Stefan Gullgren

Gość Honorowy – Ambasador Szwecji w Polsce

Stefan Gullgren jest Ambasadorem Szwecji w Polsce od września 2017 roku. Przed przyjazdem do Polski, w latach 2008–2013 piastował stanowisko ambasadora Szwecji w Kijowie, a w latach 2013-2017 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji na stanowisku Dyrektora Wydziału ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

 

Tomasz Dąbrowski

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii 

Z Ministerstwem Energii związany od początku powstania resortu.

Jego dotychczasowa praca zawodowa związana jest z administracją rządową w obszarze energii.

Zatrudniony był w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki gdzie pracował na stanowiskach starszego specjalisty, zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu. Odpowiadał za sprawy dotyczące polityki energetycznej państwa, tworzenia regulacji prawnych kształtujących zasady funkcjonowania sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego oraz implementacji regulacji UE do krajowego porządku prawnego. Uczestniczył w przygotowaniu rozwiązań systemowych w sektorze energii takich jak: rynek mocy, system wsparcia kogeneracji, pomoc dla wytwórców udzielana w związku z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych, nieodpłatne przydziały uprawnień do emisji CO2 dla sektora wytwarzania. Odpowiadał także za proces polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze energii.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego gdzie studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a następnie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Jest także absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

 

prof. Jan Popczyk

Prof. dr hab. inż. Politechniki Śląskiej

Naukowo związany z Politechniką Śląską, na której uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1987r. profesora tytularnego. Był przewodniczącym organizacji CENTREL oraz dyrektorem wykonawczym UNIPEDE. Współpracował z Ministerstwem Gospodarki, pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Finansów. Współtworzył i realizował (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki. Członek organizacji międzynarodowych, tj.: Komitet Energetyczny w Komitecie Gospodarczym Europy ONZ – Genewa, WEC – Londyn, CIGRE – Paryż, Współtworzył i realizował w latach 1990-1995 (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki. Od stycznia 2015 r. na stanowisku Wiceprezesem PGB Innowacje jest odpowiedzialny za budowę centrum zarządzania operacyjnego.

prof. Konrad Świrski

Prof. dr hab. inż. Politechniki Warszawskiej,
Instytut Techniki Cieplnej Wykształcenie: energetyka, specjalność jądrowa

Ekspert w dziedzinie zmian zachodzących na rynku energetycznym oraz badacz sposobów na optymalizację produkcji przemysłowej. Jego największą specjalnością są nowatorskie rozwiązania technologiczne dla sektorów energetyki, przemysłu i gazownictwa. Na swoim blogu eksperckim porusza bieżące tematy dotyczące handlu energią elektryczną, jej odnawialnych źródłach, a także przemian na rynku IT. Od 28 lat związany ze środowiskiem akademickim jako pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tam też w 1995 roku obronił pracę doktorską, a następnie w 2009 uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie nauk technicznych oraz budowy i eksploatacji maszyn. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i 2-letnie studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne z podstaw eksploatacji, rynku energii, czy systemów cyfrowego sterowania cieszą się szczególną sympatią wśród studentów.

 

Autor blisko 100 artykułów i prac badawczo-naukowych, członek szeregu zespołów doradczych i eksperckich. Od 1995 roku prezes firmy Transition Technologies S.A. (obecnie Grupa Kapitałowa Transition Technologies), gdzie w praktyce realizuje swoje zainteresowania związane z informatyką, automatyką i R&D. Prócz pierwszego na świecie wykorzystania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji procesów przemysłowych, ma w swoim dorobku szereg innych polskich i europejskich patentów, a także kilkadziesiąt wdrożeń w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie.

 

Prywatnie pasjonat  greckiej kultury i literatury faktu.

prof. Waldemar Kamrat

Prof. dr hab. inż. Politechniki Gdańskiej

Profesor  zwyczajny Politechniki Gdańskiej , absolwent Politechniki Gdańskiej (1977r.), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego(1982 r.), specjalista ds. energetyki  kompleksowej (elektroenergetyka/ciepłownictwo/gazownictwo) posiadający  ponad  40-letni staż pracy zawodowej, w tym ponad 20 lat jako pełnoetatowy nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej. Posiada stopień Dyrektora Generalnego Górnictwa III–go stopnia .  Przez wiele lat pracował   w przemyśle  na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym (w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych, takich jak : Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej , Elbud Gdańsk Holding , Elfeko SA , Energa SA , PSE Północ , Pomorska Spółka Gazownictwa ,GAZ- SYSTEM ,  Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury – Grupa PERN ). Jako nauczyciel akademicki  prowadził/prowadzi  w Politechnice Gdańskiej zajęcia dydaktyczne  na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych na Wydziale  Elektrotechniki i Automatyki  , doprowadzając do dyplomu inżyniera energetyka / elektryka łącznie ponad 250 osób. Wypromował także czterech  doktorów, a trzy kolejne prace doktorskie są w fazie realizacyjnej. Opublikował  szereg prac ( ok.230 , w tym 4 monografie) w obszarze energetyki  kompleksowej . Opiniodawca kwalifikacyjnych prac naukowych i wniosków awansowych  w dziedzinie energetyki , gdyż był recenzentem sześciu postępowań profesorskich, pięciu rozpraw habilitacyjnych oraz szesnastu rozpraw doktorskich  prowadzonych w Politechnikach : Gdańskiej, Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej , Częstochowskiej ,Warszawskiej  i Akademii Górniczo-Hutniczej. Opiniował także wiele publikacji do prestiżowych czasopism i konferencji krajowych i międzynarodowych. Pełnił/pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej w kadencji 2008/2012 , Kierownika Zespołu Badawczego Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki , a poza macierzystą Uczelnią  działał/działa między innymi  : Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego MNiSW ds. związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (od 2016 r.); Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2003r.); Editorial Board Member- International Journal of Power and Energy Systems (czasopismo  indeksowane  przez Cambridge Scientific Abstracts ), Cagliari / Kanada; Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców  Polskich w  CEEP w Brukseli( 2004-2006); Vice-prezes Zarządu polskiej afiliacji IAEE (USA); Członek Rad Naukowych czasopism: Energetyka, Rynek Energii. W działalności organizacyjnej i eksperckiej  profesor  współpracuje ściśle z samorządami i środowiskami  gospodarczymi : Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Izba Gospodarcza Gazownictwa , Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej , Krajowa Izba Gospodarcza – wykazując inicjatywę i  kompetencje.  Posiada  Medal „Za zasługi w rozwoju elektroenergetyki” medal  im. A. Hoffmana SEP – 2002 r., Srebrną  Odznakę IGG – 2008 r., Srebrny Krzyż Zasługi -2000 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej -2010 r., Złoty Medal „ Za długoletnią służbę ”- 2017 r., Medal „ Zasłużony dla Energetyki” – 2018r.

