Konferencja - Zgorzelec

PODSUMOWANIE

Transformacja energetyczna to wyzwanie, którego realizacja wciąż rodzi wiele znaków zapytania, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych podejmuje się realizacji szeregu opracowań i analiz w tym obszarze, których celem jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych zorganizował już po raz drugi konferencję nt. rozwijania inwestycji w OZE, w gminach oraz klastrach energii, połączoną z wizytą studyjną w Zgorzeleckim Klastrze Energetycznym.

Podczas konferencji przedstawiciele jednostek samorządowych, powiatów i gmin Dolnego Śląska, a także przedstawiciele klastrów energetycznych, dyskutowali między innymi o czynnikach podnoszących efektywność energetyczną w gminach oraz o tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów energetycznych na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej >

Konferencję otworzyła Agata Zemska, dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, która podkreśliła, że temat transformacji energetycznej jest bardzo ważny dla Dolnego Śląska, a klastry energii są elementem, który wpisuje się w zakres transformacji. Samorząd województwa podjął się opracowania kierunkowej Strategii – Strategii energetycznej Dolnego Śląska, w której wskazujemy na priorytetowe kierunki wsparcia sektora energetycznego. Strategia została przyjęta przez Zarząd Województwa 25.10.2022 r. Nadrzędnym celem strategii jest „Dolny Śląsk 2050 regionem neutralnym klimatycznie”. Rozwój energetyki obywatelskiej jest też jednym z celów operacyjnych Strategii. Działalność energetyki obywatelskiej pozytywnie wpływa na wzrost wykorzystania energii OZE, daje możliwość współdziałania w zakresie wytwarzania energii, aktywizacji społeczeństwa oraz obniżenia kosztów energii, a także poprawia jakość środowiska i stan klimatu. Pani dyrektor dodała, że w ramach nowych funduszy europejskich w regionie na lata 2021-2027 w budżecie samorządu województwa zaprogramowano znaczne środki w zakresie transformacji energetycznej. Program FEDS przewiduje ok. 3 mld zł, które posłużą transformacji energetycznej Dolnego Śląska i dochodzeniu do neutralności klimatycznej w perspektywie roku 2050.

Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, organizatora konferencji w swoim wystąpieniu podkreślał jak ważne jest wykorzystanie potencjału OZE w klastrach energii. W ostatniej dekadzie nastąpiła istotna zmiana produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Poza fotowoltaiką największy wzrost produkcji zaobserwowano w elektrowniach wiatrowych, a powstające klastry energii stają się ważnym elementem rynku energetycznego.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o ważnych kwestiach związanych z produkcją i wykorzystywaniem zielonej energii w naszym regionie. Największe zainteresowanie wzbudził pierwszy panel dyskusyjny dotyczący zasad funkcjonowania klastrów energii oraz ich finansowania. Podczas debaty poruszono kwestie m.in. jakie są cele tworzenia klastrów i korzyści uczestnictwa w klastrze, dobór partnerów, jak finansować w funkcjonowanie i inwestycje rozwoju klastrów.

Ważnym ogniwem w realizowaniu transformacji energetycznej są samorządy, dlatego też panel dyskusyjny poświęcony został współpracy klastrów energii z podmiotami publicznymi. W zależności od tego, na który szczebel samorządu popatrzymy, to rola tego samorządu będzie inna. Gdybyśmy zaczęli od samorządu wojewódzkiego, to rolą samorządu w tym wypadku jest wspieranie, koordynowanie oraz formułowanie pewnych zaleceń – mówił podczas konferencji Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, który również przedstawił prezentację dotyczącą Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków transformacji energetycznej, podczas której podkreślił, że celem strategicznym Dolnego Śląska jest dążenie do tego aby w 2050 był to region neutralnie klimatyczny a cele operacyjne uwzględniają konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej opartej na redukcji emisji gazów cieplarnianych i odejściu od wykorzystania paliw kopalnych. Poszczególne cele operacyjne przenikają się ze względu na mocno powiązane obszary działań, które na siebie wpływają i wzajemnie się uzupełniają. Grupy działań związane z obniżeniem zapotrzebowania na energię systemu transportowego, ochroną bioróżnorodności, ubóstwem energetycznym ujęte zostały w ramach kilku celów operacyjnych i ze względu na szeroki zakres oddziaływania stanowią ich istotne uzupełnienie.

