PRELEGENCI

Piotr Dziadzio

Piotr Dziadzio

Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju,
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki
Surowcowej Państwa

Gość Honorowy

Czytaj więcej

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym (1992). W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii (1999). Ukończył Studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (2001). Posiada uprawnienia geologiczne kat. I.
Karierę zawodową w geologii rozpoczął w 1992 roku w PAN-Instytucie Nauk Geologicznych. W latach 1993-2006, pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z.o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Od 2014 jest pracownikiem Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej organizacji, którą to funkcję pełnił do 31 lipca 2019. Od 2004 do 31 lipca pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 roku jest również sekretarzem Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council). W roku 2019 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównego Geologa Kraju oraz kolejno Głównego Geologa Kraju, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Od października 2020 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pełni funkcję podsekretarza stanu – Głównego Geologa Kraju oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Jest autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa, Odznaczenie Honorowe Zasłużony dla Górnictwa RP, którą otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa oraz odznakę zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Jarosław Obremski

Jarosław Obremski

Wojewoda Dolnośląski
Gość Honorowy

Czytaj więcej

Jarosław Obremski urodził się w 1962 roku we Wrocławiu. W latach 80-tych był związany z wrocławską opozycją antykomunistyczną. Działał w strukturach podziemnej Solidarności.

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów pracował naukowo w Katedrze Chemii Nieorganicznej Akademii Ekonomicznej. W 1990 roku został wybrany na radnego wrocławskiej Rady Miejskiej, w której w latach 1998–2001 zajmował stanowisko przewodniczącego. W okresie 1994–98 był delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Wrocławskiego.Jako członek Zarządu Miasta był odpowiedzialny m.in. za oświatę, utworzenie i rozwój wrocławskiego Portu Lotniczego oraz organizację Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, za którą otrzymał z rąk Papieża Jana Pawła II order Pro Ecclesia et Pontifice.

W latach 2001-2011 był Wiceprezydentem Wrocławia. Zajmował się kulturą, edukacją i opieką społeczną. W okresie 2001- 2005 zasiadał w Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od 2001 roku jest członkiem Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego.

W 2011 roku został wybrany i rozpoczął swoją pierwszą kadencję jako Senator RP, do którego startował z obywatelskiego ruchu Obywatele do Senatu. W kolejnych wyborach do Senatu uzyskał od Wrocławian blisko 90 tysięcy głosów. W tej kadencji swoją uwagę poświęcał sprawom międzynarodowym, m.in. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, był także reprezentantem Parlamentu RP do Rady Europy.

W grudniu 2019 objął urząd Wojewody Dolnośląskiego.

Ole Toft

Ole Toft

Ambasador Królestwa
Danii w Polsce
Gość Honorowy

Czytaj więcej

Dyplomata i pracownik administracji rządowej specjalizujący się w sprawach europejskich. Ukończył studia magisterskie na kierunki prawniczym na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 1994 roku związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zajmował stanowiska w Departamencie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Departamencie Polityki Europejskiej oraz jako szef Sekretariatu Wykonawczego. W 2001 r. został doradcą ds. Polityki europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trzykrotnie był delegowany do Stałego Przedstawicielstwa Danii przy Unii Europejskiej w Brukseli: w 1998 roku jako Sekretarz Ambasady, w 2004 roku jako Radca, a w 2013 roku jako Zastępca Stałego Przedstawiciela. W 2015 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza ds. Zasobów i Operacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2017 r. Objął stanowisko Dyrektora ds. Rybołówstwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które rok później piastował w Ministerstwie Środowiska i Żywności. Odznaczony Orderem Kawalerskim Dannebrog.

Juha Ottman

Juha Ottman

Ambasador Finlandii
w Polsce
Gość Honorowy

Czytaj więcej

Ambasador Juha Ottman rozpoczął karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Finlandii w 1996 roku. Od września 2018 r. jest Ambasadorem Finlandii w Polsce. Przedtem sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego w Departamencie Europy w fińskim MSZ. Wcześniej był Ambasadorem Finlandii w Chorwacji. Pracował także w Stałym Przedstawicielstwie Finlandii przy UE w Brukseli oraz w Ambasadzie Finlandii w Serbii. Jego doświadczenie w dyplomacji obejmuje sprawy Unii Europejskiej, w szczególności politykę rozszerzenia UE oraz kwestie polityki handlowej. Ambasador Ottman ukończył Helsińską Szkołę Ekonomii i posiada tytuł magistra nauk ścisłych.

Anders Eide

Anders Eide

Ambasador Norwegii
w Polsce

Gość Honorowy

Czytaj więcej

JE Anders Eide pełni funkcję Ambasadora Norwegii w RP od września 2020 roku.
Od 25 lat pracuje w norweskiej służbie zagranicznej, w tym w placówkach w Bangkoku, Madrycie i Misji Norwegii przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Jako ekspert prawa europejskiego był także pełnomocnikiem rządu norweskiego w różnych sprawach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Trybunałem EFTA.

Aldo Amati

Aldo Amati

Ambasador Włoch
w Polsce
Gość Honorowy

Czytaj więcej

Poprzednie placówki i stanowiska: Moskwa (1990-1994) i Londyn (1994-1998). Do 2001 r. w Gabinecie Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, następnie w Waszyngtonie (2001-2005) i Tokio (2005-2009). Zastępca szefa służby prasowej (2009-2011), a następnie zastępca doradcy dyplomatycznego Prezydenta Republiki Włoskiej (2011-2013). Rzecznik prasowy ministra (2013-2014), ambasador w Pradze (2014-2018), ambasador w Warszawie (2018-).

Akio Miyajima

MIYAJIMA Akio

Ambasador Japonii w Polsce
Gość Honorowy

Czytaj więcej

Ambasador MIYAJIMA przyjechał do Warszawy w listopadzie 2020 roku. Jest zawodowym dyplomatą z 40-letnim doświadczeniem od 1981 roku. Wcześniej Ambasador Miyajima sprawował funkcję Ambasadora Japonii w Turcji, oraz pełnił służbę w Waszyngtonie, Seulu, Nowym Jorku (ONZ) i Londynie. Ambasador Miyajima uzyskał dyplom BA z politologii na Uniwersytecie Waseda oraz MA ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Yale.

Tomasz Nowacki

Tomasz Nowacki

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Czytaj więcej

Dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki, członek Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, ekspert w zakresie prawa energii jądrowej.

Beata Daszyńska-Muzyczka

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego

Czytaj więcej

W latach 1994 – 2016 pracowała w Grupie Banku Zachodniego WBK. Od 2008 do 2013 była członkiem, a następnie przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości, w 2015 r. została członkiem Zarządu BZ WBK. Stanowisko prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego objęła w grudniu 2016 roku. Wraz z zarządem przygotowała nową strategię BGK, która skupia się na realizacji działań przewidzianych w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Funduszu Trójmorza. Zadaniem Funduszu jest finasowanie infrastruktury w państwach Trójmorza, aby wspierać integrację i spójność gospodarczą UE.
Beata Daszyńska-Muzyczka jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy wydawnictwie „Harvard Business Review”. Ukończyła także studia na Uniwersytecie w Cambridge.

