REGULAMIN

Seminarium wyjazdowego – infrastruktura wodorowa w Niemczech Hydrogen 2022
Termin: 21 – 24 czerwca 2022 r.

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w Seminarium wyjazdowym – infrastruktura wodorowa w Niemczech Hydrogen 2022 r.
 2. Wyjazd odbędzie się w terminie od dnia 21 do 24 czerwca 2022 r.
 3. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona i przewidziana na 30 osób.
 4. Celem wyjazdu jest nawiązanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń i informacji oraz podjęcie rozmów dotyczących wzajemnej współpracy w ramach wykorzystania zielonego wodoru w elektroenergetyce, motoryzacji i ciepłownictwie, ale także sposobu funkcjonowania i zarządzania obiektami wodorowymi.

 

§ 2

 1. Organizatorem wyjazdu jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą przy al. Wiązowej 14, 53-127 Wrocław, NIP 8992772111 („DISE”).
 2. Organizator ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników i zaproszonych gości. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników wyjazdu o kwalifikacji do udziału w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy do udziału w wyjeździe dostępny jest na stronie: https://dise.org.pl/hydrogen-2022. Kwalifikacja uczestników wyjazdu weryfikowana jest na podstawie terminu złożonego formularza zgłoszeniowego, a następnie listy rezerwowej.
 3. Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w wyjeździe należy dostarczyć osobiście do siedziby DISE lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: natalia.sienko@dise.org.pl. Formularz powinien być dostarczony do dnia 13.06.2022 r.
 4. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu studyjnego zostaną powiadomione telefonicznie bądź e-mailowo przez Organizatora.

 

§ 3

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi: 12 000 zł netto + VAT.
 2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po skutecznej rejestracji i akceptacji regulaminu kwota wskazana w ust. 1 nie podlega zwrotowi.

 

§ 4

 1. Organizator wyjazdu pokrywa koszty:

a. wyżywienia,
b. zakwaterowania – dwa noclegi,
c. transportu – transport na terytorium Niemiec oraz przeloty na trasie Warszawa-Berlin,
d. atrakcji turystycznych,
e. udziału w uroczystej kolacji.

 1. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu obiektu, w którym będą zakwaterowani.
 2. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawnych (w tym reżimów sanitarnych) związanych z pandemią wirusa SARS-CoV2 stawianych przez kraje, na terenie których Uczestnicy wyjazdu będą przebywać w związku z wyjazdem oraz przewoźników, linii lotniczych, zarządców lotnisk i obiektu, w którym organizowanie jest zakwaterowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie wymagań przez Uczestnika/Uczestników wyjazdu.
 3. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa podczas przebywania na lotnisku i na pokładzie samolotu (zakaz przewożenia substancji niebezpiecznych itp.), jak i innych wymagań zarządców lotnisk, czy przewoźnika (linii lotniczych).
 4. Organizator nie sprawuje pieczy nad uczestnikiem oraz jego mieniem w trakcie trwania wyjazdu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w samolocie, autokarach, jak i obiekcie, w którym organizowane jest zakwaterowanie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lotów w wynikające z siły wyższej lub z winy przewoźnika (linii lotniczych).
 6. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

 

§ 5

Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promujących i podsumowujących wyjazd, jak i wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez DISE. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

§ 6

 1. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego Regulaminu, jak i Harmonogramu wyjazdu dostępnego na stronie https://dise.org.pl/hydrogen-2022.
 2. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji wyjazdu – zgodnie z informacją zawartą na stronie: https://dise.org.pl/hydrogen-2022.
 3. Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu znajdują się na stronie internetowej https://dise.org.pl/hydrogen-2022.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wyjazdu i prawo do odwołania wyjazdu.
 5. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.