Ostatni panel dyskusyjny dotyczył innowacji jako czynnika podnoszącego efektywność energetyczną. Paneliści dyskutowali m.in. o technologiach rozwijanych przez klastry, inteligentnych sieciach energetycznych, cyfryzacji.

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z infrastrukturą Zgorzeleckiego Klastra Energetycznego, które poprzedziło wystąpienie i prezentacja Agnieszki Spirydowicz, prezes zarządu Zgorzeleckiego Klastera Energii, która podkreśliła, że najważniejszy jest dialog pomiędzy samorządami, biznesem a mieszkańcami. ZKlaster tworzy obecnie ponad 100 instytucji specjalizujących się w energetyce odnawialnej – producenci energii z OZE, spółka dystrybucyjna z własną siecią energetyczną i firmy z sektora nowoczesnych technologii, gminy i miasta z powiatu zgorzeleckiego, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, instytut naukowy. Przykładem innowacyjności ZKlastra jest realizowany właśnie projekt e- Vana.

PREZENTACJE

GALERIA

Program konferencji obejmował dyskusję, sesję networkingową oraz wizytę studyjną w formie tour’u po infrastrukturze Zgorzeleckiego Klastra Energii, podczas którego uczestnicy wydarzenia mieli okazję do zapoznania się z jego infrastrukturą.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół poniższych zagadnień:

Zasady funkcjonowania klastrów energetycznych – etapy, bariery w rozwoju klastrów, finansowanie:

 • Cele tworzenia klastrów i korzyści uczestnictwa w klastrze
 • Finansowanie funkcjonowania i inwestycji rozwojowych klastrów
 • Dobór partnerów do klastra energetycznego
 • Współpraca OSD z klastrami energii w zakresie możliwości przyłączenia do sieci
  nowych źródeł OZE

Współpraca klastrów energii z podmiotami publicznymi:

 • Rola samorządu w klastrze energii
 • Samowystarczalność energetyczna
 • Planowanie energetyczne w gminie

Innowacje jako czynnik podnoszący efektywność energetyczną w gminach:

 • Technologie rozwijane przez klastry
 • Inteligentne sieci energetyczne
 • Cyfryzacja

AGENDA

9:00 – 9:30

Rejestracja

9:30 – 10:00

Otwarcie

Agata Zemska

Wystąpienie:
Agata Zemska – dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Remigiusz Nowakowski

Wystąpienie:
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych – Potencjał rozwoju OZE w klastrach energii

Albert Gryszczuk

Wystąpienie:
Albert Gryszczuk – prezes zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii

dr Maciej Zathey

Wystąpienie:
dr Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, przewodniczący Zespołu ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku – Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki transformacji energetycznej

10:00 – 11:00

ZASADY FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGETYCZNYCH – ETAPY, BARIERY W ROZWOJU KLASTRÓW, FINANSOWANIE:

 • Cele tworzenia klastrów i korzyści uczestnictwa w klastrze
 • Finansowanie funkcjonowania i inwestycji rozwojowych klastrów
 • Dobór partnerów do klastra energetycznego
 • Współpraca OSD z klastrami energii w zakresie możliwości przyłączenia do sieci nowych źródeł OZE
Remigiusz Nowakowski

MODERATOR
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

PANELIŚCI

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Andrzej Węgrzyn

Andrzej Węgrzyn – wiceprezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Joanna Smolik

Joanna Smolik – dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Sławomir Bogucki – kierownik Biura Planowania i Rozwoju Sieci,
TAURON Dystrybucja S.A.

11:00 – 11:15

Przerwa

11:15 – 12:15

WSPÓŁPRACA KLASTRÓW ENERGII Z PODMIOTAMI PUBLICZNYMI:

 • Rola samorządu w klastrze energii
 • Samowystarczalność energetyczna
 • Planowanie energetyczne w gminie
dr Maciej Zathey

MODERATOR
dr Maciej Zathey
– dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

PANELIŚCI

Jerzy Ozga – pełnomocnik ds. energii odnawialnej w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu

Anna Mielcarek

Anna Mielcarek – dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski – dyrektor departamentu, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

12:15 – 13:15

INNOWACJE JAKO CZYNNIK PODNOSZĄCY EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W GMINACH:

 • Technologie rozwijane przez klastry
 • Inteligentne sieci energetyczne
 • Cyfryzacja
Agnieszka Spirydowicz