Roman Szełemej

Roman Szełemej

Prezydent Wałbrzycha

Czytaj więcej

Prezydent Wałbrzycha od 2011 roku. Dr nauk medycznych.
Dyrektor (2002-2005), następnie z-ca dyr. ds. lecznictwa Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu (2005-2011), ordynator oddz. kardiologicznego (od 2005 roku do dziś)

Artur Michałowski

Artur Michałowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
oraz pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
TAURON Polska Energia S.A.

Czytaj więcej

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – Master of Corporate Governance oraz studiów Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Od 2016 r. do 4 sierpnia 2021 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. w Elektrociepłowni „Zofiówka” będącej w strukturach KWK „Zofiówka”. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił m. in. funkcje: Dyżurnego Inżyniera Ruchu, Zastępcy Kierownika Ruchu ds. Optymalizacji Produkcji i Kluczowej Kadry Zarządzającej, Kierownika Ruchu EC „Zofiówka”, Zastępcy Dyrektora EC „Pniówek”, Dyrektora EC „Zofiówka” oraz Dyrektora Biura Produkcji.

Jarosław Broda

Jarosław Broda

Prezes Zarządu,
Baltic Power

Czytaj więcej

Od czerwca 2021 Prezes Zarządu spółki Baltic Power odpowiadającej za budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Grupy ORLEN. Doświadczony manager i lider, ekspert o obszarze energetyki oraz systemowych innowacji. Specjalizuje się w szeroko pojętym rozwoju biznesu począwszy od fuzji i przejęć, przygotowaniu oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych, jak i we wdrażaniu innowacji. Wcześniej związany m.in. z Tauron, gdzie jako wiceprezes odpowiadał za realizację zielonego zwrotu. Ponadto odpowiadał za nadzór and portfelem inwestycyjnym o wartości sięgającej 4 mld PLN rocznie i nadzorował kluczowe projekty inwestycyjne, taki jak budowa i restrukturyzacja projektu Jaworzno 910. Wcześniej przez ok. 10 lat związany z GDF Suez (Engie), gdzie pełnił funkcje menadżerskie w Polsce i Europie.

Rafał Gawin

Rafał Gawin

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku. Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów 24 lipca 2019 roku.

Był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (KE) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji oraz projektów bliźniaczych. Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013 r. był ekspertem narodowym ACER w Lubljanie, gdzie brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dotyczącym oceny krajowych rynków energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.

W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która pełni funkcję opiniodawczą i doradczą wobec dyrektora Agencji.

Doświadczony w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, audytu oraz inwestycji i rozwoju.

Jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących sektora energetycznego, współautorem komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

Adam Burda

Adam Burda

Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego
– Energetyka, Paliwa i Nowe technologie,
PKO Bank Polski

Czytaj więcej

W PKO Banku Polskim od 2014, wcześniej w latach 2006-2014 Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, a następnie Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Nordea Bank Polska.Od początku swojej kariery zawodowej w 1994 roku związany z bankowością. Pracował na stanowiskach specjalisty i menadżerskich w instytucjach finansowych w obszarze bankowości korporacyjnej, m.in. w Societe Generale, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska. Ponad 10 lat współpracuje z największymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami z branży energetycznej, paliwowej i telekomunikacyjnej. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach.

Paweł Wróbel

Paweł Wróbel

Dyrektor Zarządzający
BalticWind.EU

Czytaj więcej

Specjalizuje się w unijnej polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej oraz budżetowej. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie pracy w Brukseli – od 2019 kieruje firmą konsultingową „Gate Brussels”, w latach 2015-2018 reprezentował w Brukseli polski sektor elektroenergetyczny jako dyrektor PKEE, wcześniej w latach 2010-2015 pracował w gabinetach Komisarzy ds. budżetu UE, a także w Dyrektoriacie Komisji Europejskiej ds. budżetu. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla transformacji energetycznej. Autor szeregu raportów i analiz z zakresu unijnych polityk publikowanych przez think-tanki, media ogólnokrajowe i specjalistyczne.

Józef Węgrecki

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
PKN ORLEN S.A.

Bogusław Rybacki

Bogusław Rybacki

Prezes Zarządu
Enea Elektrownia Połaniec SA

Czytaj więcej

Bogusław Rybacki jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie eksploatacji elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej, oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim, ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki oraz działania przedsiębiorstw energetycznych w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od lipca 2020 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A., największej i jednej z najmłodszych oraz najnowocześniejszych elektrowni w południowo-wschodniej Polsce.

Doświadczony manager i lider, ekspert w obszarze energetyki i ciepłownictwa. Przez wiele lat związany z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. W latach 1994-1997 był Członkiem Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A., a w 2009 r. Prezesem Termhydralu, spółki zależnej KOGENERACJI S.A. Od 1998 r. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, od 2016 r. Członek Komisji Rewizyjnej PTEZ.

Nigel Quinn

Nigel Quinn

Chief Executive Officer,
Bibbymarine

Ireneusz Krupa

Ireneusz Krupa

Członek Zarządu ds. rozwoju i inwestycji
PSG

Czytaj więcej

Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia z Zarządzania Projektami Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d’Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako Projektant, a następnie Kierownik Pracowni Projektowej w GAZOPROJKET S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych.

Jakub Kowalski

Jakub Kowalski

Członek Zarządu ds. operacyjnych
PSG

Czytaj więcej

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył liczne studia podyplomowe m.in.: MBA Górnictwo i Energetyka, DBA Zarządzanie Bezpieczeństwem, Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego.
Od 2005 r. zawodowo współpracował z parlamentarzystami krajowymi oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. Zajmował stanowiska kierownicze w administracji publicznej. W latach 2016–2019 jako szef Kancelarii Senatu sprawował nadzór nad pracą senackich urzędników i odpowiadał za współpracę Senatu z Kancelarią Prezydenta RP, Sejmem, Radą Ministrów i organami administracji publicznej.

Od 2006 r. jest członkiem organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie swojej pracy samorządowej poznał mechanizmy funkcjonowania samorządu terytorialnego, który jest ważnym partnerem Polskiej Spółki Gazownictwa.

Diana Kazakevič

Diana Kazakevič

Prezes Zarządu
Ignitis Polska

Czytaj więcej

Diana Kazakevič, Prezes Zarządu Ignitis Polska, związana z branżą energetyczną od ponad 10 lat. Zawodowe pasje koncentruje wokół koncepcji zrównoważonej i neutralnej środowiskowo energetyki, opartej na produkcji z odnawialnych źródeł energii oraz popularyzacji ekologicznych ofert dla klientów.
W ramach powierzonej funkcji odpowiada za rozwój strategii i biznesu dla wszystkich działań multienergetycznego koncernu Ignitis Group w Polsce oraz rozwój Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Oprócz swojej głównej roli, Diana Kazakevič jest również członkiem organów zarządczych w spółkach Ignitis Group operujących w Europie, a także członkiem rady konsultacyjnej Customer Advisory Board jednego z największych europejskich operatorów giełd energii – Nord Pool.

