SMR w Polsce
Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki

Projekt „SMR w Polsce: Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki” realizowany przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, ma na celu zwiększenie świadomości i umożliwienie wymiany informacji w obszarze technologii małych modułowych reaktorów jądrowych. Temat ten jest niezwykle ważny dla ogólnokrajowej gospodarki, rozwoju technologii, wsparcia realizacji transformacji energetycznej oraz przyszłego celu pozyskania stabilnych i bezpiecznych źródeł energii.

W ramach projektu realizowane były działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne, których głównym celem było poszerzenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyszłościowej i bezemisyjnej technologii jądrowej SMR. W ramach aktywności została zorganizowana konferencja oraz zostały opublikowane eksperckie artykuły w tematyce technologii małych modułowych reaktorów jądrowych. SMR są ważnym elementem debaty energetycznej w kontekście rozwoju OZE, „dużego atomu” i potrzeb radykalnej transformacji polskiego systemu energetycznego. Odpowiedzi na pytania dotyczące korzyści i wyzwań związanych z wdrożeniem SMR-ów w Polsce są kluczowe dla dalszej analizy roli, jaką te reaktory mogą odgrywać w naszej gospodarce.

atom
atom

Zorganizowanie otwartego wydarzenia w formie konferencji pt: „SMR w Polsce: Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki” umożliwiło stworzenie przestrzeni do dyskusji z ekspertami oraz zapewniło dostęp do aktualnej wiedzy i informacji z dziedziny energetyki jądrowej.

PODSUMOWANIE KONFERENCJI – 31 stycznia 2024 r., Wrocław

Czy innowacyjne podejście do energetyki jądrowej może zrewolucjonizować polską gospodarkę? Jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą technologia SMR (ang. Small Modular Reactors) dla polskiego sektora energetycznego? SMR to rewolucyjna technologia, która może odmienić polski krajobraz energetyczny, jednak przez swoją innowacyjność podnosi wiele pytań, na które odpowiedzi poszukuje coraz więcej zainteresowanych energetyką. Kwestie bezpieczeństwa, finansowania, procesu inwestycyjnego i legislacji czy potrzebnych do funkcjonowania elektrowni zawodów, to jedne z istotniejszych, które postanowiliśmy rozwinąć podczas konferencji we Wrocławiu.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych zorganizował 31 stycznia 2024 we Wrocławiu konferencję „SMR w Polsce Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki”. Podczas wydarzenia słuchacze mieli szansę wysłuchać treściwych i przystępnych wykładów tematycznych na temat technologii, a także zadawać ekspertom własne pytania i dyskutować o nich na żywo.

Czytaj więcej >>

Konferencję otworzył Zarząd Fundacji DISE – Remigiusz Nowakowski oraz Dawid Jackiewicz, którzy podkreślili, że rozwój energetyki jądrowej jest szansą dla Polski na zbudowanie stabilnego, bezpiecznego i niezależnego od czynników zewnętrznych systemu energetycznego. Budowa małych reaktorów jądrowych jest drogą do przyśpieszenia i swoistej decentralizacji procesu rozwoju technologii jądrowej w kraju, a także długoterminowego obniżania emisyjności polskiej energetyki.

Pierwszą prelekcję poprowadził prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski, który scharakteryzował system SMR i omówił jego główne zastosowania dla energetyki, ciepłownictwa i przemysłu: poczynając od fizycznych podstaw energii jądrowej, technicznych aspektów pracy reaktora, ewolucji rozwoju technologii jądrowej w energetyce aż do omówienia poszczególnych dostępnych na rynku reaktorów i stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa. Kolejny blok wykładów poświęcony był procesowi licencjonowania elektrowni jądrowej. Dominik Rauchut z Państwowej Agencji Atomistyki podzielił się wiedzą z zakresu regulacji technologii SMR w Polsce i planach na rozwój legislacji, a także skomplikowanego procesu opiniowania i oceny dokumentacji, związanej z planami budowy elektrowni jądrowej, poświęcając szczególną uwagę wymogom bezpieczeństwa. Kolejny prelegent – Wojciech Wrochna, poświęcił swoją prezentację polskiemu systemowi bezpieczeństwa jądrowego. Omówiony został administracyjny proces inwestycyjny, poprzedzający budowę elektrowni jądrowej, zwracając uwagę na fakt, że procedury i zakres prowadzonych badań nie różnią się zasadniczo w przypadku SMR, jak i tradycyjnej elektrowni jądrowej. Prelegent podkreślił również rolę najwyższej jakości standardów międzynarodowych w krajowym systemie prawnym.

Wykład prof. dr hab. inż. Waldemara Skomudka dotyczył kwestii wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej z perspektywy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zapotrzebowania na energię elektryczną. W. Skomudek zwrócił uwagę na istotę transformacji energetycznej oraz dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na moc w KSE oraz omówił perspektywę rozwoju samobilansujących się obszarów, zgodnie ze strategią PEP2040. Duże zainteresowania wzbudził aspekt planów rozwoju krajowych sieci przesyłowych i perspektywy rozwoju systemu w procesie transformacji energetycznej. Dr Adam Hamerla z Głównego Instytutu Górnictwa przedstawił temat kryteriów doboru lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce z perspektywy analiz konkretnych lokalizacji w Polsce. Prelegent przedstawił perspektywę nowych lokalizacji, jak i tych z istniejącą infrastrukturą energetyczną, szczegółowo omawiając czynniki naturalne i antropologiczne, wpływające na kryteria lokalizacji tego rodzaju obiektów, z czego najważniejsze to, m.in. dostępność wody, warunki geologiczne czy potencjalne postępowanie awaryjne i minimalizowanie ryzyk, związanych z działalnością człowieka.

Ostatni blok tematyczny rozpoczął Marcin Ciepliński z prelekcją na temat kształcenia kadr i wparcia badań rozwojowych w technologii SMR. Jest to temat budzący duże zainteresowanie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, którzy w przyszłości będą fundamentem funkcjonowania obiektów energetyki jądrowej. Autor przedstawił ideę systematycznego podejścia do szkoleń pracowników obiektów jądrowych oraz stworzenia centrum treningowego, a także uwarunkowania prawne kwalifikacji niezbędnych do eksploatacji jednostek, wykonujących działalność jądrową. Serię wykładów zamknęło wystąpienie prof. W. Gudowskiego, rozpatrujące korzyści z rozwoju technologii SMR w Polsce. Zwrócono uwagę na charakterystykę krajowych potrzeb, związanych z transformacją energetyczną i koniecznością zastąpienia bloków węglowych innym stabilnym i sterowalnym źródłem energii. Autor zwrócił uwagę na rosnące możliwości obniżania kosztów wdrażania technologii jądrowej oraz zaspokojenia potrzeb ciepłownictwa. Wskazał również na korzyści do polskiej gospodarki, związane z potencjalną działalnością reaktorów, konkurencyjnością i nowymi miejscami pracy. Niezwykle ważny w odniesieniu do technologii jądrowej jest aspekt jej bezemisyjności i roli w dążeniu do polskich i wspólnotowych celów klimatycznych.

