SMR w Polsce
Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki

31 stycznia 2024 NOVOTEL CENTRUM (Wrocław)

PODSUMOWANIE

Czy innowacyjne podejście do energetyki jądrowej może zrewolucjonizować polską gospodarkę? Jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą technologia SMR (ang. Small Modular Reactors) dla polskiego sektora energetycznego? SMR to rewolucyjna technologia, która może odmienić polski krajobraz energetyczny, jednak przez swoją innowacyjność podnosi wiele pytań, na które odpowiedzi poszukuje coraz więcej zainteresowanych energetyką. Kwestie bezpieczeństwa, finansowania, procesu inwestycyjnego i legislacji czy potrzebnych do funkcjonowania elektrowni zawodów, to jedne z istotniejszych, które postanowiliśmy rozwinąć podczas konferencji we Wrocławiu.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych zorganizował 31 stycznia 2024 we Wrocławiu konferencję „SMR w Polsce Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki”. Podczas wydarzenia słuchacze mieli szansę wysłuchać treściwych i przystępnych wykładów tematycznych na temat technologii, a także zadawać ekspertom własne pytania i dyskutować o nich na żywo.

Czytaj więcej >>

Konferencję otworzył Zarząd Fundacji DISE – Remigiusz Nowakowski oraz Dawid Jackiewicz, którzy podkreślili, że rozwój energetyki jądrowej jest szansą dla Polski na zbudowanie stabilnego, bezpiecznego i niezależnego od czynników zewnętrznych systemu energetycznego. Budowa małych reaktorów jądrowych jest drogą do przyśpieszenia i swoistej decentralizacji procesu rozwoju technologii jądrowej w kraju, a także długoterminowego obniżania emisyjności polskiej energetyki.

Pierwszą prelekcję poprowadził prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski, który scharakteryzował system SMR i omówił jego główne zastosowania dla energetyki, ciepłownictwa i przemysłu: poczynając od fizycznych podstaw energii jądrowej, technicznych aspektów pracy reaktora, ewolucji rozwoju technologii jądrowej w energetyce aż do omówienia poszczególnych dostępnych na rynku reaktorów i stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa. Kolejny blok wykładów poświęcony był procesowi licencjonowania elektrowni jądrowej. Dominik Rauchut z Państwowej Agencji Atomistyki podzielił się wiedzą z zakresu regulacji technologii SMR w Polsce i planach na rozwój legislacji, a także skomplikowanego procesu opiniowania i oceny dokumentacji, związanej z planami budowy elektrowni jądrowej, poświęcając szczególną uwagę wymogom bezpieczeństwa. Kolejny prelegent – Wojciech Wrochna, poświęcił swoją prezentację polskiemu systemowi bezpieczeństwa jądrowego. Omówiony został administracyjny proces inwestycyjny, poprzedzający budowę elektrowni jądrowej, zwracając uwagę na fakt, że procedury i zakres prowadzonych badań nie różnią się zasadniczo w przypadku SMR, jak i tradycyjnej elektrowni jądrowej. Prelegent podkreślił również rolę najwyższej jakości standardów międzynarodowych w krajowym systemie prawnym.

Wykład prof. dr hab. inż. Waldemara Skomudka dotyczył kwestii wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej z perspektywy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zapotrzebowania na energię elektryczną. W. Skomudek zwrócił uwagę na istotę transformacji energetycznej oraz dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na moc w KSE oraz omówił perspektywę rozwoju samobilansujących się obszarów, zgodnie ze strategią PEP2040. Duże zainteresowania wzbudził aspekt planów rozwoju krajowych sieci przesyłowych i perspektywy rozwoju systemu w procesie transformacji energetycznej. Dr Adam Hamerla z Głównego Instytutu Górnictwa przedstawił temat kryteriów doboru lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce z perspektywy analiz konkretnych lokalizacji w Polsce. Prelegent przedstawił perspektywę nowych lokalizacji, jak i tych z istniejącą infrastrukturą energetyczną, szczegółowo omawiając czynniki naturalne i antropologiczne, wpływające na kryteria lokalizacji tego rodzaju obiektów, z czego najważniejsze to, m.in. dostępność wody, warunki geologiczne czy potencjalne postępowanie awaryjne i minimalizowanie ryzyk, związanych z działalnością człowieka.

