VII KONGRES ENERGETYCZNY

Konkluzje z VII. Kongresu Energetycznego DISE

Zielona, nowoczesna i konkurencyjna Europa- czy to możliwe? Komisja Europejska wydając w 2019 r. Europejski Zielony Ład przedstawiła długoterminową wizję rozwoju Unii Europejskiej do 2050 r., która dla wszystkich państw członkowskich jest wyzwaniem, ale także szansą na wzrost gospodarczy, rozwój nowych gałęzi rynku i co ważne- dokonanie zielonego zwrotu poprzez odejście od energetyki wysokoemisyjnej na rzecz czystej, zielonej i taniej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu oparta na rekordowym budżecie środków w przyjętych w Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2021-2027 w wysokości 1 824,3 mld EUR ma pozwolić na osiągnięcie neutralności klimatycznej i ożywienie rynku wewnętrznego UE po kryzysie pandemicznym. Kluczowym elementem transformacji energetycznej jest integracja sektorów (sector coupling), która była tematem przewodnim VII Kongresu Energetycznego DISE. Obecny system energetyczny oparty jest na równoległych, pionowych łańcuchach wartości, które wymagają skoordynowania poszczególnych nośników energii, infrastruktur i sektorów zużycia energii, by zapewnić efektywność energetyczną w UE, przystępną cenowo energię oraz dokonać głębokiej dekarbonizacji europejskiej gospodarki. Na łamach niniejszego artykułu zebrane zostaną najważniejsze tezy, jakie padły podczas sesji panelowych VII Kongresu Energetycznego DISE i które wymagają dalszej debaty.

Piotr Dziadzio, Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa powiedział, że sector coupling musi oznaczać przemyślaną elektryfikację opartą na głębokiej dekarbonizacji i zapewnieniu dostępu do taniej energii elektrycznej.

Piotr Dziadzio

Anders Eide, Ambasador Norwegii w Polsce wskazał na trzy kluczowe jego zdaniem elementy transformacji energetycznej, tj.: nowe możliwości – współpraca – przekształcenie gospodarki na niskoemisyjną (eng. new opportunities – cooperation – transition to less carbon economy).

Anders Eide

Akio Miyajima, Ambasador Japonii w Polsce określił cele transformacji energetycznej jako zmierzające do produkcji energii łatwiej – szybciej – efektywniej (eng. easier – quicker – more effective).

Akio Miyajima

Juha Ottman, Ambasador Finlandii w Polsce powiedział, że powstrzymanie zmian klimatycznych jest wielkim wyzwaniem, ale to konieczność, gdyż UE przyjęła pakiet Fit for 55 dążąc do neutralności klimatycznej do 2050 r.

Juha Ottman

Ole Toft, Ambasador Danii w Polsce zainspirował Polskę odważnymi celami Danii, która do 2040 r. zamierza w 70% dokonać redukcji emisji CO2, by do 2050 r. stać się neutralna klimatycznie.

Ole Toft

Robert Perkowski, Wiceprezes zarządu PGNiG S.A. podsumował część inauguracyjną apelując, by nie zawężać roli sector coupling jedynie do samej branży energii, ale dostrzec, że integracja sektorów dotyczy nas wszystkich, gdyż ochrona klimatu jest dobrem wspólnym. Dodał, że gaz ziemny jest dwukrotnie mniej emisyjny niż węgiel i zadeklarował, że wzrost cen gazu ma charakter przejściowy także ze względu na to, że będzie się on stopniowo zazieleniał.

Robert Perkowski

Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego wyraził opinię, że obecne zmiany UE można przyrównać do momentu jej tworzenia, a troska o klimat to nowa jakość, w której musi brać udział Polska.

Grzegorz Tobiszowski

Ireneusz Zyska, Wiceministra Klimatu i Środowiska zapowiedział weryfikację celów przyjętych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. mając na względzie rozwój prosumeryzmu. Zadeklarował on, że Polska przystępuje do Fit for 55 i stawia na konkurencyjną gospodarkę opartą na sprawiedliwej transformacji.

Ireneusz Zyska

Anna Kornecka, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wskazała na konieczność wykorzystania szansy płynącej z Europejskiego Zielonego Ładu przez Polskę. Jej zdaniem odpowiedź na pytanie, czy rozwijać energetykę wiatrową, czy SMR mierzy się w kryterium czasu. Podkreśliła ona konieczność przyjmowania przemyślanych polityk, by zapobiec ich szybkiej dezaktualizacji, co ma miejsce w przypadku Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Anna Kornecka

Józef Węgrecki, Członek zarządu ds. operacyjnych PKN Orlen S.A. powiedział, że energetyka jest nową gałęzią rozwijaną przez Spółkę, która stawia na offshore i wodór oraz zachęcił do podejmowania odważnych, zorientowanych na przyszłość decyzji. Orlen będzie produkował wodór z elektrolizy, pirolizy oraz przeróbki termicznej odpadów, a także SMR. Podkreślił on, że dywersyfikacja polskiej energetyki opierać powinna się na: OZE, wodorze i gazie.

Józef Węgrecki

Przemysław Mandelt, Prezes zarządu TAURON Ekoenergia sp. z o.o. powiedział, że problem z rozwojem prosumeryzmu opiera się na tym, że system energetyczny w Polsce nie był tworzony z myślą, że odbiorca będzie jednocześnie wytwórcą. Stwierdził on, że realizacja Europejskiego Zielonego Ładu jest rozłożona w czasie i zależy od pewności środków finansowych wspierających transformację energetyczną.