Agnieszka Kozłowska - Korbicz

Agnieszka Kozłowska-Korbicz

Dyrektor ds. Projektów Strategicznych
w firmie Soltec

Czytaj więcej

Ekonomistka i absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dwukrotnie brała udział w organizacji Konferencji Klimatycznych dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2013 roku pełniła funkcję Szefa ds. Organizacji COP19 w Warszawie; odpowiadała za relacje rządowe, bezpieczeństwo, produkcję, promocję i współpracę miastem. W 2008 roku z ramienia Ministerstwa Środowiska pełniła obowiązki Koordynatora ds. Promocji i Informacji w zespole COP14 w Poznaniu, odpowiadając za koordynację promocji, edukacji i informacji o zmianach klimatu. Twórca trzech kampanii społecznych.

Ponadto od 2009 twórca i koordynator GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii. Projekt wspiera transfer najlepszych polskich zielonych technologii za granicę, a także umożliwia dzielenie się doświadczeniami i wiedzą oraz budowanie międzynarodowej społeczności poprzez spotkaniaB2B. GreenEvo to marka polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która gwarantuje, że promowane odnawialne technologie są najwyższej jakości.

W 2015 roku laureatka nagrody New Europe 100: liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej, ludzi, którzy są motorem zrównoważonych zmian w Europie w najbliższej przyszłości.

2016-2018 Radca Ministra w Ministerstwie Energii, w departamencie Innowacji. Po 10 latach pracy w służbie cywilnej otrzymała od Prezydenta RP Andrzej Dudy medal na 100-lecie niepodległości Polski.

2018-2021 Dyrektor ds. Energii i Klimatu w CEC Government Relations odpowiedzialna za współpracę z rządem i komunikację strategiczną dla międzynarodowych klientów w pełnym zakresie obszarów polityki, w szczególności kwestii środowiskowych.

Dzisiaj Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w firmie Soltec odpowiedzialna za rozwój fotowoltaiki i magazynów energii w Polsce.

Ingunn Svegården

Ingunn Svegården

Senior Vice President Renewables,
Emerging Regions – Equinor ASA

Czytaj więcej

Ingunn Svegården z Equinor (wcześniej Statoil) związana jest od 2003, gdy dołączyła do obszaru Technologii i Innowacji. Od wielu lat zajmuuje w firmie stanowiska kierownicze, zarządzając pionami innowacji i corporate venture zarówno w łańcuchach dostaw ropy i gazu, jak i odnawialnych źródeł energii. Od 2015 współodpowiedzialna za rozwój obszaru OZE w Equinor, w zakresie strategii, finansowania oraz wdrożenia. Obecnie kieruje budową portfolio offshore wind na rynkach wschodzących, zarządzając aktywami i portfolio projektów w regionach Morza Bałtyckiego i Korei Południowej, których łączna moc zainstalowana wyniesie 5GW. Odpowiedzialna za biura Equinor w Polsce, Korei Południowej, Japonii i Chinach w ramach ich działalności budującej portfolio energetyki odnawialnej firmy. Wcześniej pracowała m.in. w biurze Equinor w Londynie (2011-2013) w obszarze upstream business development, czy w pionie CEO koncernu w Oslo (2013-2015). Z wykształcenia magister inżynier chemii oraz biotechnologii.

Massimiliano Massari

Massimiliano Massari

Managing Director – Energy Industry
Intesa Sanpaolo

Czytaj więcej

Max covers the Oil&Gas and some Power Generation clients of ISP (since 2016)

Before the current position Max spent 15 years in the M&A team of Banca IMI (the Investment Banking branch of Intesa Sanpaolo Group). In that period he had responsibility roles in several Energy deals, among others: the Snam Rete Gas IPO, the ENI’s disposal of Transitgas pipe, the disposal of Stogit and Italgas, the disposal of a stake in Zohr giant. In 2016 he was in charge for the Rosneft’s 19% disposal to QIA and Glencore by the Russian Government. In the current role he supervised several Investment Banking deals in the Energy market.

Max has a bachelor’s degree In Economics and statistics (Università di Siena) and a Master of Science in Statistics and Probability (University of Sheffield – U.K.)

Łukasz Puźniecki

Łukasz Puźniecki

Burmistrz
Polkowic

Czytaj więcej

Łukasz Puźniecki, ur. 29 stycznia 1982 r. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach politologia oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej (2007). Studia podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku samorząd terytorialni i gospodarka lokalna (2008). Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2016). MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2020). W latach 2006-2010 radny V kadencji Rady Miejskiej w Polkowicach. W latach 2016-2018 prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy. Od 2018 roku burmistrz Polkowic.

Paweł Niedzielski

Paweł Niedzielski

Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Paweł Niedzielski zajmuje się prowadzeniem projektów handlowych w sektorze energetycznym. W bliskiej współpracy z klientami z branży współtworzy koncepcje kompleksowych rozwiązań komunika-cyjnych i dba o optymalne warunki ich wdrażania i rozwoju. Jest związany z rynkiem IT od 1994 roku (do 2017 roku w Siemens i Unify, od 2017 w Nokia). Obecnie an-gażuje się głównie w projekty komunikacji krytycznej, w tym dyspozytorskiej i alarmowej. Uczestniczy w pracach przygotowujących wdrożenie komunikacji Private LTE 450 w ogólnopolskiej sieci elektroenerge-tycznej oraz w lokalnych instalacjach dla farm wiatrowych i innych podmiotów branży energetycznej. Zaj-muje się także rozwiązaniami w ramach koncepcji Industry 4.0 dla przemysłu energetycznego, paliwowe-go i wydobywczego.

Helena Sarén

Ms Helena Sarén

Head of Carbon Neutrality Mission
at Business Finland

Czytaj więcej

Ms. Sarén is the Head of Carbon Neutrality Mission at Business Finland. Prior that she was heading the Smart Energy Finland program which included various fields of energy, namely energy genera-tion, smart grids, batteries, district energy as well as P2X and hydrogen economy.

Business Finland is governmentally funded organization and it offers Finnish companies a unified customer journey for innovation activities, internationalization, investments, and tourism promotion.

She has over 25 years of strong and comprehensive experience in the international business – start-ing from the business development at Wärtsilä about 25 years ago with the continuation of extensive consulting career in the fields of internationalization, development financing and investments. She holds MSc in Engineering from the Helsinki University of Technology.

Tomasz Niebylski

Tomasz Niebylski

Dyrektor Sprzedaży w segmencie
Enterprise, Microsoft

Czytaj więcej

Tomasz Niebylski związany jest z firmą Microsoft od września 2021 roku. Na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w segmencie Enterprise odpowiada za sprzedaż rozwiązań Microsoft do największych klientów w branży energetycznej, produkcyjnej oraz telekomunikacyjnej.

Tomasz funkcjonuje na rynku IT od ponad 22 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie KGHM Polska Miedź SA jako architekt systemów informatycznych, natomiast swoją karierę budował w firmie SAP, w której przez ponad 20 lat pełnił wiele różnych ról – m.in. był odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży w obszarze sektora MŚP na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, lokalizację rozwiązań dla logistyki i sektora energetycznego, a także za wprowadzanie na rynek aplikacji dedykowanych dla segmentu MŚP. Ostatnie 11 lat spędził na stanowisku stanowisku Dyrektora Działu Wsparcia Sprzedaży, odpowiadając za merytoryczne wsparcie sprzedaży produktów SAP, promocję innowacyjnych rozwiązań wspierających transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw, edukację rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań SAP a także budowanie strategii pozycjonowania portfolio SAP na polskim rynku.

