NAGRODA ENERGIA KOBIET

Kobiety-Energetyki_1200x628–6

Opis projektu

Nagroda „Energia Kobiet” powstała, by podkreślić i docenić wkład kobiet w rozwój sektora energetycznego w Polsce.

Branża energetyczna w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami, które często wymagają całkowitej zmiany podejścia do wyzwań. Wierzymy, że aktywny udział ekspertek w dyskusji o przyszłości sektora, wnosi nowe i istotne perspektywy. Chcemy, aby ich głos, pomysł i opinie były słyszane i obecne w debacie publicznej. Będziemy je promować i wspierać, bo nie ma dziś kwestii ważniejszej społecznie, niż energia, klimat i środowisko.

Laureatki nagrody „Energia Kobiet”

Katarzyna Sobótka-Demianowska

Nagroda w kategorii Energia Innowacji
Katarzyna Sobótka-Demianowska
Head of Business,
CEE, EIT InnoEnergy

Czytaj więcej

Menadżerka z bogatym doświadczeniem zawodowym, odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie innowacyjności i elektromobilności, w tym m.in. za budowę infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliw w największym koncernie paliwowo-energetycznym w regionie CEE czy rozwój rynku elektromobilności w globalnym koncernie z branży elektroenergetycznej.

Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie ewaluacji projektów w ramach Programu Horyzont 2020. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Katarzyna Szwed-Lipińska

Nagroda w kategorii Energia Zmiany
Katarzyna Szwed-Lipińska
Dyrektor Departamentu
Źródeł Odnawialnych, URE

Czytaj więcej

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka.

Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki -obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.

Dr Olga Malinkiewicz

Nagroda w kategorii Energia Wizji
Dr Olga Malinkiewicz
Założycielka i dyrektor ds. technologii
w SauleTechnologies

Czytaj więcej

Zarządza zespołem 20 naukowców z 11 krajów pracujących nad budową unikalnej w skali światowej prototypowej linii produkcyjnej do drukowanych atramentowo ogniw słonecznych perowskitowych.

Ukończyła Politechnikę Katalonii w 2010 roku (mgr fotoniki). W 2017 roku obroniła doktorat w Instytucie Nauk Molekularnych Uniwersytetu w Walencji w grupie dr. Henka Bolinkaz pracą na temat tanich, wydajnych hybrydowych ogniw słonecznych. Olga opracowała nowatorską architekturę ogniw perowskitowych, umożliwiającą wytwarzanie wydajnych ogniw perowskitowychna PET.

Kapituła nagrody „Energia Kobiet”

Ewa Drozd

BIZNES
Pani Ewa Drozd
Członek Zarządu,
Microsoft

Czytaj więcej

Ewa Drozd dołączyła do ścisłego kierownictwa firmy w Polsce w marcu 2021. Jako Enterprise Commercial Lead będzie odpowiedzialna za wsparcie klientów sektora dużych przedsiębiorstw na drodze ich transformacji przy udziale technologii Microsoft.

Ewa Drozd jest doświadczoną menedżerką i doradczynią sektora IT z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. Przez ostatnie 20 lat była związana z polskim oddziałem SAP, pełniąc regionalne funkcje kierownicze Head of Commercial Sales MU CEE & CIS oraz Head of Education CEE oraz jako Wiceprezes SAP Polska. W trakcie swojej kariery w firmie była odpowiedzialna m.in. za rozwój strategii biznesowej i sprzedaż do największych klientów firmy oraz za procesy edukacyjne i konsultingowe, wsparcie klientów oraz partnerów, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Doświadczenia menedżerskie zdobywała i rozwijała również w polskim oddziale Huhtamaki, pełniąc w firmie rolę Dyrektor ds. logistyki.

Beata Włodarska

SEKTOR POZARZĄDOWY
Pani Beata Włodarska
Dyrektor Wykonawczy,
Dolnośląski Instytut
Studiów Energetycznych

Czytaj więcej

Reprezentuje DISE i odpowiada za: realizację projektów, organizację corocznych Kongresów Energetycznych, wyjazdów studyjnych, współpracę z partnerami oraz budowanie marki DISE.

Beata Włodarska rozwija działalność analityczną DISE w obszarze transformacji energetycznej poprzez tworzenie relacji z otoczeniem naukowo-biznesowym. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem. Przez 10 lat pracując w Londynie na stanowisku decyzyjnym w branży nieruchomości kierowała departamentem analizy konkurencji i pozyskiwania klientów. Obserwując trendy rynkowe nieustannie poszerza wachlarz kompetencji, będąc w trakcie studiów podyplomowych z zakresu energetyki odnawialnej na Politechnice Wrocławskiej.

Lidia Król

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pani Lidia Król
Dyrektor Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Czytaj więcej

Lidia Monika Król ukończyła studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych” /AGH w Krakowie/, „Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko” /SGGW w Warszawie/, „Górnictwo odkrywkowe” /AGH w Krakowie/, „Postępowanie administracyjne” /UG w Gdańsku/ oraz EMBA /CH-SGM w Warszawie/.

Obecnie Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wcześniej pracowała na stanowisku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz Zastępcy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie.

Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie geologii złożowej, w zakresie geologii inżynierskiej i w zakresie hydrogeologii oraz stwierdzone kwalifikacje osoby kierownictwa ruchu w odkrywkowych, otworowych zakładach górniczych, zakładach wykonujących roboty geologiczne i w zakładach prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową.