Przemysław Mandelt

Jens Price Wolf, Wiceprezes zarządu ENVIVA podzielił się opinią, że powinny zostać przyjęte stosowne ramy prawne dla rozwoju biomasy, a współspalanie pozwala na redukcję emisji CO2 na rzecz get to net zero.

Jens Price Wolf

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, odpowiadając na pytanie „Po co rozmawiamy na temat łączenia sektorów?” powiedział: „Rozmawiamy po to by jak najefektywniej wykorzystywać energię. W energetyce wielkoskalowej być może odpowiedź na to pytanie jest trochę trudniejsza, ale w energetyce lokalnej problemy są o wiele mniejsze. Z punktu widzenia rzeczywiście regulacyjnego i regulatorów te potencjalne korzyści, które są upatrywane z łączenia sektorów, wynikają m.in. z faktu obserwacji procesu „schodzenia w dół z energetyką” i powstawania takich rzeczywiście lokalnych instalacji energetycznych.”

Rafał Gawin

Ingunn Svegården, Senior Vice President Renewables, Emerging Regions z Equinor ASA, która powiedziała, że jej zdaniem nie istnieje jedno rozwiązanie; integrowanie wszystkich rozwiązań jest kluczowe, a jest wiele technologii, które należy wspierać. Dodała ponadto, że aby dokonać dekarbonizacji, Equinor dokonuje elektryfikacji wydobycia ropy i dostrzega duży potencjał w offshore.

Ingunn Svegården

Andrzej Kopyrski, Dyrektor zarządzający Pionem Inwestycji PFR S.A. powiedział, że istotne jest, by poza inwestycjami w małe panele słoneczne, stawiać także na duże farmy PV. PFR chce być katalizatorem zmian, a pocovidowe „odbicie” gospodarki ma szansę zdaniem A. Kopyrskiego zwiększyć wciąż niewielką ilość zielonych projektów.

Andrzej Kopyrski

Mariusz Przybylik, Dyrektor zarządzający w obszarze energetyka, chemia, górnictwo, Accenture, wskazał, że jego zdaniem rozwój OZE zależy od rozwoju technologii związanych ze zbieraniem przetwarzaniem i analizą danych. Jak stwierdził: „dane są wszechobecne i można nawet pokusić się o stwierdzenie, że dane to nowe paliwo. Paliwo z punktu widzenia zasobu budującego wartość, ale również zasobu który pozwala zaspokajać nasze potrzeby energetyczne”.

Mariusz Przybylik

Działania Finlandii w zakresie realizacji celów klimatycznych przybliżyła Helena Sarén, Head of Carbon Neutral Finland Mission z Business Finland, która podzieliła się opinią, że aby przeprowadzić dekarbonizację należy umożliwić łączenie się sektorów i przeprowadzić zmiany systemowe w transportowaniu, wykorzystywaniu i przemianie energii na wiele sposobów. Ciepłownictwo, digitalizacji i rozwiązania wodorowe odgrywają jej zdaniem wielką rolę w łączeniu sektorów, ale zmiany muszą być publiczne i umożliwiać nowym spółkom na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie elektryfikacji.

Helena Sarén

Kolejne wystąpienie, Iwety Opolskiej, Dyrektor Biura Handlu Gazem, PKN Orlen S.A. było poświęcone „(Bio)metanowi jako paliwu transformacji i przyszłości energetyki”. Iweta Opolska swoje wystąpienie rozpoczęła od wskazania, że „ceny, których doświadczamy na rynku hurtowym, jak i detalicznym gazu ziemnego można nazwać trzecim kryzysem gazowym”, stwierdzając, że „rosnący trend to odzwierciedlenie pocovidowego odbicia w gospodarce. Wzrost nastąpił ze względu na wzrost gospodarczy i związany z tym wzrost zapotrzebowania na surowce”. Odnosząc się do przyszłych trendów cen surowców, Dyrektor Opolska powiedziała, że: „kupując dziś gaz ziemny z dostawą na przyszły rok i na dwa kolejne, cena będzie dużo niższa niż cena dostawy gazu z dostawą na jutro”. Zdaniem Dyrektor Opolskiej jeżeli uprawnienia do emisji CO2 nadal będą rosły, to przy poziomie 72 Eur/t CO2 nastąpi tzw. switch i wtedy gaz ziemny będzie bardziej opłacalny niż węgiel. Wniosek płynący z analizy Orlen dotyczący tendencji cenowych biometanu wskazuje, że są instalacje, z których produkcja energii będzie bardziej opłacalna niż z elektrowni gazu ziemnego, a zatem im wyższa jest cena uprawnień do emisji CO2, tym bardziej będzie opłacalny biometan, nawet bez systemu wsparcia.

Iweta Opolska

Artur Zawartko, Wiceprezes zarządu GAZ-System S.A. w dyskusji panelowej powiedział, że „musimy zbudować infrastrukturę stawiając na efektywność”, ale konieczna jest odpowiednio wczesna znajomość regulacji, by zrealizować przyłączenie, która to teza wypływa z prowadzonego dialogu z rynkiem.

Artur Zawartko

Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych PSG S.A. dodał, że proces inwestycyjny trwa ok. 3 lat, a dzisiejsze projekty będą finalizowane w 2025 r. i dlatego konieczna jest znajomość perspektywy rynkowej i regulacyjnej za kilka lat.

