PATRONI I PARTNERZY VI KONGRESU

PARTNER TYTULARNY

PKN ORLEN

PKN ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie.

Czytaj więcej

Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów. PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej dysponującym mocami na poziomie 1,8 GWe. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest za najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już siódmy raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

PARTNER STRATEGICZNY – GAZOWNICTWO

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Czytaj więcej

PGNiG SA posiada akcje/udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo – serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream Norway AS, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC – Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

PARTNER STRATEGICZNY – FINANSE

PKO BANK POLSKI

PKO BANK POLSKI

PARTNER STRATEGICZNY – PRZEMYSŁ

KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

PARTNER STRATEGICZNY – ENERGETYKA

TAURON

TAURON

PATRONI HONOROWI

PREZES RADY MINISTRÓW MATEUSZ MORAWIECKI

MINISTERSTWO ROZWOJU

Ministerstwo Klimatu

MINISTERSTWO KLIMATU

Działalność Ministerstwa Klimatu obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, w tym przede wszystkim ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska – powietrza, przyrody ożywionej czy zasobów kopalin. Z klimatem wiążą się także zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej, włączając w to adaptację do zmian klimatu, oraz leśnictwa i łowiectwa.

Ministry of Energy of the Republic of Lithuania

MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF LITHUANA

MNiSW

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

URE

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Priorytetami Urzędu Regulacji Energetyki są m.in. działania regulacyjne wspierające budowanie nowego modelu rynku energii w synergii z unijną strategią energetyczną i przy uwzględnieniu interesów wszystkich grup społecznych, intensywne zaangażowanie na forum międzynarodowym oraz inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych adresowanych do wszystkich uczestników rynku.

Czytaj więcej

Patronat honorowy i aktywny udział Prezesa URE w kluczowych wydarzeniach poświęconych sektorowi energii naszym kraju, takich jak VI Kongres energetyczny DISE, wpisują się w te cele. To unikalne forum wymiany poglądów i debaty o przyszłości polskiego rynku energii i jego największych wyzwaniach.

BBN

BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Biuro jest także merytoryczno-organizacyjnym zapleczem Rady Bezpieczeństwa Narodowego powoływanej przez Prezydenta RP. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawowego upoważnienia, określa organizację oraz zakres działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Czytaj więcej

Do zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego należy:

  • realizowanie powierzonych przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, w tym inicjowanie i udział w przygotowaniu koncepcji oraz planów organizacji i funkcjonowania zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także nadzór nad ich realizacją w imieniu Prezydenta RP;

  • monitorowanie i analizowanie kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz przygotowywanie ocen i wynikających z nich wniosków dla Prezydenta RP;

  • opracowywanie i opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym (koncepcji, dyrektyw, planów, programów) w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w odniesieniu do których kompetencje posiada Prezydent RP oraz nadzór nad realizacją zawartych w nich zadań określonych przez Prezydenta RP;

  • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP, perspektywicznych programów rozwojowych oraz planów operacyjnych ich użycia – w ramach zwierzchnictwa nad nimi Prezydenta RP;

  • współpraca z organami władzy publicznej i organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego;

  • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności organów władzy publicznej i innych państwowych jednostek organizacyjnych w sferze bezpieczeństwa pozamilitarnego, w tym bezpieczeństwa publicznego i społeczno-gospodarczego oraz formułowanie opinii i wniosków w tym zakresie dla Prezydenta RP;

  • opracowywanie i opiniowanie z upoważnienia Prezydenta RP projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego;

  • merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Wojewoda Dolnośląski

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI JAROSŁAW OBREMSKI

MWD

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO CEZARY PRZYBYLSKI

Przewodniczący kolegialnego zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa.

Prezydent Wrocławia

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA WROCŁAWIA

Politechnika Wrocławska

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

AMBASADA SZWECJI

Ambasada Szwecji w Warszawie zajmuje się umacnianiem i rozwijaniem politycznych, gospodarczych i kulturalnych kontaktów pomiędzy Polską a Szwecją.