prof. Wojciech Nowak

Prof. dr hab. inż.  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jest profesorem zwyczajnym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obecnie dyrektor Centrum Energetyki AGH. Ma tytuł magistra inżyniera energetyki cieplnej w Priazowskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym (Mariupol, Ukraina); tytuł doktora nauk technicznych i habilitację z Politechniki Częstochowskiej. Stypendysta japońskiego Ministerstwa Edukacji. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio. Pracował jako profesor w Nagoya University w Japonii. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 książek, monografii, 264 rozdziałów w książkach oraz 17 patentów na takie tematy, jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamiki i spalanie w warstwie fluidalnej, czystego wykorzystania węgla, zaawansowanych systemów spalania węgla, suchego odsiarczania i zaawansowane sorbenty. Ponad 300 prac dla energetyki i kilkanaście wdrożeń przemysłowych.

 

 

 

 

 

 

Jacek Libucha

Partner w Warszawskim biurze The Boston Consulting Group, odpowiedzialnym za obszar Energy & IG.

Jest także wiodącym ekspertem w zakresie obronności w rejonie Europy Środkowo – Wschodniej.

Był zaangażowany w liczne projekty w Polsce,  w Niemczech, RPA oraz w krajach skandynawskich. Przed dołączeniem do BCG Jacek służył jako oficer w Siłach Zbrojnych RP, gdzie realizował zadania na różnych stanowiskach w Polsce, Europie Zachodniej oraz na Bliskim Wschodzie.

 

 

 

Adam Zalewski 

Dyrektor Strategii i Rozwoju 

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie telekomunikacji i informatyki.

Jest ekspertem w dziedzinie telematyki, inteligentnych sieci oraz magazynowania energii.

Od 2006 roku aktywnie uczestniczy w pracach wdrożeniowych inteligentnych sieci  w europejskiej i polskiej branży energetycznej zarówno w procesach legislacyjnych oraz instalacjach w największych  grupach energetycznych Eon, Vatenfall, PGE, ENERGA oraz TAURON.

Ukończył studia na wydziale Elektrycznym i Elektronicznym  w Adam Smith College w Edynburgu, oraz Informatykę w obszarze Sztucznej Inteligencji w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych  w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe rozpoczął w Ernst & Young . Cenne doświadczenie zdobył za budowę i rozwój portfolio w obszarze ICT dla Energetyki  takich firm jak Schrack Technik, Comarch,  Deutsche Telekom, T-matic Systems. Do 2018 roku jako  Wiceprezes  Networked Energy Services reprezentował OSGP Alliance  największy na świecie ekosystem inteligentnych rozwiązań  dla energetyki zrzeszający kilkaset europejskich podmiotów administracji publicznej, biznesu, nauki i technologii.  Technologie OSGP są stosowane w Europie na ponad 35mln odbiorców w takich grupach energetycznych jak Enel, Eon, Vatenfall czy też Tauron.

Od połowy 2018 roku odpowiada za rozwój biznesu Griffin Group Energy.  Griffin Group Energy, działa aktywnie w sektorze energetycznym zarówno w segmencie publicznym jak i komercyjnym. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu projektami w zakresie analizy, studium wykonalności, instalacji, konfiguracji i utrzymania. Oferta firmy obejmuje: inteligentne sieci i liczniki, magazyny energii, optymalizację efektywności energetycznej, inteligentne budynki , panele fotowoltaiczne oraz alternatywne źródła zasilania. Griffin Group Energy jest partnerem czołowych światowych dostawców z sektora energetycznego na rynku Polskim.

Członek PKN w obszarze Inteligentnych sieci i inteligentnych miast.

 

 

Wojciech Myślecki

dr inż. Wojciech Myślecki

Politechnika Wrocławska

Prezes Zarządu spółki doradczej Global Investment Corporation Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Wrocławskie

j i praktyk gospodarczy, łączący pracę naukową z aktywnością menadżerską oraz ekspercką.

W okresie 1991-1992 doradca ds. polityki gospodarczej Prezesa Rady Ministrów. W latach 1996-1997 przewodniczący Rady Nadzorczej Winuelu SA, od 1997 doradca przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz członek Rady Naukowej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. W 1998 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PSE S.A. Członek Rad Nadzorczych m.in. PSE S.A., PSE Operator S.A. i ENERGA Wytwarzanie S.A. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i badawczych z zakresu telekomunikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów i informatyki zarządczej, energetyki i strategii gospodarczej. Autor lub współautor wielu raportów i publikacji z zakresu transformacji gospodarki i systemów edukacyjnych oraz rynku energii i funkcjonowania KSE. Obecnie również doradca w Banku Zachodnim BZ WBK S.A., ekspert w Centrum Strategii Energetycznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, członek Rad Nadzorczych Generali PTE S.A. i ProcomSystem. S.A.

 

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu, PGE

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukończył program Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration.

W latach 2013-2015 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. W latach 2006-2008 był Wiceprezesem Zarządu PGE, a w latach 2001-2006 Prezesem Zarządu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Info Sp. z o.o. W okresie 1990-2001 związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w której zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Pionu Telekomunikacji i Informatyki. Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorując pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

 

 

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu Tauron Polska Energia

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego.
Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King’s College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law oraz École de droit français Université d’Orléans. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziałach Zarządzania oraz Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Posiada doświadczenie zawodowe w branży energetyczno-paliwowej. W latach 2011-2013 był związany z Kompanią Węglową, jako pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki. W latach 2007-2008 był członkiem Zarządu TAURONA. Od listopada 2015 r. piastował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Biegle włada językami: angielskim i francuskim.

Jako Prezes Zarządu nadzoruje pracę następujących obszarów: zarządzania strategicznego i rozwiązań regulacyjnych, relacji z otoczeniem, obsługi prawnej i relacji inwestorskich, zarządzania ryzykiem, audytu i kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i zgodności oraz kształtowania polityki rozwoju zasobów ludzkich i dialogu społecznego

 

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego.
Posiada doświadczenie w obszarze konsolidacji i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, prywatyzacji państwowych grup energetycznych, tworzenia procesów związanych z restrukturyzacją i budowaniem strategii oraz projektów rozwojowych podmiotów energetycznych.

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, w których zajmował wysokie stanowiska menadżerskie i dyrektorskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w TAURON i GDF Suez Energia Polska. Ostatnio związany z GDF Suez Energia Polska gdzie odpowiadał za analizy rynkowe, strategię rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A oraz GDF Suez Europe, gdzie kierował realizacją projektów M&A obszarze sprzedaży i marketingu. Od połowy 2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz negocjacji kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii.

Jako Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju nadzoruje pracę następujących obszarów: zarządzania majątkiem, badań, rozwoju i innowacji, projektów i programów inwestycyjnych oraz BHP. Odpowiadał za przygotowanie strategii korporacyjnej, a następnie za przygotowanie i wdrożenie strategii zarzadzania majątkiem i rozwoju. Odpowiadał za wdrożenie nowego podejścia do innowacji w tym w szczególności za rozpoczęcie programów open innovation. Jego celem jest budowa pozycji TAURONA jako najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce.

 

 

Robert Zasina

Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja SA

Urodzony w 1969 r. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów oraz energetyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Z energetyką związany od początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 r. w Zakładzie Energetycznym w Opolu, gdzie pełnił funkcję Kierownika Wydziału Realizacji Usług Operatorskich. Był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Systemem Dystrybucyjnym w Koncernie EnergiaPro, a także Szefem Biura Usług Operatorskich w TAURON Dystrybucja. Był także członkiem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacji. W ostatnich latach pełnił funkcje Dyrektora ds. Dystrybucji w gliwickim oddziale spółki, a także Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych.

 

Od 2002 r. bierze udział w pracach zespołów roboczych przy Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) o tematyce rynku energii, smart meteringu i regulacji prawnych z dziedziny elektroenergetyki.

Od października 2017 r. Prezes PTPiREE.

Waldemar Skomudek

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. Politechniki Opolskiej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Maciej Bando

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. Ostatnio, w latach 2002-2009 związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił między innymi funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował między innymi z grupą CASE.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku Minister Gospodarki powołał Macieja Bando na stanowisko wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pełnił funkcję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019.

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu Enea

Od ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną. Koordynuje zagadnienia związane z całokształtem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Enea.

Uczestniczy w studium doktoranckim Executive Doctor of Business Administration w PAN.

Agnieszka Wasilewska-Semail

Prezes Zarządu, Rafako S.A.

Agnieszka Wasilewska-Semail jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii, gdzie uzyskała tytuł Master of Laws (L.LM). Przez ponad 18 lat związana była z sektorem bankowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Belgii w Bank Brussels Lambert (obecnie ING Bank Belgium), jako Area Manager w Departamencie International Banking, później jako zarządzający komórką European Business Desk. W 2002 roku rozpoczęła pracę w Kredyt Banku SA, gdzie stworzyła oraz zarządzała pionem operacji banku. W tym czasie pełniła także funkcję członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcje managerskie w obszarze produktów korporacyjnych oraz bankowości transakcyjnej w ING Banku Śląskim oraz Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup). Od 2007 do września 2014 roku związana była z PKO Bankiem Polskim, gdzie początkowo odpowiadała za stworzenie i zarządzanie Pionem Bankowości Transakcyjnej a od lipca 2011 kierowała Pionem Sprzedaży Korporacyjnej. W tym czasie pełniła także funkcje członka Rad Nadzorczych spółek z Grupy PKO Banku Polskiego (PKO Faktoring SA, PKO Leasing SA oraz eService Sp. z o.o.). Stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO SA objęła we wrześniu 2014 roku.

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Od 2000 roku związany z branżą energetyczną. Karierę w energetyce rozpoczynał zajmując się obrotem energią elektryczną, najpierw w Zakładzie Energetycznym Legnica, a następnie w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. W latach 2007-2008 aktywnie uczestniczył w tworzeniu spółki EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., gdzie objął funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Zarządzania Ryzykiem. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem w TAURON Polska Energia S.A. i uczestniczył w wielu kluczowych projektach, kierując między innymi pracami związanymi z opracowaniem modelu biznesowego Grupy TAURON, czy też integracją ze spółkami Grupy GZE (Vattenfall) w obszarze handlu.

Od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu.

Pełnił również funkcję prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią od marca 2016 r. do marca 2017 r. oraz był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od września 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

Jacek Janas

Prezes Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Prezes Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., Absolwent Wydziału Mechanicznego – Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki (SGH) oraz restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (Politechnika Śląska, Uniwersytet Minnesota).

Od początku pracy zawodowej związany z energetyką. Karierę rozpoczął w 1989 r. w Zespole Elektrociepłowni Bytom, gdzie przeszedł wszystkie jej szczeble, od maszynisty kotła do stanowiska prezesa zarządu. Od 2011 roku związany z TAURON Wytwarzanie, gdzie pierwotnie pełnił funkcję wiceprezesa, dyrektora ds. produkcji, a od lutego 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezesa zarządu. Od lutego 2017 r. pełni funkcję Prezesa Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zagłębia Węglowego, członkiem Rady Izby Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Poza zaangażowaniem w dziedzinie pracy zawodowej, aktywnie uczestniczy i propaguje działania w obszarze kultury i sportu na Śląsku. W wolnych chwilach zapalony motocyklista.

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 6 marca 2017 r.

Andrzej Kensbok jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie z międzynarodowych korporacji, firm produkcyjnych, konsultingowych, a także z prowadzenia własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Prowadził projekty rekrutacyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Przygotowuje analizy, raporty i artykuły na tematy gospodarcze, przedsiębiorczości, zarządzania i regulacyjne. Jest Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Janusz Gajowiecki

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Związany z branżą wiatrową od 2008 roku. Wcześniej był dyrektorem Stowarzyszenia. Janusz Gajowiecki jest ekspertem w zakresie integracji sieci elektroenergetycznych i systemów wsparcia. Reprezentant branży energetyki wiatrowej w licznych konsultacjach, grupach roboczych i rozmowach z innymi uczestnikami rynku energii w Polsce i EU. Ukończył wyższą uczelnię CBS w Kopenhadze – ze stopniem Master of Science – specjalizacja stosunki międzynarodowe.