Jakub Kowalski

Piotr Zawistowski, Prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. powiedział, że pojawienie się biometanu na giełdzie zależy od wielu czynników, w tym także od zachowań uczestników rynku. Przewiduje on pojawienie się wodoru na TGE jeśli będzie on wykorzystywany jako domieszka metanu;

Piotr Zawistowski

Grzegorz Należyty, Prezes zarządu Siemens Energy Poland krytycznie odniósł się do możliwości rozwoju wodoru, mówiąc, że wodór musi mieć wielką skalę, by obniżyć koszty (wg niego uprawnienia do emisji CO2 musiałyby osiągnąć poziom 300 EUR). Zdaniem G. Należytego istotny jest efekt skali, więc energetyka musi istnieć zarówno w modelu scentralizowanym, jak i rozproszonym.

Grzegorz Należyty

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński, ekspert, obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen S.A. zadeklarował, że: „na naszych oczach Orlen staje się koncernem multienergetycznym, zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo energetyczne w Europie centralnej”. Powiedział on, że Orlen w swojej strategii ogłosił neutralność emisyjną do 2050 r., co podyktowane jest przeświadczeniem, że jest to inwestycja w przyszłość, oparta na inwestycjach w źródła niskoemisyjne i zeroemisyjne zarówno na lądzie, jak i na morzu. A. Kamiński wskazał, że: „w najbliższej dekadzie Orlen wyda ok. 30 mld zł na tzw. projekty zrównoważone (25 mld = 60 projektów w ciągu dekady, które mają obniżyć emisje, np. z aktywów rafineryjnych i petrochemicznych o min. 20%, a w zakresie produkcji energii elektrycznej te projekty obniżą emisję CO2 o 33%)”.

Arkadiusz Kamiński

Paweł Wróbel, Dyrektor zarządzający BalticWind.EU zaznaczył zależność polskiej polityki energetycznej od prawa unijnego. Jak stwierdził: „podstawą łączenia sektorów ma być morska energetyka wiatrowa. Polska strategia musi wpisywać się w tę unijną, bo jako członek UE jesteśmy zobligowani do wdrażania prawa unijnego, a UE jasno definiuje kierunek rozwoju OZE, w tym offshore. Z punktu widzenia offshore najważniejsza będzie rewizja dyrektywy OZE, która podwyższa cel udziału OZE dla całej UE”.

Paweł Wróbel

Jarosław Broda, Prezes zarządu Baltic Power powiedział, że istotne jest, by żeby mocy offshore było jak najwięcej, ale obecnie wciąż nie mamy nawet jednego MWh, więc jego zdaniem droga do celu jest wyboista. Zdaniem J. Brody istnieją realne ograniczenia po stronie podażowej, po stronie deweloperów i producentów, żeby pipeline był stały i przewidywalny, by zbudować nawet 12 GW mocy.

Jarosław Broda

Michał Kołodziejczyk, Prezes zarządu Equinor Polska dodał, że sukcesem jest wprowadzenie ustawy offshore, która jest fundamentem jego rozwoju, ale jest kilka elementów wymagających nowelizacji, np. jak dodał- indeksowanie ceny CFD.

Michał Kołodziejczyk

Rafał Libera, Group Integration Manager z Acteon powiedział, że do w ciągu ostatniej dekady zbudowano ok. 34 GW mocy offshore, a w najbliżej dekadzie prognozuje się 230 GW, co jego zdaniem przekłada się na wzrost przyłączeń rocznych z 3,7 GW do około 26, czyli około 7 krotny roczny wzrost, a zatem jest to ogromne wyzwanie.

Rafał Libera

Katarzyna Suchcicka, Dyrektor generalna OX2 wskazała, że: „im bardziej doświadczony kontraktor offshore tym bardziej będzie w stanie rozbić kontraktacje na tak zwane multicontracting, co jest naprawdę ogromnym wyzwaniem dla inwestora, ale również ogromnym wyzwaniem dla naszego supply-chain’u. Natomiast w przypadku innych typów strategii bardziej idących w łączenie kontraktów EPC, multi EPC, mogą być zupełnie inne (rozwiązania)”.

Katarzyna Suchcicka

Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego zaznaczyła, że konsumpcja energii wzrasta logarytmicznie, a ludzkość jest uzależniona od energii, dlatego należy szukać odpowiedzialnego sposobu jej wytwarzania. Jej zdaniem Europejski Zielony Ład to przede wszystkim „przyspieszenie transformacji naszej świadomości”.

Beata Daszyńska-Muzyczka

Adam Burda, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie, PKO Bank Polski S.A. powiedział, że jest już wiele projektów PV o łącznej mocy zainstalowanej 5 GW. Największym wyzwaniem w jego opinii jest zmiana energetyki konwencjonalnej na niskoemisyjną, w tym zawarł także zmianę ciepłownictwa, gdyż elektrociepłownie znajdują się w bezpośrednim oddziaływaniu na życie ludzi.

Adam Burda

Wojciech Hann, Prezes zarządu BOŚ BANK S.A. dodał, że trudno jest zaproponować opłacalny projekt, gdyż problemy pojawiają się na każdym etapie, tj. sponsora, dobrego biznes planu, łańcucha wykonawców, otoczenia rynkowego i finansowania.

Wojciech Hann

Massimiliano Massari, Managing Director – Energy Industry, Intesa Sanpaolo stwierdził, iż jeśli myśli o transformacji, to widzi potencjał Polski, gdyż „jest tu wiele do zrobienia”. Jego zdaniem niezbędna jest przejrzysta strategia energetyczna, a jasne regulacje gwarantują pewność inwestycji.

