Kwestie prawne i regulacyjne związane z elektrowniami SMR

Procesy prawne i regulacyjne związane z wdrożeniem reaktorów SMR-BWRX-300 już się w Polsce rozpoczęły:

Ogólna opinia PAA. Pierwsza w Polsce opinia ogólna została wydana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla reaktora SMR BWRX-300. W wydanej 23 maja 2023 r. opinii Prezesa PAA stwierdzono, że założenia przyjęte przy projektowaniu technologii są prawidłowe oraz spełniają wymagania ustawy – Prawo atomowe oraz wybranych rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Jest to etap procesu przedlicencyjnego.

Rozpoczęte zostało postępowanie środowiskowe. 15 czerwca 2023 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczął postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy BWRX-300 w Stawach Monowskich. Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji spółka zwróciła się do GDOŚ o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Elementem wniosku jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.

Analogiczne działania są prowadzone dla projektów w Ostrołęce i Włocławku.

Polska Agencja Atomistyki rozpoczęła aktywną współprace ze swoimi zagranicznymi bardziej doświadczony odpowiednikami np. z Kanadyjskim Dozorem Jądrowy – CSNC. 13 lutego 2023 r. polski i kanadyjski dozór jądrowy podpisały porozumienie dotyczące małych reaktorów modułowych SMR, w szczególności BWRX-300. Polski i kanadyjski dozór będą wymieniać się informacjami w zakresie najlepszych praktyk i przeglądów technicznych w obszarze tej technologii. Strony zobowiązały się również do dzielenia wynikami niezależnych analiz i ocen prowadzonych w ramach procesu licencjonowania. Memorandum zakłada także wspólne działania w ww. obszarach oraz w zakresie szkoleń i opracowywania rozwiązań regulacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa tej technologii.

W czerwcu podpisano warunki realizacji (ToR) porozumienia o współpracy w SMR-ów. Powołano komitet do spraw zaawansowanych technologii jądrowych i SMR.

Jak podała 17 listopada 2023 roku Państwowa Agencja Atomistyki, członkowie Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA poparli wniosek Polski o przystąpienie do Stowarzyszenia, w którym do tej pory nasz kraj miał status obserwatora. Czyli PAA dołącza do grupy doświadczonych zachodnioeuropejskich regulatorów.