Przebieg wydarzenia pokazał jak duże zainteresowanie budzi przyszłościowa tematyka energetyki jądrowej, co miało wyraz we wnikliwych pytaniach widowni i chęci wzajemnego dzielenia się opiniami i pomysłami, związanymi z tym sektorem. Z całą pewnością można stwierdzić, że temat SMR pozostaje niewyczerpany i istnieje duża potrzeba prowadzenia dyskusji w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Konferencja we Wrocławiu

Prezentacje

Foto galeria z konferencji

atom
slup-elektryczny
srodowisko

Agenda

Więcej >>

9:00 – 9:30

Rejestracja uczestników

9:30 – 9:40

Przywitanie i wprowadzenie
Remigiusz Nowakowski i Dawid Jackiewicz

9:40 – 10:25

Wykład: Istota technologii małych modularnych reaktorów jądrowych (SMR)

 • Potencjał zastosowania SMR w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle.
 • Różnice pomiędzy dużym i małym atomem.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski

10:25 – 10:40

Sesja Q&A

10:40 – 10:55

Przerwa kawowa

10:55 – 11:25

Wykład: Proces licencjonowania elektrowni jądrowej – funkcje kontrolno-nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

 • Wymogi regulacyjne dla rozwoju technologii SMR w Polsce – regulacje istniejące i planowane.
 • Zakres dokumentacji wymaganej dla uzyskania ogólnej opinii dot. technologii SMR wydawanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
 • Proces dokonywania oceny dokumentacji bezpieczeństwa, w tym planowaniu i organizacji przeglądu oraz metodom weryfikacji dokumentacji technicznej, jaką przedłoży wraz z wnioskiem o zgodę na budowę inwestor pierwszej elektrowni jądrowej.

Prowadzący: Dominik Rauchut

11:25 – 11:55

Wykład: „Licencjonowalność” SMR w Polsce: Ocena krajowych ram prawnych i regulacyjnych

 • Polski system bezpieczeństwa jądrowego definiuje aktualny, systematyczny układ wymagań, które są w większości technologicznie neutralne.
 • Polskie ramy systemowe mogą być skutecznie zastosowane do oceny bezpieczeństwa i licencjonowania SMR-ów. Jednakże, może zaistnieć potrzeba specjalnego rozważenia lub adaptacji pewnych wymagań szczegółowych, zwłaszcza w odniesieniu do innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Prowadzący: Wojciech Wrochna, LL.M.

11:55 – 12:10

Sesja Q&A

12:10 – 12:25

Przerwa kawowa

12:25 – 12:55

Wykład: Kryteria doboru lokalizacji – wymagania techniczne i prawne

 • Optymalizacja lokalizacji energetyki jądrowej z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

12:55 – 13:25

Wykład: Kryteria doboru lokalizacji na konkretnych przykładach

 • Podejście do wyboru potencjalnych lokalizacji w Polsce.

Prowadzący: Dr Adam Hamerla

13:25 – 13:40

Sesja Q&A

13:40 – 14:25

Lunch

14:25 – 14:55

Wykład: Kształcenie kadr i wsparcie badań rozwojowych

 • Budowa kompetencji i kształcenie kadr dla energetyki jądrowej – idea Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr Energetyki Jądrowej.
 • Badania i rozwój w technologiach SMR.

Prowadzący: Marcin Ciepliński

14:55 – 15:25

Wykład: Korzyści z wdrożenia SMRów w Polsce

 • Korzyści w skali państwowej.
 • Korzyści dla lokalnych społeczności.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski

15:25 – 16:00

Sesja Q&A

16:00

Zakończenie

Prelegenci

Więcej >>

Prof. dr inż. Wacław Gudowski

Prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski

Doradca ORLEN Synthos Green Energy,
Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
KTH Królewski Instytut
Technologiczny w Sztokholmie

Dominik Rauchut

Dominik Rauchut

Departament Bezpieczeństwa Jądrowego,
Państwowa Agencja Atomistyki

Wojciech Wrochna

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka,
Infrastruktura i Środowisko
Kancelaria Kochański & Partners

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek1

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Adam Hamerla

Dr Adam Hamerla

Adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

Marcin Ciepliński

Marcin Ciepliński

Ekspert branży jądrowej i Doradca Zarządu
ORLEN Synthos Green Energy

Regulamin Konferencji

Czytaj więcej >>

Regulamin Konferencji SMR w Polsce: Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki

31 stycznia 2024 r.
organizowanego przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych („Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Wydarzenia SMR w Polsce: Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki („Konferencji”) jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą przy al. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław, NIP 8992772111 („DISE”).
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w zakresie organizowania konferencji, zasady korzystania z tych usług i zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konferencji.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na: https://dise.org.pl/konferencja-smr-w-polsce/  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej: https://dise.org.pl/konferencja-smr-w-polsce/  („Strona Internetowa Konferencji”).
 5. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

5.1 Uczestnik – osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział w Konferencji lub której udział w Konferencji został zgłoszony przez Rejestrującego,

5.2 Rejestrujący – osoba prawna, osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z DISE umowę na zasadach określonych w Regulaminie,

5.3. Hotel – podmiot, u którego odbywa się Konferencja,

5.4. Zgłoszenie – dokonanie czynności zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie,

5.5. Organizatorzy – DISE.

§ 2

UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do udziału na adres biuro@dise.org.pl, otrzymanie potwierdzenia rejestracji na liście uczestników od Organizatora oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 2. Ilość dostępnych miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do momentu wykorzystania puli dostępnych miejsc.
 3. Z chwilą rejestracji Rejestrujący:

3.1 akceptuje niniejszy Regulamin,

3.2 oświadcza, że zapoznał się z dokumentami zawierającymi zasady i warunki udziału w Konferencji oraz akceptuje ich treść,

3.3 oświadcza, iż otrzymał informację o przetwarzaniu danych osobowych przez DISE w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, i zobowiązuje się przekazać tę informację Uczestnikom, których udział w Konferencji zgłasza, oświadcza, iż wyraża zgodę na dokumentowanie spotkania w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww. dokumentacji, także tej zawierającej wizerunek jego lub zgłoszonych przez niego Uczestników, których zgodę posiada, na stronach www oraz w materiałach drukowanych DISE oraz jej partnerów handlowych,

3.4 wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie DISE oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia,

3.5 wyraża zgodę na dokumentowanie Konferencji w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww. dokumentacji, także zawierającej jego wizerunek,

3.6 wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi,

3.7 wyraża zgodę na publikację i rejestrację materiałów związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.