Massimiliano Massari

Patryk Demski, Wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia S.A. powiedział, że poza finansowaniem zielonych projektów należy także finansować te przejściowe. W jego opinii atom jest wciąż niepewną technologią, zależną od decyzji politycznych, a najbardziej pewny jest gaz.

Patryk Demski

Dan Dorman, the NRC’s Deputy Executive Director for Reactor and Prepardness Programs, Office of the Executive Director for Operations, US Nuclear Regulatory Commission podzielił się doświadczeniami rozwoju technologii jądrowych w USA, dodał, że procedura inwestycji jądrowych w Polsce musi być oparta na weryfikacji zachowania bezpieczeństwa energetycznego, która zależna jest od przyjętych ram prawnych, ale szczegóły techniczne mają charakter uniwersalny. NRC deklaruje gotowość współpracy w projektach jądrowych z polskimi ekspertami, których będzie wspierała w zakresie zdobycia potrzebnych kompetencji.

Dan Dorman

Alan Woods, Director Strategy and Business Development for Rolls-Royce’s SMR powiedział, że wyzwaniem jest standaryzacja łańcucha dostaw oraz procesu projektowania, a kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa tej technologii i ochrona środowiska.

Alan Woods

Ewa Drozd, Członek zarządu Microsoft podkreśliła, że chmura to nowy model świadczenia usług, którego jej zdaniem szczególnie potrzebuje energetyka odnawialna. Powiedziała ona, że chmura umożliwia klastrowi czy też innym użytkownikom tego rynku realizowanie swoich zdań, daje elastyczność, odpowiada na zmienność i skalowalność oraz co ważne – pozwala prognozować warunki, pogodowe tak istotne dla niestabilnego OZE.

Ewa Drozd

Albert Gryszczuk, Prezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii podzielił się opinią, że: „wartością klastrów jest budowanie ekosystemu i ten ekosystem jest bardzo często wielką wartością i wiarygodnością dla instytucji finansowych. Jest to mega trend, a trend, a z mega trendem się nie walczy”.

Albert Gryszczuk

Jarosław Kotula, Menedżer produktu, Asseco Poland zaznaczył, że działalność Asseco opiera się m.in. na dostosowywaniu systemów klasy CIS, czyli obsługi klienta i systemów bilingowych do wprowadzanych regulacji i zmian prawnych, które w jego opinii są wprowadzane bardzo gwałtownie i nie dają czasu na właściwe przygotowanie tych rozwiązań, co uniemożliwia porządne przygotowanie analiz i dostosowania do zmian.

Jarosław Kotula

Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes, dyrektor generalny Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności stwierdził, że ponad 70% ludzi mieszka obecnie w miastach, a proces ten będzie postępował, więc inwestycje energetyczne powinny być szczególności kierowane do społeczności miejskich. Wskazał on na rosnące ceny gazu ziemnego i konieczność w związku z tym inwestowania w biogaz i biomasę.

Krzysztof Kochanowski

Adrian Wołkowski, Wójt gminy Rudna dodał, że potrzebne są środki unijne, które w gminie Rudna pozwoliły na wymianę 160 „kopciuchów” w 1,5 roku. Gmina Rudna stawia także na rozwój ścieżek rowerowych.

Adrian Wołkowski

Małgorzata Banasik, Kancelaria prawna BWW powiedziała, że: „wiadome jest, że już nic nie wynegocjujemy w sprawie węgla, ale jest jeszcze spora szansa na uwzględnienie gazu jako paliwo przejściowego. Jako to paliwo, które pozwoli zrealizować politykę tzw. okresu przejściowego. Capexy i możliwości obniżenia kosztów produkcji ciepła, czy energii poprzez wykorzystanie energii zawartej w paliwie gazowym pozwoliłby bardziej płynnie wdrażać zielone rozwiązania”.

Małgorzata Banasik

Bogusław Rybacki, Prezes zarządu Enea Elektrownia Połaniec S.A. dodał, że Enea stawia na niskoemisyjność, ale jego zdaniem przejście na gaz jako paliwo pomostowe jest wyzwaniem dla wszystkich, gdyż w jego opinii istotne jest, by mieć na względzie wzrost miejsc pracy i dlatego współpraca z samorządem terytorialnym jest kluczowa.

Bogusław Rybacki

Tytułem podsumowania należy z satysfakcją stwierdzić, że po raz siódmy Kongres Energetyczny DISE stał się ważnym forum dyskusji nad przyszłością polskiej energetyki w gronie najwybitniejszych postaci sektora energetycznego z Polski i zza granicy. Połączenie wiedzy i doświadczeń ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i gospodarki wydaje się być kluczem do dostrzeżenia barier transformacji energetyki, sformułowania trafnych wniosków oraz przeprowadzenia historycznych zmian, które z perspektywy oceny przyszłych pokoleń będą nowoczesne – sprawiedliwe – włączające. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) uważnie przysłuchuje się zgłaszanym postulatom, gdyż jako think-tank w prowadzonej działalności eksperckiej zamierza uczynić z nich przestrzeń do badań i analiz, by przyspieszyć polski race to zero. Jednocześnie DISE kieruje podziękowania do partnerów, którzy tworzą jakość i rangę Kongresu Energetycznego.