Czytaj więcej

Do głównych zadań ambasady należy aktywne promowanie szwedzkiego punktu widzenia i stanowiska w istotnych kwestiach, wspieranie szwedzkiego eksportu, udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy szwedzkim obywatelom w Polsce oraz poszerzanie wiedzy o Szwecji i umacnianie jej wizerunku.
W naszej ambasadzie pracuje około 30 osób, zajmujących się różnymi zagadnieniami: polityką, promocją, sprawami gospodarczymi i unijnymi, kulturą, prasą i informacją, administracją oraz sprawami konsularnymi.

Ambasada Danii

AMBASADA KRÓLESTWA DANII

Najważniejszym zadaniem Ambasady Danii jest umacnianie i rozwój politycznych, gospodarczych i kulturalnych kontaktów pomiędzy Polską a Danią.

Czytaj więcej

Jednym z głównych obszarów działalności Ambasady jest promowanie duńskich interesów gospodarczych oraz pomoc dla duńskich firm, a także poszerzanie wiedzy o Danii, duńskim stylu życia i duńskiej kulturze. Najważniejszym zadaniem Ambasady Danii jest umacnianie i rozwój politycznych, gospodarczych i kulturalnych kontaktów pomiędzy Polską a Danią. Jednym z głównych obszarów działalności Ambasady jest promowanie duńskich interesów gospodarczych oraz pomoc dla duńskich firm, a także poszerzanie wiedzy o Danii, duńskim stylu życia i duńskiej kulturze.

AMBASADA BRYTYJSKA W WARSZAWIE

Ambasada Brytyjska w Warszawie zajmuje się rozwojem ważnych i długotrwałych związków pomiędzy Wielką Brytanią a Polską w zakresie polityki, handlu, bezpieczeństwa, gospodarki, kultury oraz związków miedzy społeczeństwami.

Czytaj więcej

Działający w Ambasadzie zespół Departamentu Handlu Międzynarodowego (DIT) wspiera eksport i rozwój inwestycji między dwoma krajami. Zespół DIT pomaga firmom w ekspansji na rynek brytyjski oraz polski. Usługi DIT są świadczone w ponad 100 krajach, polski zespół liczy 12 ekspertów specjalizujących się w sektorach takich jak energetyka i zasoby naturalne, obronność i bezpieczeństwo, infrastruktura oraz kolejnictwo i motoryzacja.

Ważnym elementem naszych stosunków bilateralnych są również Fundusze Norweskie, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Warto dodać, ze Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Ambasada Włoch

AMBASADA WŁOCH

Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku, Ambasada Włoch w Warszawie zajmuje się:
– reprezentowaniem Włoch w Polsce;
– ochroną interesów Włoch i ich obywateli w ramach przewidzianych prawem międzynarodowym;

Czytaj więcej

– negocjowaniem z rządem Rzeczypospolitej Polskiej;
– zbieraniem informacji, wszelkimi legalnymi środkami, o rozwoju wydarzeń w Polsce i referowaniem ich Państwu włoskiemu;
– promowaniem relacji przyjaźni i rozwojem stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych między Włochami i Polską.

Ambasada koordynuje pracę sieci placówek, złożonej z 3 konsulatów honorowych, 2 Instytutów Kultury, jednego biura ICE oraz 3 korespondentów konsularnych.
Kancelaria Konsularna Ambasady Włoch w Warszawie zapewnia ponadto szereg usług konsularnych obywatelom włoskim oraz obcym, mieszkającym na obszarze jej kompetencji.

Ambasada Norwegii

AMBASADA NORWEGII

Ambasada Norwegii w Warszawie reprezentuje interesy norweskie w Polsce, a także pomaga obywatelom norweskim przebywającym w tym kraju. Do naszych głównych zadań należy wzmacnianie stosunków dyplomatycznych, wojskowych oraz gospodarczych pomiędzy Polską a Norwegią, jak również promocja języka i kultury.

Czytaj więcej

Wspólnie z Innovation Norway dbamy o zacieśnianie kontaktów handlowych między polskimi i norweskimi firmami. Wśród kluczowych obszarów współpracy wymienić można transformację energetyczną oraz przemysł morski i obronny.