 1. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do 26 stycznia 2024 r.
 2. Wszelkie zmiany dokonywane przez Rejestrującego dotyczące rejestracji odbywają się w formie pisemnej (listem poleconym na adres siedziby DISE) lub na adres e-mail biuro@dise.org.pl pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
 3. Rejestrujący zobowiązany jest do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia zamówienia (formularza zgłoszeniowego).
 4. DISE nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem błędnych danych Uczestnika lub Rejestrującego do zamówienia (formularza zgłoszeniowego).

 

§ 3

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Na mocy Umowy DISE zobowiązuje się umożliwić Uczestnikowi uczestnictwo w Konferencji.
 2. DISE ogłasza na Stronie Internetowej Konferencji dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca i programu Konferencji.
 3. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych.

 

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne.
 2. W ramach uczestnictwa wystąpić może pomoc pośrednia jako pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, z 24.12.2013, str. 1, ze zm.).
 3. Rejestrujący zobowiązany jest do uzupełnienia i dostarczenia Organizatorowi ścieżką mailową podpisanych dokumentów w formie skanu lub z podpisem kwalifikowanym/zaufanym, tj. formularz zgłoszeniowy wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na obowiązujących wzorach (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie z zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), a także dodatkowych dokumentów ewentualnie wymaganych przez Organizatora.
 4. Za prawidłowość informacji podanych w formularzach odpowiedzialność ponosi Rejestrujący.
 5. W przypadku występowania pomocy de minimis przeprowadzone zostanie badanie dopuszczalności udzielenia pomocy przez Organizatora. Ewentualna pomoc de minimis będzie możliwa po przekazaniu przez danego Uczestnika wszystkich niezbędnych informacji.
 6. Udzielenie pomocy de minimis zostanie każdorazowo potwierdzone poprzez wydanie beneficjentom zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 7. Wysokość udzielonej pomocy zostanie ustalona w oparciu o ilość kwalifikujących się Uczestników.
 8. Beneficjentem pomocy de minimis są przedsiębiorcy zgodnie z definicją „jednego przedsiębiorstwa” z rozporządzenia komisji 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej do pomocy de minimis.
 9. Organizator, przed ewentualnym przyznaniem pomocy de minimis weryfikuje poziom wykorzystanej pomocy de minimis na podstawie dokumentów dostarczonych przez Rejestrującego oraz za pomocą systemu SHRIMP.
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące.

 

§ 5

REZYGNACJA/ ZMIANA
UCZESTNIKA/REJESTRUJĄCEGO

 1. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać w formie pisemnej, wysyłając je na adres DISE lub też drogą elektroniczną na adres e‐mail: biuro@dise.org.pl do dnia 19 stycznia 2024 r.
 2. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie niezależnie od przyczyny anulowania rejestracji lub braku uczestnictwa.

 

§ 6

WARUNKI UCZESTNICTWA
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

1.1 zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie,

1.2 potwierdzenia przez Uczestnika obecności w dniu Konferencji, co równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.

 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciw pożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 2. Uczestnik i Rejestrujący ponoszą odpowiedzialność finansową za spowodowanie jakichkolwiek szkód w trakcie uczestnictwa Uczestnika w Konferencji. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów naprawienia szkód spowodowanych w Hotelu.
 3. DISE, Hotel oraz żaden inny właściciel miejsca, gdzie odbywa się Konferencja nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji lub pobytu Uczestnika w związku z Konferencją.
 4. DISE, Hotel oraz żaden inny właściciel miejsca, gdzie odbywa się Konferencja, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę Uczestnika powstałą w trakcie lub w związku z Konferencją i spowodowaną siłą wyższą lub działaniem osób trzecich w tym w szczególności innych Uczestników.
 5. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody w mieniu Uczestnika, podmiot ten zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie DISE.

 

§ 7

ZMIANA DATY I ODWOŁANIE KONFERENCJI

 1. DISE zastrzega sobie prawo do zmiany daty Konferencji, zawiadamiając o nowej dacie w terminie do jednego tygodnia przed pierwotnie planowaną datą Konferencji, w sytuacji wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych niezależnych od DISE a uniemożliwiających przeprowadzenie Konferencji w pierwotnej dacie. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w Konferencji w nowej dacie, chyba że Rejestrujący odstąpi od Umowy w terminie 14 dni od otrzymana informacji zmianie daty Konferencji.
 2. Zdarzeniami losowymi są zdarzenia przyszłe, możliwe, ale niepewne, w szczególności: powódź, pożar w budynku/budynkach, w którym/ch ma się odbyć wydarzenie SMR w Polsce: Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki lub awaria, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim/ch budynku/ach, zamieszki uliczne, klęski żywiołowe (w szczególności: trzęsienia ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczna itp.), wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu (w szczególności: działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki, demonstracje itp.), epidemie (w tym zagrożenia epidemiczne), akty władzy państwowej (w szczególności: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, zakaz organizowania zgromadzeń, imprez typu konferencje, targi, itp.), inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników w przypadku jego odbycia.
 3. Informacja o zmianie daty Konferencji lub jej odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez DISE telefonicznie Rejestrującemu.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawarcia Umowy uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby powoda.
 2. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów za tekst wiążący uznaje się tekst Regulaminu w języku polskim.
 3. DISE zastrzega sobie prawo modyfikacji zapisów Regulaminu w każdym momencie z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu DISE poinformuje wszystkich Rejestrujących, na adres e‐mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Rejestrujący może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymana informacji o zmianie Regulaminu. Brak odstąpienia od Umowy oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2023 r.

 

Załącznik 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rejestrującego lub osób go reprezentujących i Uczestników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą przy al. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław, NIP 8992772111 („DISE”).

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się pod adresem: biuro@dise.org.pl.

DISE będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z DISE,

 1. w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem Konferencji, w tym kontaktu z Rejestrującym lub Uczestnikiem,
  i. na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO w odniesieniu do danych osobowych Rejestrującego,
  ii. na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO w odniesieniu do danych osobowych osób reprezentujących Rejestrującego lub Uczestników,
 2. na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia możliwych roszczeń wobec Rejestrującego lub Uczestnika,
 3. na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO w razie wyrażenia dodatkowych zgód, w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód,
 4. na podstawie 9 ust. 2 lit. a RODO w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia w zakresie i celu wskazanym w treści zgody.

Jeżeli dane osobowe nie zostały przez Panią/Pana podane samodzielnie, źródłem Pani/Pana danych osobowych jest Rejestrujący Panią/Pana na Konferencję.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, współpracownikom DISE zaangażowanym w organizację Konferencji, bankom w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń, innym zewnętrznym podmiotom wspierającym DISE np. w zakresie usług informatycznych, księgowych lub prawnych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z DISE i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania Umowy (odbycia Konferencji), a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

 1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
 3. z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie danych osobowych, do momentu wycofania danej zgody,
 4. z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia przez okres 14 dni od zakończenia Konferencji lub do momentu wycofania danej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi rejestrację i wzięcie udziału w Konferencji.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.