AGENDA

VII KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ I*

08:00

Rejestracja uczestników

SESJA INAUGURACYJNA

09:00

Otwarcie Kongresu

Remigusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, DISE

Dawid Jackiewicz

Dawid Jackiewicz – wiceprezes zarządu, DISE

Józef Węgrecki

Józef Węgrecki – członek zarządu
ds. operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Jakub Mazur

Jakub Mazur – Wiceprezydent Wrocławia

09:10 – 10:00

Wystąpienia Gości Honorowych

Jarosław Obremski

Przemówienie inauguracyjne
Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski

Grzegorz Macko

Przemówienie inauguracyjne
Grzegorz Macko
– Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Arkadiusz Wójs

Przemówienie inauguracyjne
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Rektor Politechniki Wrocławskiej

Aldo Amati

Przemówienie inauguracyjne
Aldo Amati – Ambasador Włoch w Polsce

Piotr Dziadzio

Przemówienie inauguracyjne
Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

Anders Eide

Przemówienie inauguracyjne
Anders Eide – Ambasador Norwegii w Polsce

Akio Miyajima

Przemówienie inauguracyjne
Akio Miyajima – Ambasador Japonii w Polsce

Juha Ottman

Przemówienie inauguracyjne
Juha Ottman – Ambasador Finlandii w Polsce

Ole Toft

Przemówienie inauguracyjne
Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce

Robert Perkowski

Przemówienie inauguracyjne
Robert Perkowski – wiceprezes zarządu
PGNiG SA

PGNIG

SESJA TEMATYCZNA
REFORMA SEKTORA ENERGII W POLSCE WARUNKIEM SKUTECZNEJ
TRANSFORMACJI I ODBUDOWY GOSPDARKI PO PANDEMII COVID-19

10:00 – 10:30

Piotr Dziadzio

Wystąpienie
Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa – „Łączenie sektorów strategią na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050”

Grzegorz Tobiszowski

Wystąpienie
Grzegorz Tobiszowski – poseł do Parlamentu Europejskiego – „Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na transformację energetyczną w Polsce”

Kamil Wyszkowski

Wystąpienie
Kamil Wyszkowski – dyrektor wykonawczy, UN Global Compact Network Poland – „Globalne wyzwania w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej i ich wpływ na światową gospodarkę”

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

SESJA TEMATYCZNA
TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA NARZĘDZIEM ODBUDOWY PO PANDEMII COVID-19

11:00 – 12:30

Panel dyskusyjny: Europejski Zielony Ład receptą na wyjście gospodarek z kryzysu
wywołanego COVID-19

Michał Niewiadomski

MODERATOR
Michał Niewiadomski – Redaktor Prowadzący ENERGIANEWS, Dziennik Rzeczpospolita

PANELIŚCI

Maciej Chorowski

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – prezes zarządu, NFOŚiGW

Anna Kornecka

Anna Kornecka – b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Artur Michałowski

Artur Michałowski – wiceprezes zarządu ds. handlu, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia S.A.

Robert Perkowski

Robert Perkowski – wiceprezes zarządu PGNiG SA

Grzegorz Tobiszowski

Grzegorz Tobiszowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski

Józef Węgrecki

Józef Węgrecki – członek zarządu
ds. operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski – dyrektor wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

Ireneusz Zyska

Ireneusz Zyskapodsekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE

TEZY

 • Kryzys gospodarczy, a realizacja postanowień European Green Deal
 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 przez Polskę a dostęp do pomocy publicznej. Jak przeprowadzić sprawiedliwą transformację?
 • Transformacja energetyczna sposobem na wyprowadzenie gospodarki europejskiej z kryzysu.
 • European Recovery and Resilience Plan jako podstawowe narzędzie finansowania odbudowy gospodarki europejskiej
 • Znaczenie taksonomii zrównoważonego finasowania dla możliwości realizacji planu odbudowy
 • Krajowy Plan Odbudowy jako narzędzie finansowania celów określonych w Krajowym Planie Energii i Klimatu oraz PEP 2040
 • Neutralność klimatyczna w strategiach spółek energetycznych
 • Reforma i reorganizacja podmiotowa sektora energetycznego w Polsce

12:30 – 13:15

Dyskusja
“Biomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł. Strategiczna opcja w wyzwaniu dekarbonizacji w Polsce”

Remigusz Nowakowski

MODERATOR
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, DISE

Maciej Mierzwiński

Maciej Mierzwiński – ekspert Instytutu Jagiellońskiego, CEE Energy Group

Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski – prezes Instytutu Jagiellońskiego

Jens Price Wolf

Jens Price Wolf – wiceprezes zarządu ENVIVA

Wystąpienie
“Nowoczesne rozwiązania Asseco Poland w chmurze IBM jako wsparcie sprzedaży energii w dobie COVID-19”

Piotr Pietrzak

Piotr Pietrzak – Ekspert IBM – rynek energetyczny i telekomunikacyjny, IBM Polska

Arkadiusz Stacherski

Arkadiusz Stacherski – Kierownik Projektu, Dział Zarządzania Projektami i Relacji Międzynarodowych, Pion Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

13:15 – 14:15

Lunch

SESJA TEMATYCZNA
SECTOR COUPLING KONCEPCJĄ STRATEGICZNĄ OSIĄGNIĘCIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ W UE DO 2050

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA B

14:15 – 14:45

Ingunn Svegården

Wystąpienie
Ingunn Svegården
– Senior Vice President Renewables, Emerging Regions – Equinor ASA – „Partners in energy transition – Equinor’s strategic approach to renewables”

Rafał Gawin

Wystąpienie
Rafał Gawin – prezes Urzędu Regulacji Energetyki – „Wyzwania regulacyjne dla połączonych sektorów elektroenergetyki, gazu i ciepła w procesie transformacji”

14:45 – 16:15

Panel dyskusyjny: Sector coupling (łączenie sektorów)

Mariusz Swora

MODERATOR
dr hab. Mariusz Swora – członek rady odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

PANELIŚCI

Rafał Gawin

Rafał Gawin – prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Andrzej Kopyrski

Andrzej Kopyrski – dyrektor zarządzający Pionem Inwestycji PFR S.A.