Ostatni blok tematyczny rozpoczął Marcin Ciepliński z prelekcją na temat kształcenia kadr i wparcia badań rozwojowych w technologii SMR. Jest to temat budzący duże zainteresowanie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, którzy w przyszłości będą fundamentem funkcjonowania obiektów energetyki jądrowej. Autor przedstawił ideę systematycznego podejścia do szkoleń pracowników obiektów jądrowych oraz stworzenia centrum treningowego, a także uwarunkowania prawne kwalifikacji niezbędnych do eksploatacji jednostek, wykonujących działalność jądrową. Serię wykładów zamknęło wystąpienie prof. W. Gudowskiego, rozpatrujące korzyści z rozwoju technologii SMR w Polsce. Zwrócono uwagę na charakterystykę krajowych potrzeb, związanych z transformacją energetyczną i koniecznością zastąpienia bloków węglowych innym stabilnym i sterowalnym źródłem energii. Autor zwrócił uwagę na rosnące możliwości obniżania kosztów wdrażania technologii jądrowej oraz zaspokojenia potrzeb ciepłownictwa. Wskazał również na korzyści do polskiej gospodarki, związane z potencjalną działalnością reaktorów, konkurencyjnością i nowymi miejscami pracy. Niezwykle ważny w odniesieniu do technologii jądrowej jest aspekt jej bezemisyjności i roli w dążeniu do polskich i wspólnotowych celów klimatycznych.

Przebieg wydarzenia pokazał jak duże zainteresowanie budzi przyszłościowa tematyka energetyki jądrowej, co miało wyraz we wnikliwych pytaniach widowni i chęci wzajemnego dzielenia się opiniami i pomysłami, związanymi z tym sektorem. Z całą pewnością można stwierdzić, że temat SMR pozostaje niewyczerpany i istnieje duża potrzeba prowadzenia dyskusji w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

PREZENTACJE

GALERIA

AGENDA

9:00 – 9:30

Rejestracja uczestników

9:30 – 9:40

Przywitanie i wprowadzenie
Remigiusz Nowakowski i Dawid Jackiewicz

9:40 – 10:25

Wykład: Istota technologii małych modularnych reaktorów jądrowych (SMR)

 • Potencjał zastosowania SMR w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle.
 • Różnice pomiędzy dużym i małym atomem.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski

10:25 – 10:40

Sesja Q&A

10:40 – 10:55

Przerwa kawowa

10:55 – 11:25

Wykład: Proces licencjonowania elektrowni jądrowej – funkcje kontrolno-nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

 • Wymogi regulacyjne dla rozwoju technologii SMR w Polsce – regulacje istniejące i planowane.
 • Zakres dokumentacji wymaganej dla uzyskania ogólnej opinii dot. technologii SMR wydawanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
 • Proces dokonywania oceny dokumentacji bezpieczeństwa, w tym planowaniu i organizacji przeglądu oraz metodom weryfikacji dokumentacji technicznej, jaką przedłoży wraz z wnioskiem o zgodę na budowę inwestor pierwszej elektrowni jądrowej.

Prowadzący: Dominik Rauchut

11:25 – 11:55

Wykład: „Licencjonowalność” SMR w Polsce: Ocena krajowych ram prawnych i regulacyjnych

 • Polski system bezpieczeństwa jądrowego definiuje aktualny, systematyczny układ wymagań, które są w większości technologicznie neutralne.
 • Polskie ramy systemowe mogą być skutecznie zastosowane do oceny bezpieczeństwa i licencjonowania SMR-ów. Jednakże, może zaistnieć potrzeba specjalnego rozważenia lub adaptacji pewnych wymagań szczegółowych, zwłaszcza w odniesieniu do innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Prowadzący: Wojciech Wrochna, LL.M.

11:55 – 12:10

Sesja Q&A

12:10 – 12:25

Przerwa kawowa

12:25 – 12:55

Wykład: Kryteria doboru lokalizacji – wymagania techniczne i prawne

 • Optymalizacja lokalizacji energetyki jądrowej z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

12:55 – 13:25

Wykład: Kryteria doboru lokalizacji na konkretnych przykładach

 • Podejście do wyboru potencjalnych lokalizacji w Polsce.

Prowadzący: Dr Adam Hamerla

13:25 – 13:40

Sesja Q&A

13:40 – 14:25

Lunch

14:25 – 14:55

Wykład: Kształcenie kadr i wsparcie badań rozwojowych

 • Budowa kompetencji i kształcenie kadr dla energetyki jądrowej – idea Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr Energetyki Jądrowej.
 • Badania i rozwój w technologiach SMR.

Prowadzący: Marcin Ciepliński

14:55 – 15:25

Wykład: Korzyści z wdrożenia SMRów w Polsce

 • Korzyści w skali państwowej.
 • Korzyści dla lokalnych społeczności.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski

15:25 – 16:00

Sesja Q&A

16:00

Zakończenie

parking

Uczestnikom konferencji przysługuje zniżka na parking na terenie hotelu.
Bilet należy rozliczyć w recepcji przed opuszczeniem obiektu.
Cena po uwzględnieniu rabatu wynosi 6 PLN/godz.

PRELEGENCI

Prof. dr inż. Wacław Gudowski

Prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski

Doradca ORLEN Synthos Green Energy,
Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
KTH Królewski Instytut
Technologiczny w Sztokholmie

Czytaj więcej

Profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Świerk.

Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym – KTH, Sztokholm, Szwecja.

Doradca Orlen Synthos Green Energy ds Energetyki.

Członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych – IVA

Do roku 2006 – Dyrektor Centrum Technologii Jądrowej (CEKERT) w Królewskim Instytucie Technologicznym, Sztokholm.

2006-2011 Zastępca Dyrektora Generalnego w International Science and Technology Center (ISTC) w Moskwie, centrum analiz, badań i monitorowania nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Autor ponad 100 szeroko cytowanych publikacji w dziedzinie reaktorów jądrowych, transmutacji odpadów radioaktywnych i rozpraszania neutronów.

Ekspert w dziedzinie reaktorów jądrowych, w szczególności małych reaktorów modułowych – SMR.

Ekspert w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Stopnie naukowe:

Magister inżynier elektrotechniki ze specjalnością techniczna fizyka jądrowa – Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Kraków

Doktor nauk technicznych – Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Kraków. Praca doktorska: “Obliczanie zmian reaktywności reaktorów jądrowych na neutronach prędkich metodą Monte-Carlo” poświęcona była obliczeniom projektowym reaktora IBR-2 w Dubnej (Rosja). Reaktor ten wciąż jest w eksploatacji!

Habiltacji i stopień docenta – Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholme  – KTH.

Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym – KTH, Sztokholm i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Wychowawca około 500 doktorów i magistrów fizyki reaktorowej, w tym wielu polskich absolwentów. Dyrektor programu magisterskiego „Energetyka jądrowa” w Królewskim Instytucie Technologicznym – KTH, Sztokholm, wykladowca uniwerstytetów w Chinach: Tsinghua University, Beijing i Harbin Engineering University.

Od połowy lat 70-ych prowadził badania w dziedzinie konstrukcji i zastosowań reaktorów wysokotemperaturowych oraz w bardzo innowacyjnej na tamte czasy dziedzinie zastosowania sztucznej inteligencji (AI) do sterowania reaktorami wysokotemperaturowymi.

Od początku lat 80-tych prowadził bardzo aktywne badania naukowe stosując technikę rozpraszania neutronów. Prowadził eksperymenty na reaktorach w Dubnej (obecnie Federacja Rosyjska), w Studsvik (Szwecja) i w Instytucie Laue-Langevin (ILL) w Grenoble oraz na źródle spalacyjnym ISIS w Rutherford Laboratory (Wielka Brytania). W latach 1990-tych pracownik naukowo-badawczy w Narodowym Laboratiorium Los Alamos (LANL) w USA.

Jeden z pionierów światowych badań nad podkrytycznymi systemami sterowanymi akceleratorem (ADS) dla transmutacji odpadów radioaktywnych i ekspert w dziedzinie reaktorów IV generacji. Pracuje nad rozwojem Małych Modularnych Reaktorów (SMR).

W 1997 ekspert Departamentu Energii USA w dziedzinie transmutacji materiałów radioaktywnych. W 2003 i 2005 – międzynarodowy ekspert Parlamentu Francuskiego w dziedzinie energetyki jądrowej i odpadów jądrowych.

Koordynator trzech projektów europejskich w dziedzinie transmutacji i zarządzania odpadami radioaktywnymi oraz rozwoju nowych technologii jądrowych: IABAT, RED-Impact i Asia/Link.

Dominik Rauchut

Dominik Rauchut

Departament Bezpieczeństwa Jądrowego,
Państwowa Agencja Atomistyki

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w specjalizacji energetyka jądrowa. Zatrudniony w Państwowej Agencji Atomistyki w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego od 2016 roku. Inspektor dozoru jądrowego specjalizujący się w ocenie technicznej i licencjonowaniu obiektów jądrowych, z szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych reaktorów jądrowych. Odbył szereg szkoleń krajowych oraz międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, w tym m.in. szkolenie stanowiskowe
w Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (US NRC) w zakresie prowadzenia kontroli na budowie elektrowni jądrowej Vogtle, jak również w Kanadyjskiej Komisji Dozoru Jądrowego (CNSC)
w zakresie licencjonowania zaawansowanych reaktorów jądrowych.

Wojciech Wrochna

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka,
Infrastruktura i Środowisko
Kancelaria Kochański & Partners

Czytaj więcej

Specjalizuje się w prawie energetycznym i prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji (w tym pomocy publicznej i regulacji sektorowej) oraz obsłudze inwestycji i transakcji podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Wojciech doradza na co dzień w projektach inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii w tym z OZE i energetyki jądrowej oraz wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie. Zajmuje się obsługą prawną strategicznych projektów energetycznych w Polsce, w tym projektów gazowych, sieciowych i innych projektów infrastruktury krytycznej, budowy instalacji przemysłowych w tym typu “greenfield”. Wojciech zajmuje się pełną obsługą procesu inwestycyjnego w zakresie uzyskiwania pozwoleń, licencji (koncesji) oraz umów z wykonawcami i dostawcami urządzeń oraz mediów.

Wojciech był zaangażowany we większość kluczowych polskich projektów energetycznych ostatnich lat: Elektrownia Jądrowa, Terminal LNG, Baltic Pipe, Harmony Link, postępowanie sądowe Opal/Gazprom, wprowadzenie rynku mocy.

Obecnie Wojciech wraz z zespołem skupiają się na rozwijaniu innowacyjnych projektów wodorowych oraz doradztwie w zakresie przyspieszenia rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Wojciech prowadził postępowania przed Komisją Europejską w temacie notyfikacji projektów pomocy publicznej, w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE oraz projektów M&A. Jego doświadczenie w sektorze rynków regulowanych obejmuje szerokie doradztwo dla klientów w zakresie inwestycji i przeprowadzania transakcji, pozyskiwania finansowania (fundusze UE). Jest również wykładowcą akademickim, autorem licznych artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek1

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Czytaj więcej

Profesor posiada prawie czterdziestoletni staż pracy w energetyce zawodowej. Ukończył m.in. studia doktoranckie, polsko-austriackie studia menedżerskie w zakresie Nowoczesne zarządzanie finansami, studia menedżerskie w zakresie Nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem oraz studia podyplomowe w zakresie Rachunkowość i finanse. W latach 2001–2008 pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego, a w latach 2008–2010 funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. oraz TAURON S.A., a także w 2007 r. uczestniczył w wydzieleniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego ze struktur EnergiaPro KE S.A. W latach 2012–2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na Politechnice Opolskiej. W latach 2020-2023 w spółce TAURON Dystrybucja pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora. Obecnie jest pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W pracy zawodowej zajmuje się głównie funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, zarządzaniem dużymi projektami, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w krajowym sektorze energetycznym, zarządzaniem podmiotami podsektora elektroenergetycznego w warunkach konkurencji, problematyką stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, problematyką eksploatacji sieci elektroenergetycznych oraz poprawy jakości i ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 artykułów naukowych i referatów oraz 12 publikacji monograficznych. Członek wielu organizacji branżowych, krajowych i zagranicznych.

Adam Hamerla

Dr Adam Hamerla

Adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

Czytaj więcej

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie hydrologii miejskiej, analiz przestrzennych oraz zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Kierownik wielu prac w dziedzinie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, w tym zakończonego w 2023 roku projektu „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”.

Marcin Ciepliński

Marcin Ciepliński

Ekspert branży jądrowej i Doradca Zarządu
ORLEN Synthos Green Energy

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku związany z branżą energetyczną – początkowo w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., a następnie w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Od 2007 roku zaangażowany w prace związane z przygotowaniem założeń odnośnie udziału energetyki jądrowej w krajowym miksie energetycznym, a od roku 2009 dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Od 2019 w PGE EJ 1 sp. z o.o. (obecna nazwa: Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.), m.in. na stanowisku Dyrektora Biura Koordynacji Programu. Od 2022 roku Doradca Zarządu – Project Manager w ORLEN Synthos Green Energy sp. z o.o.

atom
slup-elektryczny
srodowisko

Regulamin Konferencji SMR w Polsce: Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki

31 stycznia 2024 r.
organizowanego przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych („Regulamin”)

Czytaj wiecej >>

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Wydarzenia SMR w Polsce: Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki („Konferencji”) jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą
  przy al. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław, NIP 8992772111 („DISE”).
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w zakresie organizowania konferencji, zasady korzystania z tych usług i zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konferencji.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na: https://dise.org.pl/konferencja-smr-w-polsce/  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej: https://dise.org.pl/konferencja-smr-w-polsce/  („Strona Internetowa Konferencji”).
 5. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

5.1 Uczestnik – osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział w Konferencji lub której udział w Konferencji został zgłoszony przez Rejestrującego,

5.2 Rejestrujący – osoba prawna, osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z DISE umowę na zasadach określonych w Regulaminie,

5.3. Hotel – podmiot, u którego odbywa się Konferencja,

5.4. Zgłoszenie – dokonanie czynności zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie,

5.5. Organizatorzy – DISE.

§ 2

UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do udziału na adres biuro@dise.org.pl, otrzymanie potwierdzenia rejestracji na liście uczestników od Organizatora oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 2. Ilość dostępnych miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do momentu wykorzystania puli dostępnych miejsc.
 3. Z chwilą rejestracji Rejestrujący:

3.1 akceptuje niniejszy Regulamin,

3.2 oświadcza, że zapoznał się z dokumentami zawierającymi zasady i warunki udziału w Konferencji oraz akceptuje ich treść,

3.3 oświadcza, iż otrzymał informację o przetwarzaniu danych osobowych przez DISE w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, i zobowiązuje się przekazać tę informację Uczestnikom, których udział w Konferencji zgłasza, oświadcza, iż wyraża zgodę na dokumentowanie spotkania w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww. dokumentacji, także tej zawierającej wizerunek jego lub zgłoszonych przez niego Uczestników, których zgodę posiada, na stronach www oraz w materiałach drukowanych DISE oraz jej partnerów handlowych,

3.4 wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie DISE oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia,

3.5 wyraża zgodę na dokumentowanie Konferencji w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww. dokumentacji, także zawierającej jego wizerunek,

3.6 wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi,

3.7 wyraża zgodę na publikację i rejestrację materiałów związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.

