SMR a zmniejszenie emisji CO2

Zgodnie z raportem IPCC (“Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Climate Change”) energetyka jądrowa w okresie eksploatacji ma porównywalny z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak elektrownie wiatrowe lub słoneczne, potencjał ograniczania szkodliwych emisji do środowiska. Dla całego cyklu życia, uwzględniającego również budowę i likwidację, potencjał ten jest nawet wyższy od odnawialnych źródeł energii. Zysk ŚRODOWISKOWY i klimatyczny z wdrożenia reaktorów jądrowych BWRX-300 jest nie do przecenienia – jeden reaktor BWRX-300 pracujący przez 60 lat to w porównaniu z elektrownią węglową UNIKNIĘCIE:

  • emisji 120-175 mln ton emisji CO₂,
  • eksploatacji 40-65 mln ton węgla,
  • emisji 0,32 mln SOX , 0,28 mln NOX i 0,75 mln ton pyłów PM2.5.

A dodatkowo unika się 1.4-1,7 mln km transportu kolejowego węgla.

Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej ma obecnie ponad 20-procentowy udział w miksie energetycznym i będzie istotnym instrumentem umożliwiającym osiągnięcie celów unijnego zielonego ładu w perspektywie 2050 roku.