Mariusz Przybylik

Mariusz Przybylik – dyrektor zarządzający Accenture w obszarze energetyka, chemia, górnictwo, Accenture

Helena Sarén

Helena Sarén – Head of Carbon Neutral Finland Mission, Business Finland

Ingunn Svegården

Ingunn Svegården – Senior Vice President Renewables, Emerging Regions – Equinor ASA

Jens Price Wolf

Jens Price Wolf – wiceprezes zarządu ENVIVA

TEZY

 • Połączenie transformacji sektorów energii elektrycznej, ciepła, gazu i transportu warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r.
 • „Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego”
 • Transformacja systemu linearnego na zintegrowany
 • Elektroenergetyka – gazownictwo – ciepłownictwo – chłodnictwo we współpracy z OZE, czyli inteligentny
  przepływ energii
 • Wyzwania sektorowe na drodze do realizacji unijnego celu redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 r.
 • Elektryfikacja ciepłownictwa i transportu
 • Digitalizacja, a zintegrowany, elastyczny system energetyczny

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA A

14:15 – 14:35

Robert Perkowski

Wystąpienie
Robert Perkowski – wiceprezes zarządu PGNiG SA – „PGNiG: Paliwa gazowe w procesie transformacji energetycznej”

Iweta Opolska

Wystąpienie
Iweta Opolska
– dyrektor, Biuro Handlu Gazem, PKN ORLEN S.A. – „(Bio)metan paliwem transformacji i przyszłości energetyki?”

PKN ORLEN

14:35 – 16:00

Panel dyskusyjny: Paliwa gazowe w procesie transformacji energetycznej

PGNIG
Wojciech Jakóbik

MODERATOR
Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny, BiznesAlert.pl

PANELIŚCI

Filip Grzegorczyk

Filip Grzegorczyk – wiceprezes zarządu, Grupa Azoty S.A.

Andrzej Kensbok

Andrzej Kensbok – wiceprezes zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

Jakub Kowalski

Jakub Kowalski – członek zarządu ds. operacyjnych, PSG Sp. z o.o.

Robert Perkowski

Robert Perkowski – wiceprezes zarządu PGNiG SA

Mirosław Skowron

Mirosław Skowron – członek zarządu, Ciech S.A.

Artur Zawartko

Artur Zawartko – wiceprezes zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski – prezes zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

TEZY

 • Rozwój gazu, a realizacja celu neutralności klimatycznej
 • Stanowisko UE w zakresie dopuszczalności technologii gazowej
 • Gaz ziemny technologią przejściową w dekarbonizacji
 • Przyszłość gazów bezemisyjnych, czyli biogaz i biometan
 • Dywersyfikacja paliwowa, a Inicjatywa Trójmorza, czyli projekty Baltic Pipe, GIPL, terminale LNG

16:00 – 16:15

Tomasz Niebylski

Wystąpienie
Tomasz Niebylski – dyrektor sprzedaży w segmencie Enterprise, Microsoft – „Jasna strona mocy: technologiczna transformacja energetyki”, „Koniec energetyki jaka znamy”

16:15 – 16:45

Przerwa kawowa

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA B

16:45 – 17:05

Matus Muron

Wystąpienie
Matus Muron – Analyst, Hydrogen Europe – „Europejska strategia wodorowa”

Radosław Kwiecień

Wystąpienie
Radosław Kwiecień – wiceprezes zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego – „Rola BGK, polskiego banku rozwoju w implementacji nowych strategii”

17:05 – 18:30

Panel dyskusyjny: Zielony wodór i biometan – warunki wykorzystania i perspektywy rozwoju rynku

Tomoho Umeda

MODERATOR
Tomoho Umeda – przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej

PANELIŚCI

Heidi Bergman

Heidi Bergman – Head of Investment Projects, Renewable Hydrogen and PtX, Neste Corporation, Finnish Hydrogen Cluster

Jacek Dach

prof. dr hab. inż. Jacek Dach – kierownik Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Arkadiusz Kamiński

dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński – ekspert, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Matus Muron

Matus Muron – Analyst, Hydrogen Europe

Grzegorz Należyty

Grzegorz Należyty – prezes zarządu, Siemens Energy Poland

Katarzyna Szwed - Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska – dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

Fabrizio Zanini

Fabrizio Zanini – Business Development Manager at Saipem’s New Energies Division

TEZY

 • „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”
 • Postulaty legislacyjne u podstaw tworzenia polskiego rynku wodorowego
 • Wizja polskiego hubu wodorowego
 • Rozwój gazów zdekarbonizowanych, tj. biogazu i biometanu
 • Technologie magazynowania energii oparte na zielonym wodorze
 • Potencjał i warunki rozwoju rynku biometanu
 • Ograniczenia techniczne i ekonomiczne zwiększania udziału gazów zielonych w gazociągach przesyłowych i dystrybucyjnych

