Michał Kurtyka

Minister Klimatu

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rynku pod przewodnictwem profesora Jean Tirole, laureata nagrody Nobla z ekonomii w 2014 r. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Był wykładowcą w zakresie zarządzania zmianą, ekonomii, organizacji rynku i strategii przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas oraz Oxford Programme On Modern Poland. Jest współautorem koncepcji prowadzenia skutecznych zmian w przedsiębiorstwie, opisanej w książce „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania”, jak również autorem książki „Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego w latach 1990-2009”.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu. Następnie prowadził modernizację wielu polskich firm, w których wspierał dostosowanie do wyzwań europejskiego i globalnego rynku. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian przemysłowych i dostosowania przemysłu w Europie do wyzwań globalizacji m.in. w ramach Europejskiego Uniwersytetu Pracy oraz Fundacji Dublińskiej.

Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce, napisanej w latach 2013-2015 wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności.

Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać.

27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 – szczytu klimatycznego ONZ w Polsce. 2 grudnia 2018 r. został Prezydentem COP 24.

Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

15 listopada 2019 r. powołany na stanowisko ministra w nowoutworzonym Ministerstwie Klimatu.

Wojciech Myślecki

dr inż. Wojciech Myślecki

Politechnika Wrocławska

Prezes Zarządu spółki doradczej Global Investment Corporation Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Wrocławskie

j i praktyk gospodarczy, łączący pracę naukową z aktywnością menadżerską oraz ekspercką.

W okresie 1991-1992 doradca ds. polityki gospodarczej Prezesa Rady Ministrów. W latach 1996-1997 przewodniczący Rady Nadzorczej Winuelu SA, od 1997 doradca przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz członek Rady Naukowej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. W 1998 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PSE S.A. Członek Rad Nadzorczych m.in. PSE S.A., PSE Operator S.A. i ENERGA Wytwarzanie S.A. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i badawczych z zakresu telekomunikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów i informatyki zarządczej, energetyki i strategii gospodarczej. Autor lub współautor wielu raportów i publikacji z zakresu transformacji gospodarki i systemów edukacyjnych oraz rynku energii i funkcjonowania KSE. Obecnie również doradca w Banku Zachodnim BZ WBK S.A., ekspert w Centrum Strategii Energetycznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, członek Rad Nadzorczych Generali PTE S.A. i ProcomSystem. S.A.

Jan Popczyk

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

prof. Politechniki Śląskiej

Naukowo związany z Politechniką Śląską, na której uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1987r. profesora tytularnego. Był przewodniczącym organizacji CENTREL oraz dyrektorem wykonawczym UNIPEDE. Współpracował z Ministerstwem Gospodarki, pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Finansów. Współtworzył i realizował (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki. Członek organizacji międzynarodowych, tj.: Komitet Energetyczny w Komitecie Gospodarczym Europy ONZ – Genewa, WEC – Londyn, CIGRE – Paryż, Współtworzył i realizował w latach 1990-1995 (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki. Od stycznia 2015 r. na stanowisku Wiceprezesem PGB Innowacje jest odpowiedzialny za budowę centrum zarządzania operacyjnego.

Mariusz Swora

adw. Mariusz Swora, dr hab. nauk prawnych

Członek rady odwoławczej ACER

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007-2010. Zajmuje się prawem ochrony konkurencji, prawem energetycznym, prawem gospodarczym i prawem administracyjnym. W przeszłości wykładał na wydziałach prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i UAM w Poznaniu. Redaktor i autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne oraz ponad 150 publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego, prawa administracyjnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w doradztwie międzynarodowym (m.in. na rzecz Komisji Europejskiej). Członek International Association for Energy Economics, honorowy członek Energy Regulators Regional Association.

Wojciech Nowak

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jest profesorem zwyczajnym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obecnie dyrektor Centrum Energetyki AGH. Ma tytuł magistra inżyniera energetyki cieplnej w Priazowskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym (Mariupol, Ukraina); tytuł doktora nauk technicznych i habilitację z Politechniki Częstochowskiej. Stypendysta japońskiego Ministerstwa Edukacji. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio. Pracował jako profesor w Nagoya University w Japonii. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 książek, monografii, 264 rozdziałów w książkach oraz 17 patentów na takie tematy, jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamiki i spalanie w warstwie fluidalnej, czystego wykorzystania węgla, zaawansowanych systemów spalania węgla, suchego odsiarczania i zaawansowane sorbenty. Ponad 300 prac dla energetyki i kilkanaście wdrożeń przemysłowych.