 

Marek Gawroński 

Wiceprezes ds. relacji z sektorem publicznym Volvo Polska

Posiada wieloletnie doświadczenie w spółkach w sektorachtransportowym, motoryzacyjnym i energetycznym, w którychbył odpowiedzialny za działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, komunikacją, marketingiem orazzrównoważonym rozwojem. Zajmował wyższe stanowiska kierownicze w Alstom, Shell, PGE Polskiej GrupieEnergetycznej i Vattenfall, będąc w nich odpowiedzialnym zakwestie krajowe, jak również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. We Wroclawiu Volvo posiada największa fabrykę w Europie oraz dział badań i rozwoju autobusów. Ponadto Volvo w Polsce zajmuje się sprzedażą autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz posiada globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR. We Wrocławiu powstają kompletne autobusy miejskie, wyłącznie zelektryfikowane i w pełni elektryczne, międzymiastowe i turystyczne.

Marcin Korolec

Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. 2013-2015 był Pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki klimatycznej, 2011–2013 pełnił funkcję Ministra Środowiska oraz Wiceministra Gospodarki, 2005–2011 (reprezentował Polskę podczas ponad 150 posiedzeniach Rady Ministrów UE ds. Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii oraz koordynatorem polskiej administracji w pracach OECD).

Był Prezydentem, 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ (COP19) w Warszawie. Współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej (COP17) w Durbanie.

Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w UE, jako Asystent i Doradca  Ministra J. Kułakowskiego oraz Minister D. Hubner.

2010-2011 był członkiem Rady Nadzorczej NFOŚiGW. W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013-2015.

 

 

Michał Rumiński

Prezes zarządu i partner zarządzający w EEC Ventures oraz EEC Magenta

grupie funduszy zajmujących się działalnością inwestycyjną w obszarach energetyki, gospodarki odpadami, czystych technologii i ochrony środowiska. Członek rad nadzorczych i przewodniczący komitetów audytu w spółkach KDPW_CCP, Ghelamco, Synthos S.A.

W latach 2000-2007 związany z KBC Group, od 2004 r. dyrektor ds. corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V. W latach 2007-2012 w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełnił funkcje: partnera inwestycyjnego, prezesa i członka Zarządu ABC Data Holding S.A., prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners,  wiceprzewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Bankier.pl i Grupy Lew Sp. z o.o. Pełnił funkcje członka i przewodniczącego w Komitetach Audytu, Ryzyka, Strategii, Organizacji i Zarządzania w spółkach kapitałowych, w tym m.in. w Grupie Lotos S.A.

 

Absolwent MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej” (INFOR, 2000). oraz „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej” (Narodowy Bank Polski, 2004).

 

Andrzej Ziółkowski

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej oraz studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn Instytut Mechaniki Stosowanej tej samej uczelni, a następnie Master of Business Administration Program Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University. Był pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej, przez wiele lat dyrektorem Oddziału UDT w Poznaniu. Jest współautorem przepisów z zakresu urządzeń ciśnieniowych stosowanych w Polsce, był członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 269 Bezpieczeństwo Chemiczne, współautorem patentu podkładki o stałej sile oddziaływania, a także wykładowcą na Politechnice Poznańskiej na studium podyplomowym z zakresu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków.

 

Dawid Klimczak

Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. zo.o

Dawid Klimczak związany jest z energetyką od 9 lat. Swoją karierę rozpoczął w firmie tradingowej JES Energy Sp. z o.o.. Następnie, przez ponad 2 lata, specjalizował się w obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz handlem spekulacyjnym w niemieckiej Grupie Metro. Od 2012 roku obejmował stanowiska kierownicze w ENEA Trading Sp. z o. o., od 2015 roku zarządzał całym pionem Prop-Tradingu jako Dyrektor Departamentu Spółki. Funkcję Prezesa Enea Trading Sp. z o. o. objął w marcu 2016 roku. Od 16 marca 2016r. jest również Członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, w 2017 roku wybrany na ponowną kadencję, od 28 września Członek Rady Zarządzającej PKEE.
Dawid Klimczak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia Management 2014 na Harvard Business Review. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Od 2016 absolwent INSEAD.

Dawid Klimczak posiada liczne licencje maklerskie m. in. European Energy Exchange, Energy Exchange Austria, EUREX Exchange oraz Maklera Giełd Towarowych. Specjalizuje się w dziedzinach: proprietary trading, origination, handel węglem energetycznym oraz obrót gazem ziemnym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W GK odpowiedzialny za relacje międzynarodowe. Lider kierujący szeregiem projektów strategicznych. Specjalizujący się wstrategicznych projektach inwestycyjnych (w tym typu Joint Venture), innowacjach, fuzjach i przejęciach (po stronie nabywcy).

Marcin Szczudło

Wiceprezes Zarządu, Polskie Gónictwo Naftowe i Gazownictwo – Obrót Detaliczny S.A.

jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych, specjalizacji Studia Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując m.in. w administracji publicznej oraz samorządowej, pełniąc m.in. kierownicze stanowiska. Pracował też w branży PR prowadząc m.in. własną działalność gospodarczą w tym obszarze oraz zajmując się doradztwem z zakresu komunikacji oraz PR. Od marca 2016 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG: pełnił funkcje menadżerskie w Polskiej Spółce Gazownictwa, a także PGNiG Obrót Detaliczny, gdzie zarządzał obszarem komunikacji, PR oraz marketingu. Odpowiadał także za przygotowanie kampanii ogólnopolskich skierowanych do Klientów oraz za organizację kluczowych eventów.

Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu ,Gaz-System S.A.

Artur Zawartko pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz  Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska. Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.

W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju;  uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina),  State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o. W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej.

Artur Zawartko jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  i dwu studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej  (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute

Bruno Blotas

Bruno Blotas has an engineering degree from the National Polytechnical Institute of Grenoble,
specialized in Fluid Dynamics.
He started his career in 1986 in the nuclear services sector for a subsidiary to the French
Atomic Energy Commission, then he joined the oilfield services division of Schlumberger as
Field Engineer and had various assignments in South America.
From 1991 to 2006, he had several positions within companies ALSTOM T&D and AREVA
T&D in France and overseas.
In 2006 he went back to nuclear as AREVA NP’s Nuclear Services Commercial and
Marketing director, based in Lyon, France.
From 2008 to 2016, he was Business Development Vice-President within the French nuclear
Company AREVA, in charge of new nuclear opportunities in several countries including
Poland, the Baltic states, Kazakhstan and Latin America. As a result of the French nuclear
sector restructuring, he was transferred to EDF in 2017. He is based in La Défense, in the
Greater Paris area.

 

 

Anna Streżyńska

Prezes zarządu spółki informatycznej MC2 Innovations Sp. z o.o.