Załącznik 2

Treści zgód i oświadczeń

 1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin
 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DISE w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyrażam zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DISE w celu marketingu własnych produktów i usług po zakończeniu Umowy i otrzymywanie od DISE informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Wyrażam zgodę na dokumentowanie Konferencji w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww. dokumentacji, także zawierającej mój wizerunek.
 6. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników i prelegentów Konferencji wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 7. Wyrażam zgodę na publikację i rejestrację materiałów związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
energia-smr-1
energia-smr-2a

Informacje zamieszczone na social media

Aktywności umożliwiły dotarcie do szerokiego grona czytelników, przypadając na okres wzmożonej krajowej dyskusji o programie jądrowym oraz szeroko pojętej energetyce. Podjęcie tematu SMR z pewnością przyczyniło się do rozwiania krążących mitów na temat energetyki jądrowej oraz przekazania wiedzy bezpośrednio od ekspertów.

SMR źrodło energii w przemyśle

29.04.2024

Korzyści dla przemysłu z wdrożenia floty BWRX-300 w Polsce to:

• utrzymanie konkurencyjności polskiego przemysłu dzięki stabilnym, zeroemisyjnym źródłom energii elektrycznej i ciepła; niski ślad węglowy to obecnie ważny element decyzji inwestycyjnych,

• realne rozwiązanie dla transformacji do bezemisyjnego ciepłownictwa zarówno w skali czasowej jak i w skali redukcji emisyjności ciepłownictwa,

• ponad 50% elementów jeśli nie więcej, SMR-BWRX-300 można wyprodukować w Polsce poprzez tworzenie fabryk podzespołów i komponentów; część tej infrastruktury już praktycznie istnieje – obecne są już na polskim rynku firmy GE, Hitachi i inne,

• w nowej branży SMRów zatrudnienie znajdzie co najmniej 30 000 osób.

BWRX-300 jest obecnie jedyna dostępną na rynku w przewidywalnym czasie technologia mogącą zastąpić wyłączane bloki węglowej i zagwarantować STABILNE dostawy energii elektrycznej i ciepła dla polskiego przemysłu.

Czytaj więcej >>

Kwestie prawne i regulacyjne związane z elektrowniami SMR

29.04.2024

Procesy prawne i regulacyjne związane z wdrożeniem reaktorów SMR-BWRX-300 już się w Polsce rozpoczęły:

Ogólna opinia PAA. Pierwsza w Polsce opinia ogólna została wydana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla reaktora SMR BWRX-300. W wydanej 23 maja 2023 r. opinii Prezesa PAA stwierdzono, że założenia przyjęte przy projektowaniu technologii są prawidłowe oraz spełniają wymagania ustawy – Prawo atomowe oraz wybranych rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Jest to etap procesu przedlicencyjnego.

Rozpoczęte zostało postępowanie środowiskowe. 15 czerwca 2023 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczął postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy BWRX-300 w Stawach Monowskich. Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji spółka zwróciła się do GDOŚ o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Elementem wniosku jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.

Analogiczne działania są prowadzone dla projektów w Ostrołęce i Włocławku.

Polska Agencja Atomistyki rozpoczęła aktywną współprace ze swoimi zagranicznymi bardziej doświadczony odpowiednikami np. z Kanadyjskim Dozorem Jądrowy – CSNC. 13 lutego 2023 r. polski i kanadyjski dozór jądrowy podpisały porozumienie dotyczące małych reaktorów modułowych SMR, w szczególności BWRX-300. Polski i kanadyjski dozór będą wymieniać się informacjami w zakresie najlepszych praktyk i przeglądów technicznych w obszarze tej technologii. Strony zobowiązały się również do dzielenia wynikami niezależnych analiz i ocen prowadzonych w ramach procesu licencjonowania. Memorandum zakłada także wspólne działania w ww. obszarach oraz w zakresie szkoleń i opracowywania rozwiązań regulacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa tej technologii.

W czerwcu podpisano warunki realizacji (ToR) porozumienia o współpracy w SMR-ów. Powołano komitet do spraw zaawansowanych technologii jądrowych i SMR.

Jak podała 17 listopada 2023 roku Państwowa Agencja Atomistyki, członkowie Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA poparli wniosek Polski o przystąpienie do Stowarzyszenia, w którym do tej pory nasz kraj miał status obserwatora. Czyli PAA dołącza do grupy doświadczonych zachodnioeuropejskich regulatorów.

SMR a rozwijający się rynek energii

03.04.2024

Przewidywana „luka energetyczna/mocowa” określona w dokumencie Polityka Energetyczna Polski – 2040 (PEP 2040) to ponad 14 000 MWe w systemie STABILNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII!

Rozwiązaniem, które zagwarantuje stabilność sieci i bezpieczeństwo dostaw jest stopniowa wymania tych bloków właśnie reaktorami BWRX-300. Moc tego reaktora odpowiada jednostkowym mocom większości wyłączanych elektrociepłowni i na wymianie istniejących bloków węglowych reaktorami BWRX-300 można zaoszczędzić do 30% kosztów kapitałowych. USA idzie tą drogą podobnie jak prowincja Ontario w Kanadzie.

Ponadto wdrożenie reaktorów BWRX-300 w regionach z istniejącymi już lokalizacjami bloków węglowych zapewni dalszy rozwój tych regionów zapewniając między innymi atrakcyjne zatrudnienie dla pracowników branży energetycznej. Program przekwalifikowania personelu z tradycyjnej energetyki na energetykę atomową jest już w przygotowaniu i tzw. „nuklearyzacja” podstawowego personelu, czyli przeszkolenie na potrzeby energetyki jądrowej, nie zajmie więcej czasu niż kilka- do kilkunastu tygodni. Oczywiście nie dotyczy to operatorów reaktorów, dla których czas ten liczy się w latach.

Marzec 2024

Bezpieczeństwo pracy w elektrowniach SMR

20.03.2024

BWRX-300 gwarantuje bardzo bezpieczne środowisko pracy. Z inżynierskiego, konstrukcyjnego punktu widzenia reaktor zbudowany jest z zastosowaniem filozofii „bezpieczeństwa w głąb” opartego na pięciu niezależnych barierach bezpieczeństwa, gwarantujących uniknięcie lub/i szybkie wygaszenie wszelakich sytuacji awaryjnych. Bariery te oparte są na prawach fizyki, działają samoczynnie i niezależnie od reakcji operatorów. Takim nowatorskim rozwiązaniem jest np. zastosowanie tzw. zaworów odcinających/izolacyjnych gwarantujących długotrwałe chłodzenie reaktora nawet w najpoważniejszych sytuacjach awaryjnych bez zasilania prądu, bez generatorów diesla i potrzeby reakcji operatorów.