Wystąpienie:
Agnieszka Spirydowicz – prezes zarządu, Zgorzelecki Klaster Energii

Agnieszka Spirydowicz

MODERATOR
Agnieszka Spirydowicz
– prezes zarządu, Zgorzelecki Klaster Energii

PANELIŚCI

Lech Sitnik

prof. dr hab. inż. Lech Sitnik – Politechnika Wrocławska

Marcin Jednorał

Marcin Jednorał – prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg
w Legnicy

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski – prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Roman Gabrowski

Roman Gabrowski – Tauron Ekoenergia

13:15 – 14:00

Lunch / Networking

14:00 – 14:30

Transfer na infrastrukturę ZKlastra

14:30 – 15:30

Wizyta studyjna na infrastrukturze ZKlastra

15:30 – 16:00

Podsumowanie oraz zakończenie wydarzenia

PRELEGENCI

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski

Dyrektor departamentu,
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Agata Zemska

Agata Zemska

Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego

Czytaj więcej

Od 14 lat związana zawodowo z samorządem województwa, realizuje zadania na rzecz rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w regionie, a także działania wpisujące się w realizację Strategii Energetycznej Dolnego Śląska oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii
i Odnawialnych Źródeł Energii

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut
Studiów Energetycznych

Lech Sitnik

prof. dr hab. inż. Lech Sitnik

Politechnika
Wrocławska

Agnieszka Spirydowicz

Agnieszka Spirydowicz

Prezes Zarządu,
Zgorzelecki Klaster Energii

Roman Gabrowski

Roman Gabrowski

Tauron
Ekoenergia

Andrzej Węgrzyn

dr inż. Andrzej Węgrzyn

Wiceprezes Dolnośląskiej
Doliny Wodorowej

Czytaj więcej

Jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa oraz Członkiem Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Współpracuje realizowanych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu ZKlaster w projektach B+R. Jest inicjatorem społeczności energetycznych tworzonych przez Stowarzyszenia LKlaster oraz WKlaster. Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie monitorując kluczowe dla gospodarki polskiej projekty rozwojowe. Jako ekspert rozwoju strategicznego, łączy wiedzę ekonomiczną i techniczną z aspektami sprawiedliwej transformacji.

dr Maciej Zathey

dr Maciej Zathey

Dyrektor Instytutu
Rozwoju Terytorialnego

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu,
Towarowa Giełda Energii S.A.

Joanna Smolik

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu
Relacji Strategicznych w Banku
Gospodarstwa Krajowego

Czytaj więcej

W BGK pracuje od 2010 r., jako specjalista i ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego , a od 2014 r. jako dyrektor biura odpowiedzialnego za strukturyzację finansowania dla sektora energetycznego, transportowego i komunalnego. W 2020 r. objęła funkcje dyrektora Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych zajmującego się wczesną restrukturyzacją przedsiębiorstw. Od kwietnia 2021 r. jest dyrektorem Departamentu Relacji Strategicznych, którego głównym zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez dostarczanie rozwiązań finansowych oraz kompleksowej obsługi bankowej dla kluczowych podmiotów gospodarczych.

W BGK jest także dyrektorem programu „Bezpieczeństwo strategiczne”. Celem programu jest wypracowywanie i wdrożenie rozwiązań finansowych odpowiadających na potrzeby rynkowe w obszarze energetyki, sektora paliwowego, obronności i cyberbezpieczeństwa.

Oprócz pracy w BGK, swoje doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w TFI Energa SA, gdzie była dyrektorem Biura Zarządzania Aktywami Niepublicznymi i zarządzającego FIZAN. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „finanse i bankowość” oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku „ekonomia”.

Prywatnie, lubi aktywnie spędzać swój wolny czas, interesuje się także architekturą wnętrz.

Marcin Jednorał

Marcin Jednorał

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju
Regionalnego Arleg w Legnicy

Anna Mielcarek

Anna Mielcarek

Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu

Czytaj więcej

Wieloletni pracownik URE (od 1998 r.). Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie taryfowania oraz koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Członek Zespołu ds. Ciepłownictwa powołanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu wspomagania realizacji zadań regulatora w obszarze ciepłownictwa.

Lokalizacja

punkt3

Pałac Łagów, ul. Strumykowa 22, 59-900 Zgorzelec

Pałac Łagów
cropped-DSCF2930
cropped-DSCF2708
UM Dolny Śląśk

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego