Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu jest Fundacją skupiającą grupę ekspertów– praktyków gospodarczych, menadżerów, przedstawicieli świata nauki – zajmujących się problemami bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce. Zespół Nasz przygotowuje analizy, opinie oraz ekspertyzy gospodarcze, ekonomiczne, prawne, geopolityczne i techniczne w zakresie energetyki i polityki paliwowej.

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji

Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu

Od 2018 – Prezes Zarządu,  PILE ELBUD SA

Od 2016 – Member of the Board, EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie

Od 2016 – Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskiej organizacji pracodawców, działającej w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r.

W latach 2015-2016 – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA a także członek rad nadzorczych w spółkach grupy:Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding.

W latach 2015-2016 – Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA.

W 2016 – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

W latach 2008-2015 – Dyrektor Wykonawczy, Członek Management Team, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.

W latach 2006-2008 – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Energiapro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA – realizując rządowy program konsolidacji sektora energetycznego oraz wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Absolwent Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.

Dawid Jackiewicz – wiceprezes zarządu

Polityk, samorządowiec, przedsiębiorca, konsultant i doradca branży paliwowej i petrochemicznej.

W latach 2015 – 2016 Minister Skarbu Państwa w rządzie premier Beaty Szydło oraz członek Komitetu Rozwoju pod kierownictwem wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

W latach 2014 – 2015 poseł do Parlamentu Europejskiego (VIII kadencja). W Parlamencie Europejskim zasiadał w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO).

W okresie od września do listopada 2007 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

W latach 2005 – 2014 trzykrotnie piastował mandat posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji) z okręgu wrocławskiego. W tym okresie pełnił min. funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Gazu Łupkowego oraz członka Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

W okresie od 2003 do 2005 roku był wiceprezydentem Wrocławia nadzorującym obszary architektury i budownictwa, planowania przestrzennego, rozwoju miasta, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków. Przed objęciem ww. funkcji pełnił mandat radnego Rady Miejskiej Wrocławia.

Dawid Jackiewicz posiada blisko 25 letnie doświadczenia społeczno-polityczne. Jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, w której pełnił funkcje członka Zarządu Głównego oraz prezesa Zarządu Okręgowego we Wrocławiu, a w okresie od 2011 do 2016 roku zasiadał w Komitecie Politycznym PiS. Wcześniej, w latach 1995 – 2001 działał w Ruchu Odbudowy Polski, był członkiem jego władz krajowych, asystentem społecznym posła mecenasa Jana Olszewskiego oraz w latach 2000 – 2001 kierownikiem filii jego Biura Poselskiego we Wrocławiu.

Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz jednym z fundatorów i założycieli Fundacji DISE (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych).

Dawid Jackiewicz jest absolwentem Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada Fundacji

Krzysztof Radomski – przewodniczący rady fundacji

Krzysztof Radomski jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką w Jeleniogórsko – Wałbrzyskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożonym z wyróżnieniem egzaminem adwokackim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach na terenie Dolnego Śląska.
Krzysztof Radomski posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa energetycznego, obsłudze spółek prawa handlowego z tego obszaru, w szczególności kluczowego polskiego dystrybutora gazowego (OSD). W latach 2007 – 2011 świadczył obsługę prawną jednej z największych spółek energetycznych w kraju, realizował nadto działania związane z due dilligence takich spółek oraz audyty prawne wybranych obszarów aktywności największych spółek energetycznych (w tym z branży gazowej) w Polsce. Krzysztof Radomski jest partnerem kancelarii prawnej, zajmującej się szeroko pojętym prawem energetycznym oraz gałęziami pokrewnymi, nieodłącznie związanymi z funkcjonowaniem podmiotów branży energetycznej. Jako adwokat występuje również w procesach gospodarczych, w tym również karno-gospodarczych, reprezentując interesy spółek m.in. z udziałem Skarbu Państwa w kluczowych sprawach karnych i gospodarczych.
Jeden z Fundatorów założycieli, nadto Członek Rady Fundacji Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych we Wrocławiu, skupiającego ekspertów i menedżerów branży energetycznej. W latach 2015 – 2017 piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki System Gazociągów Tranzytowych „EuRoPol GAZ” SA.