Z punktu widzenia personelu bezpieczeństwo opiera się na świetnym szkoleniu, na dużej kulturze bezpieczeństwa i na jasnych i klarownych procedurach, podobnie jak w lotnictwie. Trening operatów reaktora BWRX-300 to 2 lata nauki, treningu i nabywania kultury bezpieczeństwa, a później coroczne treningi na symulatorze i testy sprawnościowo-psychologiczne.

Aspekty geopolityczne technologii SMR

13.03.2024

Wpływ wdrożenia technologii SMR na polską gospodarkę, na przykładzie jednego reaktora BWRX-300, można podsumować następująco:

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Szacowana liczba miejsc pracy utworzonych i utrzymywanych w polskiej gospodarce dzięki wdrożeniu technologii SMR, to ponad 2700 miejsc pracy w okresie budowy i ok. 750 miejsc pracy w okresie 60 letniej eksploatacji pojedynczego reaktora SMR.

Ocenia się, że potencjalna dodatkowa wartość płac generowanych w polskiej gospodarce w okresie planowanej 60-cio letniej eksploatacji pojedynczego bloku jądrowego z reaktorem BWRX-300 to ponad 3 mld PLN.

Biorąc pod uwagę potencjał wdrażania technologii SMR w Polsce, oceniany na kilkadziesiąt jednostek w latach trzydziestych i czterdziestych obecnego stulecia, ilość nowych miejsc pracy należy liczyć w dziesiątkach tysięcy, a wzrost wynagrodzeń w dziesiątkach miliardów w całym cyklu życia tych jednostek.

Stabilne dostawy i przewidywalne ceny energii

Wdrożenie SMR-ów pozwoli na stopniowe zastępowanie wycofywanych z eksploatacji bloków energetycznych, wykorzystujących węgiel kamienny i brunatny, dzięki czemu w systemie elektroenergetycznym pracować będą niezależne od warunków pogodowych źródła wytwórcze gwarantujące stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła do odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Odejście od węgla, a w przyszłości ograniczenie udziału gazu w wytwarzaniu energii, zahamuje wzrost cen energii wynikający z ponoszenia opłat za emisje dwutlenku węgla i innych substancji do atmosfery, a niski udział kosztów paliwa w ogólnych kosztach wytwarzania energii w SMR-ach ustabilizuje ceny energii dla odbiorców końcowych.

Wartość dodana brutto

Analiza wartości dodanej brutto pozwala określić wkład wdrożenia technologii SMR w proces produkcji dóbr i usług w polskiej gospodarce. Faza inwestycyjna wraz z 60-letnim okresem działalności operacyjnej bloku jądrowego z reaktorem BWRX-300 może wygenerować ponad 24 mld PLN wartości dodanej brutto (zdyskontowanej). Przy kilkudziesięciu planowanych do budowy blokach SMR oznacza to skokowy wzrost produktu krajowego brutto w kolejnych latach.

źródła dostaw uranu do elektrowni SMR

06.03.2024

Bogate złoża uranu na Ziemi występują w różnych częściach świata, na wielu kontynentach, w państwach o różnych systemach politycznych. Największe złoża uranu znajdują się w Australii, Brazylii, Kanadzie, Kazachstanie, Namibii, Nigrze, Rosji, RPA i USA. Bogate złoża uranu ma również Ukraina. Oznacza to, że rozwój w Polsce energetyki jądrowej nie będzie wiązał się z uzależnieniem od dostaw paliwa z jednego tylko kierunku geograficznego, tak jak przez kilkadziesiąt lat Polska uzależniona była od dostaw gazu z Rosji, a wcześniej Związku Radzieckiego.

Nie jest prawdą często powtarzane twierdzenie, że „surowy” uran pochodzi głównie z Rosji, a inni producenci tylko go przerabiają do potrzeb energetyki – jest wiele rynków i krajów bogatych w ten surowiec, a wraz ze wzrostem zapotrzebowania i budową kolejnych reaktorów sięgać będziemy po kolejne złoża – dziś jeszcze niewykorzystywane w różnych częściach świata.

W Unii Europejskiej dostawy uranu są dodatkowo zabezpieczone dzięki funkcjonowaniu Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom Supply Agency). Głównym zadaniem Agencji jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw materiałów jądrowych i paliwa jądrowego wszystkim użytkownikom w UE. Agencja zaspokaja potrzeby obiektów użyteczności publicznej wytwarzających energię jądrową, reaktorów badawczych, producentów izotopów promieniotwórczych do zastosowań medycznych oraz łańcucha dostaw sektora jądrowego.

Warto też wspomnieć, że kopalnie uranu były eksploatowane w latach 40-tych do początku lat 70-tych także na terenie Polski, na potrzeby sowieckiego programu nuklearnego. W Programie Polskiej Energetyki Jądrowej wskazano, że „W przyszłości nie wyklucza się możliwości pozyskiwania uranu w Polsce ze złóż niekonwencjonalnych oraz budowy zakładów cyklu paliwowego”, co wzmocniłoby suwerenność energetyczną Polski.

Ponadto warto podkreślić, że ogromne zasoby uranu są rozpuszczone w światowych oceanach. Japonia opracowuje bardzo ciekawą, przyjazną środowiskowo metodę ekstrakcji uranu z wody morskiej. Uranu na pewno nie zabraknie!

Luty 2024

Bezpieczeństwo w technologii SMR

27.02.2024

 • Dlaczego technologia SMR jest bezpieczna?
 • Czy to prawda, że wyłączenie i chłodzenie reaktora zapewniają prawa przyrody?
 • Czym jest tzw. „bezpieczeństwo w głąb”?

Wiemy, że wprowadzanie technologii SMR może powodować wiele pytań, dlatego na bieżąco odpowiadamy na wszystkie nurtujące kwestie. Dziś przyjrzymy się poszczególnym barierom w reaktorze SMR, które zapewniają jego bezpieczeństwo.

Technologia SMR-ów wykorzystuje w sposób nowoczesny i efektywny tzw. pasywne mechanizmy bezpieczeństwa. Oznacza to, że do awaryjnego wyłączenia reaktora i do skutecznego chłodzenia wyłączonego reaktora nie potrzebna jest żadna interwencja operatora, niepotrzebny jest również prąd elektryczny dostarczany w starszych typach reaktorów przez agregaty diesla. Wyłączenie i chłodzenie reaktora zapewniają prawa przyrody, np. wrzenie wody działa jak pompa, przepychając wodę przez wymienniki ciepła i odbierająca ciepło z rdzenia reaktora, stabilizując jego temperaturę na bezpiecznym poziomie. Naturalną cyrkulację wewnątrz rdzenia zapewnia różnica gęstości pomiędzy chłodną a gorącą wodą.

