PATRONI I PARTNERZY VII KONGRESU

PARTNER TYTULARNY

PKN ORLEN

GRUPA ORLEN

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem przychodów według raportu CEE TOP 500 publikowanego przez Coface. Zgodnie z nową, długoterminową Strategią Grupy ORLEN przyjętą w listopadzie 2020 roku, kluczowym celem Koncernu jest bycie regionalnym liderem w zakresie transformacji energetycznej, budowa nowych mocy energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły finansowej w ramach tradycyjnych segmentów działalności.

Czytaj więcej

Grupa ORLEN, zdając sobie sprawę z występujących trendów rynkowych, konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność w kierunku koncernu multienergetycznego, czego elementem było przeprowadzenie skutecznego procesu akwizycji Grupy Energa w 2020 roku, jednego z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz kontynuacja prac w zakresie pozostałych celów akwizycyjnych (PGNiG, Grupa LOTOS).

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, towarów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów. Grupa ORLEN jest też jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej posiadających sieć energetyczną o długości 191 tys. km pokrywającą około 1/4 terytorium kraju. Na koniec 2020 roku Grupa ORLEN zarządzała 2 855 stacjami paliw. W 2020 roku PKN ORLEN przejął spółkę RUCH. Bazując na ogólnopolskiej sieci 1 209 placówek RUCH, Spółka rozszerzy zasięg sklepów i usług gastronomicznych poza stacje paliw. Na koniec 2020 roku w sieci Grupy ORLEN funkcjonowało 114 stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Działalność spółek Grupy ORLEN to również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, serwisowe i remontowe, laboratoryjne, ochroniarskie, projektowe, administracyjne, ubezpieczeniowe i finansowe.

Znaczna część paliwa produkowanego przez Grupę ORLEN sprzedawana jest poprzez własną sieć detaliczną Grupy ORLEN, która posiada największą sieć stacji paliw w Europie Środkowej zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Litwie. Sieć detaliczną Grupy ORLEN wspiera infrastruktura hurtowa i logistyczna składająca się z naziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

PARTNER STRATEGICZNY – GAZOWNICTWO

PGNiG

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez swoje oddziały i kluczowe spółki – importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada udziały w blisko 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

Czytaj więcej

Spółka od ponad 20 lat prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie. Posiada też koncesję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do grupy PGNiG należy PGNiG Upstream Norway, która od ponad 10 lat prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie. Z kolei spółka PGNiG Supply & Trading GmbH z siedzibą w Monachium zajmuje się handlem gazem w Europie Zachodniej. Prowadzi także biuro handlu LNG w Londynie. W 2020 roku PGNiG rozpoczęło programy badawcze mające na celu rozwój paliw alternatywnych i docelowo włączenie ich do oferty sprzedażowej. Grupa PGNiG angażuje się w wykorzystanie biometanu oraz magazynowanie i dystrybucję wodoru, a także poszerza kompetencje w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w oparciu m.in. o farmy fotowoltaiczne.

PARTNER STRATEGICZNY – PRZEMYSŁ

KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. to Odkrywca – Gigant – Wizjoner.

Wierzymy, że przyszłość jest z miedzi! Miedź jest trwała, odporna na rdzę, doskonale przewodzi ciepło i elektryczność. To surowiec niezbędny w fotowoltaice, energetyce wiatrowej, przemyśle motoryzacyjnym, medycynie oraz innych gałęziach nowoczesnego przemysłu. Działalność wydobywczą i przetwórczą prowadzimy od 60 lat, będąc w niej globalnym liderem. Z pasją i wizją budujemy potęgę KGHM na całym świecie.

Czytaj więcej

KGHM należy do grona największych światowych producentów miedzi i srebra. Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę oraz wytwarza ren. Aktywa produkcyjne KGHM są usytuowane na trzech kontynentach. Podstawowe zakłady produkcyjne firmy są zlokalizowane w Polsce. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 000 pracowników.

PARTNER STRATEGICZNY – ENERGETYKA

TAURON

TAURON

TAURON Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z najważniejszych podmiotów gospodarczych i największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Od 2019 roku, Grupa realizuje strategię Zielonego Zwrotu nakierowaną na zwiększenie źródeł niskoemisyjnych w miksie wytwórczym, inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnych oraz rozwój ekologicznych produktów i usług dla klientów.

Od 2010 r. akcje TAURONA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

PATRONI HONOROWI

Prezes Rady Ministrów

HONOROWY PATRONAT
PREZESA RADY MINISTRÓW
MATEUSZA MORAWIECKIEGO

BBN

BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

URE

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Urząd Regulacji Energetyki (URE) – niezależny regulator rynków energii. Chroni interesy odbiorców energii, gazu i ciepła promując konkurencję i regulując naturalne monopole. To urząd regulacyjny obsługujący Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który jest centralnym organem administracji rządowej, działającym na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Czytaj więcej

Organ regulacyjny – Prezes URE został powołany w celu wdrożenia i regulacji procesu liberalizacji rynków energii dla przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli i w interesie zapewnienia trwałego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy konkurencyjności gospodarki oraz ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania procesów energetycznych, zgodnie z priorytetami polityki gospodarczej rządu.

Wojewoda Dolnośląski

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Prezydent Wrocławia

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA WROCŁAWIA

Ambasada Włoch

AMBASADA WŁOCH

Ambasada Szwecji

AMBASADA SZWECJI

Ambasada Norwegii

AMBASADA NORWEGII

British Embassy Warsaw

AMBASADA BRYTYJSKA

Royal Danish Embassy Warsaw

AMBASADA KRÓLESTWA DANII

Ambasada Finlandii Warszawa

AMBASADA FINLANDII WARSZAWA

ITA

ITALIAN TRADE AGENCY

Hydrogen Europe

HYDROGEN EUROPE

NCBiR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rządowa agencja wykonawcza, jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju.

PKEE

POLSKI KOMITET ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej.

Czytaj więcej

Dzięki zaangażowaniu PKEE, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.

NFOŚiGW

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku, w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowując swój wyjątkowy charakter w skali świata, Narodowy Fundusz od ponad 30 lat nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa.

Czytaj więcej

Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami, NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze. Z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad 107,8 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 59,9 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano ponad 110 tys. umów z beneficjentami. Wspierając konsekwentnie ekorozwój Polski, Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.

W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska, na które przeznaczono 4,8 mld euro.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A
Tel. (+48-22) 45 90 100
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

PTPiREE

POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) zostało założone 29 sierpnia 1990 roku. PTPiREE jest stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej.

Czytaj więcej

Działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w energetyce, dąży do poprawy efektywności działania infrastruktury sieciowej, jakości usług i obsługi klientów.
W ramach tej działalność PTPiREE m.in.:
• inicjuje i wspiera zmiany zachodzące w sektorze, promuje wdrażanie nowych technologii w elektroenergetyce,
• przygotowuje analizy ekonomiczne, prawne i techniczne z zakresu elektroenergetyki,
• prowadzi działalność normalizacyjną, typizacyjną, doradczą, wydawniczą i edukacyjną,
• przygotowuje wnioski o dotacje unijne na projekty energetyczne,
• organizuje specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje.
___________________________________________________________________________
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ul. Wołyńska 22
60-637 Poznań
tel. 61 846 02 00, faks 61 846 02 09
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl
www.ptpiree.pl

PAIH

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją państwową. Wspieramy małe i średnie firmy. Realizujemy projekty, które są finansowane z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych funduszy międzynarodowych.

Czytaj więcej

Dbamy o to, aby pieniądze trafiały do przedsiębiorców, którzy zrobią z nich najlepszy użytek. Pomagamy firmom na różnych etapach rozwoju. Na wsparcie mogą liczyć zarówno przedsiębiorcy którzy dopiero zakładają firmę – jak i ci, którzy myślą o zwiększeniu skali swojego biznesu. Pomagamy także firmom w rozszerzaniu działalności zagranicą – oraz tym, którzy chcą przekazać firmę w nowe ręce. PARP to nie tylko finansowe wspieranie firm. Organizujemy również bezpłatne szkolenia oraz publikujemy edukacyjne raporty dotyczące gospodarki i prowadzenia działalności. Dzięki temu pomagamy przedsiębiorcom oraz ich pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy potrzebnej w biznesie.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Misja PARP: Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu. Wizja działalności PARP: Rozwijamy polską przedsiębiorczość przez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. Stale udoskonalamy sposób realizacji naszych zadań testując i wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracujemy w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.

Politechnika Wrocławska

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

CCIIP

WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA W POLSCE

The Italian Chamber of Commerce and Industry in Poland is an association, founded in 1996, of Italian and Polish companies. It is officially recognized by the Italian government and has more than 130 members. It has its headquarters in Warsaw and an office in Sosnowiec, in the industrial region of Silesia. The Italian Chamber of Commerce is organized around two main pillars.

Czytaj więcej

The first pillar is the membership area, available to all the companies interested in Polish and Italian business relationships. The Members of the Chamber can benefit from a rich database of information concerning the Polish and Italian market, establish new, valuable contacts and be represented before other business communities and authorities in Poland and Italy. The second pillar is the promotion the ITALIA brand: Internationalization of Italian companies, promotion and defense of Italian excellence of Made in and by Italy. The Italian Chamber is also a founder and active member of the association of bilateral chambers of commerce in Poland, the International Group of Chambers of Commerce (IGCC) and a co-founder of the International Mediation Centre.

Miasto KONIN

KONIN

Global Compact Network Poland

GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND

PARTNERZY ZŁOCI

Accenture

ACCENTURE

Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów z ponad 40. branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy & Consulting, Interactive, Technology i Operations przy wykorzystaniu największej na świecie sieci centrów zaawansowanych technologii i inteligentnych operacji. Zatrudniamy 537 000 pracowników wywiązujących się ze złożonej obietnicy w zakresie rozwoju technologii i ludzkiej pomysłowości, świadcząc usługi klientom w ponad 120 krajach. Accenture wykorzystuje innowacje do tworzenia wartości i wspólnego sukcesu dla klientów, partnerów i społeczności. W Polsce biura Accenture mieszczą się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. Pracuje w nich ponad 6 000 pracowników. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej: www.accenture.com

ASSECO

ASSECO

Asseco jest liderem rozwiązań informatycznych dla sektora energetycznego w Polsce i 40 krajach na 4 kontynentach.

Czytaj więcej

Systemy billingowe firmy obsługują blisko 100 mln klientów na świecie, a ponad 60% rachunków za energię elektryczną w Polsce generowanych jest w oparciu o jej autorskie rozwiązania. Flagowymi produktami Asseco są systemy informatyczne z linii AUMS, które wspierają wszystkie procesy związane z zarządzaniem energią elektryczną, w tym platforma AUMS Portal Klienta opracowana przy wsparciu partnera technologicznego – IBM. To rozwiązanie nowej generacji w zakresie obsługi klienta, które usprawnia cyfrową komunikację, dystrybucję faktur oraz informacji związanych z rozliczeniem klientów.

ACCENTURE
ASSECO
BGK

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Czytaj więcej

Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju.

Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie i Londynie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski.

Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Business Finland

BUSINESS FINLAND

BGK
Business Finland
Enea

ENEA

Grupa Enea to jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.

Czytaj więcej

Enea obserwuje globalne trendy i w pełni rozumie wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne, dlatego uczestniczy aktywnie w rozwoju sektora OZE. Z tego względu finalizowane są prace nad nową strategią Grupy, która będzie ambitną odpowiedzią na zmieniające się wymagania rynku i otoczenia. Enea chce przede wszystkim inwestować w technologie zeroemisyjne.

Enviva

ENVIVA

Climate change is one of the greatest environmental, social and economic challenges facing the world today. Enviva is a leading global renewable energy company specializing in sustainable wood bioenergy and helping the world’s energy producers substantially reduce their carbon emissions.

