DZIEŃ 1 – 7 października 2020

KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ I*

08:30

Rejestracja uczestników

SESJA INAUGURACYJNA

09:00

Otwarcie Kongresu przez Prezesa Zarządu DISE Pana Remigiusza Nowakowskiego

09:10 – 09:45

Wystąpienia Gości Honorowych

 • Michał Kurtyka – Minister Klimatu
 • Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

09:45 – 10:20

Wystąpienia Partnerów

SESJE TEMATYCZNE

10:20 – 12:00

Panel dyskusyjny: European Green Deal – zielony plan odbudowy dla Europy

 • Transformacja energetyczna podstawą „Planu odbudowy dla Europy” (EU Green Recovery to restart Europe)
 • Sektor energetyczny motorem napędowym dla wyjścia z kryzysu COVID19 w Europie
 • Plan neutralności klimatycznej UE do 2050 – Polska na tle Europy
 • Cele transformacji energetycznej w Polsce i drogi dojścia do optymalnego miksu energetycznego.
 • Polski „punkt startowy” w procesie transformacji energetycznej, a możliwość osiągnięcia
  neutralności klimatycznej do 2050 r.
 • Czy udana dekarbonizacja może być rzeczywiście wykorzystana do poprawy konkurencyjności gospodarczej
  kraju lub firmy?
 • Jak przedsiębiorstwa energetyczne przystosowują się do transformacji energetycznej?
 • Ograniczenie emisji CO2. Działania centralne, regionalne, lokalne i gospodarstw domowych
 • Jaka jest alternatywa? Zatrzymanie transformacji energetycznej? Likwidacja EU ETS?

12:00 – 12:20

Przerwa kawowa

12:20 – 14:00

Panel dyskusyjny: Wielkoskalowe odnawialne źródła energii

 • Ile energii w polskim miksie z wielkoskalowego OZE – offshore, farmy wiatrowe na lądzie, wielkoskalowa fotowoltaika, spalanie biomasy?
 • Rola wielkoskalowych źródeł OZE w krajowym planie w zakresie energii i klimatu na lata 2021–2030
 • Uwarunkowania techniczne rozwoju wielkoskalowych zeroemisyjnych źródeł energii
 • Rynek Fotowoltaiki w Polsce w roku 2020 oraz perspektywy rozwoju
 • Cele dla energetyki wiatrowej w Polsce, plan zagospodarowania obszarów morskich oraz wpływ reguły 10H na lądzie
 • Nowa ustawa o rozwoju morskich farm wiatrowych oraz zmiany w regulacjach dot. wiatru na lądzie
 • Aukcje OZE – stan realizacji projektów inwestycyjnych oraz perspektywy nowych aukcji w latach 2020-2021
 • Local content. Możliwości udziału polskiego przemysłu w budowie wielkoskalowej zeroemisyjna energetyka
 • Korzyści dla polskiej gospodarki z wdrażania wielkoskalowych technologii OZE. Infrastruktura i zasoby ludzkie – przygotowanie łańcucha dostaw
  • Rozwój sieci elektroenergetycznej dedykowanej farmom wiatrowym oraz instalacjom fotowoltaicznym
  • Metody bilansowania oraz zarządzania niestabilnością OZE

14:00 – 14:45

Lunch

PANELE RÓWNOLEGŁE

14:45 – 16:40

Panel dyskusyjny: Energetyka rozproszona. Klastry energii i prosumenci

 • Jak Wizja monizmu energetycznego w Polsce
 • Jak skutecznie rozwijać energetykę rozproszoną? Jak wyeliminować bariery prawne?
 • Miasta i gminy a transformacja energetyczna. Jak uspołecznić energetykę?
 • Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii. Czy klaster może być samowystarczalny energetycznie?
 • Jak zachęcić odbiorcę końcowego, aby odgrywał aktywną rolę w transformacji energetycznej?
 • Aktywność samorządów i oczekiwane kierunki wsparcia transformacji energetycznej na poziomie lokalnym?
 • Możliwości wspierania inicjatyw na poziomie krajowym i regionalnym obecnie i w Perspektywie UE 2021-27
 • Wyzwania technologiczne, ekonomiczne, organizacyjno-prawne wynikające z nowych koncepcji polityki prosumenckiej
 • Prosumencka efektywność energetyczna vs korporacyjna presja inwestycyjna
 • Energetyka prosumencka (m.in. Program Energia plus; pakiet prosumencki; działania prawne i legislacyjne, wsparcie finansowe i kredytowe; kiedy i komu opłaca się energetyka rozproszona; jak to robią inni)

14:45 – 16:40

Panel dyskusyjny: Rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej

 • Jaką rolę w transformacji UE w kierunku neutralności klimatycznej będzie odgrywał gaz ziemny?
 • Unijne i krajowe regulacje mające wpływ na określenie roli gazu jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej
 • Gaz ziemny w obecnym i przyszłym miksie energetycznym Polski
 • Koncepcje transformacji energetycznej w Polsce i rekomendowana rola gazu w poszczególnych scenariuszach
 • Nowe projekty inwestycyjne w budowę bloków gazowych – studia przypadków Dolna Odra, Ostrołęka, Grudziądz
 • Dywersyfikacja dostaw paliwa gazowego – kluczowe projekty infrastrukturalne (Baltic Pipe, terminal LNG, połączenia transgraniczne)
 • Czy Polska ma szanse stać się „hubem gazowym” w regionie? Warunki dla funkcjonowania transparentnego rynku gazu
 • Potencjał wykorzystania zdekarbonizowanych gazów w systemie gazowniczym – biogaz, biometan, zielony wodór
 • Otoczenie regulacyjne wymagane dla wprowadzenia ‚zielonych gazów” w ciepłownictwie i energetyce
 • Aspekty ekonomiczne zastosowania rozwiązań Power to Gas w energetyce