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA A

16:45 – 17:05

Katarzyna Suchcicka

Wystąpienie
Katarzyna Suchcicka – dyrektor generalna, OX2 – “Polski offshore z perspektywy inwestora”

Kamila Tarnacka

Wystąpienie
Kamila Tarnacka – wiceprezes zarządu, PSEW – „Morska energetyka wiatrowa. Gdzie jesteśmy. Szanse i wyzwania”

17:05 – 18:30

Panel dyskusyjny: Morska Energetyka Wiatrowa

Rafał Hajduk

MODERATOR
Mec. Rafał Hajduk – Partner DZP

PANELIŚCI

Jarosław Broda

Jarosław Broda – prezes zarządu, Baltic Power ORLEN

Michał Kołodziejczyk

Michał Kołodziejczyk – prezes zarządu, Equinor Polska

Rafał Libera

Rafał Libera – Group Integration Manager, Acteon

Pawel-Niedzielski

Paweł Niedzielski – dyrektor ds. sprzedaży, sektor energetyczny, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Nigel Quinn

Nigel Quinn – Chief Executive Officer, Bibbymarine

Katarzyna Suchcicka

Katarzyna Suchcicka – dyrektor generalna, OX2

Paweł Wróbel

Paweł Wróbel – dyrektor zarządzający BalticWind.EU

TEZY

 • „Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości”
 • „Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych”
 • Nowe znaczenie offshore: morskie farmy wiatrowe, pływające farmy wiatrowe, energia oceaniczna, wyspy energetyczne
 • Polskie projekty offshore na Bałtyku
 • Nowy łańcuch dostaw energii z offshore
 • Wykorzystanie umów PPA do sprzedaży energii z offshore
 • Optymalizacja kosztów eksploatacji morskich farm wiatrowych dzięki rozwiązaniom IT

18:30

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

20:00

Uroczysta kolacja

VII KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ II*

SESJA OTWIERAJĄCA

09:00 – 09:30

Wystąpienia Gości Honorowych

Anna Clunes

Przemówienie inauguracyjne
Anna Clunes
– Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce

Stefan Gullgren

Przemówienie inauguracyjne
Stefan Gullgren – Ambasador Szwecji w Polsce

Beata Daszyńska-Muzyczka

Przemówienie inauguracyjne
Beata Daszyńska – Muzyczka – prezes zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Wojciech Myślecki

Przemówienie inauguracyjne
dr inż. Wojciech Myślecki – przewodniczący Rady Programowej, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

SESJA TEMATYCZNA
FINANSOWANIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

09:30 – 10:00

Grzegorz Rabsztyn

Wystąpienie
Grzegorz Rabsztyn – Head of EIB Group Office in Poland European Investment Bank – “Finansowanie zielonej transformacji”

10:00 – 11:30

Panel dyskusyjny: Finansowanie transformacji energetycznej

Dominik Brodacki

MODERATOR
Dominik Brodacki – analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

PANELIŚCI

Adam Burda

Adam Burda – dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe technologie, PKO Bank Polski SA

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska – Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Patryk Demski

Patryk Demski – wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju, Tauron Polska Energia S.A.

Wojciech Hann

Wojciech Hann – prezes zarządu BOŚ BANK SA

Massimiliano Massari

Massimiliano Massari – Managing Director – Energy Industry, Intesa Sanpaolo

Grzegorz Rabsztyn

Grzegorz Rabsztyn – Head of EIB Group Office in Poland European Investment Bank

Paweł Strączyński

Paweł Strączyński – wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Strategii

Tomasz Tomasiak

Tomasz Tomasiak – dyrektor Biura Transformacji Energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

TEZY

 • „Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027”– 1 824,3 mld EUR, czyli rekordowy budżet UE, a partycypacja Polski
 • Just Transition Fund, InvestEU, Łącząc Europę, LIFE- programy wspierające energię i klimat
 • „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększanie Odporności”– szansą na przetrwanie i odbudowę gospodarki
  po pandemii Covid-19
 • Skuteczność programów rządowych, tj. Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moja Woda
 • Obszary priorytetowe finansowania przez instytucje zarządzające funduszami UE w latach 2021-2027

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

SESJA TEMATYCZNA
TRANSFORMACJA W KIERUNKU BEZEMISYJNEJ ENERGETYKI

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA B

12:00 – 12:15

Wystąpienie
Przedstawiciel United States Nuclear Regulatory Commission

12:15 – 13:30

Panel dyskusyjny: Energetyka jądrowa – wyzwania regulacyjne

Paweł Grzejszczak

MODERATOR
Mec. Paweł Grzejszczak – Partner DZP

PANELIŚCI

Thierry Deschaux

Thierry Deschaux – dyrektor zarządzający, EDF Przedstawicielstwo w Polsce

Dan Dorman – the NRC’s Deputy Executive Director for Reactor and Preparedness Programs, Office of the Executive Director for Operations, US Nuclear Regulatory Commission

Mirosław Kowalik

Mirosław Kowalik – prezes Westinghouse Electric Poland sp. z o.o.