Czytaj więcej

Our mission is to support the decarbonization of the energy and industry sectors, grow more trees, and fight climate change. When sourced responsibly, wood-based bioenergy is a renewable, reliable, dispatchable, cost-effective, non-fossil energy source that can be used in energy systems that exist today. And, when utilizing sustainably sourced wood pellets, heat generators and power producers around the world have reduced carbon emissions by more than  85% on a lifecycle basis.

Enea
Equinor

EQUINOR

Equinor z centralą w Norwegii to globalna firma energetyczna z ambicją odegrania wiodącej roli w procesie transformacji energetycznej.

Czytaj więcej

Firma buduje klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, wschodnim wybrzeżu USA i na Morzu Bałtyckim. Equinor zasila ponad milion europejskich domów odnawialną energią z wiatru na morzu z farm w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Od 2018 roku firma działa w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Equinor wraz z partnerem Polenergią rozwija jedne z najbardziej zaawansowanych projektów morskich farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 3 GW. W 2021 Equinor kupił polską spółkę Wento z portfelem projektów fotowoltaicznych o mocy 1,6 GW, by rozwijać lądowe odnawialne źródła energii na polskim rynku.

Intesa Sanpaolo

INTESA SANPAOLO

Equinor
Microsoft

MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) napędza cyfrową transformację w erze inteligentnej chmury (Intelligent Cloud) oraz inteligentnych urządzeń (Intelligent Edge).

Czytaj więcej

Misją firmy jest umożliwianie każdej osobie i organizacji na świecie, by osiągały więcej. Microsoft dostarcza platformę rozwiązań, które są dla innych fundamentem do rozwoju – lepszego życia obywateli, transformacji polskich przedsiębiorstw, szkół, urzędów i ekspansji polskich firm IT – Partnerów Microsoft – którzy tworzą własne rozwiązania w oparciu o technologię Microsoft. Aspiracją firmy w Polsce jest przyczynianie się do powstania Polskiej Doliny Cyfrowej, w której technologia pozwala akcelerować rozwój polskich przedsiębiorstw i organizacji. W maju 2020 firma ogłosiła plan inwestycji 1 miliarda dolarów w transformację cyfrową w Polsce, w tym dostęp do lokalnych usług w chmurze z pierwszego regionu przetwarzania danych.
Microsoft konsekwentnie zmienia sposób, w jaki ludzie żyją, pracują, uczą się i bawią, a także czerpią z czasu wolnego i komunikują się za pomocą technologii. Jako lider w obszarze cloud computingu, firma nieustannie tworzy nowe usługi i rozwiązania chmurowe oraz mechanizmy AI, które pomagają w transformacji instytucji, przedsiębiorstw oraz całych gałęzi gospodarki.

OX2

OX2

Jesteśmy firmą działającą w obszarze energii odnawialnej. Prowadzimy działalność w Polsce, Szwecji, Finlandii, Francji, Norwegii, Hiszpanii, Rumunii, na Litwie i we Włoszech.

Czytaj więcej

Siedziba główna OX2 mieści się w Sztokholmie, w Szwecji. Rozwijamy i budujemy farmy wiatrowe i słoneczne. Na przestrzeni ostatnich szesnastu lat osiągnęliśmy pozycję lidera w branży. Wybudowaliśmy łączenie 2,5 GW mocy, a tylko od 2015 roku zainstalowaliśmy w Europie łącznie 377 lądowych turbin wiatrowych o całkowitej mocy wynoszącej 1,6 GW, co oznacza, że w tym czasie zrealizowaliśmy więcej inwestycji w Europie w sektorze lądowej energetyki wiatrowej niż jakikolwiek inny deweloper. Do grona naszych klientów należą m.in. Allianz, Ardian, IKEA i Google.

Mamy kompetencje i doświadczenie w pełnym cyku życia projektu, od znalezienia optymalnej lokalizacji, poprzez studium wykonalności, pozwolenia, projektowanie, finansowanie, aż po budowę i zarządzanie operującymi aktywami. Mamy również doświadczenie w procedurze fuzji i przejęć, współpracy z innymi deweloperami, zawieraniu kontraktów PPA i optymalizacji projektów.

Kierując się hasłem “Nasza energia nie ma końca”, wierzymy, iż jesteśmy częścią ewolucji energetycznej, dzięki której zarówno nasza planeta, jak i jej mieszkańcy będą mogli dalej się rozwijać. Systematycznie zwiększając dostęp do energii odnawialnej jako OX2 wspieramy transformację na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Microsoft
OX2

PARTNERZY SREBRNI

DZP

DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA SP.K.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP) jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą.

Czytaj więcej

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP) jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Tworzy ją zespół ponad 170 ekspertów doradzających w ramach 9 praktyk i 40 specjalizacji. Posiadamy biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Naszymi klientami są zarówno polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa oraz inwestorzy reprezentujący niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Doradcy DZP są regularnie nagradzani i rekomendowani w krajowych, jak również w międzynarodowych opiniotwórczych rankingach branżowych. DZP ma rozległą sieć powiązań oraz relacji z kancelariami zagranicznymi i firmami doradczymi działającymi w ponad 80 krajach. W ramach kancelarii DZP działa zespół zapewniający kompleksową obsługę prawną dla podmiotów działających w sektorze energetyki odnawialnej, konwencjonalnej i jądrowej, dla spółek z branży kogeneracyjnej i ciepłowniczej oraz podmiotów działających w sektorze gazowym oraz paliw płynnych, w tym dla wiodących krajowych i międzynarodowych koncernów energetycznych.

BOŚ Bank

BOŚ BANK

Od 30 lat wspieramy inwestycje przyjazne środowisku.

Czytaj więcej

Udzieliliśmy kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych na blisko 25 mld zł, a udział kredytów proekologicznych w portfelu banku to ponad 36%. Kreujemy i implementujemy rozwiązania dla finansowania zielonej gospodarki i ochrony środowiska. Aranżujemy finansowanie projektów inwestycyjnych zielonej transformacji. Chcemy być dynamicznym bankiem specjalistycznym, oferującym innowacyjne, proekologiczne produkty.

DZP
BOŚ Bank
Gaz-system

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce i jesteśmy właścicielem terminalu LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Czytaj więcej

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Trwa budowa kilkunastu nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz tłoczni w Kędzierzynie Koźlu, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją. Projektowane są gazociągi lądowe, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym. Prowadzona jest rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której o ponad połowę zwiększą się zdolności regazyfikacyjne tego obiektu.

WFOŚiGW

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako regionalna instytucja finansów publicznych jest już z Państwem ponad 25 lat.

Czytaj więcej

Nasza działalność jest ukierunkowana na finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości. Wspieramy zrównoważony rozwój gospodarczy regionu i tworzenie „zielonych” miejsc pracy a z efektów ekoinwestycji korzystają tysiące Dolnoślązaków.

Podstawowymi priorytetami środowiskowymi wspieranymi przez Fundusz są:

 • szeroko rozumiana ochrona atmosfery (w tym odnawialne źródła energii i poprawa efektywności energetycznej)
 • ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
 • racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
 • ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,
 • edukacja ekologiczna.

Dzięki ekologicznym program, które realizujemy stan środowiska ulega poprawie i podnosi się jakość życia mieszkańców. Z ożywienia gospodarczego stymulowanego przez pożyczki i dotacje z Funduszu skorzystało wiele firm. Z pomocy finansowej Funduszu korzystają m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy państwowe jednostki budżetowe. Od momentu uruchomienia w 2018 roku rządowego Programu „Czyste Powietrze” współpracujemy również z osobami fizycznymi. Ten ogólnopolski Program jest obecnie najważniejszym zadaniem, które realizujemy. Jego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację starych pieców oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Te działania służą ochronie środowiska i dodatkowo pozwalają zwiększyć domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Gaz-System
baner-wfos
PKO Bank Polski

PKO BANK POLSKI

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Silnym i nowoczesnym bankiem. Jego strategia jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym kraju. Realizując misję „Wspieramy rozwój Polski i Polaków PKO Bank Przyszłości” bank dostarcza klientom nowoczesne rozwiązania finansowe adekwatne do ich potrzeb i ambicji, zwiększając jednocześnie skalę biznesu i wypracowując najwyższe w sektorze bankowym zyski.

Czytaj więcej

PKO Bank Polski towarzyszy Polakom w codziennym życiu, rozumie ich potrzeby, wspiera krajowe firmy i samorządy, co bezpośrednio wpływa na jakość życia społecznego. Uczestnicząc w finansowaniu zarówno bieżących potrzeb, jak i strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także lokalnych inwestycji samorządowych bank wspiera rozwój polskiej gospodarki. Szuka też rozwiązań, które pomagają wykorzystywać ogromny potencjał naszego kraju i odpowiadają na stojące przed Polską wyzwania rozwojowe.

Bank działa zgodnie z zasadami odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonuje i podejmujemy działania ukierunkowane na jedno z największych współczesnych wyzwań – przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Realizuje projekt ESG, którego celem jest m.in. monitorowanie i ograniczanie negatywnego wpływu działalności na środowisko. Grupa kapitałowa banku wdrożyła Politykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), która wychodzi naprzeciw potrzebie wspierania środowiska naturalnego, zapobiegania globalnym zmianom klimatu oraz transformacji gospodarki Polski w stronę zero emisyjności.

TGE

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII

Towarowa Giełda Energii od ponad 20 lat wpisuje się w obowiązujące trendy, podąża za zmianami oraz nieustannie wsłuchuje się w potrzeby uczestników rynku. Zapewnia nie tylko bezpieczne i przejrzyste rozwiązania giełdowe na światowym poziomie, ale także usługi w zakresie obrotu produktami energetycznymi i rolnymi. Kompleksowość oraz różnorodność oferty pozycjonują Towarową Giełdę Energii w czołówce europejskich giełd.

Czytaj więcej

Spółka działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego.

Wpływając na rodzimą rzeczywistość, TGE uczestniczy w wielu projektach z zakresu współpracy międzynarodowej. Aktywnie działa na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC w modelu PCR oraz na Rynku Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID, może się również poszczycić statusem Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Znajduje się ponadto na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami REMIT.

Nieustanny dialog z uczestnikami rynku to jeden z priorytetów Spółki. W 2020 roku powołano Radę Rynku, która jest ciałem doradczym dla Zarządu TGE w zakresie rozwoju oferty produktowej oraz wypracowania najlepszych rozwiązań dla podmiotów działających na rynku giełdowym.

W skład Grupy Kapitałowej TGE, poza Towarową Giełdą Energii, wchodzą także Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz InfoEngine.

PKO
PSG

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Ignitis

IGNITIS

Ignitis Polska Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2017 roku i jest częścią litewskiej Grupy Ignitis, której większościowym udziałowcem jest państwo litewskie. Grupa jest jednym z największych koncernów multienergetycznych w regionie Morza Bałtyckiego, obecnym poprzez swoje spółki na Litwie, w Łotwie, Estonii i Finlandii, inwestującym również w Szwecji, Norwegii, Francji i Izraelu.

Czytaj więcej

Spółka Ignitis Polska oferuje swoje produkty zarówno na hurtowym rynku energii, jak i rynku detalicznym, w segmencie biznesowym. W oparciu o potencjał i doświadczenia Grupy, Ignitis w Polsce specjalizuje się w zielonej energetyce. Dostarcza energię elektryczną z gwarancją pochodzenia, oferuje długoterminowe kontrakty na zieloną energię w ramach umów PPA. Rozwija sprzedaż instalacji fotowoltaicznych, systemów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczy usługę bilansowania jej produkcji i zapotrzebowania.