Ważnym elementem naszych stosunków bilateralnych są również Fundusze Norweskie, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Warto dodać, ze Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Global Compact Network Poland

UNITED NATIONS GLOBAL COMPAC

Największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. Skupia firmy tworzące strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad (10 Principles) w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Czytaj więcej

GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND

Sieć krajowa z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz sygnatariuszy UN Global Compact. Identyfikuje wyzwania i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewnia praktyczne wskazówki oraz promu-je działania na rzecz realizacji celów ONZ. Dodatkowo GCNP wspiera merytorycznie polskich członków UN Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku raportowania niefinansowego, z podejmowanych przez firmę działań i osiągniętych rezultatów.

Komisja Europejska

KOMISJA EUROPEJSKA

PARP 20 lat

PARP

NCBiR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Czytaj więcej

Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych.

Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

NFOŚiGW

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) powstał w 1989 roku, w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowując swój wyjątkowy charakter w skali Europy i świata, Narodowy Fundusz od 29 lat nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa.

Czytaj więcej

Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami, NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze. Z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad 87 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 47 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie w podpisano ponad 30 tys. umów z beneficjentami. Wspierając konsekwentnie ekorozwój Polski, Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.
W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którego zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska, na które przeznaczono 4,8 mld euro.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A
Tel. (+48-22) 45 90 100
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

PKEE

POLSKI KOMITET ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Polski Komitet Energii Elektrycznej jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Angażujemy się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.

Czytaj więcej

Aktywnie wspieramy rozwój polskiej elektroenergetyki, wpływając opiniotwórczo na kształtowanie racjonalnego i sprzyjającego jej rozwojowi otoczenia regulacyjnego, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Jesteśmy jedyną organizacją reprezentującą interesy polskiego sektora energetycznego w Unii Przemysłu Elektroenergetycznego – EURELECTRIC – będącej największym stowarzyszeniem branży elektroenergetycznej w Europie. W Polsce stanowimy ważne forum dyskusji o elektroenergetyce, współpracujemy z administracją publiczną, konsultując akty prawne i inicjatywy mające wpływ na funkcjonowanie branży.

Wśród członków wspierających PKEE są zarówno największe polskie firmy energetyczne, jak i wiodące organizacje działające w branży. Doświadczenie i zaangażowanie naszych członków pozwoliło nam zdobyć pozycję wiarygodnego, sprawdzonego partnera wśród organizacji reprezentujących sektor elektroenergetyczny w Polsce.

Eksperci stowarzyszenia pracują w trzech stałych komitetach studiów: „Wytwarzanie”, „Sieci” i „Rynek” oraz w zespołach zadaniowych powoływanych przez władze PKEE wówczas, gdy zajdzie potrzeba. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczą także w pracach grup roboczych EURELECTRIC w Brukseli, wypracowując stanowiska i współpracując z partnerami z innych krajów w działaniach na rzecz europejskiego sektora elektroenergetycznego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

ptpiree-glowna

POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego oraz pracowników sektora energetycznego. PTPiREE działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w energetyce, dąży do poprawy efektywności działania infrastruktury sieciowej, jakości usług i obsługi odbiorców. Stowarzyszenie prowadzi także działalność szkoleniowo – doradczą i wydawniczą.

PARTNERZY ZŁOCI

Microsoft

MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) napędza cyfrową transformację w erze inteligentnej chmury (Intelligent Cloud) oraz inteligentnych urządzeń (Intelligent Edge). Misją firmy jest umożliwianie każdej osobie i organizacji na świecie, by osiągały więcej. Aspiracją firmy w Polsce jest przyczynianie się do powstania Polskiej Doliny Cyfrowej, w której technologia pozwala akcelerować rozwój polskich przedsiębiorstw i organizacji.

Czytaj więcej

Microsoft aspiruje do tego, by w ramach długoterminowej inwestycji realizowanej razem z Operatorem Chmury Krajowej, podnieść kwalifikacje ponad 150 000 osób, wzmocnić lokalne partnerstwa, a także zapewnić wsparcie transformacji cyfrowej oraz dostęp do technologii chmury i powstanie nowego regionu data center Microsoft w Polsce. Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W Polsce Microsoft jest reprezentowany przez blisko 500 menedżerów i specjalistów, którzy na co dzień wspierają klientów i partnerów firmy w cyfrowej transformacji.

Ignitis

IGNITIS

Ignitis Polska, electricity and natural gas supplier for business customers and wholesale electricity trader in Poland, is a part of international energy company Ignitis Group. Creating an energy-smart world and committing to a more sustainable future is essential to Ignitis Group – one of the largest energy groups in the Baltic region.
Ignitis Polska embodies the energy sector business culture of responsible and sustainable growth within Polish market.