Tomasz jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
Prywatnie entuzjasta zaawansowanych technologii, motoryzacji, muzyki alternatywnej i aktywnego stylu życia.

Mariusz Przybylik

Mariusz Przybylik

Dyrektor Zarządzający Accenture
w obszarze energetyka, chemia, górnictwo

Czytaj więcej

Mariusz Przybylik zarządza obszarem energetyki, chemii i górnictwa w Accenture w Polsce. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zakresie doradztwa dla sektora energetycznego. Swoje doświadczenie zdobył prowadząc projekty z zakresu strategii, inwestycji, handlu energią, nowych technologii, integracji i transformacji firm w Polsce jak również w innych krajach w Europie, Ameryce i w Azji. Był odpowiedzialny za realizację projektów i wsparcie rozwoju biznesu dla biur w wielu krajach świata. Prowadził również wiele projektów w zakresie definiowania strategii korporacyjnych, strategii obszarów biznesowych i strategii funkcjonalnych dla największych firm w Polsce.

Posiada tytuł magistra inżyniera zdobyty na Politechnice Wrocławskiej oraz tytuł MBA zdobyty na INSEADzie w Fontainebleau, realizował również programy edukacyjne na Oxfordzie i London Business School. Prowadził wykłady na MBA Politechniki Warszawskiej w zakresie definiowania strategii.

Dominik Brodacki

Dominik Brodacki

Analityk ds. energetycznych,
Polityka Insight

Czytaj więcej

Dominik Brodacki analizuje sektor energetyczny i paliwowy, w tym zmiany regulacyjne, personalne, strategie spółek i trendy w branży. Jest absolwentem prawa i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie teraz jest doktorantem. Przez kilka lat zajmował się doradztwem prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Współpracuje z Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, jest też członkiem redakcji czasopisma naukowego Energy Policy Studies. Autor publikacji naukowych i analiz rynku z zakresu polityki energetycznej, prawa energetycznego i elektromobilności.

Paweł Grzejszczak

dr Paweł Grzejszczak

Partner, kancelaria
Domański Zakrzewski Palinka

Czytaj więcej

Od ponad 20 lat doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych dotyczących paliw i energii, a także umów związanych z realizacją inwestycji w energetyce. Doradzał w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a obecnie doradza w projekcie budowy strategicznego gazociągu międzysystemowego Baltic Pipe. Uczestniczył w realizacji szeregu inwestycji w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej. Doradza w projektach realizowanych dla operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych związanych z regulacjami obowiązującymi w sektorze energetycznym. Ekspert w zakresie europejskiego prawa energetycznego.

Rafał Hajduk

Rafał Hajduk

Partner, kancelaria
Domański Zakrzewski Palinka

Czytaj więcej

Szef zespołu doradztwa energetycznego w kancelarii DZP. Jego doświadczenie obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym, m.in. doradztwo w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w szczególności elektrownie, project finance, fuzje i przejęcia, JV oraz doradztwo przy obrocie energią, paliwami, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i powiązanymi instrumentami pochodnymi. Doradza w zakresie aspektów regulacyjnych i kontraktowych. Rafał Hajduk jest oficjalnym polskim doradcą prawnym EFET (European Federation of Energy Traders).

Alan Woods

Alan Woods

Director Strategy and Business Development
for Rolls-Royce’s SMR

Czytaj więcej

Alan Woods is Director Strategy and Business Development for Rolls-Royce’s SMR business responsible for growth of the business covering market and customer development, creation of programme partnerships, and funding of both the new SPV company as well as the strategy for creating future deployment funding options.

Alan has been in Rolls-Royce for 22 years holding a number of roles across the company in a number of sectors including Marine, Defence, Power Systems and Corporate Strategy.

After completing a Masters Degree in Electrical and Electronic Engineering at Nottingham University, Alan joined Rolls-Royce on the graduate training programme in 1998. His career in Rolls-Royce has covered multiple sectors including Submarines, Marine, Corporate Strategy, and now Nuclear. Alan has also completed a Masters degree in Programme Management.

Alan has two children and is a keen skier.

Simo Säynevirta

Simo Säynevirta

Vice President, Digital Lead,
ABB Oy

Czytaj więcej

Simo Säynevirta is leading the ecosystem activities in ABB’s Green Electrification 2035 program. He is also a member of the Steering groups of Hydrogen Cluster Finland and HOPE – Highly Optimized Energy Systems project consortium. More information: https://www.linkedin.com/in/simosaynevirta/

Jens Price Wolf

Jens Price Wolf

General Manager
for Enviva Europe

Czytaj więcej

Jens Price Wolf is General Manager for Enviva Europe, leading the company’s regulatory engagement, customer fulfilment and market development activities across Europe. Jens brings 20 years’ experience in the energy sector and the full value chain of biomass for power and heat. He started his career as a consultant with ICF Consulting and later McKinsey & Company, where he advised businesses on operations and strategy. As a Director of Asset Management and Development for DONG Energy (now Orsted) he was responsible for converting four Danish CHP plants. Prior to joining Enviva, he was Commercial Director at Drax, responsible for trading, biomass sourcing, development and logistics. Jens holds a master’s degree in Economics from the University of Copenhagen. He is a Danish national but lives in Yorkshire in the UK.

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski

Zastępca dyrektora Departamentu
Gospodarki Niskoemisyjnej w MRPiTe

Czytaj więcej

Z zawodu informatyk, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat związany z branżą ICT, kolejno jako programista, analityk systemów, kierownik projektów, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządów spółek. Od 2015 roku związany z branżą OZE, w latach 2016-2019 dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Energii. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w MRPiT.

Artur Zawartko

Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu
GAZ-SYSTEM S.A.

Czytaj więcej

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska. Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.

W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju; uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina), State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o. W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej.

Artur Zawartko jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i dwóch studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute.

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu
Towarowa Giełda Energii S.A.

Czytaj więcej

Piotr Zawistowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej. W latach 2008–2017 był związany z Grupą TAURON, w której od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. – Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu. Stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii objął w październiku 2017 r.

W latach 2016–2017 pełnił funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, natomiast od stycznia 2020 r. zasiada w Zarządzie europejskiego stowarzyszenia giełd energii Europex.

Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsię¬biorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Arkadiusz Kamiński

dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński

Ekspert, Obszar Członka Zarządu
ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

Czytaj więcej

Arkadiusz Kamiński – inżynier, doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych. W roku 2000 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Finansami Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe. Bezpieczeństwo Procesowe. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył też studia MBA. Posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru. Od września 2009 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia SITPChem (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oddział Płock, jest członkiem mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełnił funkcję Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. Prowadził prace w zakresie doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw. Przez 14 lat pracował w Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego będącymi podstawą opinii i ekspertyz oraz kształceniem młodzieży. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych.

Katarzyna Suchcicka

Katarzyna Suchcicka

Dyrektor Generalna,
OX2 Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Od 14 lat związana z energetyką, a konkretniej z odnawialnymi źródłami energii. Absolwentka studiów inżynieryjnych za granicą i ekonomicznych w kraju. Posiada międynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów. Aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji energetycznej.