Struktura właścicielska spółki Ignitis Polska i jej macierzystej Grupy, a także zaangażowanie na polskim rynku, daje klientom gwarancję stabilności, rzetelności i realizacji zobowiązań. Dzięki doradztwu doświadczonego zespołu, elastycznemu podejściu i indywidualnym warunkom dostosowanym do specyfiki klienta, Ignitis Polska ma ambicję stać się dostawcą pierwszego wyboru i partnerem polskich przedsiębiorstw w ich zielonych transformacjach. W Polsce Ignitis jest właścicielem farmy wiatrowej Pomerania, o mocy 94 MW, która docelowo dostarczać będzie 300 GWh rocznie.

Lotos

GRUPA LOTOS

LOTOS to polska grupa kapitałowa i jeden z najnowocześniejszych koncernów naftowych w Europie. Działalność firmy ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki.

Czytaj więcej

Koncern wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, jedna z najnowocześniejszych światowych rafinerii, zlokalizowana w Gdańsku, która przerabia surowiec przede wszystkim na wysokiej jakości paliwa. LOTOS to także sieć ponad 510 stacji paliw zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych na terenie całego kraju.

Jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, koncern zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. Firma jest też czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.
Grupa LOTOS sukcesywnie obniża swoją emisyjność. Należąca do koncernu rafineria w ostatniej dekadzie, mimo znacznego wzrostu produkcji, zmniejszyła emisję CO2 o jedną trzecią. Plasuje to gdański zakład wśród 10% najlepszych i najbardziej efektywnych energetycznie rafinerii w Europie.

W ramach realizowanej do 2022 r. strategii LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Koncern inwestuje m.in. w wodór. Spółka podpisała listy intencyjne z Gdynią, Tczewem, Wejherowem i Rzeszowem na dostawy tego paliwa dla autobusów komunikacji miejskiej. Spółka realizuje też projekt Pure H2, który zakłada budowę instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch punktów tankowania tego paliwa. Koncern uruchomił również program inwestycyjny Green H2, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru.

Ponadto, LOTOS stworzył projekt Niebieski Szlak, który promuje zrównoważony rozwój transportu poprzez budowę punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Każda stacja ładowania LOTOSU na trasie Gdańsk-Warszawa posiada 4 złącza umożliwiające zasilanie samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in niemal wszystkich marek.

Grupa LOTOS jest też jednym z najważniejszych mecenasów polskiego sportu. Od wielu lat wspiera m.in. Polski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Narciarski czy Polski Związek Tenisowy. Pomorski koncern angażuje się także w polską kulturę i sztukę. Spółka aktywnie uczestniczy i wpiera wydarzenia, które promują uniwersalne wartości, zarówno na Pomorzu, jak i w całej Polsce.

Więcej informacji na stronie: www.lotos.pl.

Bank Pekao

BANK PEKAO S.A.

PARTNERZY BRĄZOWI

Siemens Energy

SIEMENS ENERGY

Siemens Energy is one of the world’s leading energy technology companies. The company works with its customers and partners on energy systems for the future, thus supporting the transition to a more sustainable world.

Czytaj więcej

With its portfolio of products, solutions and services, Siemens Energy covers almost the entire energy value chain – from power generation and transmission to storage. The portfolio includes conventional and renewable energy technology, such as gas and steam turbines, hybrid power plants operated with hydrogen, and power generators and transformers. More than 50 percent of the portfolio has already been decarbonized. A majority stake in the listed company Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) makes Siemens Energy a global market leader for renewable energies. An estimated one-sixth of the electricity generated worldwide is based on technologies from Siemens Energy.

PGNiG Termika

PGNIG TERMIKA

PGNiG TERMIKA, należy do Grupy Kapitałowej PGNiG i jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Głównym odbiorcą naszych produktów jest aglomeracja warszawska dla której pracuje pięć zakładów – Elektrociepłownia Siekierki (największa w Unii Europejskiej), Elektrociepłownia Żerań, Ciepłownia Kawęczyn, Ciepłownia Wola i Elektrociepłownia Pruszków.

Czytaj więcej

Jesteśmy liderem zmian w transformacji ciepłownictwa. Dostosowujemy nasze zakłady do wprowadzanych w Unii Europejskiej norm środowiskowych, np. konkluzji BAT. W drodze do celu, jakim jest wolne od zanieczyszczeń powietrze, budujemy nowoczesne instalacje chroniące środowisko zmierzając w stronę paliw niskoemisyjnych. Stąd obecne inwestycje, takie jak np. zamiana kotłów węglowych na gazowo – parowe (CCGT) i gazowe, budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, czy konwersja paliwa w Elektrociepłowni Pruszków z paliwa węglowego na paliwo gazowo-olejowe. Do roku 2030 chcemy zastąpić znaczną część węgla paliwem gazowym i odnawialnymi źródłami energii. W efekcie aż 63,5% strumienia paliw w naszych zakładach będzie stanowiło paliwo gazowe.

Motto TERMIKI „Nasza energia rozwija miasta” odzwierciedla inwestycje firmy w kogeneracyjne źródła ciepła i prądu dla średnich miast.

Jesteśmy obecni w Elektrociepłowni Stalowa Wola, gdzie wraz z Tauronem możemy zapewnić moc energetyczną 450MW dla 1,2 miliona gospodarstw domowych oraz ciepło mieszkańcom Stalowej Woli i Niska. W Przemyślu i w Chełmie, przy naszej współpracy z samorządami, powstaną nowoczesne i bezpieczne dla mieszkańców elektrociepłownie – zapewniające wieloletnie bezpieczeństwo energetyczne tym miastom. Dzielimy się dobrą energią.

Acteon

ACTEON

Acteon supports the offshore renewable energy, nearshore construction and oil and gas industries by delivering commercial and environmental benefits and helping to enable the energy transition.

Czytaj więcej

We provide specialist services and innovative products to major contractors and operators. Our focus has always been on solving customers’ challenges by engineering the most efficient solution. A key aspect of this is our ability to lower the operational footprint of a project without compromising on quality by applying domain expertise and value engineering methods to remove any unnecessary equipment, assets or resources, and to streamline and optimise all the remaining elements. Our reach is global and we have delivered successful projects in every marine environment worldwide.

We specialise in data collection and survey techniques ahead of construction, the installation of key foundation and anchoring technologies, the monitoring and management of assets and the decommissioning of assets.