IGNITIS
Intesa Sanpaolo
INTESA SANPAOLO

PARTNERZY SREBRNI

BGK

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

Czytaj więcej

Bank odgrywa znaczącą rolę, wraz z innymi instytucjami rozwoju, w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku, która jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w średnio- i długofalowej polityce gospodarczej.

BGK ma za sobą wspaniałą historię wielkich osiągnięć dla Polski, które traktuje jako inspirację dla swoich działań, ale patrzy w przyszłość, bo tam będą widoczne efekty dzisiejszej pracy. Bank codziennie pracuje na rzecz przyszłości Polski i kolejnych pokoleń.

Gazsystem

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczna dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. ———— ————————– ——— ——————– ———–

Czytaj więcej

Do obowiązków spółki należy: prowadzenie ruchu sieciowego w sposób bezpieczny, skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości, zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu, konserwacja, remonty oraz rozbudowa sieci i instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego, dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów, dostarczanie podmiotom rynku gazowego informacji potrzebnych dla korzystania z krajowego systemu przesyłowego, realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych obowiązującej Ustawy Prawo Energetyczne.

BGK
Gaz-System
ARP
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
Enea
ENEA
ARP
Enea
TGE
TOWAROWA GIEŁDA ENERGII

Towarowa Giełda Energii (TGE) jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obrotu towarowego. Jako jedyna licencjonowana Giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Od 20 lat gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji w zakresie energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2.

Czytaj więcej

Od momentu uruchomienia, Giełdzie zaufało wiele firm działających w polskim i zagranicznym sektorze energetycznym. Powołana w 2012 roku giełda gazu stała się integralnym elementem rynku gazu w Polsce oraz miejscem, gdzie w sposób transparentny kreowana jest cena gazu ziemnego. TGE zaangażowana jest w budowanie europejskiego rynku energii, biorąc udział w kluczowych projektach dotyczących Rynku Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID oraz Rynku Dnia Następnego SDAC w modelu PCR. Giełda posiada status Nominowanego Operatora Rynku Energii (NEMO) do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków SPOT, dla polskiego obszaru cenowego. Prowadzona przez TGE Giełdowa Platforma Informacyjna jest jedną z jedenastu europejskich platform transparentności, uznawanych przez ACER. W marcu 2020 r. TGE uruchomiła nową linię biznesową w postaci Rynku Towarów Rolno-Spożywczych.

TGE

PARTNERZY BRĄZOWI

Asseco

ASSECO POLAND S.A.

Asseco jest liderem rozwiązań informatycznych dla sektora energetycznego w Polsce. Swoją działalność rozwija również na międzynarodowych rynkach m.in. w Serbii, Nigerii, Etiopii, a także w Hiszpanii, Meksyku, Gwatemali, Peru i Argentynie. Systemy billingowe Asseco obsługują blisko 40 mln klientów na świecie, a 60% rachunków za energię elektryczną w Polsce generowanych jest w oparciu o autorskie rozwiązania firmy.

Czytaj więcej

Flagowymi produktami Asseco są: systemy informatyczne z linii AUMS, które wspierają wszystkie procesy związane z zarządzaniem energią elektryczną oraz Kommodo – platforma chmurowa i Big Data, zaprojektowana specjalnie dla firm energetycznych i użyteczności publicznej. Pozwalają one w wymierny sposób obniżyć koszty działalności, usprawnić funkcjonowanie oraz zwiększyć konkurencyjność firm z tego sektora. Asseco realizuje także projekty centralizacji i migracji dużych wolumenów danych.

Ciech

CIECH S.A.

CIECH to międzynarodowa grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych, dysponująca wsparciem stabilnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, oferując sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane.

Czytaj więcej

Spółka posiada osiem zakładów produkcyjnych w trzech europejskich krajach – Polsce, Niemczech i Rumunii. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie – Börse Frankfurt. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Baner_AUMS
Techbreiners

TECHBRAINERS

BWW

BANASIK WOŹNIAK I WSPÓLNICY SP.K.