 1. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do 26 stycznia 2024 r.
 2. Wszelkie zmiany dokonywane przez Rejestrującego dotyczące rejestracji odbywają się w formie pisemnej (listem poleconym na adres siedziby DISE) lub na adres e-mail biuro@dise.org.pl pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
 3. Rejestrujący zobowiązany jest do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia zamówienia (formularza zgłoszeniowego).
 4. DISE nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem błędnych danych Uczestnika lub Rejestrującego do zamówienia (formularza zgłoszeniowego).

 

§ 3

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Na mocy Umowy DISE zobowiązuje się umożliwić Uczestnikowi uczestnictwo w Konferencji.
 2. DISE ogłasza na Stronie Internetowej Konferencji dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca i programu Konferencji.
 3. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych.

 

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne.
 2. W ramach uczestnictwa wystąpić może pomoc pośrednia jako pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, z 24.12.2013, str. 1, ze zm.).
 3. Rejestrujący zobowiązany jest do uzupełnienia i dostarczenia Organizatorowi ścieżką mailową podpisanych dokumentów w formie skanu lub z podpisem kwalifikowanym/zaufanym, tj. formularz zgłoszeniowy wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na obowiązujących wzorach (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie z zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), a także dodatkowych dokumentów ewentualnie wymaganych przez Organizatora.
 4. Za prawidłowość informacji podanych w formularzach odpowiedzialność ponosi Rejestrujący.
 5. W przypadku występowania pomocy de minimis przeprowadzone zostanie badanie dopuszczalności udzielenia pomocy przez Organizatora. Ewentualna pomoc de minimis będzie możliwa po przekazaniu przez danego Uczestnika wszystkich niezbędnych informacji.
 6. Udzielenie pomocy de minimis zostanie każdorazowo potwierdzone poprzez wydanie beneficjentom zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 7. Wysokość udzielonej pomocy zostanie ustalona w oparciu o ilość kwalifikujących się Uczestników.
 8. Beneficjentem pomocy de minimis są przedsiębiorcy zgodnie z definicją „jednego przedsiębiorstwa” z rozporządzenia komisji 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej do pomocy de minimis.
 9. Organizator, przed ewentualnym przyznaniem pomocy de minimis weryfikuje poziom wykorzystanej pomocy de minimis na podstawie dokumentów dostarczonych przez Rejestrującego oraz za pomocą systemu SHRIMP.
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące.

 

§ 5

REZYGNACJA/ ZMIANA
UCZESTNIKA/REJESTRUJĄCEGO

 1. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać w formie pisemnej, wysyłając je na adres DISE lub też drogą elektroniczną na adres e‐mail: biuro@dise.org.pl do dnia 19 stycznia 2024 r.
 2. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie niezależnie od przyczyny anulowania rejestracji lub braku uczestnictwa.

 

§ 6

WARUNKI UCZESTNICTWA
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

1.1 zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie,

1.2 potwierdzenia przez Uczestnika obecności w dniu Konferencji, co równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.

 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciw pożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 2. Uczestnik i Rejestrujący ponoszą odpowiedzialność finansową za spowodowanie jakichkolwiek szkód w trakcie uczestnictwa Uczestnika w Konferencji. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów naprawienia szkód spowodowanych w Hotelu.
 3. DISE, Hotel oraz żaden inny właściciel miejsca, gdzie odbywa się Konferencja nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji lub pobytu Uczestnika w związku z Konferencją.
 4. DISE, Hotel oraz żaden inny właściciel miejsca, gdzie odbywa się Konferencja, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę Uczestnika powstałą w trakcie lub w związku z Konferencją i spowodowaną siłą wyższą lub działaniem osób trzecich w tym w szczególności innych Uczestników.
 5. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody w mieniu Uczestnika, podmiot ten zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie DISE.