We also provide customers with measurable environmental benefits that result in a smaller carbon footprint or methods that support the renaturalisation of the seabed. We recognise that the global energy market is in a period of profound change as we transition to a low-carbon future, and Acteon is playing its part in this process.

A top priority for Acteon is reducing project footprints and adding commercial value by engineering solutions that minimise the equipment and resources required to fulfil a task by, for example, reducing the vessel size requirement for an installation project. At the same time, we focus on minimising the environmental impact of operations by providing services that reduce carbon emissions, limit impacts on the environment or return the seabed to its natural state.

Video: https://youtu.be/61U01348xr4

Bibby Marine ltd

BIBBY MARINE

We own and operate Walk to Work Service Operations Vessels, and floating hotels for workers offering flexible near shore accommodation. We are a subsidiary of Bibby Line Group, a family-owned British company with a maritime heritage dating back more than 210 years and annual global turnover of £800.

Czytaj więcej

SOV’s

Our two Work Service Operations Vessels (SOVs) are named the Bibby WaveMaster 1 and Bibby WaveMaster Horizon.

Why use our WaveMaster SOV’s?

Our SOV’s provide comfortable and modern living conditions and safe access to remote working locations such as offshore wind farms and oil & gas platforms. The SOV’s offer flexible deployment and feature dynamic positioning, advanced gangways, motion compensated cranes, and various options for technician access (heli-deck, daughter craft and Crew Transfer Vessels).

Our WaveMasters are eco-friendly (with minimal harmful emissions and very low fuel consumption) with high quality accommodation including en-suites with TV, WiFi and facilities such as gyms and gaming rooms.

Floating accommodation barges

We also own and operate six floating accommodation barges; Bibby Challenge, Renaissance, Stockholm, Progress, Bergen and Pioneer. All designed to provide nearshore floating accommodation services globally to a range of clients from construction through to hospitality.

Why choose our floating accommodation barges?

 • Worldwide capability (wherever you require)
 • Convenience and comfort (with hotel standard facilities)
 • Tailored for you (as much or little assistance as you require)
 • Worker satisfaction (quality living areas on board)
 • Low environmental impact
 • Cost effective
 • We work in industries ranging from oil and gas, to shipyards, and for humanitarian causes (amongst others.)
BWW

BANASIK WOŹNIAK I WSPÓLNICY
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP. P.

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wiodących firm krajowych, a także z kapitałem zagranicznym.

Czytaj więcej

Doświadczenie i ekspercka wiedza wspólników oraz zespół prawników o szerokich zainteresowaniach i specjalizacjach pozwoliły zbudować nowoczesną kancelarię, zapewniającą obsługę prawną na wysokim poziomie. Wiedza i kreatywność zespołu pozwala dostarczać szybkie, kompleksowe i skuteczne rozwiązania, nawet dla najbardziej wymagających Klientów. Mamy odwagę, by doradzać w biznesie z wizją.

Świadczymy specjalistyczne doradztwo prawne m.in. z zakresu prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i ochrony środowiska, gospodarki odpadami, prawa spółek, nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz prawa podatkowego. Kancelaria prowadzi także bieżącą obsługę prawną swoich Klientów.

Wspólnicy kancelarii są autorami szeregu publikacji o tematyce prawnej, w tym monografii, oraz prelegentami w eksperckich szkoleniach i warsztatach z zakresu aktualnych problemów i wyzwań współczesnego biznesu. Uczestniczą w pracach legislacyjnych z zakresu prawa pracy, energetycznych regulacji unijnych, przepisów infrastrukturalnych, wsparcia dla kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Rolls Royce

ROLLS ROYCE

Rolls-Royce, one of the world’s leading industrial technology companies, pioneers cutting-edge technologies that deliver clean, safe and competitive solutions to meet the planet’s vital power needs.

Czytaj więcej

The company has customers in over 150 countries, and operates in more than 50 countries worldwide. Rolls-Royce has significant nuclear expertise and over 60 years’ experience in designing, manufacturing, licencing and operating small nuclear plants for propulsion use.

The Rolls-Royce Small Modular Reactor is an affordable power plant that generates reliable, adaptable low carbon power at scale using a small modular reactor (SMR) – an intelligent way to meet our future energy needs. The Rolls-Royce SMR is a Rolls-Royce plc led project which is enabled by a team of world class engineering, manufacturing, civil construction and plant operator partners and suppliers and supported by the UK Government. Rolls-Royce SMR’s ambition is to make reliable, low carbon power from nuclear plants available on a commercial basis to a wide range of users all over the world. Our vision is to provide clean, affordable energy for all. For nuclear power to be widely adopted and meaningfully contribute to the global effort to decarbonise it needs to be commercially investable and reliably delivered. The Rolls-Royce SMR is an innovative modular designed, factory fabricated power plant which offers a low cost, investable power solution which can be delivered reliably and implemented globally to meet the world’s demand for clean energy solutions.

BWW
KIKE

KRAJOWA IZBA KLASTRÓW ENERGII

PARTNER MERYTORYCZNY

Polski Fundusz Rozwoju

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA

Jesteśmy instytucją, która koordynuje wysiłki instytucji rozwoju wspierających zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Pod naszymi skrzydłami integrujemy działalność ekosystemu wielopłaszczyznowo wspierającego rozwój polskiej gospodarki. Wspieramy proces jej modernizacji. Pomagamy eksporterom, innowatorom, inwestujemy w rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury oraz wypełniamy luki, z zasypaniem których nie radzi sobie wolny rynek.

pfr-baner

PARTNERZY SAMORZĄDOWI

Gmina Polkowice

GMINA POLKOWICE

Gmina Polkowice jest samorządem miejsko-wiejskim, który uzyskał prawa miejskie w 1265 roku i powtórnie (utracił w wyniku II wojny światowej) w roku 1967, co było związane z odkryciem na tym terenie złóż rudy miedzi. Gmina zajmuje obszar ok. 160 tys. km2 i jest zamieszkała przez 28 tys. osób.