Ponadto filozofią bezpieczeństwa nowoczesnych reaktorów SMR jest tzw. „bezpieczeństwo w głąb” czyli oparte na niezależnych od siebie barierach bezpieczeństwa, które zapobiegają skutecznie uwolnieniu się jakichkolwiek substancji promieniotwórczych do otoczenia. Barierą pierwszą jest materiał pastylki paliwowej. Pastylki paliwowe to małe cylindry o średnicy ok. 1 cm i podobnej wysokości. Jest to materiał ceramiczny, spieczony dwutlenek uranu, o dobrych właściwościach termicznych i zatrzymujący wewnątrz ogromną większość radioaktywnych produktów rozszczepienia. Bariera druga, to metalowe rurki, tzw. koszulki, w których ułożone są pastylki paliwowe. Koszulki zapobiegają wydostaniu się jakichkolwiek materiałów radioaktywnych do otaczającej, chłodzącej wody. Barierą trzecią jest ciśnieniowy zbiornik reaktora wykonany ze stali nierdzewnej o grubości ok. 15-18 cm, wytrzymujący wysokie ciśnienia i wysokie temperatury. Zbiornik ciśnieniowy to kolejna bariera zapobiegająca uwalnianiu materiałów radioaktywnych. Barierą czwartą jest tzw. obudowa bezpieczeństwa reaktora, czyli bardzo wytrzymała konstrukcja, w której umieszczony jest zbiornik ciśnieniowy reaktora. Obudowa bezpieczeństwa chroni także reaktor przed zewnętrznymi zagrożeniami, wytrzymuje uderzenie dużego samolotu pasażerskiego czy np. meteorytu, których odłamki docierają czasem do Ziemi. Bariera piątą jest sam budynek reaktora, to także bardzo wytrzymała konstrukcja betonowo-stalowa, z ciągłym monitorowaniem poziomu radioaktywności. Powietrze jest dokładnie filtrowane przed opuszczeniem budynku, żadne płyny czy inne materiały promieniotwórcze nie mogą w sposób niekontrolowany przeniknąć do z otoczenia.

SMR a zmniejszenie emisji CO2

15.02.2024

Zgodnie z raportem IPCC (“Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Climate Change”) energetyka jądrowa w okresie eksploatacji ma porównywalny z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak elektrownie wiatrowe lub słoneczne, potencjał ograniczania szkodliwych emisji do środowiska. Dla całego cyklu życia, uwzględniającego również budowę i likwidację, potencjał ten jest nawet wyższy od odnawialnych źródeł energii. Zysk ŚRODOWISKOWY i klimatyczny z wdrożenia reaktorów jądrowych BWRX-300 jest nie do przecenienia – jeden reaktor BWRX-300 pracujący przez 60 lat to w porównaniu z elektrownią węglową UNIKNIĘCIE:

 • emisji 120-175 mln ton emisji CO₂,
 • eksploatacji 40-65 mln ton węgla,
 • emisji 0,32 mln SOX , 0,28 mln NOX i 0,75 mln ton pyłów PM2.5.

A dodatkowo unika się 1.4-1,7 mln km transportu kolejowego węgla.

Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej ma obecnie ponad 20-procentowy udział w miksie energetycznym i będzie istotnym instrumentem umożliwiającym osiągnięcie celów unijnego zielonego ładu w perspektywie 2050 roku.

post-smr-efektywnosc-energetyczna

07.02.2024

Reaktory BWRX-300 są energetycznie równie efektywne jak tradycyjne elektrownie jądrowe tego samego typu. Jest to zdeterminowane prawami przyrody, czyli maksymalną temperaturą pary generowanej w rdzeniu reaktora. Natomiast reaktory SMR z ich prostotą konstrukcji, łącznie z ich modułowością, będą powstawać przy znacznie mniejszych nakładach. Niższe będą również koszty ich eksploatacji. Zakłada się, że do bieżącej obsługi jednego reaktora BWRX-300 potrzebny będzie personel w ilości ok. 100 osób.

Flotą kilkudziesięciu reaktorów BWRX-300 można zarządzać w sposób optymalny z punktu widzenia potrzeb systemu elektroenergetycznego. Dotyczy to zarówno możliwości wykorzystywania tych reaktorów do regulacji pracy sieci i elastycznego reagowania na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, ale także mniejszych niż w przypadku dużych bloków energetycznych jednostkowych ubytków mocy w systemie w okresie remontów i przeglądów oraz przeładunku paliwa.

Przeładunek paliwa odbywać się będzie raz na 12, 18 lub 24 miesiące w zależności od strategii eksploatacji reaktorów i będzie zsynchronizowany i zoptymalizowany z punktu widzenia zapotrzebowania na energię elektryczna i cieplną. Dzięki flotowemu podejściu – eksploatacji szeregu reaktorów tego samego typu, jedna wykwalifikowana ekipa wystarczy do zapewnienia płynnych procesów przeładunku i przeglądu wielu reaktorów BWRX-300. Optymalizacja w tym obszarze przełoży się na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji tych reaktorów.

Ponadto wiele krajów rozwijających energetykę jądrową w oparciu o SMRy wyraża gotowość na ścisłą współpracę w procesach licencjonowania tych reaktorów co zapewni zarówno znaczne obniżenie kosztów licencjonowania jak i obniży ryzyka związane z tymi ważnymi etapami wdrożenia reaktorów SMR.

Styczeń 2024

Recyklig odpadów jądrowych

25.01.2024

Jak wygląda recykling odpadów jądrowych? Posłużmy się przykładem technologii BWRX-300: w wyładowanym, użytym paliwie reaktorów jest tylko 4% prawdziwego, bezużytecznego „popiołu jądrowego”, 96% to uran, pluton i inne pierwiastki zwane mniejszymi aktynowcami. Recykling polega w skrócie na chemicznym lub fizykochemicznym oddzieleniu w użytym paliwie produktów rozszczepienia, od uranu, plutonu i innych mniejszych pierwiastków tej grupy. Uran, pluton i mniejsze aktynowce mogą być ponownie użyte do produkcji nowego paliwa w bardzo eleganckim schemacie recyklingu.

Jest bardzo prawdopodobne, że w okresie eksploatacji reaktorów typu SMR rozwinie się dostatecznie technologia przeróbki użytego paliwa i wówczas UŻ zostanie przetransportowane do zakładu przeróbki paliwa jądrowego w celu odzyskania uranu i pierwiastków transuranowych, które mogą być świetnym zasileniem dla reaktorów 4 Generacji. W tym przypadku ilość i objętość wysokoaktywnych odpadów radioaktywnych zmniejszy się znacznie, kosztem lekkiego zwiększenia strumieni średnio- i nisko-aktywnych odpadów.

Wszystko zależeć będzie od EKONOMII. Dzisiejsza, istniejąca technologia przeróbki i recyklingu użytego paliwa jest wciąż droższa w porównaniu z cenami paliwa bez recyklingu. Jeśli ceny uranu na rynku wzrosną i jeśli technologia recyklingu się rozwinie – ponowne wykorzystanie będzie rzeczą oczywistą i konieczną. Recykling użytego paliwa może wielokrotnie obniżyć użycie „świeżego” uranu, teoretycznie do 20-30 razy.