Waldemar Skomudek

AKADEMIA
Pan dr hab. inż.
Waldemar Skomudek
prof. Politechnika Opolska

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Wojciech Jakóbik

MEDIA
Pan Wojciech Jakóbik
Redaktor naczelny,
BiznesAlert

Czytaj więcej

Portal BiznesAlert.pl, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury.

REGULAMIN KONKURSU „Energia Kobiet”

Czytaj więcej >>

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Energia Kobiet” (dalej „Konkurs”) jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (dalej „DISE”) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 000056860, NIP: 8992772111.
2. Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestniczek Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestniczek Konkursu.
3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym na stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl).
4. W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody – Nagroda „Energia Kobiet” (dalej zwana: „Nagrodą”). Fundatorem nagrody jest firma Microsoft Polska (dalej „Microsoft”) z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 195 A w Warszawie (03—333) , NIP 5270103391; REGON 010016565

Zgłoszenia do Konkursu

5. Uczestniczki Konkursu wybiera i nominuje Przedstawiciel DISE oraz Przedstawiciel Microsoft. (dalej: „Komitet Nominujący”).
6. Uczestniczka winna w ocenie Komitetu Nominującego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Kobiety Energetyki. Jej działalność musi mieć ścisły związek z branżą energetyczną, a jej aktywność można określić jako wyróżniającą.
7. Laureatki Konkursu wybierze Kapituła Konkursu, w której składzie znajdzie się przedstawiciel DISE, Microsoft, administracji publicznej, uczelni wyższej i mediów. Kapituła Konkursu powoływana jest przez Komitet Nominujący.

Ogłoszenie listy Uczestniczek

8. Lista Uczestniczek Konkursu zostanie przekazana do informacji Kapituły Konkursu. Uczestniczki zostaną poinformowane o tym fakcie w drodze korespondencji mailowej, a informacja ta zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do udziału w VII Kongresie Energetycznym organizowanym przez DISE w dniach 29-30 września 2021 r.

Procedura wyłonienia Laureatki

9. Laureatką Nagrody zostaje ta Uczestniczka, który uzyskała największą liczbę wskazań wśród członków Kapituły.
10. Każdy członek Kapituły może oddać 1 (jeden) głos w trakcie specjalnego posiedzenia (w formie online lub fizycznej). W przypadku braku wyłonienia jednej osoby uprawnionej do statusu Laureatki, Kapitule przysługuje prawo nagrodzenia więcej niż jednej Uczestniczki, ale nie więcej niż trzech osób.
11. Posiedzenie Kapituły odbędzie się w terminie ustalonym ze wszystkimi członkami Kapituły, ale nie później niż 24 września 2021.
12. Laureatka Konkursu otrzyma tytuł Energii Kobiet oraz statuetkę i certyfikat Nagrody.

Ogłoszenie Laureatów

16. Ogłoszenie Laureatki nastąpi poprzez podanie wyników Konkursu do publicznej wiadomości na stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl) oraz w trakcie specjalnej gali organizowanej w trakcie Kongresu DISE w dniach 29 września 2021.

Postanowienia końcowe

17. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.dise.org.pl oraz w siedzibie Organizatora.
18. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

FOTO RELACJA

NAGRODY 2021

f_O3A8691
aim-Studio_O3A8700
f_O3A8733
f_O3A8735
f_O3A8739
f_O3A8763
f_O3A8779
f_O3A8790
f_O3A8796
f_O3A8800
f_O3A8807
Alicja Leslie
f_O3A8829
f_O3A8836
f_O3A8849
f_O3A8760

Wywiady Energia Kobiet

Nagroda „Energia Kobiet” to wyróżnienie dla kobiet, których praca wnosi nową jakość do sektora energetycznego. Ambicja i determinacja kobiet zasługują na uhonorowanie, a pasja i konsekwencja w realizowaniu odważnych projektów – docenienia. Kobiety nie tylko tworzą branżę energii, ale przede wszystkim nadają kierunek transformacji energetycznej, która bez ich udziału nie może się odbyć. Kompetencja i zdolności przywódcze kobiet pozwalają im być liderkami zielonej fali. Głos kobiet staje się słyszalny w dyskusji o przyszłości energetyki, a pionierskie pomysły są zapowiedzią, że nadchodzi nowa era. DISE i Microsoft łączą siły w koalicji na rzecz kobiet, żeby je ośmielić i dodać skrzydeł!

Beata Włodarska
Dyrektor Wykonawczy DISE

Inspiracją do wyróżnienia kobiet w konkursie Energia Kobiet było dostrzeżenie potrzeby dodania kobietom odwagi do sięgania po postawione sobie cele, aspirowania wyżej i śmielej. Energia kobiet to wyraz jedności kobiet, które wspierają się wzajemnie i dopingują. Kobiety ogrywają ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym, dlatego warto dodać im skrzydeł. Głos kobiet staje się słyszalny w sektorze energii, którego specyfika wymaga szerokiego spojrzenia na dany problem, a otwartość, nieszablonowość i błyskotliwość to cechy wiodące kobiet, które mogą wnieść nową jakość do energetyki.

Ewa Drozd
Head Członek Zarządu, Microsoft

Katarzyna Szwed-Lipińska
Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, URE

dr Olga Malinkiewicz
Założycielka i dyrektor ds. technologii w Saule Technologies

Katarzyna Sobótka
Head of Business, EIT InnoEnergy