Tomoho Umeda

Tomoho Umeda

Przewodniczący Komitetu Technologii
Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej

Czytaj więcej

Jest przedsiębiorcą i doradcą strategicznym. Specjalizuje się w promowaniu i badaniu nowych zielonych technologii. Doradzał zarządom spółek z różnych branż, m.in. chemicznej, energetycznej, gospodarki odpadami, teleinformatyki i farmaceutycznej. Specjalizuje się w komunikacji społecznej, zarządzaniu kryzysowym, relacjach inwestorskich oraz B2B, B2G, B2E. Jest ekspertem i promotorem z zakresu technologii wodorowych i wielkoskalowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Koncentruje się na przyspieszaniu postępu rynkowego i technologicznego w kierunku neutralności klimatycznej. Założyciel i prezes spółki Hynfra, jest członkiem Hydrogen Europe, European Clean Hydrogen Alliance, współzałożycielem i członkiem zarządu polskiego stowarzyszenia Hydrogen Poland oraz wykładowcą na Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi na uczelni Collegium Humanum.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Krajowy Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy
UN Global Compact Network Poland (UN GCNP)

Czytaj więcej

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2002-2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2004 do 2021 Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland – UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; więcej: ungc.org.pl). Od 2021 Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP. Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (think-tanku powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).
Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas, SWPS – Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytet Warszawski.
Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i meta trendów w biznesie w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacje do zmian klimatu. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA). Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał medal Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski oraz wparcia dla procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za stworzenie i prowadzenia najbardziej innowacyjnego i efektywnego biura UNDP w regionie Europy i WNP przyznaną przez Zastępcę Sekretarza Generalnego ONZ odpowiadającego za UNDP RBEC.

Od 2003 do 2006 roku w członek Grupy strategicznej przy Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ oraz Dyrektora Regionalnego UNDP na Europe i kraje WNP. Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 roku doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Od 2019 ekspert Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ds. międzynarodowych, pomocy rozwojowej oraz polityk klimatycznych. Od 2019 doradca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jest stałym komentatorem w TVN 24, TVN24 Biznes i Świat, POLSAT oraz Radiu TOK FM. Publikujący m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, gazeta.pl, ONET, RMF24, Pulsu Biznesu i WNP.pl Portal Gospodarczy.

Mirosław Skowron

Mirosław Skowron

Członek Zarządu
CIECH S.A.

Czytaj więcej

Od 2018 roku Członek Zarządu CIECH S.A.

Mirosław Skowron jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, budowlanej i górniczej. W Grupie CIECH odpowiedzialny m.in. za kwestie związane z produkcją, energetyką i utrzymaniem ruchu. W przeszłości pełnił funkcję prezesa m.in. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń S.A. w ramach Grupy KGHM, Polimexu-Energetyka Sp. z o.o., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i Energa Invest S.A., a także PGE Elektrownia Opole S.A.

Mirosław Skowron ukończył Politechnikę Wrocławską, studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Absolwent kursu Strategic Leadership Academy na ICAN Institute organizowanego przez Harvard Business Review.

Jarosław Głowacki

Jarosław Głowacki

Członek Zarządu, Wiceprezes ds. technicznych,
PGNiG TERMIKA SA

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalność Systemy i Urządzenia Energetyczne. Ukończył również: Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach, gdzie w latach 1987-1990 zatrudniony był na stanowisku konstruktora.

Od 1990 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta w Siedlcach. W latach 2005 – 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce.

Doświadczony samorządowiec – pełnił funkcję radnego II, V i VI kadencji Rady Miasta Siedlce Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego.

Od 2 stycznia 2018 roku do 8 maja 2020 roku Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA. Wcześniej m.in. pracował we władzach Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Anna Kornecka

Anna Kornecka

Radca prawny,
ekspert

Czytaj więcej

Anna Kornecka – radca prawny, ekspert, była wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i energetykę rozproszoną. Autorka książek i publikacji. Przez wiele lat prowadziła własną kancelarię prawną, gdzie doradzała przedsiębiorcom i samorządom.

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska

Associate Director, Senior Banker
European Bank for Reconstruction and Development

Czytaj więcej

Anna has over 15 years of finance and banking experience, including extensive expertise in structured finance.
Currently Anna is responsible for EBRD activity in Central Europe in the Power, Energy & Utilities business segment. Her responsibilities involve structuring and execution of EBRD’s financings including project finance structures, public-private partnerships and privatisations with strong focus on renewables and energy efficiency.

Anna joined EBRD in 2006, and since then she has led numerous financing in different sectors (including also natural resources, transport, property) with an gradually increasing specialisation in energy and infrastructure. These transactions included wide range of complex debt, equity as well as syndicated deals. Prior to joining EBRD, Anna worked at Barclays Capital in London. Before that she gained experience at AIB in Dublin, HVB in Munich and National Bank of Poland.

Anna holds PhD in Economics from the Warsaw School of Economics, MA in Finance from the Warsaw School of Economics, CEMS Masters in International Management

Rafał Libera

Rafał Libera

Group Integration Manager
at Acteon Group

Czytaj więcej

Rafal is the Group Integration Manager at Acteon Group, a global marine energy and infrastructure services provider. At Acteon, we help our clients design, construct and operate complex offshore renewable projects. Rafal is responsible for developing and implementing business strategies that enable us to offer innovative solutions that respond to the needs of the offshore wind sector. Prior to Acteon, he worked at a Magic Circle law firm in London advising clients on the structuring and financing of large scale power and infrastructure projects as well as on UK & EU energy regulation.

Małgorzata Banasik

Małgorzata Banasik

Radca Prawny, Banasik Woźniak i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Czytaj więcej

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne, w tym w implementację przepisów unijnych w Polsce. Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE).

W latach 2019-2021 została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources.

Fabrizio Zanini

Fabrizio Zanini

Business Development Manager
of New Energies at Saipem SpA.

Czytaj więcej

He has more than 20 years of experience in international business and his interdisciplinary knowledge range from large-scale infrastructures to industrial installations and renewable technologies in the wake of the energy transition fostered by Saipem trough the New Energies business line recently created to pursue Renewables, Water and Sustainable Technologies markets.

Saipem S.p.A. is an Italian incorporated company quoted in the Italian stock market exchange and a major international contractor with worldwide presence and experience in EPC, both for onshore and offshore, and has developed a complete in-house capabilities cycle to design, manage and build the most complex integrated projects throughout the whole construction phases for the Oil and Gas as well as the Energy Sector.

Fabrizio in the last 10 years has been part of Commercial and Tendering team of Saipem gaining proven track record and experience in several countries worldwide.

Currently his activity is focused on Europe and the CIS countries; active in Poland since 2016 mainly in infrastructures and energy sectors, he is responsible for coordination with major Clients and creation of strategic partnerships.

Wojciech Hann

Wojciech Hann

Prezes Zarządu
BOŚ BANK

Czytaj więcej

Wojciech Hann jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

W latach 2016-2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej, w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu. Pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities. Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

Iweta Opolska

Iweta Opolska, CFA

Dyrektor, Biuro Handlu Gazem
PKN ORLEN S.A.