Waldemar Kamrat

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat 

Profesor  zwyczajny Politechniki Gdańskiej, absolwent Politechniki Gdańskiej (1977r.), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego(1982 r.), specjalista ds. energetyki  kompleksowej (elektroenergetyka/ciepłownictwo/gazownictwo) posiadający  ponad  40-letni staż pracy zawodowej, w tym ponad 20 lat jako pełnoetatowy nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej. Posiada stopień Dyrektora Generalnego Górnictwa III–go stopnia .  Przez wiele lat pracował   w przemyśle  na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym (w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych, takich jak : Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej , Elbud Gdańsk Holding , Elfeko SA , Energa SA , PSE Północ , Pomorska Spółka Gazownictwa ,GAZ- SYSTEM ,  Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury – Grupa PERN ). Jako nauczyciel akademicki  prowadził/prowadzi  w Politechnice Gdańskiej zajęcia dydaktyczne  na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych na Wydziale  Elektrotechniki i Automatyki  , doprowadzając do dyplomu inżyniera energetyka / elektryka łącznie ponad 250 osób. Wypromował także czterech  doktorów, a trzy kolejne prace doktorskie są w fazie realizacyjnej. Opublikował  szereg prac ( ok.230 , w tym 4 monografie) w obszarze energetyki  kompleksowej . Opiniodawca kwalifikacyjnych prac naukowych i wniosków awansowych  w dziedzinie energetyki , gdyż był recenzentem sześciu postępowań profesorskich, pięciu rozpraw habilitacyjnych oraz szesnastu rozpraw doktorskich  prowadzonych w Politechnikach : Gdańskiej, Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej , Częstochowskiej ,Warszawskiej  i Akademii Górniczo-Hutniczej. Opiniował także wiele publikacji do prestiżowych czasopism i konferencji krajowych i międzynarodowych. Pełnił/pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej w kadencji 2008/2012 , Kierownika Zespołu Badawczego Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki , a poza macierzystą Uczelnią  działał/działa między innymi  : Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego MNiSW ds. związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (od 2016 r.); Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2003r.); Editorial Board Member- International Journal of Power and Energy Systems (czasopismo  indeksowane  przez Cambridge Scientific Abstracts ), Cagliari / Kanada; Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców  Polskich w  CEEP w Brukseli( 2004-2006); Vice-prezes Zarządu polskiej afiliacji IAEE (USA); Członek Rad Naukowych czasopism: Energetyka, Rynek Energii. W działalności organizacyjnej i eksperckiej  profesor  współpracuje ściśle z samorządami i środowiskami  gospodarczymi : Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Izba Gospodarcza Gazownictwa , Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej , Krajowa Izba Gospodarcza – wykazując inicjatywę i  kompetencje.  Posiada  Medal „Za zasługi w rozwoju elektroenergetyki” medal  im. A. Hoffmana SEP – 2002 r., Srebrną  Odznakę IGG – 2008 r., Srebrny Krzyż Zasługi -2000 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej -2010 r., Złoty Medal „ Za długoletnią służbę ”- 2017 r., Medal „ Zasłużony dla Energetyki” – 2018r.

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Od 2000 roku związany z branżą energetyczną. Karierę w energetyce rozpoczynał zajmując się obrotem energią elektryczną, najpierw w Zakładzie Energetycznym Legnica, a następnie w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. W latach 2007-2008 aktywnie uczestniczył w tworzeniu spółki EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., gdzie objął funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Zarządzania Ryzykiem. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem w TAURON Polska Energia S.A. i uczestniczył w wielu kluczowych projektach, kierując między innymi pracami związanymi z opracowaniem modelu biznesowego Grupy TAURON, czy też integracją ze spółkami Grupy GZE (Vattenfall) w obszarze handlu.

Od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu.

Pełnił również funkcję prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią od marca 2016 r. do marca 2017 r. oraz był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od września 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Maciej Bando

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. Ostatnio, w latach 2002-2009 związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił między innymi funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował między innymi z grupą CASE.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku Minister Gospodarki powołał Macieja Bando na stanowisko wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pełnił funkcję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019.

Alojzy Z. Nowak

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

W 1984 r. ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1992 r. ukończył studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; w 1993 r. studia w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii; w 1996 r. studia w zakresie ekonomii na Free University of Berlin, a w 1997 r. studia w zakresie International Economics at RUCA. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: dyrektor Centrum Europejskiego UW, prodziekan, a następnie dziekan Wydziału Zarządzania UW. Obecnie prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei.