Łukasz Młynarkiewicz

dr Łukasz Młynarkiewicz – prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Tomasz Nowacki

Tomasz Nowacki – dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Alan Woods

Alan Woods – Director Strategy and Business Development for Rolls-Royce’s SMR

TEZY

 • Program polskiej energetyki jądrowej w świetle wyzwań regulacyjnych
 • Proces licencjonowania obiektów energetyki jądrowej – aktualny stan prawny oraz planowane zmiany
 • Perspektywy transferu regulacji i norm technicznych z kraju dostawcy technologii do kraju inwestycji
 • Uwarunkowania regulacyjne rozwoju technologii SMR w Polsce i wybrane doświadczenia zagraniczne w tym zakresie

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA A

12:00 – 13:30

Panel dyskusyjny: System energetyczny oparty na OZE

Agnieszka Kozłowska - Korbicz

MODERATOR
Agnieszka Kozłowska – Korbicz – dyrektor ds. projektów strategicznych, Soltec

PANELIŚCI

Ewa Drozd

Ewa Drozd – członek zarządu Microsoft

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – prezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski – prezes zarządu Promet – Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO, wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w MRPiTe

Jarosław Kotula

Jarosław Kotula – menedżer produktu, Asseco Poland

Waldemar Skomudek

dr hab. inż. Waldemar Skomudek – wiceprezes zarządu,
Tauron Dystrybucja SA

TEZY

 • Integracja źródeł rozproszonych
 • Tworzenie nowoczesnej gospodarki energetycznej – przejście od energetyki scentralizowanej do rozproszonej
 • Współdziałanie administracji rządowej z samorządem terytorialnym w procesie transformacji energetycznej
 • Nowe oblicza prosumeryzmu – prosument zbiorowy i wirtualny
 • Przyszłość regionów powęglowych.
 • Potencjał klastrów energii
 • Technologie magazynowania energii warunkiem skutecznej integracji rozproszonych źródeł OZE w KSE

13:30 – 14:15

Lunch

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA A

14:15 – 14:35

Jacek-Szymczak

Wystąpienie
Jacek Szymczak – prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Artur Michalski

Wystąpienie
Artur Michalski
– wiceprezes zarządu NFOŚiGW

14:35 – 15:55

Panel dyskusyjny: Transformacja ciepłownictwa

Joanna Maćkowiak-Pandera

MODERATOR
Joanna Maćkowiak-Pandera – prezes zarządu, Forum Energii

PANELIŚCI

Małgorzata Banasik

Małgorzata Banasik – Kancelaria Prawna BWW

Marcin Bruszewski

Marcin Bruszewski – przewodniczący zarządu sekcji fińskiej SPCC /Fortum, Region Poland, Head of Legal Affairs

Jarosław Głowacki

Jarosław Głowacki – wiceprezes ds. technicznych, PGNiG Termika

Dawid Klimczak

dr Dawid Klimczak – prezes zarządu GreenX Utility Sp. z o.o.

Ireneusz-Krupa

Ireneusz Krupa – członek zarządu PSG Sp. z o.o.

Artur Michalski

Artur Michalski – wiceprezes zarządu NFOŚiGW

Bogusław Rybacki

Bogusław Rybacki – prezes zarządu Enea Elektrownia Połaniec SA

Simo Säynevirta

Simo Säynevirta – Vice President, Digital Lead, ABB Oy

Jacek-Szymczak

Jacek Szymczak – prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

TEZY

 • Systemy efektywne energetycznie – rola kogeneracji
 • Rola elektrociepłowni w stabilizacji KSE i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
 • Elektryfikacja ciepłownictwa
 • Zielone ciepło
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego
 • Technologie magazynowania ciepła
 • Łączenie sektorów a ciepłownictwo
 • Sieć ciepłownicza jako źródło elastyczności systemów energetycznych, dynamiczna regulacja i zaawansowana kontrola

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA B

14:15 – 14:35

Roman Szełemej

Wystąpienie
Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha – „Społeczny Plan Sprawiedliwej Transformacji – Subregion Wałbrzyski”

Maciej Zathey

Wystąpienie
Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego – „Rola Samorządu Terytorialnego w transformacji energetycznej”

14:35 – 15:55

Panel dyskusyjny: Rola Samorządu Terytorialnego w transformacji energetycznej

Izabela Sówka

MODERATOR
dr hab. inż. Izabela Sówka – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

Dariusz Maląg

PROWADZĄCY
Dariusz Maląg – ekonomista / dziennikarz

PANELIŚCI

Krzysztof Kochanowski

Krzysztof Kochanowski – wiceprezes, dyrektor generalny Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności oraz wiceprezes Hydrogen Poland

Artur Kowalik

Artur Kowalik – dyrektor, Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

David Miller

David Miller – Director of International Diplomacy for C40 Cities

Łukasz Puźniecki

Łukasz Puźniecki – Burmistrz Polkowic

Roman Szełemej

Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha

Katarzyna Szymczak-Pomianowska

Katarzyna Szymczak – Pomianowska – dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urząd Miejski Wrocławia

Adrian Wołkowski

Adrian Wołkowski – Wójt Gminy Rudna

Maciej Zathey

Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

TEZY

 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
 • Planowanie przestrzenne a inwestycje w odnawialne źródła energii
 • Likwidacja indywidualnych, źródeł ogrzewania wykorzystujących węgiel
 • Miasta neutralne klimatycznie do 2050 r. – obszary priorytetowe, kierunki zmian
 • Elektromobilność – zeroemisyjny transport, polityka rowerowa
 • Zazielenianie miast, a zrównoważone inwestycje
 • Polityka antysmogowa

15:55 – 16:00

Zakończenie VII Kongresu Energetycznego

16:00 – 16:45

Pożegnalna kawa

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.