Czytaj więcej

Iweta Opolska jest związana z rynkiem gazu od 15 lat. Współtwórczyni i dyrektor Biura Handlu Gazem od 2013 roku. Wcześniej odpowiedzialna za projekty strategiczne i finansowe w sektorze naftowym oraz gazowym w PwC. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz duńskiego Uniwersytetu w Aarhus. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dziennikarskich i naukowych. Posiada prestiżowy tytuł zawodowy Chartered Financial Analyst (CFA).

Jarosław Kotula

Jarosław Kotula

Dyrektor Pionu Energetyki
i Gazownictwa, Asseco Poland

Czytaj więcej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK PZL Mielec. Od 1992 r. zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych dla branży energetycznej i gazowniczej. Jest ekspertem w obszarze systemów klasy CIS. Od 1999 r. związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie w zespole rozwiązań dla sektora energii i gazu pełnił wiele funkcji menedżerskich i eksperckich.. Jest współautorem systemów HANDEL, JUPITER, HANDEL-MAX, AUMS, ADSM oraz członkiem zespołu projektowego, w roli architekta, w kilku największych, polskich projektach informatycznych, realizowanych dla branży energetycznej.

Dawid Klimczak

dr Dawid Klimczak

Prezes Zarządu
GreenX Utility

Czytaj więcej

Adwokat energetyki 4.0. oraz innowacji w energetyce. Doświadczony menadżer z ponad 13 letnim stażem na rynkach energii. Prezes Zarządu GreenX Utility – innowacyjnej spółki energetycznej działającej w obszarze transformacji energetycznej – biomasie, biometanie oraz gazie ziemnym. Doradca amerykańskiej spółki Enviva ds. polskiego rynku biomasy. Doświadczenie zdobywał zarówno w firmach prywatnych takich jak JES Energy czy Metro Group jak i spółkach Skarbu Państwa – Enea Trading. Makler z uprawnieniami europejskich giełd TGE, EEX, EXAA, EUREX. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie które ukończył na Politechnice Poznańskiej. Studiował na takich uczelniach jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Szkoła Główna Handlowa oraz INSEAD Business School. Autor publikacji naukowych w obszarze energy commodities.

Mirosław Kowalik

Mirosław Kowalik

Prezes
Westinghouse Polska

Czytaj więcej

Mirosław Kowalik to menedżer z bogatym doświadczeniem i wiedzą na temat polskiego rynku energetycznego. Został prezesem Westinghouse Polska w maju 2021 r. i w tej roli kieruje planami firmy dotyczącymi inwestycji w technologie jądrowe w Polsce, w tym dostarczenia wiodącej i najbezpieczniejszej na świecie technologii AP1000 do krajowego programu energetyki jądrowej.

Mirosław Kowalik posiada ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, w tym wiedzę z zakresu przywództwa biznesowego, strategii, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, zdobytą na wysokich stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak SNC Lavalin, Alstom i ABB. Ostatnio pełnił funkcję prezesa Enei, jednej z największych firm energetycznych w Polsce.

Jako prezes Westinghouse Electric Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mirosław Kowalik będzie nadzorował różne obszary działalności Westinghouse w Polsce, w tym działania w zakresie budowy nowych obiektów jądrowych.

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. Uzyskał tytuł MBA w Rotterdam School of Management we współpracy z Fundacją Rozwoju Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Patryk Demski

Patryk Demski

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
TAURON Polska Energia S.A.

Czytaj więcej

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 2020-2021 pełnił funkcję Członka Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., a od lutego 2020 r. do kwietnia 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. W latach 2018-2019 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy Lotos S.A. Był również Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin (2014-2018), Zastępcą Dyrektora Oddziału /p.o. Dyrektora Oddziału/ Głównym Specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2006-2014). W 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego.

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski

Prezes EP-P Sp. z o.o. Sk.,
lider Energetycznego Klastra
Oławskiego EKO

Czytaj więcej

Andrzej Jeżewski (ur.1956 r.), absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; laureat nagrody Gali „Rakiety Biznesu”; od 41 lat właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych, Prezes w firmie EP-P Sp. z o.o. Sk., oraz lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO.

Energią odnawialną zainteresowany od ponad 20 lat, natomiast praktyczną przygodę z odnawialnymi źródłami energii rozpoczął w 2009 roku wraz z inwestycją w turbiny wiatrowe. W chwili obecnej firma zarządzana przez Andrzeja Jeżewskiego posiada 10 turbin o łącznej mocy 25,2 MW. W 2021 roku zakończone zostały prace związane z budową i uruchomieniem czterech turbin wiatrowych o mocy 4,0 MW każda wraz z magazynami energii a także uruchomiona została trigeneracja metanowa. W chwili obecnej rozpoczęta została inwestycja związana z budową jednostki kogeneracji wodorowej.
Projekt budowy ogniw fotowoltaicznych, Agro – Hydro- Energy (AHE) – inteligentny system wsparcia gospodarki rolnej inwestycja na najbliższy czas.

W 2017 roku z jego inicjatywy rozpoczęło działalność Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych. Promet-Plast to pierwszy w Polsce zakład produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji. Ponadto produkcja oparta jest na patentach, których autorami są właściciele Promet-Plast Elżbieta i Andrzej Jeżewscy.

Centrum Badawczo – Rozwojowe stało się idealnym miejscem do dalszej pracy nad rozwojem energii odnawialnej. Z inicjatywy Andrzeja Jeżewskiego powstał w 2017 roku Energetyczny Klaster Oławski EKO, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego (miasto i gmina Oława oraz powiat) a także kilkanaście firm głównie ze stref przemysłowych. Energetyczny Klaster Oławski EKO otrzymał certyfikat pilotażowego klastra energii.

Grzegorz Rabsztyn

Grzegorz Rabsztyn

Head of EIB Group Office
in Poland European Investment Bank

Czytaj więcej

Grzegorz Rabsztyn jest związany z sektorem bankowym od ponad 15 lat. Od 2014 r. w strukturach Europejskiego Banku Inwestycyjnego aktywnie uczestniczył w procesach finansowania projektów w Polsce oraz krajach bałtyckich. Był zaangażowany w transakcje finansowania dla Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, banków oraz klientów korporacyjnych z różnych sektorów. Realizował operacje finansowania kredytami inwestycyjnymi, a także produktami strukturyzowanymi oferowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny, takimi jak sekurytyzacje, risk sharing oraz project finance.

Jest radcą prawnym. Przed dołączeniem do EBI pracował przy licznych transakcjach finansowania i restrukturyzacji w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych.

Grzegorz Rabsztyn ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom licencjata w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Odbył roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Aarhus w Danii.

Heidi Bergman

Heidi Bergman

Head of Investment Projects,
Renewable Hydrogen
and PtX at Neste

Czytaj więcej

Neste creates solutions for combating climate change and accelerating a shift to a circular economy. Neste refines waste, residues and innovative raw materials into renewable fuels and sustainable feedstock for plastics and other materials. Neste is exploring technologies to introduce new raw materials into portfolio, including electrolysis and power-to-X solutions as well as carbon capture and storage (CCS) or utilisation (CCU) technologies.

Ms. Bergman has over 20 years of professional experience, including for instance strategic business development assignments and development of investment cases for the bio and circular economy, global forest industry and energy sector businesses. She holds MSc in Chemical Engineering & Industrial Management from the Åbo Akademi and MBA from Aalto University, School of Business.