Negocjator pokojowego rozwiązania problemu cypryjskiego, członek grupy refleksyjnej przy Komisji Europejskiej Team Europe 200, członek Rady Ekonomicznej przy Ministrze Finansów, członek Grupy Euro-Atlantyckiej, negocjator umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie dla Warszawskiego Rynku Hurtowego SA, wieloletni członek Kapituły Godła „Teraz Polska”, przewodniczący Rady Naukowej NBP, członek Komitetu Badań Naukowych NBP.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych spółek giełdowych, w tym m. in.: PKO BP, PZU SA, JSW, Eurolot.

Jest autorem wielu książek i artykułów dotyczących tematyki finansów międzynarodowych, polityki naukowej, kryzysów gospodarczych, międzynarodowych stosunków gospodarczych publikowanych w Anglii, USA, Chinach.

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976). Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1985, a w 1995 w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2005 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą na Carnegie Mellon University w Pittsburghu. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw.

Od 1976 zawodowo związany z PW, przechodząc kolejne szczeble kariery akademickiej. W 1999 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a sześć lat później został profesorem zwyczajnym w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Był m.in. kierownikiem zespołu laboratoriów i Zakładu Układów Optoelektronicznych i Hybrydowych, prodziekanem ds. rozwoju oraz dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Stanął także na czele Zakładu Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych. 14 marca 2012 został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Warszawskiej na czteroletnią kadencję. 16 marca 2016 uzyskał reelekcję na drugą czteroletnią kadencję. W tym samym roku został przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Jest autorem prac naukowych z zakresu mikroelektroniki i optoelektroniki.

Należał do ZNP w latach 1976–1980, był współorganizatorem NSZZ „Solidarność” na Politechnice Warszawskiej. Był sekretarzem, następnie objął funkcję członka prezydium Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2017 otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Kijowskiej. Wyróżniany również nagrodami resortowymi i uczelnianymi.

Leszek Kwieciński

dr hab. prof. nadzw. UWr. Leszek Kwieciński

Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego

Jest autorem blisko 90 prac naukowych wydawanych zarówno w j. polskim, jak i angielskim czy niemieckim. Prof. Leszek Kwieciński był i jest uczestnikiem licznych projektów badawczych i wdrożeniowych realizowanych ze środków europejskich, jak i rajowych oraz regionalnych. Do najważniejszych projektów badawczych należy zaliczyć: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC, projekt Give support the International development of new innovative entrepreneurs, Szósty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE, projekt IMPACTSCAN.

Do osiągnieć z zakresu działalności naukowej należy także zaliczyć aktywność w roli recenzenta wiodących czasopism naukowych w Polsce, w tym: Zarządzanie Publiczne (red. J. Hausner i S. Mazur) oraz Horyzonty Wychowania (red. K. Wach, W. Pasierbek).

Od 10 lat pełni On funkcję Pełnomocnika JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. W związku z pełnieniem tej funkcji został On pierwszym dyrektorem utworzonego z Jego inicjatywy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ponaduczelnianej inicjatywy. Od 2015 roku jest także ekspertem ekspertem Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach. Jest członkiem Rady Doradców Loży Dolnośląskiej BCC, członkiem zespołu ds. gospodarki i polityki regionalnej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Od lutego 2016 roku jest członkiem Rady Programowej Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu będącej państwową jednostką kultury.

Władysław Mielczarski

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski

prof. w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej

Członek Europejskiego Instytutu Energii (European Energy Institute), wybranej grupy szesnastu ekspertów z krajów Unii Europejskiej, pełniących funkcję doradczą (think tank) w sprawach energetycznych dla instytucji i firm europejskich.

Profesor W. Mielczarski posiada ponad 30 letnią praktykę w elektroenergetyce, włączając w to 10 lat pracy zagranicą w krajach takich jak Australia, Kanada i Singapore. Brał udział w projektowaniu i wdrażaniu rynków energii elektrycznej w Australii, kanadyjskiej prowincji Ontario oraz Polsce.

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w roku 1973. Kolejno w latach 1978 oraz 1987 uzyskuje stopień dr nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych, a w roku 2002 tytuł profesora.

Pracował na Curtin University of Technology z Perth, w latach 1991-1992; na stanowisko Associate Professor na Monash University w Melbourne (1992-2000) roku. W latach 1996/1997; na Nanyang Technological University w Singapurze jako Research Associate.

Uczestniczył w licznych projektach międzynarodowych, m.in.: w projektowaniu i wdrażaniu rynku energii elektrycznej w Australii; w projektach wprowadzających rynek energii elektrycznej w prowincji Ontario w Kanadzie. Prowadził także szereg projektów dla rynku bilansującego w Polsce, w tym projekt i wdrożenie systemów komputerowych LPD i GMOS dla celów planowania pracy systemu elektroenergetycznego. Za projekt tych programów otrzymuje nagrodę Premiera RP w roku 2005. W latach 2005/2006 brał udział w przygotowaniu Programu dla elektroenergetyki przyjętej przez rząd RP w dniu 28 marca 2006.