 

§ 7

ZMIANA DATY I ODWOŁANIE KONFERENCJI

 1. DISE zastrzega sobie prawo do zmiany daty Konferencji, zawiadamiając o nowej dacie w terminie do jednego tygodnia przed pierwotnie planowaną datą Konferencji, w sytuacji wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych niezależnych od DISE a uniemożliwiających przeprowadzenie Konferencji w pierwotnej dacie. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w Konferencji w nowej dacie, chyba że Rejestrujący odstąpi od Umowy w terminie 14 dni od otrzymana informacji zmianie daty Konferencji.
 2. Zdarzeniami losowymi są zdarzenia przyszłe, możliwe, ale niepewne, w szczególności: powódź, pożar w budynku/budynkach, w którym/ch ma się odbyć wydarzenie SMR w Polsce: Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki lub awaria, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim/ch budynku/ach, zamieszki uliczne, klęski żywiołowe (w szczególności: trzęsienia ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczna itp.), wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu (w szczególności: działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki, demonstracje itp.), epidemie (w tym zagrożenia epidemiczne), akty władzy państwowej (w szczególności: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, zakaz organizowania zgromadzeń, imprez typu konferencje, targi, itp.), inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników w przypadku jego odbycia.
 3. Informacja o zmianie daty Konferencji lub jej odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez DISE telefonicznie Rejestrującemu.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawarcia Umowy uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby powoda.
 2. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów za tekst wiążący uznaje się tekst Regulaminu w języku polskim.
 3. DISE zastrzega sobie prawo modyfikacji zapisów Regulaminu w każdym momencie z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu DISE poinformuje wszystkich Rejestrujących, na adres e‐mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Rejestrujący może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymana informacji o zmianie Regulaminu. Brak odstąpienia od Umowy oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2023 r.

 

Załącznik 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rejestrującego lub osób go reprezentujących i Uczestników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą przy al. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław, NIP 8992772111 („DISE”).

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się pod adresem: biuro@dise.org.pl.

DISE będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z DISE,

 1. w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem Konferencji, w tym kontaktu z Rejestrującym lub Uczestnikiem,
  i. na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO w odniesieniu do danych osobowych Rejestrującego,
  ii. na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO w odniesieniu do danych osobowych osób reprezentujących Rejestrującego lub Uczestników,
 2. na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia możliwych roszczeń wobec Rejestrującego lub Uczestnika,
 3. na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO w razie wyrażenia dodatkowych zgód, w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód,
 4. na podstawie 9 ust. 2 lit. a RODO w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia w zakresie i celu wskazanym w treści zgody.

Jeżeli dane osobowe nie zostały przez Panią/Pana podane samodzielnie, źródłem Pani/Pana danych osobowych jest Rejestrujący Panią/Pana na Konferencję.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, współpracownikom DISE zaangażowanym w organizację Konferencji, bankom w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń, innym zewnętrznym podmiotom wspierającym DISE np. w zakresie usług informatycznych, księgowych lub prawnych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z DISE i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania Umowy (odbycia Konferencji), a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

 1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
 3. z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie danych osobowych, do momentu wycofania danej zgody,
 4. z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia przez okres 14 dni od zakończenia Konferencji lub do momentu wycofania danej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi rejestrację i wzięcie udziału w Konferencji.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.

Załącznik 2

Treści zgód i oświadczeń

 1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin
 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DISE w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyrażam zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DISE w celu marketingu własnych produktów i usług po zakończeniu Umowy i otrzymywanie od DISE informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Wyrażam zgodę na dokumentowanie Konferencji w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww. dokumentacji, także zawierającej mój wizerunek.
 6. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników i prelegentów Konferencji wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 7. Wyrażam zgodę na publikację i rejestrację materiałów związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.

Zapraszamy do Wrocławia

Lokalizacja

punkt3

Novotel Wrocław Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław

energia-smr-1
energia-smr-2
NFOŚiGW

Niniejsza strona została dofinansowana ze środków NFOŚiGW.
Za jej treść odpowiada wyłącznie Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.