Jerzy Topolski

Jerzy Topolski

Wiceprezes Zarządu
ds. Zarządzania Majątkiem
TAURON Polska Energia S.A.

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką.
Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w tym zarządzania rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Brał udział w tworzeniu organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną i Grupą TAURON lub jej poprzednikami prawnymi, tj. ENION S.A. i Zakładem Energetycznym Kraków S.A.

Od 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja S.A. (spółka zależna od Emitenta), gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci dystrybucji, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci.

W TAURON Dystrybucja S.A., oprócz wyżej wspomnianej funkcji, był w 2016 r. dyrektorem oddziałów w Krakowie i Tarnowie. W latach 2015-2016 pracował na stanowisku koordynatora i był odpowiedzialny m.in. za jakość obsługi klientów. Od 2013 r. do 2014 r. pełnił funkcję głównego specjalisty, a w latach 2011-2012 zajmował stanowisko kierownika Biura Taryf i Kontaktów z URE.

W ENION S.A. w okresie od 2010 r. do 2011 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Taryf i był odpowiedzialny w szczególności za zarządzanie przychodami regulowanymi. W latach 2007-2010 był dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych i odpowiadał za zapewnienie rentowności sprzedaży usług dystrybucji. Od 2005 r. do 2007 r. był Prezesem Zarządu, w latach 2004-2005 – Członkiem Zarządu ds. Obrotu, a do 2004 r. – Członkiem Zarządu i dyrektorem obrotu energią.

W Zakładzie Energetycznym Kraków S.A. w latach 1989-2000 pełnił funkcje: dyrektora regionu wysokich napięć; zastępcy kierownika regionu wysokich napięć ds. technicznych oraz mistrza i inżyniera ds. sieci.

Filip Grzegorczyk

Filip Grzegorczyk

Wiceprezes Zarządu
Grupy Azoty S.A.

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach o charakterze przemysłowym i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King’s College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law oraz École de droit français Université d’Orléans.

W 2018 roku uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration na École de management de Normandie / AESE Business School / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Andrzej Kensbok

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
w KGHM Polska Miedź S.A.

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie z międzynarodowych korporacji, firm produkcyjnych, konsultingowych, a także z prowadzenia własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą.

Radosław Kwiecień

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menedżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu
Krajowej Izby Klastrów Energii

Czytaj więcej

Doświadczony menedżer, przedsiębiorca i wynalazca. Inicjator i pierwszy koordynator Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, na którego terenie powstaje aktualnie jedna z największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Jako praktyk i specjalista zajmuje się integracją systemów, które pozwalają uzyskać nowe funkcjonalności w dziedzinie energii odnawialnej, e-mobilności, finansów, zanieczyszczenia powietrza, kontroli pojazdów, mechaniki i optyki. Inwestor i anioł biznesu wspierający i wdrażający projekty z różnych dziedzin na wczesnym etapie rozwoju. Inwestor i menedżer w start-upach tworzących technologiczną przyszłość. Twórca Zgorzeleckiego Hubu Innowacji, specjalizującego się w tworzeniu technologii dla klastrów energii, ze szczególnym uwzględnieniem magazynowania. Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii. Z ramienia Izby przewodzi konsultacjom nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej nowe regulacje dotyczące Klastrów Energii.

Adrian Wołkowski

Adrian Wołkowski

Wójt gminy
Rudna

Czytaj więcej

Swoją karierę w samorządzie rozpoczynał jako radny powiatu lubińskiego. Od dnia 28 marca 2019 r. pełni funkcję Wójta Gminy Rudna.
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy i Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja publiczna.
Ukończył studia Executive Master of Business Administration.
Osobowość roku 2020 Gazety Wrocławskiej w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna, powiat lubiński.
Tata 11 letniej Izabeli i 6 miesięcznej Anny. Żona Urszula.

Katarzyna  Szwed - Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych
w Urzędzie Regulacji Energetyki

Czytaj więcej

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki – obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP), systemu aukcyjnego, a także systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Michał Niewiadomski

Michał Niewiadomski

 Redaktor Prowadzący ENERGIANEWS,
Dziennik Rzeczpospolita

Arkadiusz Stacherski

Arkadiusz Stacherski

Kierownik Projektu w Pionie
Energetyki i Gazownictwa
Asseco Poland

Czytaj więcej

Z branżą IT związany od 1997 roku. Karierę zaczynał jako deweloper i projektant systemów ERP w firmie Simple. Budował i wdrażał systemy bankowe dla BRE Banku, PEKAO SA i Citibank-u. Kierował wdrożeniami, utrzymaniem i rozwojem systemów billingowych w PGNiG SA. Od 2015 roku związany z Asseco Poland, w którym odpowiada za rozwój biznesu w sektorze energetyki i gazownictwa, wdrożenia systemów integracyjnych oraz rozbudowę portfolio produktowego. Absolwent Informatyki na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie wielbiciel podróży.

Piotr Pietrzak

Piotr Pietrzak

Ekspert IBM – rynek
energetyczny i telekomunikacyjny,
IBM Polska

Czytaj więcej

Entuzjasta, wizjoner i technologiczny ewangelista od 25 lat związany z branżą IT. Specjalizuje się w projektach transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, modeli biznesowych, budowaniem innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacją. Od wielu lat związany z IBM R&D jako Chief Technologist (główny technolog). Współpracuje na co dzień z funduszami inwestycyjnymi typu VC/PC, inkubatorami i akceleratorami. Autor publikacji w prasie branżowej i ekonomicznej. Przełamuje schematy, promuje innowacje. Miłośnik szybkich motocykli, otwartych standardów i umysłów.

Andrzej Kopyrski

Andrzej Kopyrski

Dyrektor zarządzający
Pionem Inwestycji
PFR S.A.

Czytaj więcej

Andrzej Kopyrski – posiada ponad 25 lat doświadczenia w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sprawował kluczowe stanowiska w ING Bank, Deutsche Bank Polska, ABN AMRO Bank będąc odpowiedzialnym za finansowanie strukturalne, rynki kapitałowe oraz obszar skarbu. W latach 2008 – 2018 wiceprezes Banku Pekao SA kierujący największymi operacjami bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Polsce. Obecnie pracuje w Polskim Funduszu Rozwoju (PFR) gdzie odpowiada z Pion Inwestycji sprawując nadzór nad inwestycjami kapitałowymi oraz programem wsparcia dla dużych firm. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde. Członek rad nadzorczych PESA i WB Electronics.

Ewa Drozd

Ewa Drozd

Członek Zarządu,
Microsoft

Czytaj więcej

Ewa Drozd dołączyła do ścisłego kierownictwa firmy w Polsce w marcu 2021. Jako Enterprise Commercial Lead będzie odpowiedzialna za wsparcie klientów sektora dużych przedsiębiorstw na drodze ich transformacji przy udziale technologii Microsoft.

Ewa Drozd jest doświadczoną menedżerką i doradczynią sektora IT z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. Przez ostatnie 20 lat była związana z polskim oddziałem SAP, pełniąc regionalne funkcje kierownicze Head of Commercial Sales MU CEE & CIS oraz Head of Education CEE oraz jako Wiceprezes SAP Polska. W trakcie swojej kariery w firmie była odpowiedzialna m.in. za rozwój strategii biznesowej i sprzedaż do największych klientów firmy oraz za procesy edukacyjne i konsultingowe, wsparcie klientów oraz partnerów, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Doświadczenia menedżerskie zdobywała i rozwijała również w polskim oddziale Huhtamaki, pełniąc w firmie rolę Dyrektor ds. logistyki.