PGNiG Termika

PGNIG TERMIKA

VSB

VSB

Siemens Energy

SIEMENS ENERGY

lareta

LERTA

PSG

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

IGEOS

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Celem Izby jest organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych.

Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii. Organizacja reprezentuje interesy swoich członków na rynkach zagranicznych.

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Założycielskie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska odbyło się w październiku 1992 r., zaś w sądzie organizacja zarejestrowana została w marcu 1993 r. W ten sposób rozpoczęła działalność dobrowolna, reprezentatywna organizacja samorządu gospodarczego, upełnomocniona przez środowisko biznesu energetycznego do wyrażania na forum publicznym – wobec rządu, parlamentu i organizacji pozarządowych – stanowiska i opinii na temat dokonujących się przeobrażeń w sferach energetyki, przemysłu energetycznego oraz ochrony środowiska.

dzp

POLSKIE STOWARZYSZENIE ENERGETYKI WIATROWEJ

PSEW jest organizacją pozarządową, która od 20 już lat, od 1999 roku działa na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Stowarzyszenie skupia obecnie około 90 czołowych firm działających na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni, podwykonawców, usługodawców, kancelarii prawnych. Są to zarówno duże podmioty z kapitałem zagranicznym, jak i polskie firmy w ramach całego łańcucha dostaw dla branży wiatrowej. PSEW jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji aktywnie działających na rzecz kształtowania zapisów prawnych w polskim ustawodawstwie sprzyjających rozwojowi energetyki wiatrowej.

Czytaj więcej

Działalność PSEW to:
• aktywny udział w konsultacjach aktów prawnych, strategii, polityk i programów sektorowych, a także podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi energetyki wiatrowej;
• ścisła współpraca z resortami gospodarki, środowiska oraz innymi, związanymi z energetyką i odnawialnymi źródłami energii;
• współpraca z instytucjami Komisji Europejskiej: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Dyrekcja Generalna ds. Nauki i Badań;
• współpraca z eurodeputowanymi oraz parlamentarzystami z sejmowych i senackich komisji;
• szerzenie wiedzy o energetyce wiatrowej, w szczególności rozpowszechnianie informacji na temat korzyści płynących z wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej oraz potencjału Polski w zakresie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej;
• zwiększanie społecznej i politycznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej;
• udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych w charakterze eksperta z zakresu energetyki wiatrowej w Polsce.
PSEW jest członkiem WindEurope (dawniej European Wind Energy Association) oraz PKŚREE (Polski Komitet Światowej Rady Energii Elektrycznej).

EKO

ENERGETYCZNY KLASTER OŁAWSKI

Zklaster

ZGORZELECKI KLASTER ENERGII

WDE

WIELKOPOLSKA DOLINA ENERGII

Polityka Insight

POLITYKA INSIGHT

Forum Energii

FORUM ENERGII

CEEP

CEEP

PIME

STOWARZYSZENIE PIME

Hydrogen Poland

HYDROGEN POLAND

PARTNER ARTYSTYCZNY WYDARZENIA

Opera Wrocławska

OPERA WROCŁAWSKA

PARTNER BEZPIECZEŃSTWA

ControlTec

CONTROLTEC

PARTNER TŁUMACZEŃ

Bireta

BIRETA

PATRONI MEDIALNI

WysokieNapiecie.pl

WYSOKIE NAPIĘCIE

CIRE.pl

CIRE – CENTRUM INFORMACJI O RYNKU ENERGII

Smart Grids

SMART GRIDS

Nowa Energia

NOWA ENERGIA

Wiadomości Naftowe i Gazownicze

WIADOMOŚCI NAFTOWE I GAZOWNICZE

Biznes Alert

BIZNES ALERT

Gazeta Bankowa

GAZETA BANKOWA

Interia

INTERIA

TVP Info

TVP INFO

TVP3 Wrocław

TVP 3 WROCŁAW

My Company Polska

MY COMPANY POLSKA

Instal

INSTAL

LBQ

LAW BUSINESS QUALITY

ENERGETYKA24

GRAM W ZIELONE

SIECI

SIECI

Teraz Środowisko

TERAZ ŚRODOWISKO

wGospodarce.pl

W GOSPODARCE

Cleaner Energy

CLEANER ENERGY

Kapitał Polski

KAPITAŁ POLSKI