Mateusz Gramza

Dr nauk przyrodniczych w obszarze agrochemii. W latach 2016 – 2017 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Grupy Azoty ZAK S.A. – jednego z wiodących zakładów przemysłowych produkujących nawozy i chemikalia w Europie.

Jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu AgreCo Sp. z o.o., spółki prowadzącej badania skuteczności działania agrochemikaliów oraz laboratorium analitycznego substancji i preparatów chemicznych dla rolnictwa.

 Manager znający praktyczne aspekty funkcjonowania przemysłu nawozowego i rynku agrochemikaliów w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji badań substancji i preparatów chemicznych wykorzystywanych w procesie produkcji biomasy do celów energetycznych. Zajmuje się obszarem inwestycji w elektrownie biogazowe i biomasowe.

Posiada udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi, między innymi w formie publikacji. Wygłaszał referaty (w tym również plenarne na zaproszenie) na międzynarodowych konferencjach branżowych – Chemistry for Agriculture.

Był członkiem organów nadzorczych PGE S.A. Polska Grupa Energetyczna oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej  EnergiaPro Gigawat.

Robert Golej

dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzanie w specjalności zarządzanie innowacjami, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im.Oskara Langego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane są w obszarze zarządzania innowacjami, związanej z innowacjami współpracy przedsiębiorstw oraz współpracy w ramach ekosystemów społeczno-gospodarczych jakimi są klastry, wartości przedsiębiorstwa i jego wyceny, wyceny wartości składników niematerialnych aktywów (znaki towarowe itp.). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów, monografii w języku polskim i angielskim. Prowadzi wykłady z zakresu zarządzania i finansowania innowacji, zarządzania projektami, wyceny przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Jest autorem wielu wycen wartości znaków towarowych oraz przedsiębiorstw. Ekspert Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

 

Krzysztof Hnatio

Prezes Zarządu Gas Storage Poland
Absolwent KUL, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Śląskiej. Posiada dyplom MBA IAE Aix-Marseille Graduate School of Management oraz Post MBA afiliowany przez Swiss Business School. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w branży gazowniczej i energetycznej.
W karierze zawodowej pełnił funkcje: Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa oraz Prezesa Zarządu Nysagaz. W latach 2000 – 2007 kierował realizacją projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla regionu południowo-zachodniej Polski i systemu przesyłowego kraju, których celem było zapewnienie odpowiednich warunków dla importu gazu z Niemiec i Norwegii. W latach 2008 – 2015 zarządzał projektami energetycznymi o zasięgu ogólnopolskim, których celem było dostarczanie ciepła i energii elektrycznej w oparciu o źródła kogeneracyjne.
W praktyce menedżerskiej zarządzał zarówno regionalną infrastrukturą gazowniczą (na obszarze Dolnego Śląska oraz Województwa Lubuskiego) jak również w rozproszoną infrastrukturą energetyczną na terenie dziewięciu województw (wytwarzającą energię cieplną i elektryczną w oparciu o gaz ziemny). Realizował duże gazownicze projekty inwestycyjne.
Inicjator wielu nowoczesnych technik zarządzania oraz rozwiązań strukturalnych i funkcjonalnych w branży gazowniczej.
W grudniu 2015 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o.

 

Waldemar Skomudek

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. Politechniki Opolskiej
Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Zespół Fundacji

Beata Włodarska

Dyrektor Wykonawczy / Prokurent

 

Kontakt:

+48 501 807 141

beata.wlodarska@dise.org.pl

dr Adam Węgrzyn

Dyrektor Programowy, Ekspert DISE

 

Kontakt:

+48 607 700 644

adam.wegrzyn@dise.org.pl

Paulina Sroka

Specjalista ds. Projektów

 

 

Kontakt:

+48 510 947 728

paulina.sroka@dise.org.pl

Milena Radomska

Specjalista ds. Projektów

 

 

Kontakt:

+48 500 631 753

milena.radomska@dise.org.pl

Monika Szymańska-Antosiak

Specjalista ds. Komunikacji

 

Kontakt:

+48 785 242 729

monika@dise.org.pl