Obecnie profesor W. Mielczarski kieruje Grupą Badawczą Rynków Energii Elektrycznej prowadząc jednocześnie szereg projektów dla polskich, europejskich i amerykańskich firm energetycznych w zakresie analiz rynkowych oraz metod planowania i sterowania pracą systemu elektroenergetycznego.

Wojciech Hann

Członek Zarządu, BGK

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse i zarządzanie strategiczne) na University of Rochester (USA).

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

W 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w departamencie rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2008 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities. Należał także do zespołów EY w Warszawie, a także Cortland, Brovitz & Co. w Nowym Jorku.

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu, BGK

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Centrum Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów MBA w INE PAN. Członek Rady Nadzorczej PZU.

Doświadczenie zdobywał w zarządach spółek prawa handlowego oraz nadzorze korporacyjnym. Współzałożyciel Fundacji Republikańskiej.

ks. Grzegorz Sokołowski

Kapłan archidiecezji wrocławskiej. Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej, profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Redaktor naczelny dolnośląskiego pisma katolickiego „Nowe Życie”, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne.

Ks. Grzegorz Sokołowski był wieloletnim sekretarzem generalnym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Obecnie zatrudniony jest na etacie profesora – kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii. Wykłada między innymi: katolicką naukę społeczną, etykę życia gospodarczego, socjologię, politykę społeczną.

Andrzej Kaleta

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W 1979 ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktoryzował się w 1988 na Wydziale Gospodarki Narodowej uczelni macierzystej w oparciu o rozprawę pt. Warunki i stymulatory rozwoju przemysłu drobnego na przykładzie województwa wrocławskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2000 na podstawie pracy zatytułowanej Strategia konkurencji w przemyśle. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał 7 stycznia 2014.

Jako nauczyciel akademicki związany z wrocławską Akademią Ekonomiczną, przekształconą w Uniwersytet Ekonomiczny, na którym objął stanowisko profesora zwyczajnego. W 2002 został kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W kwietniu 2016 został wybrany na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2016–2020.

Specjalista w zakresie ekonomiki przemysłu drobnego, polityki przemysłowej, strategii konkurencji i zarządzania strategicznego. Autor ok. 180 publikacji, organizator konferencji naukowej pn. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”. W 2012 został redaktorem naukowym czasopisma „Nauki o zarządzaniu” (wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w kadencji 2015–2018.

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu Enea

Od ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną. Koordynuje zagadnienia związane z całokształtem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Enea.

Uczestniczy w studium doktoranckim Executive Doctor of Business Administration w PAN.

Waldemar Skomudek

dr hab. inż. Waldemar Skomudek,

prof. Politechniki Opolskiej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu PGE 

 

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukończył program Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration.

W latach 2013-2015 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. W latach 2006-2008 był Wiceprezesem Zarządu PGE, a w latach 2001-2006 Prezesem Zarządu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Info Sp. z o.o. W okresie 1990-2001 związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w której zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Pionu Telekomunikacji i Informatyki. Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorując pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

Marek Wróblewski

Dr hab. Marek Wróblewski

prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Jest ekonomistą, kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na różnych problemach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych, global governance, internacjonalizacji gospodarki oraz przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, proeksportowego wsparcia publicznego, a także na problematyce regionalnej integracji ekonomicznej, transformacji gospodarczej oraz rozwoju regionalnym.

 

Prof. Marek Wróblewski jest laureatem prestiżowych programów stypendialnych, w tym stypendystą Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, oraz grantowych. Prowadził badania naukowe w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, brał również udział w realizacji licznych projektów badawczych oraz eksperckich (międzynarodowych i krajowych), pełniąc funkcje kierownicze oraz głównego wykonawcy. Inicjował i uczestniczył w badaniach finansowanych ze środków pozyskiwanych w drodze postępowań konkursowych (m.in. z NCN, NCBiR, MNiSW, PARP, MG, KE). Wielokrotnie wygłaszał wykłady na prestiżowych uczelniach zagranicznych w Europie (m.in. w Danii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) i Stanach Zjednoczonych. Jest również autorem wielu publikacji naukowych oraz opracowań problemowych i eksperckich. Jednocześnie Prof. Marek Wróblewski aktywnie współpracuje jako ekspert i konsultant z instytucjami publicznymi, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami. Był ekspertem KE w programie MSCA Horizon 2020. Pełnił także funkcje doradcy władz regionalnych oraz zasiadał w radach nadzorczych przedsiębiorstw. Jest także certyfikowanym trenerem biznesu. Obecnie Prof. Wróblewski pełni funkcję Stałego Przedstawiciela RP przy Światowej Organizacji Handlu w Genewie.