Michał Kołodziejczyk

Michał Jerzy Kołodziejczyk

Prezes Zarządu
Equinor Polska

Czytaj więcej

Michał Jerzy Kołodziejczyk jest Prezesem Zarządu Equinor Polska. Do jego obowiązków należy rozwój projektów morskich farm wiatrowych Equinor w Polsce oraz wsparcie rozwoju portfolio firmy w obszarze lądowych odnawialnych źródeł energii na polskim rynku.

Michał rozpoczął pracę w Equinor w 1993 roku i zajmował różne stanowiska kierownicze, zarówno w segmencie downstream, jak i upstream, w Polsce, Wielkiej Brytanii i Rosji. Pracując od ponad 20 lat w międzynarodowej branży energetycznej ma szerokie doświadczenie w finansach, HR, IT, rozwoju biznesu i finansowaniu projektów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek. Od 2014 r. koncentruje się na rozwoju biznesu energii odnawialnej w Equinor.

Tomasz Tomasiak

Tomasz Tomasiak

Dyrektor Biura Transformacji
Energetycznej,
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Czytaj więcej

Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej PFR S.A. Przez ponad 20 lat związany z bankowością komercyjną. Był Szefem zespołów project financing i structured finance. Zajmował się finansowaniem projektów inwestycyjnych, fuzji i przejęć, inwestycjami rozwojowymi, gdzie aktywnie działał w sektorach energetyki, nieruchomości, telekomunikacji. W 2016 roku otrzymał medal Związku Banków Polskich za wkład w rozwój energetyki odnawialnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Thierry Deschaux

Thierry Deschaux

Dyrektor Zarządzający
nowego biura EDF w Polsce

Czytaj więcej

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Z Grupą EDF związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez 15 lat pracował we Francji zajmując się zagadnieniami energetyki jądrowej w obszarach: inżynierii, serwisowania i konserwacji elektrowni oraz strategicznych zakupów paliwa jądrowego. Posiada również dobrą znajomość polskiego rynku energetycznego, w tym wiedzę z zakresu zakupów węgla, rozwoju elektrociepłowni, zarządzania systemami ciepłowniczymi oraz rozwoju usług energetycznych. Przez 14 lat pracy w Polsce zajmował kierownicze stanowiska w takich firmach jak: Energokrak, EDF Polska, czy Dalkia Polska, w której przez ostatnie 7 lat był Prezesem Zarządu.

Z wykształcenia jest mgr. inżynierem, absolwentem Centrale-Supelec, INSA. Ukończył liczne szkolenia m.in. zakresu strategii korporacyjnych, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, czy przywództwa biznesowego.

Izabela Sówka

prof. dr hab. inż. Izabela Sówka

Wydział Inżynierii Środowiska,
Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej

Studia wyższe z tytułem mgr inż. ukończyła w 1997 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W marcu 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Dyrektorki Centrum Zrównoważonego Rozwoju i ochrony Klimatu oraz Z-cy Kierownika Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska. Promotorka 6ciu prac doktorskich, opiekunka Koła Naukowego Environmental Team na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Autorka recenzji, opinii m.in. do czasopism naukowych oraz współautorka ponad 250. udokumentowanych prac naukowych. Współautorka oraz autorka ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie tematyki związanej z zapachową jakością powietrza.

Wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Środowska. Członkini zespołu Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej „Partnerstwo Środowiska dla Rozwoju”, zespołu roboczego ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej i grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie dolnośląskim, komitetu sterującego LIFE- MAPPINGAIR/PL oraz zespołu doradczego do spraw opracowania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Angażująca się w prace na rzecz Partnerstwa Wodorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska w grupie „Edukacja i budowa świadomości rynku wodoru”. Członkini Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz wiceprzewodnicząca rady naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu. Inicjatorka i kierownik projektu: powietrze.pwr.edu.pl.

Współorganizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych w tematyce ogólnorozumianej ochrony powietrza i klimatu oraz koordynatorka i współkoordynatorka badań naukowych i komercyjnych, w tym z zakresu zapachowego oddziaływania obiektów przemysłowych i gospodarki komunalnej, identyfikacji źródeł zanieczyszczeń powietrza, metod oceny emisji gazów cieplarnianych na terenach miejskich oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko i zdrowie.

Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: innowacje w inżynierii środowiska, metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zmiany w atmosferze o charakterze globalnym, planowanie i opracowywanie metodyki badań terenowych oraz modelowanie zanieczyszczeń powietrza, metody usuwania zanieczyszczeń z gazów przemysłowych, OZE, a także skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

Dariusz Maląg

Dariusz Maląg

Ekonomista
dziennikarz

Czytaj więcej

Reżyser i scenarzysta wydarzeń klasy premium:

Gala 15-lecie i 20 -lecie wejścia KGHM na Giełdę Papierów Wartościowych 2012 i 2018

Gala 30-lecie Forum Ekonomicznego w Karpaczu 2021

Gale Tour de Pologne 2010-2020

Forum Emiraty Arabskie – Europa 2015-2018

Wieloletni dyrektor naczelny Muzycznego Radia

Matus Muron

Matus Muron

Analyst,
Hydrogen Europe

Czytaj więcej

Matus Muron currently works as an Analyst at Hydrogen Europe, an industry association representing European hydrogen and fuel cell sector based in Brussels. He focuses on hydrogen production, market intelligence, and policy analysis. Previously, he worked in management consulting and at the World Bank. He received a master’s degree from Columbia University’s School of International and Public Affairs where he focused on energy policy and finance.

Paweł Strączyński

Paweł Strączyński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.,
nadzoruje Pion Strategii

Czytaj więcej

Paweł Strączyński jest absolwentem UE we Wrocławiu oraz Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz Członek Rady Zarządzającej PKEE. Wcześniej był Wiceprezesem Zarządu w PGE S.A.

Łukasz Młynarkiewicz

Dr Łukasz Młynarkiewicz

Dr Łukasz Młynarkiewicz
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA)

Czytaj więcej

Doktor nauk prawnych, radca prawny oraz wykładowca akademicki. Rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Dyplomant International School of Nuclear Law – programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytetu w Montpellier.

Od września 2019 r. do maja 2020 r. pełniący obowiązki Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Od 11 maja 2020 r. powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa PAA na pięcioletnią kadencję. W latach 2018-2019 Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polski – Pierwszy Zastępca Gubernatora w Radzie Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) na okres kadencji 2020-2022. Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polski w: Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA), Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA), Europejskiej Grupie Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG), Komitecie ds. Działalności Dozoru Jądrowego Agencji Energii Jądrowej (CNRA NEA/OECD), Komitecie Sterującym Forum Współpracy Dozorowej (RCF Steering Committe). W przeszłości również Korespondent Grupy ekspertów krajowych ds. EIA/SEA przy Komisji Europejskiej.

Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska oraz Sekretarz Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association. Członek Rad Naukowych: Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa energetyki jądrowej, prawa oraz postępowania administracyjnego.