Z wykształcenia prawnik, zaangażowana przez całe życie zawodowe w ICT. Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W latach 2006-2012 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od 2012 związana ze spółką Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, gdzie była przewodniczącą rady nadzorczej, a od 2014 pozostawała prezesem zarządu do listopada 2015. W marcu 2015 objęła stanowisko prezesa operacyjnego w projekcie Internet dla Mazowsza. Zasiadła także w różnych ciałach doradczych, m.in. w Radzie ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz UNGC. Od 2013 ekspert w Fundacji Republikańskiej, od sierpnia 2015 członkini rady Ośrodka Analiz Strategicznych. W latach 2015-2018 minister cyfryzacji w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, przewodnicząca Rady Architektury oraz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

W 2008 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego (przyznaną za zwalczanie monopolu na rynku telekomunikacyjnym). W 2010 otrzymała Odznakę Honorową Bene Merito. W 2012 wyróżniona Nagrodą im. Marka Cara.

Magdalena Jackowska Rejman

Założycielka i CEO techBrainers.

Doradza Zarządom w obszarze funkcjonowania i optymalizacji procesów R&D. Inwestor NETSPRINT określanej mianem „polskiego Google”. Wcześniej wiceprezes spółki Hilverse oraz wieloletni członek zarządu i partner funduszu wysokich technologii INVESTIN. Jako Prezes Zarządu kierowała firmą DencoLogic S.A posiadającą patent w USA. Na techniczne rozwiązanie do nawigacji implementowane w laptopach i telefonach. Wykładowca przedmiotu Komercjalizacja technologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka spółki ITSUMO, MJR Construction, D-raft, Słowackiego 1. Perła Polskiego Biznesu  2013 według Gazety Finansowej.

Marcin Roszkowski

Przedsiębiorca i prezes Instytut Jagiellońskiego, wydawca Biznesalert.pl. Absolwent SGH.

Poprzednio także Dyrektor Komunikacji i Promocji NBP, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP oraz Rzecznik Muzeum Powstania Warszawskiego i Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego.

Dr Volkmar Pflug

Vice President Energy Consulting, Siemens AG, Power and Gas Division

Since 2017: Head of Energy Consulting
• Energy Consulting: Advising governments and utilities on future energy setup across the various
power generation technologies to provide affordable, reliable and sustainable energy to people,
including regulation and energy policy.
• Power-to-X Solutions: Utilizing Renewable Power to generate hydrogen and synthetic fuels to
decarbonize energy utilization across sectors.
• Market Intelligence: Quantitative analysis and modeling of energy markets. Identification of trends
and requirements for products and solutions, defining R&D projects. Developing customer business
cases, quantitative economic and scenario analysis, advising customers and sales force.
• Competitive Intelligence: Strategic and financial analysis and modelling of competitors, agile
competitive scenarios, development of action programs.
• Active Memberships:
– Business Policy Workgroup of VDMA
– Energy Business Council of International Energy Agency (IEA)
– Scenario Workgroup of World Energy Council (WEC)
Previous assignments:
2010-2017: Siemens Energy and Power & Gas, Vice President Market and Competitive Intelligence
2005-2010: Siemens Corporate Strategies, Vice President Strategy, Region Asia/Australia
2002-2005: Siemens Power Generation, Head of Product Management of Instrumentation and Controls
Division
2000-2002: Siemens Business Services, Global Business Manager for Mobile Business.
1998-2000: Siemens Information and Communications, Vice President Executive Office
1995-1998: Siemens Corporate Planning and Development, Project Manager Regional Strategies
Educational Background:
• Master of Physics, Ludwig-Maximilian University Munich
• Master of Business Economics, FU Hagen
• PhD in Computer Sciences, Technical University Munich

Grzegorz Należyty,

Członek zarządu Siemens Sp. z o.o, dyrektor generalny Power Divisions

Ekspert w dziedzinie energetyki.  Aktywnie działa w na rzecz zrównoważonego rozwoju polskiej energetyki –
pełni funkcję członka zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
Wiceprzewodniczący rady nadzorczej COMP S.A., członek rady nadzorczej spółek PayTel S.A oraz
Elzab S.A.
Z Siemensem jest związany od 2001 roku, od 2012 roku z sektorem energetycznym Siemensa.
Wcześniej w 2007 roku w zespole Nokia Siemens Networks, działającego w sektorze telekomunikacji,
odpowiadał za nadzór sprzedaży usług Managed Services w regionie Zachodniej i Południowej
Europy, a następnie jako Account Manager był odpowiedzialny za współpracę z T-Mobile. W
kolejnych latach kierował działaniami Nokii Siemens Networks w regionie Centralnej i Wschodniej
Europy, a następnie był dyrektorem sprzedaży rozwiązań z zakresu Business Solution do klientów w
Europie Zachodniej.
Grzegorz Należyty jest absolwentem Harvard Business School , Cambridge Business School ,
programu MBA oraz Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

 

Wojciech Hann

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse i zarządzanie strategiczne) na University of Rochester (USA).

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

W 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w departamencie rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2008 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu  Energy&Utilities.  Należał także do zespołów EY w Warszawie, a także Cortland, Brovitz & Co. w Nowym Jorku.

Zbigniew Leszczyński

Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN

W ramach pełnionej funkcji odpowiada za obszar handlu hurtowego produktami rafineryjnymi i petrochemicznymi, logistykę oraz rozwój i technologię.

Posiada bogate doświadczenie menedżerskie w branży paliwowej. Związany z Grupą Kapitałową ORLEN przez okres dziesięciu lat odpowiadał m.in. za budowę, rozwój i rozliczanie sieci stacji paliw w spółce ORLEN Paliwa oraz wsparcie i rozwój hurtowej sprzedaży produktów rafineryjnych w PKN ORLEN. Wdrożył także wiele strategicznych dla Koncernu projektów.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rachunkowość i Finanse. Ukończył także podyplomowe studia „Zarządzanie spółką na rynku Unii Europejskiej”, „Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych” oraz „Zarządzanie projektami”.

Monika Morawiecka

Członek Rady Zarządzającej PKEE od 2013 roku,

z  energetyką związana jest już ponad 15 lat. W PGE Polskiej Grupie Energetycznej pracuje od 2006 roku, obecnie jako Dyrektor Departamentu Strategii, będąc odpowiedzialna za strategiczne analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych kierunków rozwoju Grupy.  Uprzednio pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując projekty m.in. w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, ciepłowniczym. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczka międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez europejskie stowarzyszenie szkół ekonomicznych CEMS.