SCENA GŁÓWNA

16:40 – 18:00

Panel dyskusyjny: Efektywność energetyczna i OZE w strategiach przemysłowych odbiorców energii

 • Zrównoważony rozwój w strategiach globalnych korporacji przemysłowych
 • Jak przemysłowi odbiorcy energii wpisują się w European Green Deal?
 • Kluczowe czynniki sukcesu transformacji energetyki przemysłowej
 • Inwestycje we własne, przemysłowe odnawialne źródła energii
 • Efektywność energetyczna – modele ESCO, system białych certyfikatów, finansowanie
 • Korporacyjne umowy zakupu energii elektrycznej (PPA)
 • Koncepcje niskoemisyjnych łańcuchów dostaw i warunki ich implementacji
 • Circular economy i e-mobilność w przemyśle sposobem na redukcję emisji
 • Przywództwo w procesie budowy kultury organizacyjnej opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • Ślad węglowy i certyfikacja ekologiczna produktów
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a neutralność klimatyczna

18:00

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

20:00

Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2 – 8 października 2020

KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ II*

SESJA OTWIERAJĄCA

09:00 – 09:30

Wystąpienia Gości Honorowych

09:30 – 10:00

Ceremonia wręczenia nagrody „DISE”

SESJE TEMATYCZNE

10:00 11:30

Panel dyskusyjny: Mechanizm finansowania sprawiedliwej transformacji energetycznej w Europie

 • Wsparcie zielonej transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu dzięki funduszom z Next Generation EU
 • Koncepcja planu transformacji energetycznej polskiej gospodarki uwzględniająca sposób wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
 • Struktura i wielkość prognozowanych kosztów transformacji. Na jakie wsparcie możemy liczyć – wielkość i formy wsparcia, harmonogramy, beneficjenci i dysponenci
 • Plan transformacji regionów górniczych w Polsce w ramach środków z JTF. Czym jest sprawiedliwa transformacja?
 • Stworzenie nowej oferty gospodarczej dla terenów po byłych kopalniach i elektrowniach węglowych oraz zastępowanie wysokoemisyjnych mocy energetycznych nowymi, przyjaznymi środowisku technologiami wytwarzania energii
 • Zorganizowanie programów przekwalifikowania pracowników oraz dywersyfikacja małych i średnich miast, w których przedsiębiorstwa oparte na węglu są największymi pracodawcami
 • Inne mechanizmy finansowania transformacji: EBI, InvestEU

11:30 – 11:50

Przerwa kawowa

PANELE RÓWNOLEGŁE

11:50 – 13:10

Panel dyskusyjny: Digitalizacja w energetyce

 • „Smart grids” i technologie umożliwiające optymalizację współpracy OZE z infrastrukturą dystrybucyjną
 • Potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w energetyce
 • Blockchain technologią wspierającą transformację energetyczną
 • „Smart City” jako model współpracy firm energetycznych z samorządami
 • Potencjał i warunki rozwoju magazynów energii, dostępne technologie oraz funkcjonalności
 • Magazynowanie energii szansą na szybki rozwój OZE, technologie, uwarunkowania regulacyjne
 • 5G i inne technologie telekomunikacyjne w energetyce
 • Technologie cyfrowe wspierające obsługę klienta

11:50 – 13:10

Panel dyskusyjny: Technologie wodorowe w energetyce

 • Globalny rynek wodoru – kluczowi gracze, segmenty rynku i trendy
 • Clean Hydrogen Alliance kluczowym czynnikiem sukcesu European Industrial Strategy
 • Globalne plany dotyczące rozwoju wodorowych ogniw paliwowych – przykłady dla Polski
 • Wyzwania legislacyjne przy wdrażaniu technologii wodorowych
 • Technologie magazynowania wodoru
 • Magazynowanie wodoru stacjonarne i mobilne stacje wodorowe
 • Inicjatywy mające na celu rozwój technologii wodorowych w Polsce i Europie
 • Elektromobilność a technologie napędów wodorowych
 • Rola „Power to Gas” w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym

13:10 – 14:30

Panel dyskusyjny: Transformacja polskiego ciepłownictwa

 • Unijne dyrektywy i ich wpływ na polskie ciepłownictwo
 • W jaki sposób „zazielenić” ciepłownictwo
 • Wykorzystywanie OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym i indywidulanym
 • Znaczenie gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym
 • Efektywność energetyczna przy wytwarzaniu ciepła – kogeneracja, trigeneracja, akumulacja sieciowa
 • Planowanie energetyczne na poziomie gmin i regionów
 • Elektryfikacja ciepłownictwa
 • Potencjał wykorzystania pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych do produkcji zielonego ciepła przez prosumentów
 • Ekonomia obiegu zamkniętego i jej wpływ na gospodarowanie paliwami oraz odpadami
 • Program Czyste powietrze – sukcesy i porażki
 • Strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na zaopatrzenie w ciepło

14:30

Podsumowanie i konkluzje

14:45

Zakończenie VI Kongresu Energetycznego

14:45 – 15:00

Lunch

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.