Czytaj więcej

Od 2019 r. Polkowice są jednym z liderów w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych ze źródeł europejskich, rządowych oraz samorządowych. Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch lat udało się pozyskać blisko 45 mln zł. Środki te są wykorzystywane głównie na szeroko pojętą ekologię. Za 18,8 mln zł gmina zakupiła dziewięć zeroemisyjnych, elektrycznych autobusów miejskich, z czego 4,5 mln zł samorząd przeznaczył ze swojego budżetu, a pozostałe 14,3 mln zł pochodził ze środków zewnętrznych. Wraz z początkiem tej kadencji samorząd wyznaczył sobie ambitny cel utworzenia z gminy Polkowice zielonych płuc Zagłębia Miedziowego. Na ten cel składają się różne priorytety, od rewitalizacji parków, tworzenia nowych nasadzeń, parków kieszonkowych i oaz retencyjnych, poprzez udostępnianie mieszkańcom alternatywnych form komunikacji takich jak system roweru miejskiego oraz elektromobilność, do pozycji lidera w projekcie budowy Klastra Energii Zagłębia Miedziowego. Projekt ten zakłada wzajemne wspieranie się członków klastra w zakresie stałej współpracy na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej. Zadaniem klastra będzie m. in. stworzenie samobilansującego się obszaru energetycznego, rozwój zasobów odnawialnych źródeł energii, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawa konkurencyjności podmiotów tworzących klaster. Klaster ma być także naturalnym źródłem promowania całego regionu jako obszaru otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe. Są one generowane m. in. przez energetykę tradycyjną czy lokalny przemysł i transport, co z kolei ma istotny wpływ na stan zdrowia i życia mieszkańców. Klaster Energii Zagłębia Miedziowego ma siedmiu członków: pięciu to lokalne samorządy gminne, a pozostałe dwa to powiat polkowicki oraz Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. O potrzebie jego powstania i dużym zainteresowaniu świadczy fakt, że kolejne podmioty zgłaszają zainteresowanie współpracą.

Gmina Rudna

GMINA RUDNA

Gmina Polkowice

PATRONI INSTYTUCJONALNI

PSEW

POLSKIE STOWARZYSZENIE ENERGETYKI WIATROWEJ

IGEOS

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska powstała w 1992 r.

IGEOS jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Izba stawia sobie ważny cel: reprezentowanie interesów Członków, promowanie Ich rozwiązań technologicznych i produktów oraz integrację środowiska energetycznego.

Czytaj więcej

CELE STATUTOWE

Swoje cele i zadania Izba realizuje poprzez szerokie spek­trum działań.

IGEOS ma świadomość, że utrzymy­wanie stałych kontaktów ze środowiskami opiniotwórczymi i biznesowymi jest warunkiem skutecznego działania. Ak­tywność Izby w tej dziedzinie jest bardzo duża i obejmuje organizowanie, współorganizowanie, względnie uczestnic­two w konferencjach naukowych, sympozjach, szkoleniach.

W nurcie działań promujących członków znajduje się uczestnictwo Izby, od początku jej istnienia w targach, tak krajowych jak i zagranicznych, ze wspólnymi z członkami stoiskami.

Zatem główne cele statutowe to:

 • współpraca z organami administracji państwowej, m.in z Sejmem, Senatem, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, finansowymi etc.
 • tworzenie ram współpracy świata nauki z biznesem
 • promocja produktów i usług członków Izby poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych, udział w targach
 • organizacja Kongresu Innowacji w Energetyce
 • integrowanie środowiska branży energetycznej

NASI CZŁONKOWIE

Firmy członkowskie można podzielić na 5 głównych kategorii:

 • Koncerny energetyczne i paliwowe
 • Producenci maszyn i urządzeń dla energetyki
 • Firmy projektowe i budowlane
 • Firmy montażowe i IT
 • Firmy consultingowe i MŚP

Działalność IGEOS

 • Reprezentowanie interesów Członków Izby wobec administracji państwowej. Stała współpraca z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Klimatu oraz Ministerstwem Rozwoju
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi

– konsultacje i opiniowanie projektów aktów prawnych

– podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora

– organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów tematycznych

– wspieranie Członków Izby

– organizowanie i prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków IGEOS poprzez udział w targach i kongresach

– wspieranie i patronowanie wydarzeniom organizowanym przez firmy członkowskie

 • Prace nad pakietem klimatyczno-energetycznym

– udział w dyskusji na temat skutków wprowadzenia polityki energetycznej UE

– członkostwo przedstawiciela Izby w Komitecie ds. energii i polityki klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej

 • Wsparcie rozwoju zdywersyfikowanego systemu wytwarzania energii elektrycznej w kraju

– monitorowanie programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce

– promocja odnawialnych źródeł energii i wodoru jako paliwa przyszłości

– poparcie kogeneracji jako efektywnej i ekologicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej  i ciepła

 • Propagowanie wiedzy z zakresu energetyki
 • Integrowanie środowiska branży energetycznej

Kierunki działania IGEOS

 • Zaangażowanie w promowanie projektu nuklearnego w Polsce
 • Zaangażowanie w projekty dotyczące rozwoju OZE, promowanie zielonego kierunku energetyki (green deal)
 • Wspieranie czystych technologii węglowych
 • Przygotowanie i wdrażanie Katalogu Dobrych Praktyk – monitorowanie zmian w Prawie Zamówień Publicznych
 • Pozyskiwanie nowych firm członkowskich i partnerów zagranicznych (stworzenie anglojęzycznej strony internetowej)
 • Promowanie działań firm członkowskich w zakresie walki ze smogiem i ochroną środowiska
 • Budowanie relacji biznesowych i współpracy z ambasadami
 • Kontynuacja współpracy z innymi izbami branżowymi, regulatorami, instytucjami naukowymi i klastrami
 • Kontynuacja współpracy z administracją rządową, Sejmem i Senatem
 • Organizacja konferencji, targów, szkoleń, w tym IV edycji Kongresu Innowacji w ramach Kongresu Energii i Ochrony Środowiska jako głównego dorocznego wydarzenia IGEOS
 • Organizacja misji handlowych do krajów zagranicznych
 • Zaktywowanie Zespołu Niezależnych Ekspertów przy IGEOS (think-tank)
 • Udział w branżowych kongresach, konferencjach, debatach i konsultacjach
 • Współpraca z uczelniami w zakresie promowania nowoczesnych technologii i poszukiwania młodych talentów
 • Współpraca z mediami branżowymi
 • Integrowanie środowiska branży energetycznego

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

SPCC

SKANDYNAWSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA

Polityka Insight

POLITYKA INSIGHT

Polityka Insight to pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, decydentów politycznych i dyplomatów. Działa od 2013 r. i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analityczne dostępne w abonamencie (PI Premium, PI Finance i PI Energy), przygotowuje opracowania, prezentacje i szkolenia na zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne i konferencje.