Marcin Roszkowski

Przedsiębiorca i prezes Instytut Jagiellońskiego, wydawca Biznesalert.pl. Absolwent SGH. Poprzednio także Dyrektor Komunikacji i Promocji NBP, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP oraz Rzecznik Muzeum Powstania Warszawskiego i Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego.

prof. Konrad Świrski

Prof. dr hab. inż. Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Cieplnej

Wykształcenie: energetyka, specjalność jądrowa

Ekspert w dziedzinie zmian zachodzących na rynku energetycznym oraz badacz sposobów na optymalizację produkcji przemysłowej. Jego największą specjalnością są nowatorskie rozwiązania technologiczne dla sektorów energetyki, przemysłu i gazownictwa. Na swoim blogu eksperckim porusza bieżące tematy dotyczące handlu energią elektryczną, jej odnawialnych źródłach, a także przemian na rynku IT. Od 28 lat związany ze środowiskiem akademickim jako pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tam też w 1995 roku obronił pracę doktorską, a następnie w 2009 uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie nauk technicznych oraz budowy i eksploatacji maszyn. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i 2-letnie studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne z podstaw eksploatacji, rynku energii, czy systemów cyfrowego sterowania cieszą się szczególną sympatią wśród studentów.

 

Autor blisko 100 artykułów i prac badawczo-naukowych, członek szeregu zespołów doradczych i eksperckich. Od 1995 roku prezes firmy Transition Technologies S.A. (obecnie Grupa Kapitałowa Transition Technologies), gdzie w praktyce realizuje swoje zainteresowania związane z informatyką, automatyką i R&D. Prócz pierwszego na świecie wykorzystania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji procesów przemysłowych, ma w swoim dorobku szereg innych polskich i europejskich patentów, a także kilkadziesiąt wdrożeń w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie.

Prywatnie pasjonat greckiej kultury i literatury faktu.

Jacek Kamiński

Dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Pracowni Ekonomiki Energetyki oraz Zakładu Polityki i Badań Strategicznych. Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie energetyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (2013) oraz stopień doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2006). W latach 2007–2009 oddelegowany ekspert krajowy do Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej – Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (European Commission – DG Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies – EC/DG JRC/IPTS) w Sewilli. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, w tym między innymi w czasopismach: Energy Policy, Energy, Applied Energy. Ekspert z zakresu budowy modeli matematycznych oraz systemów wsparcia procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach energetycznych, rynków paliw i energii oraz polityki energetycznej. Kierownik kilkudziesięciu prac i projektów zrealizowanych na zlecenie przedsiębiorstw energetycznych. Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (IAEE). Od 2018 roku jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego cyklicznej konferencji Forum Gospodarki Energetycznej organizowanej w Krakowie.

Izabela Sówka

Dr hab.inż., Izabela Sówka, prof. uczelni

Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

 

Studia wyższe z tytułem mgr inż. ukończyła w 1997 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W marcu 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu oraz akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Promotor 6ciu prac doktorskich, opiekun Koła Naukowego Environmental Team i koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Autorka recenzji, opinii m.in. do czasopism naukowych oraz współautorka ponad 200. udokumentowanych prac naukowych. Współautorka oraz autorka ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie tematyki związanej z zapachową jakością powietrza.

W dniu 26 lipca 2017 powołana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do zespołu doradczego do spraw opracowania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Członkini grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej ‘Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju’ oraz zespołu roboczego ds. Jakości powietrza i efektywności energetycznej w województwie dolnośląskim. Wice-przewodnicząca Rady Naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu.

Współorganizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych w tematyce ogólnorozumianej ochrony powietrza atmosferycznego oraz koordynatorka i współkoordynatorka badań naukowych i komercyjnych, w tym z zakresu zapachowego oddziaływania obiektów przemysłowych i gospodarki komunalnej, identyfikacji źródeł zanieczyszczeń powietrza, metod oceny emisji gazów cieplarnianych na terenach miejskich oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko i zdrowie.

Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: innowacje w inżynierii środowiska, metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zmiany w atmosferze o charakterze globalnym, planowanie i opracowywanie metodyki badań terenowych oraz modelowanie zanieczyszczeń powietrza, a także skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.