 

Mariusz Radziszewski

Wydział Odnawialnych Źródeł Energii

od marca 2011 r. kieruje Wydziałem Odnawialnych Źródeł Energii w najpierw Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki, a obecnie w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej Ministerstwa Energii. Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Certyfikowany ekspert w zakresie zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE2.
Absolwent studiów podyplomowych z legislacji w Centrum Kształcenia Podyplomowego – Uczelnia Łazarskiego

Łukasz Sawicki

Główny Specjalista ds. strategii i analiz ekonomicznych sektora jądrowego, Ministerstwo Energii

Od 2006 roku związany z branżą jądrową, od 2010 roku zatrudniony w administracji rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację „Programu polskiej energetyki jądrowej” (Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki, obecnie w Ministerstwie Energii), zaangażowany także w prace nad polityką energetyczną państwa. Specjalizuje się w strategiach rozwojowych przemysłu jądrowego na świecie oraz w problematyce ekonomii energetyki jądrowej.

Absolwent UMCS w Lublinie oraz Studium Edukacji Ekonomicznej prowadzonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową i Narodowym Bankiem Polskim. Uczestnik szkoleń specjalistycznych organizowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu (metody i narzędzia oceny projektów inwestycyjnych w energetyce, analizy porównawcze źródeł energii, strategie rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych).

Ziemowit Iwański

Ziemowit Iwański ukończył studia w dziedzinie energetyki jądrowej.
W latach 1981-1998 zajmował się pracami badawczo-rozwojowymi związanymi z energetyką
jądrową oraz zastosowaniami bloków gazowo-parowych, w tym technologią IGCC (technologią
bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa). Prace te były finansowane z
programów rządowych, amerykańskiego Departamentu Energetyki i UE. W branży energetycznej
pracował również jako konsultant dla wiodących firm energetycznych krajowych i zagranicznych.
W latach 1984-1986 odbył staż we Francji w ramach programu stypendialnego MAEA energetyki
jądrowej.
Jest autorem wielu publikacji technicznych, w pismach branżowych i na konferncjach Power Gen.
Ziemowit Iwański rozpoczął pracę w GE Power Systems od 1998 r. Od 2005 pracował na stanowisku
Regionalnego Dyrektora Wykonawczego GE Energy w Polsce, na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich.
Od 2011 roku do lutego 2015 – jako Regionalny Dyrektor Wykonawczy GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce i krajach bałtyckich.
W latach 2015 – 2018 był kontraktowym Dyrektorem Wykonawczym ds. Rynków Zagranicznych w
Energoprojekcie Katowice S.A.
W chwili obecnej Doradca Zarządu w firmie APS Energia Sp. z o. o. i wykładowca w Akademii
Ekonomii i Finansów w Warszawie na nowoutworzonym kierunku „Energy Management”.

 

 

 

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu, BGK

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.

 

Paul Pearson

Director, Sugoi Advisory Services Ltd

Paul is a Director at Sugoi Advisory Services with over 35 years’ experience of capital projects, programme controls, construction management & EPC delivery and engineering and management consultancy, through advising government agencies, authorities and private sector clients on programme, engineering and management challenges in highly regulated nuclear, energy, infrastructure, industrial, O&G, defence and marine sectors.

Prior to founding Sugoi Advisory, Paul was a senior Director at PwC’s Capital Projects & Infrastructure business, Managing Director of the Energy Sector for Hyder consultancy; Business & Operations Director for AMEC; Director for AWE and Head of Projects for DML. He started his career as an engineer officer in the UK’s Royal Navy, serving in nuclear submarines.

Paul has significant project and programme experience of capital investment programmes across a range of sectors and industries and has worked extensively in construction and manufacturability through the application of innovative digital engineering design practices with a strong focus on DfMA techniques. Paul is a Chartered Engineer with BEng in mechanical engineering, Post Grad in nuclear fuel technology and an MSc in Project Management. He is a Fellow of the IMechE and a Fellow of the Nuclear Institute.

Marion Labatut

Policy Director

Marion Labatut has 10 years’ experience in electricity markets economics and regulation. She is Policy Director at Eurelectric.

Before joining the Brussels-based trade association early 2014, she was an electricity markets analyst at EDF in Paris, focusing on long term European trends and delivering investment projects’ valuation. Earlier on, Marion also had the opportunity to manage a cooperation project on Vietnamese energy policies at the French agency ADETEF in Hanoi.

Marion graduated from Sciences Po Paris in economics and international business in 2006, she also holds an executive master in energy systems optimization from Ecole des Mines de Paris.

Daivis Virbickas

CEO at Litgrid 

the Lithuanian electricity transmission system operator, A member of the Assembly of the European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E; a member of the EC expert group on electricity interconnection targets; from 2013 to 2016 April he was a member of the Supervisory Board of LitPol Link sp. Z o. o.; from 2013 to 2016 July — the Chairperson of the Management Board of LITGRID; from 2016 July to 2018 April — a member of the Management Board of LITGRID.

Mr. Virbickas holds a Master degree of Science in Energy Systems Operations of Kaunas University of Technology. His extensive experience in developing and managing the transmission system strategies, electricity market and business management has served in his leading role in establishing the common Nordic and Baltic power market, and finalizing strategic power interconnection projects of national and European significance, LitPol Link and NordBalt.

Before stepping on board of Litgrid in September 2013, Mr. Virbickas worked as the Business Director at the Baltic Business Unit of Alpiq AG, an international electricity trading company representing Swiss holding in the Baltic countries. 2008-2009 he was a member of the Supervisory Board of the Lithuanian energy holding company; 2010-2011 — the Chief Technical Officer and the Director of Power System Operation Department in the Lithuanian TSO; 2010-2013 — a member of Scientific Board at Lithuanian Energy Institute.

Throughout his career Mr. Virbickas took active part in a few regional projects, was a member of System Control and System Development Committees of ENTSO-E, Secretary General of the association of the Baltic Transmission System Operators, BALTSO.

Saulius Bilys

CEO of AB Amber Grid

Lithuania’s natural gas Transmission System Operator, since 2013. Before that: Head of Strategic Development Division, AB Lietuvos Dujos (2004–2013); Head of E.ON Energie AG Representative Office, Vilnius (2001–2004); Energy Consultant, Dansk Energi Management A/S (1996–2001); Engineer, AB Lietuvos Energija (1989–1996).