SMR a składowanie odpadów

23.01.2024

SMR to ogólna nazwa reaktorów różnych technologii. Ilość odpadów zależy w dużym stopniu od tego, w jakiej technologii jest skonstruowany – czyli pojawiające się stwierdzenia, że SMR-y będą generować więcej odpadów radioaktywnych niż wielkoskalowe elektrownie jest zbyt ogólnikowe i BARDZO NIEPRECYZYJNE!

Dla przykładu posłużmy się przypadkiem technologii BWRX-300, dla której znane są dokładne liczby.

 • Jeden reaktor BWRX-300 w przewidywanym okresie eksploatacji 60 lat wygeneruje odpady:
  wysoko-aktywne odpady radioaktywne w postaci użytego paliwa (UŻ):
  622 tony użytego paliwa w postaci kaset paliwowych zawierających 358 ton wypalonego paliwa uranowego o objętości 1400 m3
 • średnio- i nisko-aktywnych odpadów długożyciowych o objętości ok. 1000 – 2000 m3
 • wysoko-aktywne, krótkożyciowe odpady ok. 360 m3

Ilość użytego paliwa – UŻ – wygenerowanego w BWRX-300 jest w prostej zależności od wzbogacenia i poziomu wypalenia paliwa, czyli ilości wyprodukowanej energii, oraz w mniejszym stopniu od zarządzania przeładowaniami paliwa w trakcie eksploatacji i jego ilość odpowiadać będzie oszacowaniom jak powyżej.

Reaktor BWRX-300 NIE BĘDZIE GENEROWAŁ na jednostkę wyprodukowanej energii więcej użytego paliwa, czyli to, co nazywamy wysokoaktywnymi odpadami radioaktywnymi, niż elektrownia „wielkoskalowa”. Kropka!

Polskie prawo jednoznacznie reguluje, iż ustawowo umocowanym operatorem państwowym zagospodarowującym odpady jest państwowy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, który będzie odbierał paliwo od operatorów jądrowych – i tylko on może prowadzić politykę w tym zakresie, budować magazyny itp.

Szczegółowe rozwiązania, związane z gospodarką użytym paliwem są następujące:

 • Użyte paliwo po wyładowaniu z rdzenia zostaje przeniesione do sąsiadującego z reaktorem basenu do tymczasowego przechowywania
  i chłodzenia użytego paliwa. Czas przebywania użytego paliwa w tym basenie to minimum 8 lat.
 • Po ok. 8 latach wychłodzone kasety paliwowe zastaną przeniesione do wielozadaniowego przechowalnika użytego paliwa typu „suchego”, tzn. pasywnie chłodzonego powietrzem. Przechowalnik taki będzie mógł przechowywać użyte paliwo przez okres kilkudziesięciu lat na terenie elektrociepłowni BWRX-300 w specjalnie zaprojektowanym magazynie. Następnie przechowalnik ten będzie mógł być użyty jako kontejner do transportu użytego paliwa do geologicznego składowiska UŻ. Geologiczne składowisko UŻ zostanie opracowane wspólnie z programem Dużego Atomu. Metody geologicznego przechowywania użytego paliwa są te same dla paliwa reaktorów typu wrzącego, jak BWRX-300, i dla reaktorów ciśnieniowych, PWR, które planuje Duży Atom.
Ekonomiczny bilans SMR

19.01.2024

Polskę czekają wyłączenia na dużą skalę stabilnych mocy w krajowych elektrowniach węglowych, ze względu na dobiegający kres ich eksploatacji. Wiele z tych elektrowni/elektrociepłowni pracuje już teraz na przedłużonym do granic okresie opłacalnej eksploatacji. Konieczność włączeń dotyczy takich sumarycznych mocy:

 • 1,2 GWe w latach 2022-2025
 • 5,0 GWe w latach 2026-2030
 • 8,8 GWe w latach 2031-2035
 • 5,0 GWe w latach 2036-2040

Dla przykładu posłużmy się przypadkiem technologii B

W sumie do 2040 r. wyłączone zostanie około 20 GWe mocy zainstalowanej w elektrowniach zawodowych zasilanych węglem kamiennym. Ponadto moc tych wyłącznych jednostek to jednostkowe moce pomiędzy 100 a 300 MWe. Rozwiązaniem, które zagwarantuje stabilność sieci i bezpieczeństwo dostaw jest stopniowa wymania tych bloków właśnie reaktorami SMR o zbliżonej mocy. Moce takich reaktorów odpowiadają mocy większości wyłączanych elektrociepłowni i na wymianie istniejących bloków węglowych reaktorami SMR można zaoszczędzić do 30% kosztów kapitałowych. USA idzie tą drogą podobnie jak prowincja Ontario w Kanadzie.

WRX-300, dla której znane są dokładne liczby.

Jak działają elektrownie SMR?

18.01.2024

Elektrownia SMR to w gruncie rzeczy połączenie odkryć fizyki współczesnej, czyli proces rozszczepienia jąder uranu 235 – z klasyczną „maszyną parową”, której nauczyliśmy się używać na przełomie XVII i XVIII wieku. Rozszczepienie jąder „gotuje wodę, produkuje parę wodną”, która napędza turbinę parową połączoną z generatorem prądu. Generator to prądnica, która kręcąc się wraz z turbiną generuje ogromne ilości energii elektrycznej.

Ponadto ciepło generowane w reaktorze SMR, poza zamianą tego ciepła na energię elektryczną można i należy wykorzystywać w ciepłownictwie i zaopatrzeniu w ciepło niektórych zakładów przemysłowych.

Cechą charakterystyczną jest to, że z jednej małej pastylki paliwowej, z cylindra o średnicy ok. 1 cm i podobnej wysokości, uzyskuje się tyle energii, ile wystarcza na zaopatrzenie w prąd średniego polskiego gospodarstwa domowego przez cały rok. I można do tego dodać ponad całoroczne zapotrzebowanie na ciepło ogrzewania, na ciepłą wodę itp.

SMR to bardzo wydajne źródło BEZEMISYJNEJ energii. Nie wytwarza dwutlenku węgla ani innych gazów cieplarnianych, nie „pyli” do atmosfery!

Grudzień 2023

smr

20.12.2023

SMRy to bez wątpienia technologia bezemisyjna i oszczędna w zużywaniu różnych materiałów, w tym metali ziem rzadkich. Jednocześnie, dostępne zasoby uranu służącego do produkcji paliwa jądrowego nie budzą obaw jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw. Wiele krajów, jak np. Szwecja i Finlandia, odchodzi od podejścia, zakładającego przyszłość energetyki zdominowanej przez odnawialne źródła energii: strategie bazują na zapewnieniu BEZEMISYJNYCH, ale STABILNYCH (sterowalnych), dostępnych i zrównoważonych źródeł energii („changed from 100% renewable to 100% fossil-free”).

