Motywem przewodnim drugiej edycji Dolnośląskiego Kongresu Energetycznego była nowa doktryna paliwowo-energetyczna Polski. Powyższy temat organizatorzy Kongresu starali się przedstawić na trzech płaszczyznach: strategiczno-politycznej, menadżerskiej i eksperckiej. Naszym celem było uchwycenie kluczowych elementów formującej się od roku strategii energetycznej oraz przedstawienie pluralizmu metodologicznego w tym zakresie. Jednocześnie program Kongresu uwzględnił wieloaspektowość omawianej tematyki obejmując swoim zakresem zagadnienia z obszaru elektroenergetyki, ropy naftowej i gazu ziemnego. Przedstawiając doktrynalne propozycje dla polskiej energetyki uwzględniono także kontekst międzynarodowy, w którym obecnych jest wiele czynników ważnych z punktu widzenia procesu decyzyjnego w polskiej polityce energetycznej.

II Dolnośląski Kongres Energetyczny zaszczycili swoją obecnością, a także aktywnym uczestnictwem uznani eksperci: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Wojciech Myślecki z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej. Głos w dyskusji zabrali wybitni przedstawiciele świata i nauki, stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej przedstawił dyrektor Krzysztof Kowalik. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego reprezentował natomiast Paweł Turowski, który ukazał ścisły związek zachodzący między aktualnym modelem ropy i gazu w Europie, a bezpieczeństwem narodowym Polski. W trakcie Kongresu odczytany został także skierowany do jego uczestników list prof. dr hab. Mariusza Oriona Jendryska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Ogromny wkład merytoryczny wniosły także wystąpienia przedstawicieli spółek energetycznych działających na polskim rynku energii i paliw. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z cała rozpiętością podejść do strategii rozwoju takich podmiotów jak lider polskiej elektroenergetyki Tauron Polska Energia, strategicznych operatorów infrastrukturalnych w obszarze przesyłu i magazynowania ropy – PERN S.A., transportu gazu ziemnego GAZ-System, magazynowania gazu ziemnego Gas Storage Poland oraz operatora handlowego rynku energii i gazu Towarowej Giełdy Energii S.A. Treści przedstawiane przez stronę korporacyjną wzbogacone zostały przez wypowiedzi przedstawicieli korporacji ponadnarodowych związanych z sektorem energetycznym takich jak Siemens oraz Ernst & Young Sp.z o.o

Na podstawie przedstawionych podczas II Dolnośląskiego Kongresu Energetycznego treści oraz dyskusji można sformułować kilka zasadniczych konkluzji odnoszących się do kwestii doktryny paliwowo-energetycznej rozumianej jako zespół generalnych, trwałych, uporządkowanych i spójnych wewnętrznie poglądów, założeń i wytycznych odnoszących się do polityki państwa w danej dziedzinie:
1. Istnieje pilna potrzeba opracowania i przyjęcia kompleksowej, klarownej i spójnej wewnętrznie doktryny paliwowo-energetycznej dla państwa polskiego. W jej ramach powinny się znaleźć najważniejsze wytyczne odnoszące się do wszystkich segmentów szeroko rozumianej energetyki.
2. Praca nad doktryną paliwowo-energetyczną powinna zostać wyłączona z bieżących sporów politycznych i potraktowana przez wszystkie siły polityczne jako zadanie, które należy wspólnie wykonać dla państwa. Jej wypracowaniu służyć powinna m.in. merytoryczna dyskusja prowadząca do trafnego ustalenia energetycznych potrzeb społeczeństwa i gospodarki, dobrego zdiagnozowania własnych możliwości i zewnętrznych uwarunkowań, sformułowania racjonalnych celów oraz dobrania odpowiednich instrumentów ich realizacji.
3. Opracowując doktrynę należy pamiętać o zwiększającej się dynamice zmian technologicznych, rynkowych i politycznych. Świadomość tych zmian powinna zmuszać do myślenia perspektywicznego i prognostycznego, które pozwoli na ustalenie właściwych rozwiązań służących przyszłości a nie teraźniejszości.
4. Generowanie innowacyjności w energetyce powinno być jednym z podstawowych założeń doktryny energetycznej, która poprzez zmiany jakościowe powinna dążyć do podnoszenia konkurencyjności polskiego sektora paliwowo-energetycznego.
5. Doktryna energetyczna Polski powinna w swoich wytycznych uwzględniać potencjał rodzimych zasobów energetycznych, które objęte być powinny m.in. racjonalną polityką surowcową państwa.
6. Umacnianie bezpieczeństwa energetycznego powinno być jednym z pryncypiów doktryny paliwowo-energetycznej, w której zagadnienie to powinno być ujęte w sposób holistyczny uwzględniający m.in. także aspekt geopolityczny.
7. Polityka energetyczna państwa nie może być elementem polityki społecznej, ale stanowić istotną część polityki gospodarczej państwa dążącej do uzyskania trwałej rentowności szeroko rozumianego sektora energetycznego i uwzględniającej wymogi związane z zachowaniem mechanizmu konkurencji na rynku.

Przedstawione na II Dolnośląskim Kongresie Energetycznym poglądy, oceny, diagnozy i propozycje rozwiązań należy traktować jako ważny, twórczy wkład do konstruktywnej dyskusji nad doktryną i polityką energetyczną Rzeczpospolitej. Rozwinięcie rozważań nad powyższą tematyką nastąpi na łamach przygotowywanego „Biuletynu DISE”, który ukaże się wiosną 2017 roku.