Mr. Gintaras Buzkys

Chief Business Development Officer at GET Baltic since 2015.

He has more than 12 years’ of overall experience in energy and financial industries. Have a proven record managing complex projects within Central and Eastern Europe in a highly regulated environment. Currently in charge of developing Regional Natural Gas Exchange for the Baltic States – GET Baltic.

Mr. Buzkys holds Master degree in Finance from International Business School at Vilnius University.

dr Anna Mikulska

Pracownik naukowy Centrum Badań Energetycznych Baker Institute for Public Policy na Rice University w Houston oraz pracownik naukowy i wykładowca w Centrum Polityki Energetycznej Kleinman’a na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii.

Dr Anna Mikulska pracuje w Centrum Studiów Energetycznych Instytutu Bakera na Uniwersytecie Rice’a w Houston w stanie Teksas. Jej badania koncentrują się na geopolitycznych aspektach roli gazu ziemnego w Unii Europejskiej, byłym bloku sowieckim i Rosji. Jej obecne prace obejmują zagadnienia z zakresu  oceny potencjalnego wykorzystania gazu ziemnego jako instrumentu geoekonomicznego, badania sposobów wykorzystania eksportu amerykańskiego LNG w celu wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenia kompleksowej bazy danych dotyczącej legislacji procesu szczelinowania na poziomie państwowym w USA. Dr Mikulska pełni funkcję senior fellow w Centrum Polityki Energetycznej Kleinmana na Uniwersytecie Pennsylwanii, gdzie prowadzi seminaria dotyczące polityki energetycznej. Jest także pracownikiem amerykańskiego Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną (FPRI) i członkiem rady naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posługuje się językiem polskim, angielskim, niemieckim, farsi oraz rosyjskim. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także uzyskała tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Windsor w Kanadzie oraz tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Houston.

 

Erik Rakhou

Alternate member of the ACER Board of appeal, management consultant Baringa partners

Erik Rakhou is a renowned specialist in international energy market regulation and policy development, with over 15+ years of experience in European markets in both commercial and regulatory roles at the national and EU level.  In the last years, as a management consultant in Baringa partners, Erik has closely worked with a number of organisations across Europe in private and public sector on the EU energy market design.  Erik speaks 6 languages, and is a professional writer on energy subjects. Erik has authored a handbook on the European gas market.  Erik is alternate member of the EU Energy regulator, ACER, Board of appeal (2016-2021), and follows both power and gas developments including forthcoming legislative changes and the energy transition across Europe.

 

Rafał Hajduk

Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP

Rafał jest szefem zespołu doradztwa energetycznego. Jego doświadczenie obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym, m.in. doradztwo w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w szczególności elektrownie, project finance, fuzje i przejęcia, JV oraz doradztwo przy obrocie energią, paliwami, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i powiązanymi instrumentami pochodnymi. Rafał doradza w zakresie aspektów regulacyjnych i kontraktowych.

Rafał Hajduk jest oficjalnym polskim doradcą prawnym EFET (European Federation of Energy Traders).

dr Paweł Grzejszczak

Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP

Paweł jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, transakcji typu project finance, projektów prywatyzacyjnych, fuzji i przejęć oraz projektów restrukturyzacyjnych w energetyce. Doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych, pomocy publicznej oraz zamówień sektorowych. Jest ekspertem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej. Doradza w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych związanych z regulacjami obowiązującymi w sektorze energetycznym. Ekspert w obszarze europejskiego prawa energetycznego.

Zbigniew Stasiak

Counsel, Warszawa

Zbigniew Stasiak, counsel w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawie zasobów naturalnych.

Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, w tym sądami administracyjnymi. Reprezentował wiodące spółki paliwowe i energetyczne w postępowaniach przed organami władzy publicznej, w tym organami rządowymi oraz Parlamentem. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego na rzecz spółek w szerokim zakresie spraw, w tym regulacji energetyki, kontraktowych, korporacyjnych i inwestycyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Urzędzie Regulacji Energetyki w Poznaniu, gdzie przez 6 lat wykonywał doradztwo prawne na stanowisku starszego specjalisty.

 

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994 – 1999 ekspert i Kierownik Projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993 – 2005 członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną. Od roku 2006 związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie jest osobą zarządzającą sektorem energii i gazu. Współautor szeregu badań rynku energii, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego. Członek Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. Współautor strategii rozwoju działalności Asseco na rynkach krajowych i zagranicznych, pełni nadzór nad rozwojem produktów Asseco oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.

Krzysztof Witkowski

Dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Energetycznym, Orlen

Współtworzył  i od kilku lat współpracuje przy rozwoju Segmentu Energetyki w ramach koncernu ORLEN.  Odpowiada za przygotowanie nowych projektów z zakresu energetyki w PKN ORLEN i Spółkach GK, realizację kluczowych projektów energetycznych, oraz utrzymanie ruchu w energetyce.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.  W 2009 r. uzyskał tytuł MBA na akademii Leona Koźmińskiego.

Związany zawodowo z PKN ORLEN od 2011 r. wcześniej od 2004 związany zawodowo z PGNIG Termika – dawniej Vattenfall).

Od 2018 roku Członek Zarządu Orlen Lietuva.

Jarosław Dybowski

Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki , PKN Orlen

Jarosław Dybowski to doświadczony menedżer z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim (PSE Electra, Energa-Obrót) i zagranicznym (Enron, EdF, Atel, Vattenfall). Od blisko trzech dekad zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i europejskiej energetyki.

Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy środkowej i południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

 

Katarzyna Sobótka – Demianowska

Kierownik w Zespole Przygotowania Projektów Energetycznych w PKN ORLEN SA. ,

Odpowiada za tematy innowacyjne w zakresie energetyki, w tym za rozwój elektromobilności w koncernie.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowo-innowacyjnych.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także laureatka nagród międzynarodowych, w tym International Partnership for Hydrogen Economy oraz Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko – DBU.

Ireneusz Łazor

Dyrektor londyńskiego biura PGNiG Supply & Trading GmbH.

Od 1991 roku jest związany z polskim rynkiem kapitałowym. W latach 1995- 1999 był dyrektorem działu notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Od 2000 do połowy 2016 tworzył Towarową Giełdę Energii. W 2012 roku został Członkiem Zarządu Europex i sprawował to stanowisko do 2016.
Ireneusz Łazor jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Ukończył także Studia Bankowości Inwestycyjnej na londyńskim Guildhall University oraz Podyplomowe Studia Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, a także Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej.