Niewspółmierny do uwarunkowań rozwój niestabilnych źródeł energii, jakimi są w szczególności farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, wymusza nie tylko kosztowny rozwój sieci energetycznych, ale też oznacza konieczność budowy magazynów energii, warunkujących stabilną pracę tych sieci. Przy tym większość dostępnych obecnie technologii magazynowania energii wykorzystuje materiały, w tym metale ziem rzadkich, których dostępność, w przeciwieństwie do uranu, będzie w kolejnych dekadach coraz mniejsza.

Ważne jest też to, że SMRy mogą zaspokoić potrzeby bezemisyjnego ciepłownictwa, stopniowo zastępując elektrociepłownie i ciepłownie opalane węglem oraz gazem. Żadna inna bezemisyjna technologia nie jest w stanie tego zapewnić.

Warto zaznaczyć, że na zakończonej właśnie konferencji klimatycznej COP 28 w Dubaju, Polska przystąpiła do międzynarodowego porozumienia, zobowiązującego do wspierania rozwoju i budowy reaktorów jądrowych, takich jak małe reaktory modułowe i inne zaawansowane reaktory służące do produkcji energii oraz szerszych zastosowań przemysłowych w celu dekarbonizacji, np. do produkcji paliw wodorowych i syntetycznych. Zobowiązano się do radykalnych działań zmierzających do szybkiego wdrożenia nowych mocy energetyki jądrowej. Deklaracja przyjęta została przez liderów ponad 20 państw, m.in.: Polski, Francji, USA, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Szwecji.

smr

13.12.2023

Pierwotnie idea małych reaktorów jądrowych (SMR) adresowana była do wąskiego grona potencjalnych odbiorców, w rejonach trudno dostępnych, pozbawionych dostępu do sieci energetycznej, gdzie ciężko jest również dostarczać paliwa. Brak sieci energetycznej oznacza problemy z dostawą, ale też z odbiorem energii elektrycznej: stąd choroba wieku dziecięcego pierwszych reaktorów SMR – bardzo mała moc. Z czasem, wraz z dyskusją o dekarbonizacji, otworzył się światowy rynek na inne niż OZE źródła bezemisyjnej energii i w ślad za tym zapotrzebowanie na reaktory typu SMR, zastępujące bloki węglowe oraz gazowe. Chodziło o to by stawiać SMR-y tam, gdzie najlepiej spełnią swoją rolę w dekarbonizacji – jako źródło zasilania zakładów przemysłowych zarówno w energię elektryczną, jak i ciepło technologiczne, a także tam gdzie zastępując bloki węglowe SMR-y mogą wykorzystać istniejącą już infrastrukturę.

W ostatnich latach obserwowany jest bardzo dynamiczny rozwój SMR-ów. Kilkadziesiąt różnych projektów rozwijanych jest w wielu krajach na całym świecie. Są wśród nich projekty bardzo odważne i nowatorskie, które za kilkanaście do kilkudziesięciu lat mogą doprowadzić do kolejnej rewolucji technologicznej w wytwarzaniu energii. Są też rozwijane projekty, które bazują na podejściu inżyniersko-biznesowym, dążąc do maksymalnego wykorzystania doświadczeń z eksploatacji wielkoskalowych bloków jądrowych, wdrażając najnowsze rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, a jednocześnie optymalizując projekty reaktorów pod kątem mocy poszczególnych jednostek oraz ich budowy. Dzieckiem podejścia inżyniersko-biznesowego jest amerykański BWRX 300, firmy GE Hitachi. Reaktor BWRX-300 jest świadomym inżyniersko projektem zmniejszenia mocy dużych reaktorów jądrowych w celu dopasowania się właśnie do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Projekt oparty jest w 90 procentach na rozwiązaniach technicznych przetestowanych w blisko 70 wybudowanych, licencjonowanych i pracujących reaktorów BWR (boiling water reactor – reaktor wodno-wrzący). Wybór poziomu mocy dla BWRX-300 – 300 MWe okazuje się być bardzo trafny, tym samym śladem, aczkolwiek z dużym opóźnieniem idzie amerykański Westinghouse promując własny SMR – AP 300 i francuski EDF promujący swój koncept reaktora NUWARD na poziomie mocy 340 MWe (2×170).

Artykuły prasowe i publikacje medialne

SMR: bezpieczeństwo i stabilność

Dziś nikt nie ma już większych wątpliwści: energetyka nuklearna, czyli „energia z „atomu”, to fundament przyszłej, przyjaznej klimatowi stabilności energetycznej świata, w pierwszej kolejności zachodniego. I nie nie powodu, by się jej bać.

Czytaj artykuł >>

SMR czyli jak mały jest mały reaktor?

Tytuł tego artykułu brzmi dla wielu czytelników jak oksymoron. Przyjrzyjmy się więc tej tezie bardziej uważnie. Najpierw musimy podkreślić, że określnieSMR (ang. Small Modular Reactors), czyli po polsku małe modułowe reaktory to pojęcie bardzo, bardzo szerokie.

Czytaj artykuł >>

Zobacz więcej artykułów >>

Bez atomu nie zmienimy energetyki

W Polsce powinno być sześć dużych reaktorów jądrowych oraz około 50 małych. To minimum, które zapewni transformację energetyki w stronę bezemisyjności – mówi Wacław Gudowski, profesor fizyki reaktorów i fizyki neutronowej w Królewskim Instytucie Technologii w Sztokholmie.

Czytaj artykuł >>

Polska powinna mieć kilkadziesiąt małych reaktorów

Jeśli dziś mocno postawimy na rozwój energetyki jądrowej, to na dekady nie tylko zapewniamy sobie bezpieczeństwo energetyczne, ale też stworzymy prężną gałąź gospodarki – mówi Dawid Jackiewicz, wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

Czytaj artykuł >>

Publikacje medialne są częścią większej kampanii informacyjnej, poświęconej tematyce projektu. We współpracy z ekspertami technologii jądrowej, postanowiliśmy publikować artykuły poruszające najbardziej aktualne i interesujące dla społeczeństwa zagadnienia, jak aspekty finansowe, technologiczne czy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Treści projektowe pojawiły się w najważniejszych polskich portalach branżowych (Cire.pl, BiznesAlert.pl, nowa-energia.com.pl), a także w mediach społecznościowych i treściach promowanych w popularnych wyszukiwarkach internetowych.

Działania zrealizowane w czasie trwania projektu umożliwiły zdobycie przez uczestników szerokiej wiedzy w zakresie przyszłościowej i bezemisyjnej technologii jądrowej SMR, poszerzanie świadomości społecznej poprzez szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-medialną, a wzmocnienie działań następuje poprzez utrwalanie efektów projektu w ramach udostępnianych treści i materiałów konferencyjnych i informacyjnych w opisanym wcześniej zakresie.

smr-graf-v4
smr
NFOŚiGW

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 350 893 zł
Dotacja w kwocie 332 293 zł stanowi 94,70 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu Priorytetowego nr 7.2.1 „Edukacja ekologiczna, Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025”.