Zklaster

KLASTER ZGORZELECKI

Forum Energii

FORUM ENERGII

Forum Energii to think tank, który w oparciu o dane i analizy tworzy fundamenty czystej, innowacyjnej, bezpiecznej i efektywnej energetyki.

Obserwujemy światowe trendy, analizujemy dane i zmiany w regulacjach. Dzielimy się wiedzą publikując nasze opracowania i wspierając dialog na temat przyszłości energetyki. Naszą misją jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych w 2030 r. i 2050 r.

Czytaj więcej

Forum Energii powstało w 2016 r. – wcześniej – od 2014 r. funkcjonowaliśmy jako Forum Analiz Energetycznych. Naszą motywacją do działania jest pasja i przekonanie, że zmiany w energetyce powinny przebiegać zgodnie ze światowymi trendami. Zajmujemy się elektroenergetyką, ciepłownictwem, europejskimi regulacjami energetyczno – klimatycznymi.

Opracowujemy koncepcje jak Polska może w sposób efektywny kosztowo i sprawiedliwy społecznie przeprowadzić niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego. Wspieramy proces poprawy jakości powietrza w polskich miastach i eliminacji smogu.

PIME

PIME

Hydrogen Poland

HYDROGEN POLAND

Baltic Wind

BALTIC WIND

BalticWind.EU jest innowacyjną platformą informacyjną wspierającą komunikację i networking przedstawicieli branży morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego.

PSME

POLSKIE STOWARZYSZENIE MAGAZYNOWANIA ENERGII

Confindustria Polonia

CONFINDUSTRIA POLONIA

Confindustria Polonia jest stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest tworzenie sieci przedsiębiorstw, korzystnej dla jej członków.

Czytaj więcej

W szczególności prowadzimy działalność reprezentacyjną i wspierającą firmy, zwłaszcza przemysłowe, obecne w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej wspólnoty produkcyjnej. Oferujemy również wsparcie dla polskich firm, które chciałyby rozwijać się na włoskim rynku.
Na terenie Polski jesteśmy obecni w kilku lokalizacjach: Wrocławiu (siedziba główna), Warszawie, Katowicach i Częstochowie i należymy do tzw. „Sistema Italia” wraz z włoską agencją handlową, izbą handlową oraz nadzorem Ambasady.

ZPP

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

PARTNER STREFY OUTDOOR

CHEMEKO-SYSTEM

CHEMEKO-SYSTEM

PATRONI MEDIALNI

wysokienapiecie.pl

WYSOKIENAPIECIE.PL

Nowa Energia

NOWA ENERGIA

Instal

INSTAL

BIZNES ALERT

Portal BiznesAlert.pl, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury.

Gramwzielone.pl

GRAMWZIELONE.PL

Energetyka24

ENERGETYKA 24

Smart Grids

SMART-GRIDS.PL

Portal Smart-Grids.pl działania na rynku od lipca 2011 r. Jest pierwszym w Polsce branżowym serwisem internetowym, poruszającym tematy związane z nowoczesną, inteligentną energetyką.

Czytaj więcej

Do głównych zadań Smart-Grids.pl należy bieżące informowanie o: realizowanych projektach, dostępnych rozwiązaniach technicznych, ogólnej sytuacji na rynku, regulacjach prawnych, formach finansowania inwestycji i wydarzeniach. Czytelnicy portalu to m.in. przedstawiciele grup energetycznych (energia elektryczna, gaz, ciepło, wod-kan), dostawcy technologii i usług dla energetyki, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, instytucje publiczne i administracja państwowa, firmy doradcze, kancelarie prawne, kadra naukowa.

Właścicielem portalu Smart-Grids.pl jest założona w styczniu 2010 r. Agencja Reklamowo-Wydawnicza ARTSMART. W ramach działalności firmom technologicznym świadczymy usługi marketingowe i PR, jak m.in. przygotowanie i prowadzenie stron internetowych oraz kampanii w social media, tworzenie profesjonalnych informacji prasowych i artykułów reklamowych, projektowanie i składanie materiałów reklamowych.

LBQ

LAW BUSINESS QUALITY

Wiadomości Naftowe i Gazownicze

WIADOMOŚCI NAFTOWE I GAZOWNICZE

TVP3 Wrocław

TVP3 WROCŁAW

CIRE.pl

CIRE.PL

My Company Polska

MY COMPANY POLSKA

SIECI

SIECI

Echo24

ECHO24

Jesteśmy jedyną prywatną, regionalną telewizją na Dolnym Śląsku o tak dużym zasięgu nadawania i potencjalnej widowni, bardzo dużej rozpoznawalności i oglądalności. Naszym celem jest rzetelne, obiektywne i empatyczne dziennikarstwo – chcemy informować Dolnoślązaków i wrocławian o rzeczach dla nich ważnych, przydatnych i ułatwiających codzienne życie. Chcemy być głosem naszych widzów i występować w ich imieniu. Dla nas dobra wiadomość warta jest pokazania.

Forum Polskiej Gospodarki

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Teraz Środowisko

TERAZ ŚRODOWISKO

TVP Info

TVP INFO

Kapitał Polski

KAPITAŁ POLSKI