 

Jarosław Zarychta

Business Development Manager, Microsoft

Ekspert i pasjonat nowoczesnych technologii ICT mających zastosowanie w przemyśle, energetyce i produkcji. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako programista 15 lat temu tworząc aplikacje dla sektora finansowego, następnie samorządowego i telekomunikacyjnego. W kolejnych latach uczestniczył w licznych projektach informatycznych dla branży energetycznej, w tym modernizacji i rozwoju Systemu Informatycznego Rynku Energii.

Od 7 lat zajmuje się rozwojem biznesu w największych spółkach IT oferujących swoje produkty i usługi do segmentu Enterprise w Polsce i w Europie. Autor wielu koncepcji produktowych, modeli biznesowych i publikacji prasowych. W firmie Microsoft pełni rolę Dyrektora Rozwoju Rynku i jest odpowiedzialny za rozwój oferty firm partnerskich dla branży przemysłowej, produkcyjnej i energetycznej w obszarze rozwiązań dostępnych w chmurze Microsoft AZURE.

Menedżer i ekspert IT z wykształcenia. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Bankowej i Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowany Project Manager. Prywatnie motocyklista i pasjonat sportów wodnych. Płetwonurek w stopniu Ratownika, sternik jachtowy i motorowodny.

 

Tomasz Kozar

Cloud Technology Strategist, Microsoft

Strateg Technologiczny w Microsoft Polska. Zajmuje się promocją i wdrażaniem rozwiązań Chmurowych opartych o produkty Microsoft Azure oraz Cyfrową Transformacją największych polskich przedsiębiorstw. Zaangażowany w innowacyjne projekty i platformy inkubacyjne dla nowych usług – Internet Rzeczy, Uczenie Maszynowe, Sztuczna Inteligencja, Elektromobilność. Posiada duże doświadczenie w implementacji i projektowaniu szkieletowych sieci operatorskich, technologii optycznych oraz systemów zarządzania. Wcześniej pracował jako Architekt i Consultant w firmie Cisco Systems, zarządzając zespołem inżynierów. Prezenter na konferencjach: Microsoft Technology Summit, Forum Architekta Microsoft,  Cisco Expo, Cisco Forum, PLNOG, Azure Cloud Community, Kongres Gospodarczy. Posiadacz certyfikatów branżowych CCIE i Microsoft Azure MCP. Czas wolny spędza biegając maratony, żeglując, jeżdząc na nartach poza trasami i pływając na kitesurfingu.

 

MODERATOR: Remigiusz Nowakowski

Od 2016 r. Member of the Board (zastępujący), EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie

Od 2016 r.Wiceprezydent,Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskiej organizacji pracodawców, działającej w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r.

W latach 2015-2016 Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA a także członek rad nadzorczych w spółkach grupy:Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding.

W latach 2015-2016 Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA.

W 2016 r. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

W latach 2008-2015 Dyrektor Wykonawczy, Członek Management Team, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.

W latach 2006-2008 Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Energiapro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA – realizując rządowy program konsolidacji sektora energetycznego oraz wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Absolwent Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.

MODERATOR: Krzysztof Bolesta

Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Ekonomista. W latach 2016-2018 dyrektor ds. badań w centrum analitycznym Polityka Insight. Od 2012 do 2015 r. członek gabinetu Ministra Środowiska w roli doradcy ds. Energii i Klimatu. Wcześniej pracownik Komisji Europejskiej. Od 2004 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, w której oceniał programy pomocy publicznej w zakresie energii i ochrony środowiska. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmował się rynkami węgla, ropy naftowej, technologią CCS, systemem handlu emisjami oraz infrastrukturą energetyczną. Karierę zaczynał w 2000 r. jako specjalista ds. rynków energii w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej wspierając proces negocjacji akcesyjnych. Współpracownik Międzynarodowej Agencji Energii przy przeglądach polityki energetycznej Polski, Czech oraz Luksemburga. Autor wielu publikacji dotyczących sektora energetycznego i elektromobilności.

 

MODERATOR: Mariusz Swora

Mariusz Swora, dr hab. nauk prawnych

Adwokat, Członek rady odwoławczej ACER, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007-2010. Zajmuje się prawem ochrony konkurencji, prawem energetycznym, prawem gospodarczym i prawem administracyjnym. W przeszłości wykładał na wydziałach prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i UAM w Poznaniu. Redaktor i autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne oraz ponad 150 publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego, prawa administracyjnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w doradztwie międzynarodowym (m.in. na rzecz Komisji Europejskiej). Członek International Association for Energy Economics, honorowy członek Energy Regulators Regional Association.

 

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Autor publikacji dziennikarskich i naukowych.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Analityk rynku energii od 2009 roku.

 

Starszy analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

Robert Tomaszewski w Polityce Insight odpowiada za branżę energetyczną, przygotowuje również codzienny przegląd prasy gospodarczej. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Funkcjonowania Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Northeastern Illinois University w Chicago oraz Radboud University Nijmegen w Holandii.

MODERATOR: dr Christian Schnell

Radca prawny, główny ekspert sektora energii, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Christian Schnell jest radcą prawnym wpisanym na listę Okregowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) wpisanym w Landgericht Düsseldorf. Uprawniony do zawodu od 1998 roku. Christian Schnell kształcił się na kierunkach prawniczych w Bonn i Kolonii oraz uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Zasadnicza część jego praktyki związana jest z sektorami energetycznym i infrastrukturalnym. Christian Schnell świadczy usługi doradztwa prawnego na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji w sektorach energetycznym i infrastrukturalnym, począwszy od budowy poprzez finansowanie, aż po przejęcie i zbycie takiej inwestycji. Wśród jego Klientów znajdują się międzynarodowe spółki użyteczności publicznej, deweloperzy, fundusze inwestycyjne instytucjonalne i rodzinne, oraz międzynarodowe korporacje.

Christian Schnell doradza od 15 lat przy projektach energetycznych związanych zarówno z konwencjonalnymi, jak i odnawialnymi źródłami energii. Świadczy usługi doradcze dla funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy cleantech, infrastrukturalnych i technologicznych oraz doradza im w prowadzeniu działalności inwestycyjnej.

Jako jeden z głównych specjalistów z zakresu energii odnawialnej, występuje w roli prelegenta na licznych konferencjach. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów na tematy prawne obejmujące rozwój prawodawstwa w zakresie energii odnawialnej.

Jest wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej.

Christian Schnell jest wiceprezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Sektora Energii oraz przewodniczącym „econet Poland” działającej przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.