Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Informujmy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu
przy al. Kasztanowej 3a-5, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce zatrudnienia;
 • zajmowane stanowisko;
 • adres siedziby pracodawcy;
 • e-mail;
 • nr telefonu;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wystawienia dokumentów księgowych, wpisania na listę uczestników Wyjazdu studyjnego, dokonania odprawy pasażerskiej, wykonania identyfikatora uczestnika Wyjazdu studyjnego, przesyłania informacji związanych z Wyjazdem studyjnym, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza danymi zawartymi na dokumentach księgowych, które to będą przekazane do biura rachunkowego obsługującego Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych w oparciu o umowę powierzenia oraz poza następującymi danymi: Imię; Nazwisko; Stanowisko; Firma, które zostaną przesłane drukarni wykonującej identyfikatory.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych pochodzą wyłącznie ze zgłoszeń uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

5. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Wyjeździe studyjnym.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

a) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z organizowaniem wydarzeń lub czynności związanych z działalnością Administratora, w szczególności towarzystwom ubezpieczeniowym, firmom hotelowym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym,
b) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.