetycznej i których praca i osobowość wnosi nową jakość do całego sektora. Miejsce i okoliczności wręczenia Nagrody są szczególnie uroczyste, ponieważ podczas wieczorowej gali Kongresu Energetycznego zwracamy oczy całej branży na ambitne kobiety energetyki.

„Energia Kobiet to inicjatywa dla ekspertek, liderek, kobiet nauki i biznesu w sektorze energetycznym. „Nagrodą Energii Kobiet” pragniemy podkreślić obecność kobiet i docenić ich rolę w rozwoju gospodarki energetycznej w kraju.” – mówi inicjatorka projektu, Beata Włodarska – Dyrektor Wykonawcza DISE ENERGY.

Na czym polega „Nagroda Energii Kobiet”?

W ramach „Nagrody Energii Kobiet” tworzymy ogólnodostępny formularz, gdzie można zgłaszać kandydatki z branży energetycznej. Wystarczy krótko przedstawić kandydatkę, uzasadnić wybór oraz wskazać jej najważniejsze osiągnięcia.

Kandydatki należy zgłosić do wyznaczonego terminu, który dostępny będzie na naszych portalach społecznościowych. Następnie kapituła rozpocznie pracę nad wyborem laureatek. Po ogłoszeniu listy finalistek w ramach Nagrody Publiczności każdy ma szansę wesprzeć swoją faworytkę i oddać na nią głos. Szczegóły konkursu i obowiązujące terminy zawarte są w Regulaminie Nagrody Energii Kobiet.

Powodzenia dla wszystkich Pań i do zobaczenia na 10. Kongresie Energetycznym!

REGULAMIN KONKURSU „Energia Kobiet” w roku 2024

Czytaj więcej >>

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Energia Kobiet” (dalej „Konkurs”) jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (dalej „DISE”) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 000056860, NIP: 8992772111.
 2. Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestniczek Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestniczek Konkursu.
 3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym na stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl).

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Uczestniczki Konkursu mogą zgłaszać się samodzielnie lub być zgłoszone przez dowolną liczbę osób przez formularz zgłoszeniowy. Formularz zostanie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej DISE, a informacja o nim będzie również umieszczona w oficjalnych kanałach społecznościowych DISE w dniu 24 lipca 2024. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w dniu 18 sierpnia 2024.
 2. Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację osoby zgłaszanej wraz z uzasadnieniem kandydatury. Zgłoszenia niekompletne zostaną odrzucone w dalszym procesie konkursowym. Nie dopuszcza się zgłoszeń anonimowych. Pod obrady Kapituły trafi 10-15 kandydatur. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania ostatecznego wyboru.
 3. Uczestniczka winna swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Kobiety Energetyki. Jej działalność musi mieć ścisły związek z branżą energetyczną, a jej aktywność można określić jako wyróżniającą.
 4. Laureatki Konkursu wybierze Kapituła Konkursu, w której składzie znajdzie się po jednym przedstawicielu: DISE, partnera Nagrody, partnera „Śniadań Energii Kobiet”, partnera Nagrody poprzedniej edycji, administracji publicznej, organizacja wspierająca inicjatywę, uczelni wyższej i mediów oraz laureatki konkursu „Energia Kobiet”. W przypadku odmowy udziału przez laureatki, Kapituła będzie obradować w mniejszym gronie, ale minimum czteroosobowym składzie.
 5. Uczestniczkami Konkursu nie mogą być pracownice Organizatora, Członkinie Kapituły oraz dotychczasowe Laureatki Nagrody Energii Kobiet. Zgłoszenia tych kandydatur nie będą uwzględniane w dalszym wyborze finalistek.

Ogłoszenie listy nominowanych Uczestniczek

 1. Lista nominowanych Uczestniczek Konkursu zostanie przekazana do informacji Kapituły Konkursu. Uczestniczki zostaną poinformowane o tym fakcie w drodze korespondencji mailowej, a informacja ta zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do udziału w X Kongresie Energetycznym organizowanym przez DISE.

Procedura wyłonienia Laureatki

 1. Laureatką Nagrody zostaje ta Uczestniczka, który uzyskała największą liczbę wskazań wśród członków Kapituły.
 2. Każdy członek Kapituły może oddać 1 (jeden) głos w trakcie specjalnego posiedzenia (w formie online lub fizycznej). W przypadku braku wyłonienia jednej osoby uprawnionej do statusu Laureatki, Kapitule przysługuje prawo nagrodzenia więcej niż jednej Uczestniczki, ale nie więcej niż trzech osób.
 3. Posiedzenie Kapituły odbędzie się w terminie ustalonym ze wszystkimi członkami Kapituły, ale nie później niż 20 września 2024.
 4. Laureatka Konkursu otrzyma statuetkę i certyfikat Nagrody.

Nagroda Publiczności

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybranych 10-15 kandydatur z nazwiska zostaną opublikowane 30 sierpnia 2024 na stronie internetowej organizatora oraz w oficjalnych kanałach społecznościowych.
 2. 3 września 2024 roku zostanie opublikowany specjalny formularz pozwalający oddawać i automatycznie zliczać głosy. Głosowanie będzie możliwe do dnia 15 września 2024 roku. Istnieje możliwość oddania wyłącznie jednego głosu.
 3. Kandydatka z największą liczbą głosów otrzyma Nagrodę Publiczności. Ogłoszenie i wręczenie nagrody odbędą się w trakcie specjalnej gali podczas X Kongresu Energetycznego organizowanego przez DISE w dniu 25 września 2024 r.

Ogłoszenie Laureatek

 1. Ogłoszenie Laureatek nastąpi w trakcie specjalnej gali organizowanej podczas X Kongresu DISE w dniu 25 września 2024, a następnie poprzez podanie wyników Konkursu do publicznej wiadomości na stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl) oraz w oficjalnych mediach społecznościowych DISE.

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.dise.org.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.